Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 99, от дата 30.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Наредба № 7 от 22 ноември 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара

 

НАРЕДБА № 7 от 22 ноември 2018 г.
за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:
1. условията и редът за признаване на организации на производителите на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството;
2. редът за осъществяване на контрол върху дейността на признатите организации и асоциации по т. 1;
3. условията и редът за одобрение на плановете за производство и предлагане на пазара и редът за осъществяване на контрол върху тяхното изпълнение.
(2) Организациите по ал. 1, т. 1 се признават и плановете по ал. 1, т. 3 се одобряват съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1379/2013“.
Чл. 2. Организациите на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации в сектора на рибарството се признават от министъра на земеделието, храните и горите.
Глава втора
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО
Раздел I
Условия за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации
Чл. 3. (1) Организацията на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперация с изключение на кооперативен съюз по чл. 54, ал. 3 от Закона за кооперациите.
(2) При вземане на решения в юридическото лице по ал. 1 всеки член може да притежава не повече от 40 на сто от правата на глас. При определяне на процента от правото на глас се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.
(3) Членове на организацията могат да бъдат физически или юридически лица, които са вписани в някой от регистрите по чл. 16, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за рибарството и аквакултурите като лица, извършващи стопански риболов или развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми.
(4) Асоциацията на организации на производителите може да бъде събирателно дружество, дружество с ограничена отговорност, юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или кооперативен съюз. В асоциации на организации на производители членуват признати организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури.
(5) Междубраншовата организация е юридическо лице, регистрирано при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Членове на междубраншова организация могат да бъдат производители, търговци и/или преработватели на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури.
Чл. 4. (1) Организация на производителите на продукти от риболов и организация на производителите на продукти от аквакултури се учредяват по инициатива на производители на продукти от риболов и/или от производители на продукти от аквакултури за постигане на целите, посочени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(2) Организация на производителите, представляваща както дейностите в областта на риболова, така и тези в областта на аквакултурите, може да бъде създадена като съвместна организация на производителите на продукти от риболов и от аквакултури.
(3) Организациите на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури се създават за извършване на дейности в една или повече от следните области:
1. морски аквакултури;
2. сладководни аквакултури;
3. крайбрежен риболов;
4. дребномащабен риболов;
5. риболов в открито море;
6. дълбоководен риболов;
7. друг вид риболов.
Чл. 5. Организациите на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури се признават, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. са учредени за постигане на целите, посочени в чл. 7, параграф 1 и/или 2 и на поне две от целите по параграф 3 на чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
2. като имат не по-малко от 6 членове и оборот от продажби на продукти от риболов и/или аквакултури от членовете на организацията и/или от нея не по-малко от 50 000 лв. през годината преди кандидатстването, който се доказва с извлечение от счетоводството или с данъчни документи;
3. имат вътрешни правила във връзка с експлоатацията на рибните стопанства, производството и предлагането на пазара;
4. разполагат с офис и седалището им се намира на територията на Република България;
5. устройственият акт на организацията включва:
а) правила, които позволяват на членуващите производители да контролират по демократичен начин своята организация и нейните решения;
б) задължение на членовете да прилагат вътрешните правила по т. 3;
в) задължение на членовете за финансови вноски, необходими за финансиране на организацията на производителите;
г) правила за приемането на нови членове и прекратяването на членството с писмено предизвестие със срок не по-кратък от шест месеца;
д) санкции за нарушаване на задълженията;
6. водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството;
7. спазват правилата за конкуренция, посочени в глава V от Регламент (ЕС) № 1379/2013, и не злоупотребяват с господстващо положение на пазара;
8. предоставят информация относно своите членове, управление и източници на финансиране;
9. разполагат с персонал, инфраструктура и оборудване, необходими за постигане на целите по т. 1.
Чл. 6. (1) Признават се асоциации на организации на производители, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. учредени са по инициатива на две или повече признати организации на производители на продукти от риболов и/или аквкултури;
2. отговарят на изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
3. учредени са за постигане на следните цели:
а) изпълнение по по-ефективен и устойчив начин на целите на членуващите организации на производителите, посочени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
б) координиране и разработване на дейности от общ интерес за членуващите организации на производителите;
4. водят счетоводство за дейностите по т. 2 по реда на Закона за счетоводството.
(2) Организациите на производители могат да делегират на асоциациите, в които членуват, изпълнението на част от техни мерки или дейности от общ интерес.
Чл. 7. (1) Междубраншовите организации в сектора на рибарството се признават, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. са създадени в секторите на риболова или аквакултурите по инициатива на производители, търговци и/или преработватели на продукти от риболов и/или аквакултури;
2. са учредени за постигане на целите, посочени в чл. 12, и за прилагане на една или повече от мерките по чл. 13 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
3. състоят се от представители на различни браншове, като се включват задължително представители на производството и представители на търговията и/или на преработката;
4. разполагат с офис и централното им управление се намира на територията на Република България;
5. обхващат най-малко една четвърт от производството и търговията и/или преработката на един или повече продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури в страната;
6. не осъществяват пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
7. имат устав на междубраншовата организация, изготвен в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(2) Не се признават междубраншови организации, когато това може да доведе до поне едно от следните условия:
1. нарушаване на правилата за конкуренция, посочени в глава V от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
2. възпрепятстване на стабилното функциониране на Общата организация на пазара на продукти от риболов и аквакултури на ЕС;
3. нарушаване на интересите на потребителите.
(3) Междубраншовите организации в сектора на рибарството могат да искат признаване в една или повече от следните области:
1. производство (на продукти от риболов или аквакултури) и предлагане на пазара;
2. производство (на продукти от риболов или аквакултури) и преработка;
3. производство (на продукти от риболов или аквакултури), предлагане на пазара и преработка.
Чл. 8. Организациите на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и техните асоциации могат да кандидатстват за финансово подпомагане по Програмата за морско дело и рибарство.
Раздел II
Ред за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации
Чл. 9. (1) Организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации подават в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) лично, чрез упълномощен представител или по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление заявления за признаване по образец съгласно приложение № 1.
(2) Заедно със заявлението по ал. 1 организациите на производители представят и:
1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
2. списък на членовете на организацията;
3. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;
4. извлечения от счетоводството или данъчни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през последните три години, а за новосъздадена организация – за последната година;
5. декларации от членовете на организацията, че не са свързани лица по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба;
6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
7. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
8. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
(3) Организациите на производители могат да подадат заедно с документите по ал. 1 и 2 и план на производство и предлагане на пазара.
(4) Заедно със заявлението по ал. 1 асоциациите на организации на производители представят:
1. списък на членовете на асоциацията;
2. вътрешни правила на асоциацията на организации на производители;
3. декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
(5) Заедно със заявлението по ал. 1 междубраншовите организации представят:
1. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
2. вътрешни правила;
3. доказателства, че обхваща най-малко една четвърт от производството и/или търговията, и/или преработката в страната на един или повече продукти от риболов и/или аквакултури;
4. декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
5. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
(6) Когато представените документи по ал. 2, 4 и 5 са непълни или нередовни, комисията по чл. 10, ал. 1 изпраща на заявителя съобщение да отстрани непълнотите или нередовностите в срок до 10 работни дни от деня на получаване на съобщението.
(7) Ако в срока по предходната алинея заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, заявлението се оставя без разглеждане.
Чл. 10. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед назначава постоянна комисия, която извършва проверка за изпълнение на условията за признаване, включително проверка на място и одобрява правила за нейната работа. В състава на постоянната комисията се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите, на Държавен фонд „Земеделие“ и на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
(2) В двумесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 постоянната комисия по ал. 1 дава становище по признаването на организацията на производители, на асоциацията на организации на производители или на междубраншовата организация.
(3) В тримесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 въз основа на становището на постоянната комисия по ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите със заповед:
1. признава организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация, или
2. прави мотивиран отказ.
(4) Организациите на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и техните асоциации се признават за една или повече области на дейност по чл. 4, ал. 3 и за определени продукти от риболов и/или аквакултури, а междубраншовите организации се признават за една от областите по чл. 7, ал. 3.
(5) Заповедта по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Ред за осъществяване на контрол върху дейността и за оттегляне на признаването на организациите на производители, асоциациите на организации на производители и междубраншовите организации
Чл. 11. (1) При всяка промяна на обстоятелствата, свързани с условията за признаване, организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация е длъжна да уведоми министъра на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) Членове на постоянната комисия по чл. 10, ал. 1 извършват периодични проверки на място за установяване на съответствието на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители или междубраншови организации с изискванията по чл. 3, 4, 5, 6 или 7. Всяка призната организация на производители, асоциацията на организации на производители и междубраншова организация се проверява всяка година, като при получаване на сигнал за нередност се извършва извънредна проверка.
(3) При извършване на проверките представителите на организацията на производителите, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация и техните членове са длъжни да осигурят достъп до помещенията, плавателните съдове, складовете, софтуера, документацията и рибовъдните стопанства на членовете и да оказват съдействие на проверяващите.
(4) Когато се установи, че организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация не отговаря на съответните изисквания по чл. 3, 4, 5, 6 или 7 и несъответствията не бъдат отстранени в 2-месечен срок от датата на уведомяването им, както и когато организацията на производители не изпълнява задълженията по ал. 3, признаването й се оттегля със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. В тези случаи в списъка по чл. 15 се отразява номерът на заповедта за оттеглянето на признаването.
Чл. 12. Комисията по чл. 10, ал. 1 оказва съдействие на представителите на Европейската комисия, които проверяват спазването на изискванията за признаване и дейността на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации.
Чл. 13. (1) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация:
1. въз основа на писмено заявление от управителния орган;
2. при прекратяване на юридическото лице и заличаване на вписването му от търговския регистър или от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и при промяна на правната му форма;
3. когато постоянната комисия по чл. 10, ал. 1 установи:
а) че вече не отговаря на съответните условия за признаване по реда на чл. 11, ал. 2;
б) че организацията на производители, асоциацията на организации на производители или междубраншовата организация използва полученото признаване за цели, различни от посочените в съответно чл. 7, 10 или 12 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
4. когато заповедта по чл. 10, ал. 3, т. 1 е издадена въз основа на неверни данни или с влязъл в сила акт на компетентен орган е установено, че признатата организация на производители, асоциация или междубраншова организация е извършила тежко нарушение или измама;
5. по искане на Европейската комисия в случаите по чл. 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед може да оттегли признаването при установено съществено неизпълнение на одобрения план за производство и предлагане на пазара по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
Чл. 14. Заповедите по чл. 11, ал. 4 и чл. 13, ал. 1 и 2 се съобщават и обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. Компетентното звено съгласно устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите поддържа актуални списъци на признатите организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството, които се публикуват на интернет страниците на Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Чл. 16. Компетентното звено съгласно устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите уведомява по електронен път Европейската комисия за всяко решение за признаване или за оттегляне на признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1419/2013 на Комисията от 17 декември 2013 г. относно признаването на организации на производителите и междубраншови организации, разширяването на обхвата на правилата на организациите на производителите и междубраншовите организации, както и публикуването на цените на задействане в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ, L 353/43 от 28.12.2013 г.).
Чл. 17. По реда на тази глава се признават и организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации, в които членуват производители или организации на производители от други държави – членки на Европейския съюз, когато седалището на организацията, асоциацията или междубраншовата организация се намира на територията на Република България.
Глава трета
ПЛАНОВЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 18. (1) Всяка призната организация на производителите на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури е длъжна в срок до осем седмици от датата на признаване да подаде в Министерството на земеделието, храните и горите първи план за производство и предлагане на пазара. Плановете за производство и предлагане на пазара са със срок до 5 години.
(2) Организацията на производители подава в МЗХГ следващите планове за производство и предлагане на пазара със срок до 5 години не по-късно от осем седмици преди изтичането на срока на плана, който е в процес на изпълнение.
(3) Плановете за производство и предлагане на пазара трябва да бъдат насочени към изпълнение на целите, посочени в чл. 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(4) Плановете по ал. 1 трябва да обхващат производството и предлагането на пазара най-малко на основните продукти от риболов и/или аквакултури, които организацията на производители или нейните членове предлагат на пазара.
(5) Асоциациите на организации на производителите могат да подават в МЗХГ планове за производство и предлагане на пазара при условията и по реда на тази глава.
Раздел II
Съдържание на плановете за производство и предлагане на пазара
Чл. 19. (1) Планът за производство и предлагане на пазара съдържа:
1. обща информация за организацията на производители;
2. програма за производство за видовете, обект на улов или отглеждане от членовете на организацията на производители;
3. пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните изисквания;
4. мерките, които организацията на производителите ще предприеме, за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
5. специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които обикновено има затруднения при предлагането на пазара през годината;
6. санкции за членове, които нарушават приетите решения за изпълнението на плана и мерки за контрол.
(2) Организацията на производители включва в плановете за производство и предлагане на пазара:
1. разходите, които следва да се предвидят;
2. график за изпълнение;
3. показатели за изпълнение и за резултати.
Чл. 20. Общата информация за организацията на производители включва:
1. пълното наименование на организацията на производители;
2. тип на организацията на производители – на продукти от аквакултури и/или на продукти от риболов;
3. ЕИК – единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ);
4. седалище и адрес на организацията на производители и район/райони на дейност по NUTS;
5. брой на производителите, членуващи в организацията;
6. стойност на продадената на пазара продукция, обща и разбита по видове продукти от риболов и/или аквакултури, съгласно чл. 5 (в табличен вид);
7. обем на разтоварените количества или на отгледаната продукция през последните 3 години, общ и разбит по видове, изразен в тонове и левове на година (в табличен вид).
Чл. 21. (1) Въз основа на оценка на силните и слабите страни (swot анализ), възможностите и рисковете организациите на производители включват в плановете си взаимосвързани:
1. програма за производство;
2. стратегия за предлагане на пазара.
(2) Във въведение към програмата и стратегията по ал. 1 трябва да се обоснове съгласуваността между предвидените мерки и целите на плана. В него се представя планираната стратегия на организацията на производители за развитие и за съгласуване на нейното производство с търсенето и изискванията на пазара в съответствие с целите по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013.
(3) Програмата за производство включва примерен график за предлаганите на пазара продукти през следващата година, който се съставя според сезонните промени на цените, улова/производството и търсенето на пазара. В нея се отразяват следните елементи:
1. за всички организации на производители:
а) планиране на производствените дейности;
б) координиране на дейностите с други производители;
2. за организациите на производители на продукти от риболов:
а) управление на правата за риболов и на достъпа на членовете на организацията на производители в зависимост от планирането на улова;
б) изпълнение и управление на задължението за разтоварване на сушата на целия улов;
3. за организациите на производители на продукти от аквакултури – разработване на устойчиви практики във връзка с аквакултурите.
(4) В стратегията за предлагане на пазара се описва как организацията на производители ще гарантира адекватността на предлагането спрямо пазарните изисквания за качество, количество и представяне на продуктите. В нея се отразяват и следните елементи:
1. установяване на пазарни изисквания за качеството, количеството и представянето на продуктите;
2. установяване на нови търговски дестинации и на други търговски възможности;
3. взаимодействие и координация с други оператори във веригата на доставки.
Чл. 22. (1) Организациите на производители включват в плановете за производство и предлагане на пазара мерки за постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, които избират от мерките в приложение № 3.
(2) Организациите на производители на продукти от риболов включват в плановете си мерки по ал. 1 за постигане на следните цели:
1. насърчаване на устойчиви риболовни дейности;
2. избягване и намаляване на нежелания улов;
3. проследяване на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация;
4. премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов;
5. подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов от техните членове;
6. повишаване на икономическата рентабилност;
7. стабилизиране на пазарите;
8. насърчаване на доставките и високото качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони;
9. намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.
(3) Организациите на производители на продукти от аквакултури включват в плановете си мерки по ал. 1 за постигане на следните цели:
1. насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите;
2. гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на Многогодишния национален стратегически план за развитие на аквакултурите в България;
3. гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от риболовни дейности, които се управляват устойчиво;
4. подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от аквакултури от техните членове;
5. повишаване на икономическата рентабилност;
6. стабилизиране на пазарите;
7. насърчаване на доставките и високото качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони.
(4) Организациите на производители могат да включват в плановете за производство и предлагане на пазара и мерки по чл. 19, ал. 1, т. 5, избрани от мерките в приложение № 4.
(5) Организациите на производители включват в плановете за производство и предлагане на пазара санкции за членовете, които нарушават приетите решения за тяхното изпълнение, както и мерки за контрол на съответствието на дейностите на техните членове с правилата, които са установили, избрани от посочените в приложение № 5.
Чл. 23. (1) В плановете за производство и предлагане на пазара се предвиждат и разходи за тяхното изпълнение. Разходите за изпълнение се структурират като:
1. финансов план;
2. дейности на организатора на проекта;
3. дейности по управление на проекта.
(2) Във финансовия план организациите на производители описват разходите, разноските и необходимите финансови ресурси за всяка мярка, която възнамеряват да приложат. Разходите във финансовия план се структурират за следните два вида дейности:
1. дейности по подготовка на проекта – подготовка, мониторинг и насочване на дейностите, свързани с планираните мерки;
2. дейности по управление на проекта – дейности, свързани с практическото изпълнение на всяка конкретна планирана мярка.
(3) Разходите за дейности на организатора на проекта включват разходи за проучвания на пазара, проучвания за извършване на оценки, разработване на проекта, анализ на риска и всички проучвания за осъществимост, извършвани преди изпълнението на мярката. Необходимо е да се включат и разходи, свързани с дейностите за мониторинг и контрол, извършвани от организацията на производители в хода на изпълнението на мярката. Предвидените разходи може да обхващат труд, предоставяне на услуги или доставки.
(4) Разходите за дейности по управление на проекта включват разходи за осигуряване на прилагането на мерките, които не са пряко свързани с подготовката на проекта, като например научни или технически експерименти, рекламни кампании, закупуване и внедряване на нови технически уреди за увеличаване на селективността, развитие на проследяемостта или насърчаване на устойчиви практики в областта на аквакултурите.
Чл. 24. (1) Плановете за производство и предлагане на пазара съдържат график със срокове за планираните мерки и съответните разходи, с разбивки по години за многогодишните планове. В графика се посочват подходящи показатели за изпълнение и за резултат по всяка мярка.
(2) За всяка планирана мярка в плана за производство и предлагане на пазара организацията на производители следва да предвиди показател за изпълнение и за резултат, чрез които тя и МЗХГ да контролират нейното изпълнение. Показателите следва да позволяват оценяване на постигането на стратегическите цели на плана спрямо първоначалното състояние, описано във въведението на плана.
(3) Организациите на производители залагат в плановете си показатели, които избират от посочените в приложение № 6. Според връзката им с планираните мерки се използват следните показатели:
1. показатели за изпълнение на планираните мерки;
2. показатели за резултат за оценка на приноса на прилаганите мерки за постигането на целите на плановете.
Раздел III
Одобряване и изменение на плановете за производство и предлагане на пазара
Чл. 25. (1) Комисията по чл. 10, ал. 1 извършва проверка на представените планове за производство и предлагане на пазара, а при необходимост извършва и проверка на място, за установяване на тяхното съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1379/2013, Регламент за изпълнение (ЕС) № 1418/2013 на Комисията от 17 декември 2013 г. относно плановете за производство и предлагане на пазара по силата на Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури (ОВ, L 353/40 от 28.12.2013 г.) и на тази наредба.
(2) След извършване на проверките по ал. 1 комисията по чл. 10, ал. 1 в срок до 3 седмици изготвя становище за одобряване на плановете за производство и предлагане на пазара.
(3) В становището по ал. 2 комисията по чл. 10, ал. 1 оценява дали с представения план за производство и предлагане на пазара могат да бъдат постигнати целите, посочени в чл. 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, въз основа на което в срок до 6 седмици от подаването на плана по чл. 18, ал. 1 или 2 предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за:
1. одобряване на плана;
2. връщане на плана с мотиви за преработване.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 2 седмици от получаване на заповедта по ал. 3, т. 2, организацията на производители представя в МЗХГ преработен план за производство и предлагане на пазара.
(6) В срок до 4 седмици от представянето на преработен план по ал. 5 министърът на земеделието, храните и горите, въз основа на становище на комисията по чл. 10, ал. 1, със заповед одобрява или отказва да одобри плана. Заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Когато в сроковете по ал. 3 и 6 министърът на земеделието, храните и горите не се е произнесъл, планът за производство и предлагане на пазара се счита за одобрен.
Чл. 26. (1) Одобреният план за производство и предлагане на пазара подлежи на изпълнение.
(2) Признатите организации на производители и асоциациите на организации на производители могат да получат финансово подпомагане за изготвянето и изпълнението на планове за производство и предлагане на пазара по Програмата за морско дело и рибарство.
Чл. 27. (1) Организациите на производители могат да актуализират плана по чл. 25, ал. 3, като в този случай го представят за одобрение в МЗХГ.
(2) Комисията по чл. 10, ал. 1 в срок до 3 седмици извършва проверка на актуализирания план съгласно чл. 25, ал. 1 и дава становище по неговото одобряване.
(3) В становището по ал. 2 комисията по чл. 10, ал. 1 оценява дали с актуализирания план за производство и предлагане на пазара могат да бъдат постигнати целите, посочени в чл. 3 и 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, въз основа на което в срок до 4 седмици от подаването на плана по чл. 18, ал. 1 или 2 предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за:
1. одобряване на актуализирания план;
2. връщане на актуализирания план с мотиви за преработване.
(4) Заповедите по ал. 3 се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 2 седмици от получаване на заповедта по ал. 3, т. 2 организацията на производители представя в МЗХГ коригирано предложение за актуализиран план за производство и предлагане на пазара.
(6) В срок до 4 седмици от представянето на плана по ал. 5 министърът на земеделието, храните и горите, въз основа на становище на комисията по чл. 10, ал. 1, със заповед одобрява или отказва да одобри плана. Заповедта за отказ се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Когато в сроковете по ал. 3 и 6 министърът на земеделието, храните и горите не се е произнесъл, планът за производство и предлагане на пазара се счита за одобрен.
Раздел IV
Контрол на изпълнението на плановете за производство и предлагане на пазара
Чл. 28. (1) Организацията на производители изготвя годишен доклад до 31 март на следващата година за своите дейности по плана за производство и предлагане на пазара по чл. 28, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 и го представя в МЗХГ за одобрение. При многогодишните планове доклад се представя ежегодно.
(2) Годишният доклад включва информация за постигането на показателите за изпълнение и за резултат по чл. 24, ал. 2, както са предвидени в графика по чл. 24, ал. 1 за изпълнение на одобрения план.
(3) Комисията по чл. 10, ал. 1 извършва проверка на представения годишен доклад съгласно показателите по чл. 24, ал. 3 и го одобрява.
(4) Когато комисията по чл. 10, ал. 1 установи непълноти или неточности в представения годишен доклад, изпраща съобщение до организацията на производители да ги отстрани в срок до 10 работни дни от деня на получаване на съобщението.
Чл. 29. (1) Комисията по чл. 10, ал. 1 извършва административни проверки и проверки на място за изпълнение на мерките и дейностите, включени в одобрения план за производство и предлагане на пазара.
(2) Изпълнението на всеки план за производство и предлагане на пазара се проверява най-малко веднъж годишно. Когато комисията по чл. 10, ал. 1 установи от годишния доклад по чл. 28 неизпълнение на показател за изпълнение и/или на показател за резултат, извършва допълнителна проверка за изпълнение на плана.
(3) При извършване на проверките по ал. 2 представителите на организацията на производителите и техните членове са длъжни да осигурят достъп до помещенията, плавателните съдове, складовете, софтуера, документацията и рибовъдните стопанства на членовете и да оказват съдействие на проверяващите.
(4) Комисията по чл. 10, ал. 1 предлага на министъра на земеделието, храните и горите да оттегли признаването на организацията на производители на основание чл. 13, ал. 2, когато:
1. въз основа на проверките по ал. 2 се установи съществено неизпълнение на плана за производство и предлагане на пазара;
2. заповедта за отказ по чл. 25, ал. 6 влезе в сила;
3. организацията на производители не представи годишен доклад за изпълнението на плана или той не бъде одобрен.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на земеделието, храните и горите може да издаде заповед за оттегляне на признаването на организацията на производители.
(6) Заповедта по ал. 5 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Предлагане на пазара“ е първа продажба от производител на собствено производство на пазара на Европейския съюз на продукт от риболов или на продукт от аквакултури.
2. „Продукти от риболов“ са риби и други водни организми, получени в резултат на стопански риболов, или продукти, получени от тях, изброени в приложение I на Регламент (ЕС) № 1379/2013.
3. „Продукти от аквакултури“ са риби и други водни организми във всеки етап от техния жизнен цикъл, получени в резултат на дейности, свързани с развъждането и отглеждането им, или продукти, получени от тях, изброени в приложение I на Регламент (ЕС) № 1379/2013.
4. „Производител“ е физическо или юридическо лице, използващо средства за производство за получаване на продукти от риболов или аквакултури с цел пускането им на пазара.
5. „Свързани лица“ са лица по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
6. „Сектор на рибарството“ е секторът на икономиката, който включва всички дейности по производство, преработка и предлагане на пазара на продукти от риболов или аквакултури.
7. „Съществено неизпълнение на плана за производство и предлагане на пазара“ има, когато 30 % от мерките, включени в плана за производство и предлагане на пазара, не са изпълнени или са изпълнени частично, но за тях не са достигнати повече от 50 % от показателите за резултат по приложение № 6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 10г, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3. Отменя се Наредба № 41 от 2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Румен Порожанов
Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1
I. Образец на заявление за признаване на организация на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................,
      (трите имена по лична карта)
ЕГН ............................................................................,
длъжност ....................................................................
(управител, председател или друга)
на ..................................................................................
(наименование на дружеството, ЮЛНЦ или кооперацията)
със седалище в гр. (с.) .............................................
.......................................................................................,
                  (населено място)
адрес на управление: ................................................
.........................................................................................,
      (улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет на дейност: ..............................................
.....................................................................................,
ЕИК – единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ) .................................................................,
адрес за кореспонденция: ……………………………………
………………………………………………………............................……,
     (населено място, улица № , ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: …………………………………………………,
е-mail адрес: ...............................................................
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля, представляваното от мен събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност/юридическо лице с нестопанска цел/кооперация да бъде признато/та за организация на производители на продукти от риболов/продукти от аквакултури в следните области:
1. морски аквакултури;
2. сладководни аквакултури;
3. крайбрежен риболов;
4. дребномащабен риболов;
5. риболов в открито море;
6. дълбоководен риболов;
7. друг вид риболов (да се уточни),
(отбелязват се избраните области)
за следните продукти от риболов и/или продукти от аквакултури:
............................................................................................
............................................................................................
Организацията е създадена за постигане на две или повече от следните цели:
1. подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от риболов и/или продукти от аквакултури на техните членове;
2. подобряване на икономическата възвръщаемост;
3. стабилизиране на пазарите;
4. допринасяне към хранителните доставки и насърчаване на високото качество на храните и на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася към заетостта в крайбрежните и селските райони;
5. намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди.
(отбелязват се поне две от целите)
Организацията е създадена за постигане и на следните задължителни цели:
За организациите на производителите на продукти от риболов:
1. насърчаване на жизнеспособни и устойчиви риболовни дейности на техните членове при пълно спазване на политиката на опазване и при съблюдаване на социалната политика;
2. избягване и намаляване на нежелания улов от запаси за търговски цели, а когато е необходимо, пълноценно използване на този улов, без да се създава пазар за улов на екземпляри, чийто размер е под минималния референтен размер за целите на опазването в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
3. принос за проследяването на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация;
4. принос за премахването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов.
За организациите на производителите на продукти от аквакултури:
1. насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите, на техните членове, като им осигуряват възможности за развитие, при пълно спазване на Регламент (ЕС) № 1380/2013 и правото за околната среда, при съблюдаване на социалната политика;
2. гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на националните стратегически планове, посочени в член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013;
3. стремеж към гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от рибни стопанства, които се управляват устойчиво.
(отбелязват се избраните цели)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
2. списък на членовете на организацията;
3. справка-декларация по образец съгласно приложение № 2 за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване;
4. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година;
5. декларации от членовете на организацията, че не са свързани лица по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба;
6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
7. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
8. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
                     (излишното се зачертава)
Дата: ...............                    Заявител: ...........................
II. Образец на заявление за признаване на асоциация на организации на производители
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................,
        (трите имена по лична карта)
ЕГН .............................................................................,
длъжност ....................................................................
(управител, председател или друга)
на ..............................................................................
...........................................................................................
(наименование на дружеството, ЮЛНЦ или кооперативния съюз)
със седалище в гр. (с.) ...............................................
.....................................................................................,
                 (населено място)
адрес на управление: ................................................
........................................................................................,
            (улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност: ........................................
...................................................................................,
ЕИК – единен идентификационен код (код по
БУЛСТАТ) .................................................................,
адрес за кореспонденция: …………………………………...
.......................................................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ……………………………………………………,
е-mail адрес: ……………………………………………………………
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля, представляваното от мен събирателно дружество/дружество с ограничена отговорност/юридическо лице с нестопанска цел/кооперативен съюз да бъде признато за асоциация на организации на производители, която координира и разработва следните дейности (включително мерки и дейности, делегирани от нейните членове):
........................................................................................
          (описват се мерките и дейностите)
в следните области:
1. морски аквакултури;
2. сладководни аквакултури;
3. крайбрежен риболов;
4. дребномащабен риболов;
5. риболов в открито море;
6. дълбоководен риболов;
7. друг вид риболов (да се уточни).
(отбелязват се избраните области)
Към заявлението прилагам следните документи:
1. вътрешни правила за дейността на асоциацията;
2. списък на членовете на асоциацията;
3. декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Дата: ...............               Заявител: ...........................
III. Образец на заявление за признаване на междубраншова организация
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ..................................................................................,
             (трите имена по лична карта)
ЕГН .............................................................................,
длъжност ....................................................................
                   (председател или друга)
на ................................................................................
..........................................................................................
(наименование на юридическото лице с нестопанска цел)
със седалище в гр. (с.) ...............................................
.....................................................................................,
(населено място)
адрес на управление: ....................................................
....................................................................................,
(улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
с предмет/цел на дейност: .........................................
...................................................................................,
район на дейност ..........................................................
...................................................................................,
(област/и)
адрес за кореспонденция: ............................................
......................................................................................,
(населено място, улица №, ж.к., бл., вх., ап.)
телефон за връзка: ..................................................,
е-mail адрес: ...............................................................
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля, представляваното от мен юридическо
лице с нестопанска цел да бъде признато за
междубраншова организация
на .................................................................................
........................................................................................
(производители и търговци и/или преработватели)
в следните сектори:
1. производство (на продукти от риболов или аквакултури) и предлагане на пазара;
2. производство (на продукти от риболов или аквакултури) и преработка;
3. производство (на продукти от риболов или аквакултури), предлагане на пазара и преработка,
(отбелязват се секторите)
за следните продукти от риболов и/или продукти от аквакултури:
............................................................................................
....................................................................................
Към заявлението прилагам следните документи:
1. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
2. вътрешни правила;
3. доказателства, че обхващат най-малко една четвърт от производството и/или търговията и/или преработката в страната;
4. декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
5. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.
Дата: ...............                    Заявител: ...........................
Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 3
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция
Долуподписаният (та) ...............................................
........................................................................................
              (име, презиме, фамилия)
с л.к. № .................................................., издадена
от ....................................................................................
на ............................ г., ЕГН ....................................,
адрес: ..........................................................................
.........................................................................................,
в качеството си на ...................................................
......................................................................................
          (представляващ, управител)
на фирма .....................................................................
........................................................................................
(наименование на дружеството, сдружението или кооперацията)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Средната годишна стойност на предлаганата
на пазара през последните три години
(за новосъздадена организация – за последната
година) от долупосочените поименно членове
на организацията продукция е следната:
............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
(имената на всеки член на групата се изписват заедно с годишния му оборот)
2. Средната годишна стойност на предлаганата на пазара през последните три години от организацията на производители продукция е ............................... лв.
3. Общата средна годишна стойност на предлаганата на пазара продукция през последните три години (за новосъздадена организация – за последната година) е .............................................. лв.
(посочва се сборът от стойностите по т. 1 и 2)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни.
Дата: .................                 Декларатор: ........................
гр. ......................                                    (подпис)
Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1
Мерки за постигане на целите по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013
1. За организациите на производители на продукти от риболов
1.1. Насърчаване на устойчиви риболовни дейности
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– колективно управление на правата за риболов и на достъпа за членовете на организацията на производители въз основа на действащите правила за управление по отношение на различните видове запаси, риболовни дейности и риболовни зони;
– координиране на диалога и сътрудничеството с научни организации в областта на риболова и ползване на научни съвети в подкрепа на управленските решения по отношение на рибните ресурси;
– подготовка и управление на научни и технически кампании, целящи подобряване на познанията за ресурсите, въздействието върху екосистемите и разработването на устойчиви техники за риболов;
– извършване на проучвания на въздействието с цел прилагане на нови мерки за управление;
– установяване и колективно предотвратяване на рисковете, свързани с безопасността на работното място и безопасността по море;
– предоставяне на подкрепа и обучение на членове на организации на производители във връзка с разпоредбите в областта на риболова, с насърчаването на устойчивите риболовни практики или със сигурността на борда на плавателните съдове;
– ефективно участие на съответните органи за управление на рибарството на национално, регионално, европейско и международно равнище;
– координиране на диалога между организациите на производители, включително с такива от други държави членки.
1.2. Избягване и намаляване на нежелания улов
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– определяне и стимулиране на риболовни практики, които спомагат за избягването и намаляването на нежелания улов;
– изготвяне и изпълнение на планове и колективни действия за избягване и намаляване на нежелания улов;
– определяне на най-добрите начини за използване на такъв улов.
1.3. Проследяване на продуктите от риболов и достъп на потребителите до ясна и подробна информация
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подобряване на техниките за проследяване;
– оценка на нуждите от осведоменост и действията за предоставяне на информация на потребителите;
– подобряване на етикетирането на продукцията, включително при осъществяване на процеси за сертифициране, чрез включване на задължителната и допълнителната информация на доброволна основа съгласно чл. 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
– подготовка и изпълнение на действия за осведомяване и за предоставяне на информация на потребителите.
1.4. Премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– обучение на производителите и образователните дейности;
– програми за наблюдение и контрол над дейността на членовете на организации на производители.
1.5. Подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов от техните членове
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– определяне на обекти за търговия за предлагане на пазара на продукцията и насочване на доставките на техните членове;
– разработване на стратегии за по-добро предлагане на пазара на продукцията, включително чрез сертифициране на продуктите;
– разработване на процеси за сертифициране, включително по отношение на хранителното съдържание и качеството;
– подкрепа за включване на допълнителна информация на доброволна основа съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
– създаване и разработване на нови методи и нови инструменти за предлагане на пазара;
– предоставяне на подкрепа и обучение на членовете на организации на производители във връзка с техниките за предлагане на пазара;
– участие в изложения на национално, европейско и международно равнище с цел популяризиране на продукцията на членовете на организацията на производители.
1.6. Повишаване на икономическата рентабилност
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и мониторинг на научни и технически кампании, целящи намаляване на оперативните разходи;
– предоставяне на подкрепа и обучение на членовете на организацията на производители във връзка с управлението в областта на рибарството;
– разработване на услуги за членовете на организацията на производители във връзка със счетоводното отчитане на разходите.
1.7. Стабилизиране на пазарите
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– оказване на помощ за по-доброто проучване на пазара;
– подобряване на знанията на членовете на организацията на производители за основните икономически движещи сили по веригата на доставка;
– предоставяне на практическа подкрепа за производителите за по-добро координиране на обмена на информация с потребители и други участници във веригата на доставки – преработватели, търговци на дребно и борси.
1.8. Насърчаване на доставките и високото качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и провеждане на кампании за насърчаване и на инициативи, свързани със стандартите за предлагане на пазара (качество, размер или тегло, пакетиране, представяне и етикетиране);
– подготовка и провеждане на кампании за популяризиране на нови видове продукти, които могат да бъдат експлоатирани по устойчив начин;
– подготовка и провеждане на кампании за разработване на нови процеси и продукти;
– подготовка и провеждане на кампании за популяризиране на продукти от риболов;
– подготовка и провеждане на кампании за стимулиране на заетостта в рибарството.
1.9. Намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и прилагане на научни изследвания и експериментални програми за оценка и ограничаване на въздействието на риболовните практики върху околната среда;
– подготовка и прилагане на експериментални програми за разработване на риболовни уреди, намаляващи въздействието върху околната среда;
– предоставяне на обучение и подкрепа на производителите за улесняване на използването на риболовни практики и риболовни уреди, ограничаващи въздействието върху околната среда.
2. За организациите на производители на продукти от аквакултури
2.1. Насърчаване на устойчиви дейности, свързани с аквакултурите
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и управление на научни и технически кампании за подобряване на познанията за видовете, за въздействията върху околната среда на дейностите, свързани с аквакултурите, и за стимулиране на разработването на устойчиви техники във връзка с аквакултурите;
– провеждане на диалог и сътрудничество със съответните научни организации в областта на аквакултурите и сътрудничество за получаване на научни съвети при вземане на управленски решения по отношение на аквакултурите;
– предоставяне на подкрепа и обучение на членовете на организацията на производители във връзка с насърчаването на устойчиви практики, свързани с аквакултурите;
– установяване и колективно предотвратяване на рисковете, свързани с безопасността на работното място;
– ефективно участие в съответните органи за управление в областта на аквакултурите на национално, регионално, европейско и международно равнище;
– координиране на диалога между организациите на производители, включително с такива от други държави членки.
2.2. Гарантиране, че дейностите на техните членове съответстват на националните стратегически планове
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– участие в разработването на националните стратегически планове;
– разработване на схеми за сертифициране във връзка с устойчивото използване на фуражите.
2.3. Гарантиране, че фуражите с риболовен произход в аквакултурите произхождат от рибни стопанства, които се управляват устойчиво
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– участие в разработването на процедури за проследяване;
– разработване на схеми за сертифициране във връзка с устойчивото използване на фуражите.
2.4. Подобряване на условията за пускане на пазара на продуктите от аквакултури от техните членове
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– определяне на обекти за търговия за пускане на пазара и/или насочване на продукцията на техните членове;
– разработване на стратегии за по-добро предлагане на пазара на продукцията, включително чрез сертифициране на продукти;
– подкрепа за предоставяне на допълнителна информация за потребителите на доброволна основа съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС) № 1379/2013;
– разработване на процеси за сертифициране, включително по отношение на хранителното съдържание и качеството;
– създаване и разработване на нови методи и нови инструменти за предлагане на пазара;
– предоставяне на подкрепа и обучение на членове на организацията на производители във връзка с техниките за предлагане на пазара;
– участие в изложения на национално, европейско и международно равнище с цел популяризиране на продукцията на членовете на организацията на производители.
2.5. Повишаване на икономическата рентабилност
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и мониторинг на научни и технически кампании, целящи намаляване на оперативните разходи;
– предоставяне на подкрепа и обучение на членове на организацията на производители във връзка с управлението в областта на аквакултурите;
– разработване на услуги за членовете на организацията на производители във връзка със счетоводното отчитане на разходите.
2.6. Стабилизиране на пазарите
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– координиране между различните организации на производители за събиране, обработване, обмен и използване на икономическа информация, свързана с производството, на членовете на организациите на производители, включително данни за производството и формирането на цените при първа продажба;
– оказване на помощ за по-доброто проучване на пазара;
– подобряване на знанията на членовете на организацията на производители за основните икономически движещи сили по веригата на доставка;
– предоставяне на практическа подкрепа на производителите за по-доброто координиране на обмена на информация с преработвателите.
2.7. Насърчаване на доставките и високото качество на продуктите и спазването на стандартите за безопасност, като същевременно се допринася за заетостта в крайбрежните и селските райони
За постигане на тази цел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– подготовка и провеждане на кампании и инициативи във връзка със стандартите за предлагане на пазара (качество, размер или тегло, пакетиране, представяне и етикетиране);
– подготовка и провеждане на кампании за стимулиране на заетостта в сферата на аквакултурите;
– подготовка и провеждане на кампании за популяризиране на продукти от аквакултури.
Приложение № 4 към чл. 22, ал. 4
Специални мерки за регулиране на доставките на видове, за които обикновено има затруднения при предлагането на пазара през годината
В този раздел плановете следва да включват една от следните мерки:
– установяване на продуктите от риболов, за които през някои периоди от годината обикновено възникват затруднения при предлагането на пазара;
– разработване на специални стратегии и инструменти за производство и предлагане на пазара на видове, за които обикновено има затруднения при предлагането на пазара през годината.
Приложение № 5 към чл. 22, ал. 5
Санкции и мерки за контрол
В съответствие с разпоредбите на чл. 8, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 1379/2013 плановете за производство и предлагане на пазара съдържат раздел, в който се описват санкциите, приложими за членове, които нарушават приетите решения за изпълнението на плановете, както и мерките, които организациите на производители ще изпълняват, за да контролират съответствието на дейностите на техните членове с правилата, които са установили.
В този раздел плановете следва да включват една или повече от следните мерки:
– разработване на система от санкции, пропорционални на нарушенията, извършени от членовете на организацията на производители;
– разработване на стратегии и програми за привеждане в изпълнение на правилата, приети от организацията на производители;
– извършване на оценки на риска във връзка с изпълнението на правилата, приети от организацията на производители;
– подготовка и извършване на контролни дейности във връзка с привеждането в изпълнение на правилата, приети от организацията на производители;
– обучение на наблюдатели и контрольори;
– създаване и разпространение на насоки за изпълнението на:
а) разпоредбите, произтичащи от общата политика в областта на рибарството;
б) правилата и мерките за управление, приети от организацията на производители.
Приложение № 6 към чл. 24, ал. 3
Показатели за изпълнение и за резултат
Според връзката им с планираните мерки следва да се използват следните показатели:
1. Показатели за изпълнение на планираните мерки
1.1. За организациите на производители на продукти от риболов
Плановете следва да включват показатели за изпълнение, чрез които се оценява спазването на:
– график за дейността на плавателните съдове, изразен чрез брой дни на море и количество на улова на целевите видове;
– предварителен график за предлагане на пазара на продуктите от риболов по видове и начин на представяне;
– план с график на действията за установяване на възможностите на пазара;
– план с график на дейностите за сертифициране/етикетиране на продуктите;
– предварителен график за управлението на риболовното усилие и/или на капацитета по риболовни зони;
– план с график за мерки за намаляване на прилова;
– график за обучение за спазване на изискванията и правилата, за осведоменост и контрол за процедурите.
Тези показатели за изпълнение следва да отчитат и:
– прогнозното определяне на циклите на продажби на продуктите;
– съобразяване на средния месечен приход с очаквано равнище на приходите.
1.2. За организациите на производители на продукти от аквакултури
Плановете следва да включват показатели за изпълнение, чрез които се оценява спазването на:
– график за производството и продукцията на отглежданите видове;
– предварителен график за предлагане на пазара на продуктите по видове и начин на представяне;
– план с график на действията за установяване на възможностите на пазара;
– план с график на дейностите за сертифициране/етикетиране на продуктите;
– план за намаляване на замърсяването на екосистемите, свързан с дейностите в областта на аквакултурите;
– план за прилагане на устойчиво хранене на отглежданите видове;
– график за обучение за спазване на изискванията и правилата, за осведоменост и контрол за процедурите.
Тези показатели за изпълнение следва да отчитат и:
– прогнозното определяне на циклите на продажби на продуктите от аквакултури;
– съобразяване на средния месечен приход с очаквано равнище на приходите.
2. Показатели за резултат за оценка на приноса на прилаганите мерки за постигането на целите на плановете за производство и предлагане на пазара
2.1. За организациите на производители на продукти от риболов
Плановете следва да включват показатели за резултат за оценка на:
– обем и/или стойност на видовете, които са уловени/разтоварени и/или предлагани на пазара;
– среден размер на видовете, които са уловени/разтоварени или предлагани на пазара;
– ръст на продажбите по видове и/или по продукти в сравнение с предходното състояние;
– брой и/или обем на продаваните нови продукти в сравнение с предходната година;
– изменение на риболовното усилие и/или капацитет;
– промени в състава на разтоварения на сушата улов и/или на обема на нежелания улов;
– развитие на показателя „на глава от населението“ на разтоварените или произведените количества;
– тенденции по отношение на производствените разходи за единица продукция;
– тенденции по отношение на разходите за продажби за единица продукция;
– тенденции по отношение на средния месечен доход на производителите;
– промени в количествата непродадени продукти спрямо предходното състояние;
– промени в стойността на чувствителните продукти спрямо предходното състояние;
– брой на произшествията (с наранявания и/или смъртни случаи);
– промени в броя на регистрираните нарушения на правилата на организацията на производители.
2.2. За организации на производители на продукти от аквакултури
Под това заглавие плановете следва да включват показатели за резултат за оценка на:
– обем и/или стойност на видовете, които са произведени или предлагани на пазара;
– ръст на продажбите по видове и/или продукти в сравнение с предходното състояние;
– брой и/или обем на продаваните нови продукти в сравнение с предходната година;
– изменение на показателя „на глава от населението“ на произведената продукция;
– тенденции по отношение на дела на фуражите, използвани за отглежданите в стопанства видове, които се получават от устойчиви или възобновяеми източници;
– тенденции по отношение на количествата на отпадните продукти от производството;
– тенденции по отношение на производствените разходи за единица продукция;
– тенденции по отношение на разходите за продажби за единица продукция;
– тенденции по отношение на средния месечен доход на производителите;
– промени в количествата непродадени продукти спрямо предходното състояние;
– промени в стойността на чувствителните продукти спрямо предходното състояние;
– брой на произшествията (с наранявания и/или смъртни случаи);
– промени в броя на регистрираните нарушения на правилата на организацията на производители.
10439