Народно събрание
брой: 75, от дата 15.9.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко

 

УКАЗ № 188
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г.
Издаден в София на 13 септември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко
Член единствен. Ратифицира Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, подписана на 21 септември 2016 г. в Рабат.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 септември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
6702