Министерство на икономиката
брой: 58, от дата 23.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Наредба № РД-04-2 от 16 юли 2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

 

НАРЕДБА № РД-04-2 от 16 юли 2019 г.
за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на регистъра по чл. 16, ал. 1 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход („регистъра“);
2. воденето и съхранението на специалния регистър по чл. 8, ал. 7, т. 3 от  ЗАРИДСНПНП, който водят земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители („специалния регистър на земеделските стопани“);
3. реда за усвояване на обезпеченията, които се предоставят на основание ЗАРИДСНПНП.
Чл. 2. Регистърните записи и всички документи в рамките на регистърното производство се съхраняват, докато лицето има регистрация, за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация.
Глава втора
РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Чл. 3. Регистърът се създава, води и съхранява от Министерството на икономиката и се поддържа в електронен вид на интернет страницата на Министерството на икономиката.
Чл. 4. Регистърът е публичен при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB L 119, 4.05.2016).
Чл. 5. В регистъра се вписват:
1. наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;
2. идентификационни данни: при търговците/юридическите лица – ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава; при физическите лица – данни за контакт: адрес, телефон и/или адрес на електронна поща;
3. седалище и адрес на управление на юридическото лице и едноличния търговец, както и седалища и адреси на управление на клоновете и/или териториалните му поделения, ако има такива, съответно постоянен адрес на физическото лице на територията на страната, а ако лицето е чуждестранен гражданин – актуален адрес за връчване на призовки и съобщения на територията на страната;
4. органи на управление на юридическото лице, трите имена на лицата, които го управляват или представляват, както и начинът на представляване; ако членове на органи на управление или представители са юридически лица, вписват се съответно техните наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и трите имена на лицата, които ги представляват;
5. срок, за който е учредено дружеството;
6. размер на внесения уставен капитал на дружеството или размер на активите;
7. дата на постъпване на заявлението за регистрация в Министерството на икономиката;
8. номер и дата на удостоверението за регистрация;
9. дейностите по чл. 2, ал. 1 от  ЗАРИДСНПНП, за които е извършена регистрацията;
10. списък и идентификационни данни на обектите, в които ще се осъществява съответната икономическа дейност:
а) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 от  ЗАРИДСНПНП – търговски и административни сгради, офиси;
б) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от  ЗАРИДСНПНП – обект за извършване на търговска дейност на дребно с посочване на адрес и/или поземлен имот, в който се намира обектът, и вида на обекта – бензиностанция или вътрешен обект;
в) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от  ЗАРИДСНПНП – обект за съхранение с посочване на адрес и/или поземлен имот, в който се намира обектът;
г) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 от  ЗАРИДСНПНП – описание на транспортното средство;
д) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 от  ЗАРИДСНПНП – обект за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с посочване на адрес и/или поземлен имот, в който се намира обектът;
е) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 6 от  ЗАРИДСНПНП – брой на бутилките за пълнене на втечнен нефтен газ (LPG);
ж) за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от  ЗАРИДСНПНП – обект за извършване на дейността с посочване на адрес и точни GPS координати на обектите и съоръженията, поземлен имот, в който се намира обектът;
11. данни за нефта и продуктите от нефтен произход, с които ще се осъществява дейността, подлежаща на регистрация, описани словом и с кодове по актуалната Комбинирана номенклатура; тези данни не се попълват в регистъра при вписване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП;
12. информация за всички осъществявани търговски дейности и режими, в резултат на които ще бъдат придобивани нефтът и продуктите от нефтен произход, обект на търговията и съхранението, включително внос и вътрешнообщностни пристигания (ВОП);
13. дата и номер на заповедите за промяна на обстоятелствата по регистрацията и номер и дата на новите удостоверения за регистрация;
14. дата и номер на заповедта за прекратяване на регистрацията;
15. вид и размер на предоставеното обезпечение, а в случаите на предоставена неотменяема и безусловна банкова гаранция – и дата, до която е валидна.
Чл. 6. (1) Регистърът се води по образец съгласно приложение № 1.
(2) Форматът, функционалностите и други особености на електронната база данни се утвърждават със заповед на министъра на икономиката.
Глава трета
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
Чл. 7. (1) При вписване в регистъра се издава удостоверение от министъра на икономиката или от изрично оправомощен от него заместник-министър.
(2) Промяна на обстоятелства по регистрацията, прекратяване на регистрацията и заличаване от регистъра, включително обезсилване на издаденото удостоверение, се извършват със заповед на министъра на икономиката или на изрично оправомощен от него заместник-министър.
Чл. 8. За всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се прави отделна регистрация.
Чл. 9. Със съответната заповед по чл. 7, ал. 2:
1. се вписва промяна на обстоятелствата по регистрацията;
2. се прекратява регистрацията на лицето по отношение на конкретна дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП в случаите, когато същото престане да отговаря на специално условие само по отношение на нея и се обезсилва издаденото за нея удостоверение;
3. се прекратяват едновременно всички регистрации на лицето, като се заличава от регистъра, и се обезсилват всички издадени удостоверения;
4. се прекратява регистрацията само по отношение на конкретен обект, от който лицето извършва дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, в случаите, когато регистрираното лице престане да отговаря на специално условие само по отношение на съответния обект.
Чл. 10. Заповедите за отказ за вписване в регистъра, промяна на обстоятелства, прекратяване на регистрация и заличаване от регистъра, включително обезсилване на издаденото удостоверение, подлежат на обжалване по реда на АПК.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД
Чл. 11. За всяка от дейностите по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се подава отделно заявление. Когато лицето подава едновременно повече от едно заявление, документите, доказващи изпълнението на общите условия на ЗАРИДСНПНП, се подават само към едно от заявленията.
Чл. 12. (1) Заявление по тази глава може да бъде подавано на хартиен носител в Министерството на икономиката или по електронен път по реда на Закона за електронното управление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, доказващи изпълнението на общите и специалните условия за регистрация по ЗАРИДСНПНП, като:
1. при подаване на хартиен носител документите се сканират и обработват от Министерството на икономиката;
2. подадените електронни документи се предоставят в електронен формат (ODF/Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др. еквивалентен), позволяващ визуализиране.
Чл. 13. (1) Заявлението за регистрация е съгласно образец – приложение № 2.
(2) Образецът на заявление е достъпен на електронната страница на Министерството на икономиката.
Чл. 14. (1) За установяване на съответствие с общите условия за регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, заявителят прилага следните документи:
1. оригинал на удостоверение за актуално състояние за търговец, регистриран по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или друг документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, както и копие от документ, който идентифицира лицето, което представлява търговеца (копие от лична карта, международен паспорт и т.н.); когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите – заявителят посочва в заявлението ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага документ; физическите лица посочват в заявлението единен граждански номер и не прилагат документ;
2. оригинал на удостоверение за търговец, регистриран по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, от което да е видно, че не е в производство по несъстоятелност или ликвидация; когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите – заявителят посочва ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага друг документ;
3. декларации съгласно образец – приложение № 3, от всяко едно от следните лица – едноличния собственик, всеки един мажоритарен собственик на капитала, управител, прокурист, член на органи за управление или надзор, че същите:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
б) не са или не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
в) не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
г) не са били собственици или членове на ръководни или надзорни органи в дружество, което към момента на подаване на заявлението за регистрация и/или през предходната година има неизпълнени задължения за създаване или съхраняване на индивидуално определените му нива на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, установено с влязло в сила наказателно постановление;
4. заверено копие от документ за собственост или друг документ, удостоверяващ наличието на вещни или облигационни права за ползване на помещенията, вписани като адрес по седалище и управление, а за дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 от  ЗАРИДСНПНП – документи за собственост/ползване и схема или ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва тази дейност, или декларация за тяхното местоположение с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията;
5. копие на платежно нареждане за внесената сума/оригинал на банковата гаранция съобразно вида на предоставеното обезпечение; този документ не се прилага към заявление за регистрация по чл. 2, ал. 1, т. 2, 4 и 7 от ЗАРИДСНПНП;
6. заверени копия от документи за собственост/ползване и ситуационна скица на поземлените имоти, обектите и съоръженията, от които ще се извършва дейността, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията, когато със заявлението се иска вписване в регистъра на вътрешен обект на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, или се иска вписване в регистъра на обект, от който се извършват дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.
(2) Заявителят декларира, че отговаря на условията на чл. 7, ал. 1, т. 3 и 5, ал. 2 и чл. 17, ал. 2, т. 2 от ЗАРИДСНПНП в образеца на заявление към чл. 13, ал. 1.
(3) Специализираното звено по чл. 4, ал. 2 от ЗАРИДСНПНП („специализираното звено“) по служебен път изисква и получава информация от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ дали заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 7, ал. 1, т. 4 и 6 от ЗАРИДСНПНП. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ извършва служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване на проверките.
Чл. 15. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 1 от  ЗАРИДСНПНП за регистрация за извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 1 от  ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, същият представя оригинал на удостоверение за актуално състояние или друг документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, от което да е виден размерът на капитала му; когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите, който отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 1, предл. 2 от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на активите по балансова стойност към датата на подаване на заявлението, доказващ, че притежава активи на обща стойност не по-малка от 1 000 000 лв.
Чл. 16. (1) За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 2 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, същият прилага оригинал на удостоверение за актуално състояние или друг документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, от което да е виден размерът на капитала му; когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите, който отговаря на изискването на чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 2 от ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 2, т. 1, предл. 2  от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на имуществото към датата на подаване на заявлението, доказващ стойност на притежаваното имущество в размер не по-малък от 20 000 лв. за всеки обект, от който ще се извършва дейността;
3. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от които ще се извършва дейността;
4. технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене/разтоварване и собствените транспортни средства, с които ще се извършва превоз;
5. обяснителна записка от заявителя, в която да бъде обяснена технологичната схема на работа на заявения обект, кои съоръжения ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход или нефт ще работят съответните съоръжения в обекта.
(2) Специализираното звено по служебен път изисква и получава информация от Дирекцията за национален строителен контрол дали заявеният обект отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 2, т. 2, букви „а“ и „б“ от ЗАРИДСНПНП. Дирекцията за национален строителен контрол извършва служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване на проверките.
(3) Изискването по чл. 8, ал. 2, т. 2, буква „б“ от ЗАРИДСНПНП не се прилага и не подлежи на установяване в производството по регистрация спрямо вътрешен обект, обслужващ строеж първа, втора и трета категория, или вътрешен обект на превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или притежава лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността, както и за обект, от който се извършват дейности по третиране на отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците; изиск­ванията по т. 2, буква „б“ не се прилагат за вътрешен обект, обслужващ находище за добив на подземни богатства, и обект за преработка на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства.
(4) Специализираното звено по служебен път изисква и получава информация от Националната агенция за приходите дали заявеният обект отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 2, т. 2, буква „в“ от ЗАРИДСНПНП. Националната агенция за приходите извършва служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване на проверките.
Чл. 17. (1) За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 3 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 3, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, същият прилага оригинал на удостоверение за актуално състояние или друг документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, от което да е виден размерът на капитала му; когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите, който отговаря на изискването на чл. 8, ал. 3, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 3, т. 1, предл. 2 от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на активите по балансова стойност към датата на подаване на заявлението, доказващ, че притежава активи на обща стойност не по-малка от 1 000 000 лв.;
3. копия на документи за собственост и други документи, които доказват, че заявителят разполага със собствени или наети съдове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) с минимален капацитет на склада 50 куб. м или разполага със собствени или наети съдове за съхранение на нефт и/или продукти от нефтен произход с минимална проектна вместимост на всеки съд 50 куб. м, с изключение на съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване на качеството на горивата, като минималният капацитет на склада следва да е 1000 куб. м;
4. копие на лиценз за извършване на дейността, който заявителят притежава, когато такъв се изисква по друг закон;
5. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от които ще се извършва дейността;
6. технологична схема, на която са обозначени и номерирани резервоарите, помпените станции, технологичните тръбопроводи, инсталациите за товарене/разтоварване и собствените транспортни средства, с които ще се извършва превоз;
7. обяснителна записка от заявителя, в която да бъде обяснена технологичната схема на работа на заявения обект, кои съоръжения ще се използват за заявената дейност, включително с кои продукти от нефтен произход или нефт ще работят съответните съоръжения в обекта;
8. копие на документ за собственост/право на ползване/друг договор, който предоставя правото да се извършва дейност от заявения обект.
(2) Заявителят декларира, че отговаря на условията на чл. 8, ал. 3, т. 4 и 5 от  ЗАРИДСНПНП в образеца на заявление към чл. 13, ал. 1.
(3) Специализираното звено по служебен път изисква и получава информация от Дирекцията за национален строителен контрол дали заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 3, т. 3 от ЗАРИДСНПНП. Дирекцията за национален строителен контрол извършва служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване на проверките.
Чл. 18. (1) За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 4 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗАРИДСНПНП при извършване на:
1. железопътен превоз заявителят прилага следните документи:
а) подробен списък с индивидуализиращи данни на всички транспортни средства, с които ще се извършва дейността, и документи за собственост/ползване върху транспортните средства;
б) подробен списък с индивидуализиращи данни за лицензи, регистрации и други административни документи, позволяващи извършването на транспортната дейност с всяко едно транспортно средство, и документите, описани в него;
2. автомобилен превоз заявителят прилага следните документи:
а) списък с превозните средства, в който за всяко ППС се посочват: регистрационен номер, идентификационен номер (VIN), опи­сание на транспортното средство, номер на удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, и срок на неговата валидност;
б) копие на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или на лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари – лиценз на Общността (ако има такъв).
(2) Специализираното звено по служебен път изисква и получава информация от:
1. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ дали заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 4, т. 1 от ЗАРИДСНПНП (дейност по автомобилни превози);
2. Българския институт по метрология дали заявителят отговаря на изискванията за регистрация по чл. 8, ал. 4, т. 1 от ЗАРИДСНПНП;
3. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ дали заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 4, т. 2 от ЗАРИДСНПНП (дейност по железопътни превози).
(3) Държавните органи по ал. 2 извършват служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставят контролиран автоматизиран достъп по съответните нормативно определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване на проверките.
Чл. 19. (1) За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 5 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 5, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, същият представя оригинал на удостоверение за актуално състояние или друг документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, от което да е виден размерът на капитала му; когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите, който отговаря на изискването на чл. 8, ал. 5, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 5, т. 1, предл. 2 от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на имуществото към датата на подаване на заявлението, доказващ размер на притежаваното имущество не по-малък от 20 000 лв.;
3. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от които ще се извършва дейността;
4. копие на ситуационна скица/генплан, одобрен инвестиционен проект или друг подобен официален документ, от който да е видно разположението на съоръженията и сградите в заявения обект.
(2) Специализираното звено по служебен път изисква и получава информация от Дирекцията за национален строителен контрол дали заявителят отговаря на условията за регистрация по чл. 8, ал. 5, т. 2 от ЗАРИДСНПНП. Дирекцията за национален строителен контрол извършва служебна проверка на заявителя за съответствие с посочените изисквания или при осигурена възможност предоставя контролиран автоматизиран достъп по определени ред и начин до съответните регистри и бази данни за извършване на проверките.
Чл. 20. За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 6 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага към заявлението следните документи:
1. когато заявителят е чуждестранно юридическо лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 6, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, същият представя оригинал на удостоверение за актуално състояние или друг документ съобразно националното законодателство по регистрация на лицето, от което да е виден размерът на капитала му; когато заявителят е търговец, регистриран по Търговския закон или по Закона за кооперациите, който отговаря на изискването на чл. 8, ал. 6, т. 1, предл. 1 от ЗАРИДСНПНП, посочва в заявлението ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и не прилага документ;
2. когато заявителят е лице, което отговаря на изискването на чл. 8, ал. 6, т. 1, предл. 2 от ЗАРИДСНПНП, същият прилага опис на имуществото към датата на подаване на заявлението, доказващ размер на притежаваното имущество не по-малък от 20 000 лв.;
3. копия на фактури, доказващи, че заявителят е собственик на минимум 10 000 бутилки за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG); 
4. сертификат за съответствие от производителя съгласно изискванията на Директива 2010/35/ЕС относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета (ОВ L 165, 30.06.2010) – за бутилки, попадащи в обхвата на чл. 2, т. 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане (приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. – ДВ, бр. 78 от 2011 г.);
5. удостоверение за ново оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане съгласно приложение № 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане – за бутилки, попадащи в обхвата на чл. 2, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане;
6. копие на договор за пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) с лице, притежаващо лиценз за управление на данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, в който ще се извършва пълненето.
Чл. 21. (1) За установяване на съответствие със специалните условия по чл. 8, ал. 7 от ЗАРИДСНПНП за регистрация за дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП заявителят прилага към заявлението следните документи:
1. документ за недвижимия имот – собствен, нает или ползван на друго правно основание от заявителя – земеделски стопанин (документ за собственост/договор за наем/друг договор за учредяване на право на ползване), в който са разположени съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход;
2. списък с идентификационни данни на обектите, съоръженията, в които ще се осъществява дейността, който включва идентификация на поземления имот и сградите, от които ще се извършва дейността;
3. декларация за местоположението на поземлените имоти (с точна идентификация на поземления имот), обектите и съоръженията, от които ще се извършва дейността по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП, с посочване на точните GPS координати на обектите и съоръженията.
(2) Заявителят декларира, че отговаря на условията на чл. 8, ал. 7, т. 1, 4 и 6 от  ЗАРИДСНПНП в образеца на заявление към чл. 13, ал. 1.
(3) Когато заявителят прилага към заявлението декларация по ал. 1, т. 3, той не прилага документите по ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 1, т. 4, предл. 2.
Чл. 22. Процедурата по вписване в регистъра, издаване и получаване на удостоверение за регистрация, издаване на дубликат на удостоверението, отказът за вписване в регистъра, прехвърлянето и преотстъпването на права по регистрацията и промяната на обстоятелства по регистрацията се извършват в съответствие със ЗАРИДСНПНП и разпоредбите на тази наредба.
Чл. 23. (1) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят и преотстъпват освен при преобразуване на търговско дружество по реда на Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) В случай на преобразуване дружеството заявител подава заявление по образец – приложение № 2. Дружеството заявител следва да докаже, че отговаря на общите и специалните условия за извършване на съответната дейност по ЗАРИДСНПНП. Обстоятелствата, които са били приети за доказани при първоначалната регистрация, се считат за доказани и за тях не се представят повторно доказателства.
Чл. 24. При промяна на обстоятелства по регистрацията се подава заявление по образец – приложение № 2. В заявлението се попълват само данните на заявителя и променените обстоятелства (попълват се съответните редове от заявлението). Към заявлението се представят доказателства относно правосубектността на заявителя (ако такива се изискват съобразно общите правила) и променените обстоятелства.
Чл. 25. (1) При вписване в регистъра на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се издава удостоверение от министъра на икономиката или от оправомощен от него заместник-министър. За всеки конкретен вид дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП се издава отделно удостоверение.
(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа:
1. номер и дата на регистрация;
2. наименование (фирма), седалище и адрес на управление за юридическите лица, съответно трите имена и адрес за физическите лица;
3. идентификационни данни на регистрираното лице съобразно базата данни/регистъра, в който е вписан (при търговците/юридическите лица – ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно идентификационен номер за регистрация на лицата, регистрирани в друга държава; при физическите лица – данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща);
4. трите имена и единен граждански номер (личен номер или личен номер за чужденец) на лицето/лицата, представляващо/и регистрираното юридическо лице;
5. вид на регистрираната дейност по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;
6. регистрираните обекти, от които ще се осъществява дейността;
7. регистрираните транспортни средства, с които ще се извършва превоз.
(3) Заверено копие от удостоверението по ал. 1 се поставя на видно място в обекта, а при извършване на дейност по транспортиране на нефт и продукти от нефтен произход или дистрибуция на втечнен нефтен газ (LPG) удостоверението следва да се носи от водача на всяко транспортно средство.
Чл. 26. (1) Когато заявлението се подписва или подава от пълномощник, към него се прилага копие на пълномощно с нотариална заверка на подписа.
(2) Всички документи в производствата по тази глава се представят на български език. Когато документите са съставени на чужд език, същите следва да са преведени и легализирани по установения ред съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).
(3) Когато се представя копие на документ, същото следва да е заверено от заявителя или от пълномощника му.
Чл. 27. (1) Специализираното звено има право служебно да извършва проверка на заявените обстоятелствата, включително като извършва проверки на място.
(2) Когато специализираното звено служебно събира информация на основание изрична разпоредба на ЗАРИДСНПНП или тази наредба, то е длъжно:
1. да отправи искането в срок от 3 работни дни считано от датата на подаване на заявлението, а съответните държавни органи са длъжни да предоставят информацията (документа) в съответните нормативно определени срокове;
2. при осигурена възможност от първичния администратор на данни за предоставяне на контролиран автоматизиран достъп до съответните регистри и бази данни да събира информацията по съответните нормативно определени ред и начин за обмен на данни.
(3) Специализираното звено по реда на ал. 2 проверява верността на данните, заявени/декларирани в процедурите по тази глава. Всички държавни и общински организации са длъжни да оказват съдействие на служителите от специализираното звено при извършването на служебните проверки.
Глава пета
СПЕЦИАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 7, Т. 3, 4 И 5 ОТ ЗАРИДСНПНП
Чл. 28. Земеделските стопани, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, са длъжни да водят за всеки регистриран обект по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП специален регистър на земеделските стопани на основание чл. 8, ал. 7, т. 3 от ЗАРИДСНПНП съгласно образец – приложение № 4.
Чл. 29. Специалният регистър се води за всеки регистриран обект по чл. 2, ал. 1, т. 7 от ЗАРИДСНПНП.
Чл. 30. (1) Специалният регистър се води на хартиен носител или в електронен формат.
(2) Всяко действие, подлежащо на вписване в специалния регистър, се вписва незабавно от регистрираното лице, от неговия законен или упълномощен представител.
Чл. 31. (1) Специалният регистър се попълва:
1. на хартиен носител – на томове, като всеки том е прошнурован, номериран и заверен от заявителя, или
2. в електронен формат.
(2) Контролните органи по ЗАРИДСНПНП имат достъп до специалния регистър на земеделските стопани.
(3) Записите в специалния регистър на земеделските стопани се правят незабавно.
Чл. 32. В специалния регистър на земеделските стопани се вписват следните данни:
1. наименование и правна форма на юридическото лице, съответно имената на физическото лице;
2. идентификационни данни: при търговците/юридическите лица – единен идентификационен код, съответно номер на чуждестранната регистрация; при физическите лица – данни за контакт – адрес, телефон и/или адрес на електронна поща;
3. номер и дата на удостоверението за регистрация;
4. идентификационни данни на обекта, за който се води регистъра;
5. за горивата, получавани от земеделския стопанин за собствената му дейност: дата на зареждане на регистрирания обект с гориво, количеството на горивото, обектът, от който е доставено гориво за целите на земеделския стопанин, и идентификация на превозното средство, с което горивото е превозено; 
6. за изведените от обекта на земеделския стопанин горива: данни от средствата за измерване, монтирани на съдовете и/или резервоарите за съхранение на продукти от нефтен произход, за изведените (заредени) от тях количества; в регистъра се вписват датата на зареждане, количеството гориво и данни за регистрацията на земеделската техника, която е заредена;
7. за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин:
а) регистрационен номер и вид на превозното средство, с което горивото е транспортирано от обекта до местоназначението (населеното място и/или места в землището);
б) основание, на което земеделският стопанин ползва транспортното средство (собственост, наем или ползване на друго правно основание), включително вид и номер на документа за собственост, наем и др.;
в) дата на зареждане на превозното средство;
г) количеството на зареденото гориво в транспортното средство;
д) местоназначение (населеното място и/или места в землището), до което се транспортира;
е) видът и регистрационният номер на всяка единица земеделска техника.
Чл. 33. Всяко движение на транспортно средство, предназначено за зареждане на земеделска техника извън обекта на земеделския стопанин с гориво на основание чл. 32, т. 7, задължително се съпровожда с разпечатка – копие, препис или др. от специалния регистър за съответния транспортен курс.
Глава шеста
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ. РЕД ЗА УСВОЯВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА ПО ЗАРИДСНПНП
Чл. 34. (1) Лицата, посочени в чл. 9, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП, са длъжни да предоставят обезпечение в полза на Министерството на икономиката. Обезпечението може да бъде учредено с депозит в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(2) Банковата гаранция се издава по образец – приложение № 5.
(3) Банкова гаранция, която не отговаря на образеца по ал. 2, не се приема за обезпечение по ЗАРИДСНПНП.
Чл. 35. (1) Депозитът в пари се предоставя за срок не по-кратък от една година и шест месеца считано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП до прекратяване на регистрацията или замяната на паричния депозит с банкова гаранция.
(2) Срокът на действие на банковата гаранция не може да бъде по-кратък от една година и шест месеца считано от датата на подаване на заявлението по чл. 17, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП.
(3) В 14-дневен срок преди изтичане на срока на действащата банкова гаранция регистрираното лице е длъжно да предостави на специализираното звено ново обезпечение под формата на нова банкова гаранция или на паричен депозит за нов срок на действие не по-кратък от една година и шест месеца считано от изтичане на срока на действие на предходната банкова гаранция.
Чл. 36. (1) Когато държавен орган има непогасено изискуемо вземане от регистрираното лице, произтичащо от основание, посочено в чл. 9, ал. 2 от ЗАРИДСНПНП, даденото обезпечение се усвоява.
(2) Усвояване може да се извърши преди влизане в сила на подлежащия на изпълнение акт, когато е допуснато предварителното му изпълнение. 
Чл. 37. (1) Искането за усвояване заедно със заверено копие от подлежащия на изпълнение акт се подава от съответния държавен орган, установил вземанията по чл. 9, ал. 2 от  ЗАРИДСНПНП, до министъра на икономиката.
(2) В 5-дневен срок считано от постъпването на искането за усвояване в Министерството на икономиката министърът на икономиката или оправомощен от него заместник-министър разпорежда на специализираното звено да предприеме необходимите действия за усвояване на обезпечението.
Чл. 38. Усвояване на обезпечение – паричен депозит, се извършва, като министърът на икономиката разпорежда сумата по искането да се преведе от банковата сметка на Министерството на икономиката по банковата сметка на съответния държавен орган.Срокът за плащането на сумата на държавния орган е 7работни дни считано от датата на постъпване на искането за усвояване в Министерството на икономиката. Плащането се счита за извършено със заверката на банковата сметка на държавния орган с поисканата сума.
Чл. 39. (1) Усвояване на обезпечение – банкова гаранция, се извършва, като министърът на икономиката отправя искане за усвояване на съответна сума по банковата гаранция до банката издател.Срокът за подаване на искането в банката издател е 7 работни дни считано от датата на постъпване на искането за усвояване в Министерството на икономиката.
(2)Искането следва да е писмено и да съдържа нареждане до банката да заплати посочената сума по банкова сметка на Министерството на икономиката. Подлежащият на изпълнение акт изрично се записва в искането.
(3)Банката – издател по гаранцията, е длъжна да заплати поисканата парична сума в срок до 3 работни дни след получаване на първо искане за плащане. Плащането се счита за извършено със заверката на банковата сметка на Министерството на икономиката с поисканата сума.
(4) Когато искането за усвояване на гаранцията е предявено съгласно посочените в нея условия, банката издател изпълнява плащането без право на възражения или оспорване.
(5) В срок от 7 работни дни считано от постъпване на усвоената сума по банковата сметка на Министерството на икономиката същата се превежда по сметката на държавния орган, поискал усвояването.
Чл. 40. (1) Когато до извършване на превода от Министерството на икономиката към съответния държавен орган постъпят повече от едно искания за усвояване, се удовлетворяват всички искания.
(2) Ако се установи, че общият размер на обезпеченията по всяка една от регистрираните дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП не е достатъчен да се удовлетворят всички искания, исканията се удовлетворяват по реда на тяхното постъпване до усвояване на пълния размер на всяко едно от предоставените обезпечения.
Чл. 41. (1) В случай че подлежащият на изпълнение акт бъде отменен или признат за нищожен с влязло в сила решение на съд или административен орган или изпълнението му бъде спряно по предвидения в закона ред, регистрираното лице има право да поиска писмено от министъра на икономиката да прекрати, съответно спре, започналото усвояване на обезпечението. Към искането се прилага оригинал или заверен по надлежния ред препис на съответния акт, обуславящ прекратяването/спирането на изпълнението.
(2) В срок до 3 работни дни от постъпване на искането за прекратяване/спиране на усвояването в Министерството на икономиката министърът на икономиката предприема необходимите действия за прекратяване/спиране усвояването на обезпечението, съответно писмено отказва да прекрати/спре изпълнението.
(3) Отказът за прекратяване/спиране на усвояването подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато се прекратява/спира усвояването, министърът на икономиката:
а) писмено оттегля искането за плащане по банковата гаранция до банката издател;
б) писмено спира изпълнението на превода към държавния орган, поискал усвояването, в случаите, в които банката издател е превела парите по сметката на Министерството на икономиката; в случай на спиране на изпълнението усвоената парична сума остава по сметка на Министерството на икономиката като безсрочна гаранционна сума за обезпечаване на държавното вземане по акта, послужил като основание за започване на производството по усвояване, като върху гаранционната сума не се дължат лихви, а регистрираното лице е длъжно да допълни предоставеното обезпечение до установените в закона размери в предвидените в закона срокове; в случай на прекратяване на изпълнението получената сума се превежда на регистрираното лице по посочена от него банкова сметка;
в) спира изпълнението на превода към държавния орган, поискал усвояването, в случаите, в които обезпечението е паричен депозит.
Чл. 42. В случай на освобождаване на банкова гаранция на основание чл. 13, ал. 1 и 4 от ЗАРИДСНПНП оригиналът на банковата гаранция се връща на лицето с приемно-предавателен протокол.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Наредбата влиза в сила от 26.07.2019 г.
(2) Изискването за минимална вместимост за складовете за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) по чл. 17, ал. 1, т. 3 относно минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG) влиза в сила от 28.07.2020 г.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Министър: Емил Караниколов
 
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1          
 
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1
 
Приложение № 3  към чл. 14, ал. 1, т. 3
 
Приложение № 4  към чл. 28
 
Приложение № 5  към чл. 34, ал. 2
 
 

ВИЖ приложенията

 
 
 
5669