Министерство на здравеопазването
брой: 58, от дата 29.7.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г. и бр. 12 и 72 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 3 се изменя така:
„(3) Обучение за извършване на високоспециализирани дейности, извън посочените в приложение № 1а, се организира и провежда от висшите училища, Военномедицинската академия и съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина по реда на чл. 182 на Закона за здравето.“
§ 2. В чл. 4, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. дават становище по постъпилата от регионалните здравни инспекции и районните колегии на съсловните организации, от висшите училища и Военномедицинската академия информация за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през следващата календарна година;“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думите „високоспециализирана дейност“ се добавя „по чл. 2, ал. 2“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „18“ се заменя с „18а“.
2. В ал. 4 думите „1 месец“ се заменят с „12 месеца“.
§ 5. Член 11б се изменя така:
„Чл. 11б. Разпоредбата на чл. 11а не се прилага за лекарите, които работят в центровете за спешна медицинска помощ, приети са и са провели обучението си по реда на чл. 20а на места, финансирани от държавата.“
§ 6. В чл. 17, т. 7 думите „по специалността, по която работят медицински специалисти с вис­ше образование в системите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, както и“ се заличават.
§ 7. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Ръководителите на всички лечебни и здравни заведения представят ежегодно от 1 февруари до 30 април на директорите на регионалните здравни инспекции справки за потребностите от специалисти в съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година.
(2) В срока по ал. 1 ръководителите на лечебните и здравните заведения, получили съответно положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения и положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, представят на директорите на регионалните здравни инспекции и справки за възможностите за обучение на специализанти от съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година.
(3) Справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение на специализанти за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието се представят от съответните ръководители и министри ежегодно от 1 февруари до 31 май до министъра на здравеопазването.
(4) Регионалните здравни инспекции събират, съхраняват и обобщават справките на лечебните и здравни заведения по ал. 1 и 2 и изготвят справки за възможностите за практическо обучение на специализанти в областта на опазване на общественото здраве от регионалните здравни инспекции.
(5) Регионалните здравни инспекции съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на справките по ал. 4, както и на информацията в регионалните регистри на членовете на съответната съсловна организация изготвят и представят ежегодно от 1 до 30 юни на министъра на здравеопазването анализ на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването, включващ следната информация по специалности от номенклатурата по чл. 1, ал. 1:
1. брой на придобилите и упражняващите специалност и тяхната възраст, потребностите от специалисти и възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през следващата календарна година, включително и за тези от тях, за които лечебните или здравните заведения или регионалните здравни инспекции ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3;
2. прогноза за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст, прогноза за потребностите от специалисти и прогноза за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през всяка от следващите пет години.
(6) В срока по ал. 1 справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение на специализанти до министъра на здравеопазването подават и висшите училища и Военномедицинската академия за специалностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат изцяло теоретичното и практическото обучение.
(7) В справките за възможностите за обучение на специализанти по ал. 2, 3, 4 и 6 се посочват и тези от тях, за които лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, висшите училища или Военномедицинската академия ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.“
§ 8. Създават се чл. 18а и 18б:
„Чл. 18а. (1) Министърът на здравеопазването разглежда справките и анализите по чл. 18, ал. 3, 5 и 6 заедно със становищата на консултативните съвети по чл. 4, ал. 3, т. 2, извършва преценка на възможностите за обучение на обучаващите институции по чл. 7 и подготвя проект на заповед за утвърждаване на броя на местата за специализанти за следващата календарна година.
 (2) Справки за потребностите от специалисти и за възможностите за обучение на специализанти, постъпили след сроковете по чл. 18, не се разглеждат от министъра на здравеопазването.
(3) Проектът на заповед по ал. 1 се представя за обсъждане и даване на становище от Висшия медицински съвет съгласно чл. 6, ал. 3, т. 7 от Закона за здравето.
(4) Броят на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвър­ждава ежегодно със заповед на министъра на здравеопазването до 31 октомври на текущата календарна година.
(5) В заповедта по ал. 4 се посочват местата срещу заплащане, за които висшите училища, Военномедицинската академия, лечебните или здравните заведения или регионалните здравни инспекции се задължават да заплащат на специализанта възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу заплащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.
(6) Броят на местата за провеждане на обучение за придобиване на професионална квалификация по чл. 2, ал. 2 се определя ежегодно от висшите училища или Военномедицинската академия в съответствие с капацитета им, както и в съответствие с капацитета на провеждащото практическото обучение лечебно заведение.
Чл. 18б. Министърът на здравеопазването утвърждава образци на справките за потребностите от специалисти, на справките за възможностите за обучение на специализанти и на структурата, по която следва да се изготвят анализите на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването по чл. 18.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така: „Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват в централен и местен всекидневник конкурси за местата за специализанти в тримесечен срок от утвърждаването им по реда на чл. 18а, ал. 4, за което уведомяват писмено Министерството на здравеопазването и регионалната здравна инспекция в тридневен срок.“
2. В ал. 2, т. 3 в края се добавя „в случаите по чл. 186, ал. 1 от Закона за здравето“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „извърши“ се добавя „в тримесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти по реда на чл. 18а, ал. 4“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. асистенти, ако са заели мястото чрез предвиден от правилника на висшето училище конкурсен изпит по специалността, главни асистенти, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен „доктор“ по специалността съгласно номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по която са асистенти, главни асистенти, докторанти или доктори; в тези случаи те изпълняват учебната програма за съответната специалност;“
в) в т. 3 думите „регионалните центрове по здравеопазване“ се заличават;
г) точка 4 се изменя така:
„4. работещите в регионалните здравни инспекции по специалностите по т. 3 и по специалностите, по които инспекциите провеждат практическо обучение;“.
2. В ал. 2 числото „18“ се заменя с „18а“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Обучението за придобиване на специалност на асистентите, главните асистенти и редовните докторанти по ал. 1, т. 1 се счита за започнало от датата на започване на работа за асистентите и главните асистенти и от датата на зачисляване за докторантурата, когато започването на работа или зачисляването е извършено не по-късно от три месеца от определянето на местата по чл. 18а, ал. 4.“
§ 11. В чл. 20б след думата „педиатрия“ се поставя запетая и се добавя „спешна медицина“.
§ 12. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Висшите училища и Военномедицинската академия обявят повторно конкурси по реда на този раздел в шестмесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти по реда на чл. 18а, ал. 4 за местата, които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.
(2) За местата за специализанти, определени по реда на чл. 18а, ал. 4 като места срещу заплащане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, могат да кандидатстват чужденци по реда на глава четвърта.
(3) Висшите училища и Военномедицинската академия подават информация до Министерството на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специализанти по ал. 2.“
§ 13. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създават се нови т. 5, 6 и 7:
„5. начина на документиране и контрол на присъствието на специализанта в обучаващите институции;
6. условията и реда за получаване на допълнително възнаграждение от паричните средства на лечебното заведение, включително и от дейността му по договор с Националната здравноосигурителна каса и от избор на екип от медицински специалисти, в съответствие с установеното във вътрешните правила на лечебното заведение за формиране на възнагражденията на работещите в него;
7. условията и реда за ползване на платен годишен отпуск от специализанта в размер не по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни дни, отпуск при временна неработоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст при спазване на изискванията на глава осма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното във вътрешните правила за ползване на отпуските на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция;“
б) досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 8 и 9.
2. В ал. 4 изречение първо се изменя така: „Размерът на възнаграждението по ал. 3, т. 2 и 3 не може да бъде по-малък от 2 минимални работни заплати за страната, а по ал. 3, т. 2 не може да бъде по-голям от 4 минимални работни заплати за страната.“
3. В ал. 5 се създава т. 3:
„3. има сключен договор по чл. 234 или 235 от Кодекса на труда или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, кое­то е различно от институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал. 3, т. 3.“
4. Алинеи 6 и 7 се изменят така:
„(6) С договора по ал. 1 се определят и:
1. условията и редът за финансиране на практическото обучение на места, финансирани от държавата, както и на местата срещу заплащане;
2. пълната ежедневна продължителност на практическото обучение съобразно характера на дейностите по съответната специалност при спазване на изискванията на глава седма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното разпределение на работното време във вътрешните правила на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция.
(7) Специализантите, приети по реда на чл. 20, сключват договор с висшето училище или Военномедицинската академия при спазване условията на ал. 2, ал. 3, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 9 и ал. 6. В договора се посочва и размерът на получаваното възнаграждение на лицата по чл. 20, ал. 1 за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи, когато специализантът не получава възнаграждение по трудово или служебно правоотношение или няма сключен договор за финансиране на обучението по ал. 5, т. 3.“
§ 14. Създават се чл. 24а и 24б:
„Чл. 24а. Министърът на здравеопазването утвърждава образец на договора за обучение за придобиване на специалност по чл. 24.
Чл. 24б. Забранява се сключване на договор за обучение за придобиване на специалност по чл. 24 на места за специализанти, които не са утвърдени по чл. 18а, ал. 4.“
§ 15. В чл. 26, ал. 1, т. 5 числото „191“ се заличава.
§ 16. В чл. 27б, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. наличие на незаето място след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23 или след повторно проведения конкурс по чл. 23а, ал. 1 в приемащата обучаваща институция за практическо обучение;“.
§ 17. В чл. 32, ал. 1 думите „или чрез регионалния център по здравеопазване“ се заличават.
§ 18. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването могат да кандидатстват чужденци, които:
1. владеят български език и професионалната терминология на български език и имат признати висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и професионална квалификация по медицинска професия по реда на Закона за признаване на професионална квалификация в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 2 от Закона за здравето, или
2. владеят български език и професионалната терминология на български език, имат признато висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона за висшето образование и успешно са положили изпит в случаите по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето.“
2. В ал. 2:
а) точка 4 се заличава;
б) в т. 8 в края се добавя „или удостоверение за успешно положен изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за здравето“.
3. В ал. 4 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.
§ 19. Член 39 се отменя.
§ 20. Създава се глава четвърта „а“ с чл. 39б и 39в:
„Глава четвърта „а“
ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО
Чл. 39б. (1) Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве осигуряват качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването чрез вътрешна система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението, която включва и проучване на мнението на специализантите най-малко веднъж годишно.
(2) Целта на системата по ал. 1 е да поддържа, развива и контролира качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Чл. 39в. (1) Вътрешната система за оценяване, поддържане и развитие на качеството на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването включва най-малко:
1. за висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве:
а) разработване на вътрешни правила, с които се регламентират присъствието, правата и задълженията на специализантите, на ръководителите на специализантите и на други участници в процеса на обучение;
б) периодичен анализ и обновяване на учебната документация, като се взема предвид мнението на специализантите;
в) огласяване на резултатите от проведени вътрешни и външни одити във връзка с обучението;
г) организиране на дейности за поддържане и повишаване квалификацията на преподавателите и на ръководителите на специализантите;
д) провеждане на анкета сред специализантите най-малко веднъж годишно;
е) анализ на успеваемостта на държавен изпит за специалност на специализантите, обучавани в съответната институция;
2. за лечебните заведения:
а) дейностите по т. 1;
б) периодичен анализ на резултатите от участието на специализанта в изпълнението на предвидените в учебната програма операции, манипулации, изследвания и други практически дейности;
в) провеждане на анкета сред персонала на структурата на лечебното заведение, в която се провежда практическото обучение (включващ лекари, медицински сестри и др.),относно комуникативните умения на специализанта и способността му за работа в екип най-малко веднъж годишно.
(2) Конкретната система за поддържане на качеството по ал. 1, начинът й на функциониране, както и редът за проучване на мнението на специализантите и начинът на оповестяване на резултатите от него се определят от висшето училище, Военномедицинската академия и националните центрове по проблемите на общественото здраве съгласувано с институциите по чл. 7, провеждащи практическото обучение.“
§ 21. В чл. 41, ал. 1 думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.
§ 22. В чл. 42 ал. 2 се отменя.
§ 23. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 18, ал. 5“ се заменят с „чл. 18а, ал. 4“.
§ 24. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А „Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации“, подраздел І „Специалности за лица с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина“:
а) се създава т. 23а:

23а.
Медицинска онкология
5

 
;
б) се създава т. 43в:

43в.
Медицинска генетика
4

 
“.
2. В раздел Б „Специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации“ т. 12 и 23а се заличават.
§ 25. В приложение № 1а към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1.Заглавието на приложението се изменя така:
„Високоспециализирани дейности по чл. 2, ал. 2“.
2. Точки 7 – 26, т. 28 и 29 се заличават.
§ 26. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите „регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионална здравна инспекция“, думите „регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалната здравна инспекция“ и думите „регионалните центрове по здравеопазване“ и „регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве“ се заменят с „регионалните здравни инспекции“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 27. (1) Ръководителите на лечебните и здравните заведения, получили съответно положителна акредитационна оценка за обучение на студенти и специализанти по чл. 90, ал. 1, т. 3 от Закона за лечебните заведения и положителна акредитационна оценка по Закона за висшето образование, представят в срок до 31 юли 2011 г. на директорите на регионалните здравни инспекции справки за възможностите за обучение на специализанти от съответното лечебно или здравно заведение през 2012 г.
(2) В срока по ал. 1 справки за възможнос­тите за обучение на специализанти през 2012 г. до министъра на здравеопазването подават:
1. съответните ръководители и минис-три – за нуждите на системата на отбраната, вътрешните работи, транспорта и съобщенията и правосъдието;
2. висшите училища и Военномедицинската академия – за специалностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по които те провеждат изцяло теоретичното и практическото обучение.
(3) Регионалните здравни инспекции съвместно с районните колегии на съсловните организации проучват потребностите в областта от съответните специалисти и въз основа на справките по ал. 1 и 2 изготвят и представят на министъра на здравеопазването в срок до 31 август 2011г. справки за потребностите от специалисти и справки за възможностите за обучение от обучаващите институции по чл. 7 през 2012г.
(4) Броят на местата за специализанти за 2012 г., разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава със заповед на министъра на здравеопазването в срок до 15 ноември 2011 г. по реда на чл. 18а, ал. 1, 3 и 4.
(5) В справките за възможностите за обучение на специализанти по ал. 1, 2 и 3 се посочват и тези от тях, за които лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, висшите училища или Военномедицинската академия ще заплащат възнаграждението по чл. 24, ал. 3, т. 3, както и местата срещу зап­лащане по чл. 24, ал. 5, т. 3.“
§ 28. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба висшите училища и Военномедицинската академия обявяват повторно конкурси по реда на глава втора, раздел четвърти за местата за 2011 г., които са останали незаети след проведеното класиране по реда на чл. 20, 20а, 20б и 23.
(2) За местата за специализанти, определени по реда на чл. 18, ал. 5 като места срещу заплащане, които са останали незаети след повторно проведените конкурси по ал. 1 или за които не е сключен договор по чл. 24, могат да кандидатстват чужденци по реда на глава четвърта.
(3) Висшите училища и Военномедицинската академия подават информация до Министерството на здравеопазването за броя на чужденците, зачислени на местата за специализанти по ал. 2.
§ 29. (1) Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалности, за които в учебната програма е предвидено практическото обучение да се провежда в регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, довършват обучението си по досегашния ред в регионалните здравни инспекции.
(2) В случаите по ал. 1 разпоредбата на чл. 25, ал. 3 не се прилага.
§ 30. Специализантите, които към влизане в сила на тази наредба се обучават за придобиване на специалност „Медицинска генетика“, довършват обучението си по актуализираната учебна програма с 4-годишна продължителност на обучението.
§ 31. (1) Действащите към влизането в сила на тази наредба договори за обучение за придобиване на специалност се привеждат в съответствие с разпоредбите на тази наредба с изключение на размера на възнагражденията на специализантите, като страните по тях сключват за остатъка от срока на действие на договорите допълнително споразумение в едномесечен срок.
(2) Размерът на възнагражденията на специализантите, определен в договорите по ал. 1, може да бъде променен след 1 януари 2012 г. на по-висок в съответствие с разпоредбата на чл. 24, ал. 4 по съгласие на страните.
§ 32. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбата на § 12, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2012 г.
§ 33. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието, младежта и науката и с министъра на финансите.
Министър: Ст. Константинов
8625