Министерство на земеделието и храните
брой: 105, от дата 30.12.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.55


Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 22 от 21 декември 2016 г.
за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. редът за воденето на публични регистри в Министерството на земеделието и храните на:
а) тютюнопроизводителите;
б) лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и издадените разрешения;
2. минималните изисквания, на които да отговарят обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупен тютюн.
Чл. 2. В регистъра по чл. 1, т. 1, буква „а“ се вписват физическите и юридическите лица – тютюнопроизводители, които са сключили договор за изкупуване на суров тютюн с лица, притежаващи валидно разрешение за изкупуване на суров тютюн.
Чл. 3. В регистъра по чл. 1, т. 1, буква „б“ се вписват:
1. физическите и юридическите лица, които са получили разрешение за изкупуване на суров тютюн по реда на чл. 16а от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
2. издадените разрешения за изкупуване на суров тютюн по чл. 16а, ал. 5 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Чл. 4. (1) Данните в регистрите по чл. 1, т. 1 се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
(2) Актуализирането на публикуваните данни се извършва от служители, определени от министъра на земеделието и храните, в срок до три работни дни от извършване на актуализацията в съответния регистър.
Глава втора
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА
Раздел I
Вписване в регистъра
Чл. 5. (1) За вписване в регистъра по чл. 1, т. 1, буква „а“ тютюнопроизводителите подават заявление по образец, съгласно приложението, в общинската служба по земеделие по местонахождението на площите, на които ще се отглежда тютюн, или по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалище или адрес на управление на юридическото лице.
(2) Срокът за вписване е до 31 март на текущата календарна година, като може да бъде удължен до два месеца със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Към заявлението по ал. 1 тютюнопроизводителите представят:
1. копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн;
2. документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските земи с площ над 5 дка;
3. информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн с площ до 5 дка, чрез посочване на идентификационен номер на имота или част от него, и площта на земеделската земя, върху която се отглежда тютюн;
4. копие от протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година.
(4) Алинея 3, т. 4 не се прилага за лица, които не са произвеждали тютюн през предходната година.
(5) Данните от заявлението и от приложените документи се въвеждат от служител на съответната общинска служба по земеделие в електронен регистър.
(6) Общинската служба по земеделие издава на тютюнопроизводителя служебна бележка, удостоверяваща вписването в регистъра.
Чл. 6. Регистърът по чл. 1, т. 1, буква „а“ съдържа:
1. регистрационен номер;
2. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, име/наименование на юридическото лице;
3. постоянен адрес/седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
4. дата на вписване в регистъра;
5. идентификационен номер на имота и площ на земеделската земя, върху която се отглежда тютюн;
6. номер и дата на сключения договор за изкупуване на суров тютюн, площта по договора и лицето, с което е сключен договорът;
7. броя на сключените договори;
8. сортови групи и прогнозно количество тютюн по договор;
9. номер на протокола за количествата изкупен тютюн за предходната година;
10. забележки.
Чл. 7. (1) Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства за отстраняване на допуснати грешки.
(2) Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата по чл. 5, ал. 1 и 3, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три работни дни от настъпването й.
Раздел II
Поддържане на регистъра
Чл. 8. (1) Всеки тютюнопроизводител подава ежегодно в срока по чл. 5, ал. 2 в съответната общинска служба по земеделие документите по чл. 5, ал. 3 за актуализиране на регистъра.
(2) Оправомощените лица от общинската служба отразяват в регистъра настъпилите промени в срок три работни дни след заявяването им.
(3) Вписването на тютюнопроизводител се заличава от регистъра:
1. по негова молба;
2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при смърт на физическото лице/търговец.
4. ако в срока по ал. 1 не са подадени документи за актуализиране на регистъра.
Глава трета
ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА СУРОВ ТЮТЮН. ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪРА
Раздел I
Вписване в регистъра
Чл. 9. (1) Вписването на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн, и на издадените разрешения в регистъра и неговото актуализиране се извършва служебно от длъжностни лица на компетентната дирекция съгласно Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.
(2) Вписването в регистъра се извършва в деня на получаване на екземпляр от разрешението в компетентната дирекция или до края на следващия работен ден.
Чл. 10. Регистърът на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съдържа:
1. номер на разрешението;
2. ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, име/наименование на лицето по чл. 16 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
3. постоянен адрес/седалище и адрес на управление, номер на телефон и факс, електронен адрес;
4. дата на вписване в регистъра;
5. адрес и капацитет на обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупения тютюн;
6. дата на издаване на разрешението;
7. номер на заповедта за отнемане на разрешението;
8. дата на заличаване на лицето и разрешението;
9. дата на отразяване на промяна в обстоятелствата;
10. забележки.
Чл. 11. (1) Лицата, вписани в регистъра по чл. 1, т. 1, буква „б“, имат право на достъп до информацията по чл. 5, ал. 3, т. 1, 2 и 3 само за тютюнопроизводителите, с които са сключили договори за изкупуване на суров тютюн.
(2) Достъпът се предоставя от Министерството на земеделието и храните при поискване от страна на лицата по ал. 1.
Раздел II
Поддържане на регистъра
Чл. 12. Промени в обстоятелства относно лицата и разрешенията за изкупуване на суров тютюн се отразяват по реда на тяхното вписване.
Чл. 13. (1) Когато разрешението за изкупуване на суров тютюн е отнето в случаите по чл. 16в от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, заповедта за отнемането се вписва в регистъра по чл. 1, т. 1, буква „б“ след влизането й в сила.
(2) Лицата с отнети разрешения, както и отнетите разрешения се заличават от регистъра при запазване на предишната вписана информация в него.
Глава четвърта
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ И/ИЛИ СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗКУПЕНИЯ ТЮТЮН
Чл. 14. (1) Проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на нови, както и реконструкцията и преустройството на съществуващи обекти и/или съоръжения за съхраняване на изкупения тютюн се извършват при условията и по реда на Закона за устройство на територията и в съответствие с минималните изисквания на тази наредба.
(2) Обектите и/или съоръженията за съхранение на тютюн трябва да разполагат със:
1. помещения за съхранение на тютюн с различно влагосъдържание, оборудвани с технически изправни съоръжения, климатични и/или вентилационни инсталации и/или контролни уреди за измерване на температура и относителна влажност на въздуха в складовете и на външната среда, с възможност за поддържане на оптимални параметри на въздуха в складовете в зависимост от беритбата, качеството и влагосъдържанието на тютюните; помещенията следва да са сухи, чисти и без наличието на странични миризми;
2. капацитет за съхранение на суров тютюн, отговарящ на заявеното количество за изкупуване по чл. 16а, ал. 1, т. 1 ЗТТСИ; при заявено количество над 1000 тона се допуска изискването за съответствие между количеството и складовите площи да бъде намалено до не повече от 60 на сто; площта, определена за съхранение на влажни тютюни, следва да бъде за не по-малко от 10 на сто от заявеното количество;
3. санитарен възел с течаща вода;
4. система за физическа защита.
(3) Обектите и/или съоръженията по ал. 2 може да са:
1. палетизирани складове:
а) с височина не по-малко от 6 метра при норма на складиране за тютюни с нормално влагосъдържание – 300 тона/1000 кв. м;
б) оборудвани с подемна складова техника с необходимата височина на повдигане;
2. непалетизирани складове при норма на складиране за тютюни с нормално влагосъдържание – 150 тона/1000 кв. м; за сортова група „Вирджиния“ се допуска увеличение на нормата за съхранение с до двадесет и пет на сто; при тютюни с повишено влагосъдържание нормата за складиране е 40 тона/1000 кв. м.
(4) Проверка на място на обектите и/или съоръженията за съхраняване на изкупения тютюн за спазване на минималните изисквания на наредбата се извършва по реда на чл. 16а, ал. 4 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Чл. 15. В обектите и/или съоръженията задължително се поставят уловки за складови неприятели (тютюнев бръмбар, тютюнев молец) и при наличие на възрастни насекоми над допустимите норми се прилагат съответните методи на третиране.
Чл. 16. Работните места в обектите и/или съоръженията, както и дейностите по товарно-разтоварните работи в тях трябва да отговарят на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 4, ал. 5 и чл. 16д, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
§ 2. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) чл. 19 се отменя.
Министър:  Десислава Танева
Приложение към чл. 5, ал. 1
Вх. № ….…………/…………. 2016 г.
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
РАЗДЕЛ I: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

A: Физическо лице
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЕГН:
Адрес за контакт:
Град/село:
Пощ. код
Община:
Област:
Ул., №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
е-mail:
 
Б: Юридическо лице или ЕТ
Наименование на ЮЛ или ЕТ:
ЕИК в Търговския регистър:
ЕИК по БУЛСТАТ:
Адрес/седалище на управление:
Град/село:
Пощ. код
Община:
Област:
Ул., №:
Адрес за контакт:
Град/село:
Пощ. код
Община:
Област:
Ул., №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
е-mail:
Управител:
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЕГН:
 
В: При подаване от упълномощено лице
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЕГН:
Пълномощно №
Дата:
Заверено от нотариус (име и Рег. № на НК ):
Адрес за контакт с упълномощеното лице:
Град/село:
Пощ. код
Община:
Област:
Ул., №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
е-mail:

С настоящото заявление желая да бъда регистриран в регистъра на тютюнопроизводителите и да ми бъде издадена служебна бележка за вписване.
Прилагам следните документи:
РАЗДЕЛ ІІ: ДОКУМЕНТИ

1.
Копие от сключените договори за изкупуване на суров тютюн
 
бр.
 
2.
Документ, удостоверяващ правното основание за ползването на земеделските земи (при площ над 5 дка)
 
бр.
 
3.
Информация, индивидуализираща земеделските земи, върху които се отглежда тютюн (при площ до 5 дка)
 
бр.
 
4.
Копие от протокол за количествата изкупен тютюн за предходната година
 
бр.

Трите имена на заявителя: …………..................................…………………………………………………………
                                                (изписват се собственоръчно от заявителя)
Дата: _ _/_ _/_ _ _ _ г.                                                              Подпис и печат:

Заявявам желанието си служебната бележка да бъде получена:
(отбелязва се избраният начин на получаване и се полага подпис)
   На място в Общинската служба „Земеделие“ 
(подпис на заявителя)
  Чрез пощенски оператор, като вътрешна куриерска пратка, на адреса, изписан на стр. 1 от заявлението, и декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам съгласие документите да бъдат пренасяни за служебни цели.
(подпис на заявителя)
 
Приел документите (попълва се от служител на Общинската служба „Земеделие“)
Име и фамилия:
Дата:
Подпис:

Забележка. Заявлението се принтира двустранно.
УКАЗАНИЯ
за попълване на заявление за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите
Информацията в заявлението и приложението към него се попълва от заявителя, както следва:
1. В раздел І „Информация за производителя“ се вписват коректно исканите данни за физичес­кото лице (ФЛ) и юридическо лице (ЮЛ). При подаване на заявлението от упълномощено лице е задължително да се попълни и информацията в част В;
2. В раздел II „Документи“ в полетата се попълва броят на приложените документи.
Трите имена на заявителя се изписват собственоръчно.
Печат се поставя, в случай че заявителят е юридическо лице или едноличен търговец.
ВАЖНО!
Тютюнопроизводител, вписан в регистъра, може в срок до 7 дни от вписването да поиска промяна на вписаните обстоятелства за отстраняване на грешки.
Когато след вписването в регистъра е настъпила промяна на обстоятелствата, тютюнопроизводителят представя документите, доказващи промяната на обстоятелствата, в срок до три дни от настъпването й.
Всички предоставени копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат (за ЮЛ или ЕТ).
Указанията са неразделна част от заявлението за вписване в регистъра на тютюнопроизводителите.
10467