Министерство на здравеопазването
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Договор № РД-НС-01-4-3 от 28 април 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-3 от 28 април 2020 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2020 г., бр. 36 от 2020 г.)
Днес, 28.04.2020 г., между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския лекарски съюз (БЛС), от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с Наредбата за допълнение на Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 38 от 2020 г.), Заповед № РД-01-150 от 25.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-193 от 10.04.2020 г. и Заповед № РД-01-202 от 13.04.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане противоепидемични мерки на територията на Република България и Споразумение между Министерството на здравеопазването, НЗОК и БЛС, подписано на 28.04.2020 г., се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебни/здравни заведения за изпълнение на високоспециализирано медико-диагностично изследване (ВСМДИ) „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, които отговарят на общите условия по настоящата глава и на специалните условия на раздел І, глава седемнадесета.
(2) Лечебните/здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение по ал. 1 със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част.“
§ 2. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) Лечебните/здравните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК за изпълнение на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на настоящия анекс към НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор/допълнително споразумение с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното/здравното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.“
§ 3. В чл. 26, ал. 4 след думите „чл. 23“ се поставя запетая и се добавя „23а“.
§ 4. Създава се чл. 121а:
„Чл. 121а. (1) Лечебните/здравните заведения по чл. 22а, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК за изпълнение на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, подават заявления, към които прилагат документите по чл. 117, както и:
1. декларации за извършване на дейността им при спазване на въведените противоепидемични мерки, както и за спазване на мерките за безопасност при пакетиране и транспорт на биологичен материал;
2. заключение на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) за възможностите за приложение на методите, качеството и ефективността на микробиологичната/вирусологичната лабораторна диагностика за извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.
(2) Документи по чл. 117, представени от лечебното заведение при кандидатстване за сключване на договор в срока по чл. 23 или 24, не се представят повторно в РЗОК.“
§ 5. Създава се чл. 169а:
„Чл. 169а. (1) Изпълнителите на медицинска помощ извършват ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ при спазване на условията и реда на чл. 166 – 169, Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
(2) Вземането на биологичен материал за изследването по ал. 1 се извършва на адреса на лечебното заведение, регистриран в ИАМН/РЗИ, на който е налична изискуемата апаратура.“
§ 6. В чл. 176 се правят следните допълнения:
1. В таблицата в пакет „Клинична микробиология“ след ред 10.63 се добавя нов ред със следното съдържание:

10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
48 000
60,00

2. В таблицата в пакет „Вирусология“ след ред 05.10 се добавя нов ред със следното съдържание:

10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
48 000
60,00

§ 7. Създава се чл. 203а:
„Чл. 203а. (1) Отчитането и заплащането на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ се извършва при условията и в сроковете, регламентирани в раздел VIII.
(2) Заплащането на дейността по ал. 1 включва и използваните медицински консумативи.“
§ 8. Създава се чл. 203б:
„Чл. 203б. (1) Изпълнителите на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ ежедневно в срок до 11,00 ч. подават файл по електронен път в утвърден от министъра на здравеопазването формат, съдържащ резултатите от извършените изследвания от предходния ден, през Националната информационна система за борба с COVID-19.
(2) След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните електронни отчети по реда на чл. 203а НЗОК с цел осъществяване на предварителен контрол извършва сравнение между постъпилите в Националната информационна система за борба с COVID-19 данни и данните от месечните електронни отчети.
(3) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал. 1 отчетено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ след установено съответствие при сравнението по ал. 2.
(4) Установено несъответствие при сравнението по ал. 2 е основание за отхвърляне от заплащане на отчетено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.“
§ 9. В глава седемнадесета се създава раздел Х „Изпълнение на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна“:
„Раздел Х
Изпълнение на високоспециализирано медико-диагностично изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, когато с акт на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна
Чл. 223а. Изпълнители на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ по НРД могат да бъдат лечебни/здравни заведения, определени със заповед на министъра на здравеопазването.
Чл. 223б. Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните/здравните заведения по чл. 223а, които отговарят на общите условия по глава седма и на специалните условия на раздел І, глава седемнадесета, с изключение на чл. 114.
Чл. 223в. (1) Лечебните/здравните заведения по чл. 223а, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документите по чл. 117 в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на настоящия анекс към НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 ЗЗО.
(2) Освен документите по ал. 1 лечебните/здравните заведения по чл. 223а представят:
1. декларации за извършване на дейността им при спазване на въведените противоепидемични мерки, както и за спазване на мерките за безопасност при пакетиране и транспорт на биологичен материал;
2. заключение на НЦЗПБ за възможностите за приложение на методите, качеството и ефективността на микробиологичната/вирусологичната лабораторна диагностика за извършване на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.
(3) Документи, представени от лечебното/здравното заведение при кандидатстване за сключване на договор в срока по чл. 23 или 24, не се представят повторно в РЗОК.
(4) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и сключва, респ. отказва сключване на договор/допълнително споразумение по реда на глава седма.
(5) В сключените договори/допълнителни споразумения се определят максимален брой и цена на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.
Чл. 223г. (1) Изпълнителите на медицинска помощ извършват ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ въз основа на „Направление за медико-диагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4а) съгласно приложение № 2а, издадено от лекар – служител на РЗИ.
(2) Изпълнителите на медицинска помощ извършват ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ при спазване на условията и реда на чл. 166 – 169, Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции и Наредба № 1 от 2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
(3) Съмнителни резултати от извършени ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ се изпращат за потвърждаване в Националната референтна лаборатория на НЦЗПБ.
Чл. 223д. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България следните обеми и цени за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, включено в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
96 000
60,00

Чл. 223е. Отчитането и заплащането на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ се извършва при условията и в сроковете, регламентирани в раздел VІІІ, глава седемнадесета.
Чл. 223ж. (1) Изпълнителите на ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ ежедневно в срок до 11,00 ч. подават файл по електронен път в утвърден от министъра на здравеопазването формат, съдържащ резултатите от извършените изследвания от предходния ден, през Националната информационна система за борба с COVID-19.
(2) След окончателната обработка в информационната система на НЗОК на месечните електронни отчети по реда на чл. 223е НЗОК с цел осъществяване на предварителен контрол извършва сравнение между постъпилите в Националната информационна система за борба с COVID-19 данни и данните от месечните електронни отчети.
(3) Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнителите по ал. 1 отчетено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“ след установено съответствие при сравнението по ал. 2.
(4) Установено несъответствие при сравнението по ал. 2 е основание за отхвърляне от заплащане на отчетено ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“.“
§ 10. В приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на СИМП“ в част В „Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности“ се правят следните допълнения:
1. След таблицата със специализирани изследвания от пакет „Вирусология“ се добавя:

Високоспециализирани изследвания
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.*

След изречението „Оборудване и осъществяване на специализирани изследвания, съгласно медицински стандарт „Вирусология“ се добавя:
„* Лечебното заведение следва да разполага с апаратура за извършване на високоспециализираното изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, налична на адреса на лечебното заведение, регистриран в ИАМН/РЗИ, на който ще се осъществява дейността по договор с НЗОК.“
2. В таблицата с високоспециализирани диагностични изследвания от пакет „Клинична микробиология“ се добавя:

10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19.*

Под таблицата с високоспециализирани диагностични изследвания от пакет „Клинична микробиология“ се добавя:
„* Лечебното заведение следва да разполага с апаратура за извършване на високоспециализираното изследване „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, налична на адреса на лечебното заведение, регистриран в ИАМН/РЗИ, на който ще се осъществява дейността по договор с НЗОК.“
§ 11. В приложение № 17 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В КП № 39 „Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхолит при лица над 18-годишна възраст“:
1.1. Под текста „Минимален болничен престой – 6 дни“ се добавя „При диагнози U07.1 COVID-19 и U07.2 COVID-19 минималният болничен престой продължава до края на диагностично-лечебния процес или постигане на състояние „клинично здрав“ за пациента и/или до края на въведения карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури“.
1.2. В края на таблица „Кодове на болести по МКБ-10“ се добавя:
„U07.1 COVID-19, идентифициран вирус
Този код се използва, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
Не включва:
 коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)
 коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)
 тежък остър респираторен синдром (SARS), неуточнен (U04.9)
U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус
COVID-19 БДУ
Този код се използва, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
Не включва:
 коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2) COVID-19
 потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
 специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
 наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)“.
1.3. Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“ в края на част „Изискване:“ се създава абзац:
„Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19:
1. пациенти с инфекция с COVID-19 се хоспитализират по една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48 или № 104;
2. пациенти с бронхопневмония или бронхолит, предизвикана от COVID-19, се хоспитализират по клинична пътека № 39 или № 48;
3. пациенти без бронхопневмония или бронхолит, но с инфекция от COVID-19 се хоспитализират по клинична пътека № 104;
4. в случай на издадена заповед от РЗИ за карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури се осъществява само по КП № 104;
5. лечебното заведение може да отчете само една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48 или № 104 в рамките на същия отчетен период при лечението на пациент по повод на инфекция с COVID-19.“
2. В КП № 48 „Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст“:
2.1. Под текста „Минимален болничен престой – 5 дни“ се добавя „При диагнози U07.1 COVID-19 и U07.2 COVID-19 минималният болничен престой продължава до края на диагностично-лечебния процес или постигане на състояние „клинично здрав“ за пациента и/или до края на въведения карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури“.
2.2. В края на таблица „Кодове на болести по МКБ-10“ се добавя:
„U07.1 COVID-19, идентифициран вирус
Този код се използва, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
Не включва:
 коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)
 коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)
 тежък остър респираторен синдром (SARS), неуточнен (U04.9)
U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус
COVID-19 БДУ
Този код се използва, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
Не включва:
 коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2) COVID-19
 потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
 специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
 наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)“.
2.3. Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ“ в края на част „Изискване:“ се създава абзац:
„Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19:
1. пациенти с инфекция с COVID-19 се хоспитализират по една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48 или № 104;
2. пациенти с бронхопневмония или бронхолит, предизвикана от COVID-19, се хоспитализират по клинична пътека № 39 или № 48;
3. пациенти без бронхопневмония или бронхолит, но с инфекция от COVID-19 се хоспитализират по клинична пътека № 104;
4. в случай на издадена заповед от РЗИ за карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури се осъществява само по КП № 104;
5. лечебното заведение може да отчете само една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48 или № 104 в рамките на същия отчетен период при лечението на пациент по повод на инфекция с COVID-19.“
3. В КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения“:
3.1. Под текста „Минимален болничен престой – 3 дни“ се добавя „При диагнози U07.1 COVID-19 и U07.2 COVID-19 минималният болничен престой продължава до края на диагностично-лечебния процес или постигане на състояние „клинично здрав“ за пациента и/или до края на въведения карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури“.
3.2. В края на таблица „Кодове на болести по МКБ-10“ се добавя:
„U07.1 COVID-19, идентифициран вирус
Този код се използва, когато COVID-19 е потвърден чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или симптоми. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
Не включва:
 коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2)
 коронавирус като причина за болести, класифицирани другаде (В97.2)
 тежък остър респираторен синдром (SARS), неуточнен (U04.9)
U07.2 COVID-19, неидентифициран вирус
COVID-19 БДУ
Този код се използва, когато COVID-19 е диагностициран клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. При необходимост от идентифициране на пневмония или други прояви използвайте допълнителен код.
Не включва:
 коронавирусна инфекция, неуточнена локализация (В34.2) COVID-19
 потвърден чрез лабораторно изследване (U07.1)
 специално скринингово изследване за откриване на други вирусни болести (Z11.5)
 наблюдение при съмнение за други болести или състояния (Z03.8)“.
3.3. Под таблица „Кодове на основни процедури по МКБ-9КМ/АКМП“ в част „Изискване“:
3.3.1. след абзац „При обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването пациентите се хоспитализират с диагноза от рубрики „Грип, предизвикан от вирус на грипа“ се добавя абзац „При обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването и в случай на издадена заповед от министъра на здравеопазването или директора на РЗИ за карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури от него всички лица – пациенти, придружители, персонал и др., които към момента на въвеждането на карантинен режим на работа са в лечебното заведение или в съответната структура, се хоспитализират (поставят под карантина) в същото.“;
3.3.2. създава се абзац:
„Изисквания при обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването по повод на инфекция с COVID-19:
1. пациенти с инфекция с COVID-19 се хоспитализират по една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48 или № 104;
2. пациенти с бронхопневмония или бронхолит, предизвикана от COVID-19, се хоспитализират по клинична пътека № 39 или № 48;
3. пациенти без бронхопневмония или бронхолит, но с инфекция от COVID-19 се хоспитализират по клинична пътека № 104;
4. в случай на издадена заповед от РЗИ за карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури се осъществява само по КП № 104;
5. лечебното заведение може да отчете само една от следните клинични пътеки с № 39 или № 48 или № 104 в рамките на същия отчетен период при лечението на пациент по повод на инфекция с COVID-19.“
3.4. В т. II „Индикации за хоспитализация и лечение“ в т. 1 „Индикации за хоспитализация“:
3.4.1. част „Диагностика и лечение на пациенти с грип и други типове и подтипове на грипни вируси при:
– температура над 38,5 °С;
– симптоми на остра респираторна инфекция;
– пневмония;
– епидемиологични данни за възможен контакт.“ се изменя така:
„При обявена епидемична обстановка със заповед на министъра на здравеопазването – диагностика и лечение на пациенти с грип и други типове и подтипове на грипни вируси, както и при U07.1 COVID-19 и U07.2 COVID-19 пациентите постъпват за болнично лечение при наличие поне на три от следните индикации:
– температура над 38,5 °С;
– симптоми на остра респираторна инфекция;
– пневмония;
– епидемиологични данни за възможен контакт.“;
3.4.2. в част „Епидемиологични критерии: наличие на поне една от следните три информации в седемдневния период преди началото на болестта:“ в т. 1, 2 и 3 след думата „вирус“ се добавя „или COVID-19“;
3.4.3. под част „Епидемиологични критерии: наличие на поне една от следните три информации в седемдневния период преди началото на болестта:“ под т. 3 се добавя: „На основание само на епидемиологични данни пациентите, подлежащи на карантинен режим, се карантинират у дома.
При наличие на заповед от министъра на здравеопазването или директора на РЗИ за карантинен режим на работа за цялото лечебно заведение или отделни структури от него всички лица – пациенти, придружители, персонал и др., които към този момент са в лечебното заведение, се хоспитализират (поставят под карантина) в същото. За лицата, поставени под карантина, които не се нуждаят от лечение, клиничната пътека може да се отчете минимум със серологично изследване (код 91.62), доказващо или отхвърлящо наличието на инфекция, и приложение на друго лечебно или профилактично вещество – *99.29. Профилактичното вещество – *99.29 може да се приложи и перорално.“
§ 12. В § 17 на Договор № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (ДВ, бр. 36 от 2020 г.) думите „– § 7, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 май 2020 г.“ се заменят с „– § 7, т. 3 и 4, които влизат в сила от 1 май 2020 г.“.
§ 13. В § 18 на Договор № РД-НС-01-4-2 от 6.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз (ДВ, бр. 36 от 2020 г.) в предложение трето цифрата „9“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. (1) Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародване в „Държавен вестник“ с изключение на § 6, 10 и 11, които влизат в сила от 24.04.2020 г.
(2) Параграф 9 е в сила за срока на действие на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България със Заповед № РД-01-150 от 25.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-193 от 10.04.2020 г. и Заповед № РД-01-202 от 13.04.2020 г. или друга последваща заповед на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки и се определят лечебни/здравни заведения във връзка с тяхното изпълнение.
§ 15. Договорите/допълнителните споразумения с изпълнителите на медицинска помощ влизат в сила от датата на подписването им, с изключение на договорите по § 9, които влизат в сила от 24.04.2020 г.
§ 16. Неразделна част от настоящия договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. е приложение № 2а.
§ 17. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 18. Настоящият договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
 
съвет на НЗОК:
 
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
Андрей Дамянов
Д-р Роза Анева
 
Д-р Гергана Николова
 
Д-р Александър Заимов
Управител на НЗОК:
 
Проф. д-р Петко Салчев
 
 
Съгласувал:
 
Министър на здравеопазването:
 
Кирил Ананиев

Приложение № 2А
 

ВИЖ приложението

 
 

 
За Националната здравно-
За Българския
 
осигурителна каса:
лекарски съюз:
 
Председател на НС
Председател
 
на НЗОК:
на УС на БЛС:
 
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
 
Членове на Надзорния
 
 
съвет на НЗОК:
 
 
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
 
Галя Димитрова
Габровски
 
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
 
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
 
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
 
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
 
Оля Василева
Д-р Нели Нешева
 
Андрей Дамянов
Д-р Роза Анева
 
 
Д-р Гергана Николова
 
 
Д-р Александър Заимов
 
Управител на НЗОК:
 
 
Проф. д-р Петко Салчев
 
 
 
Съгласувал:
 
 
Министър на здравеопазването:
 
 
Кирил Ананиев

3150