Народно събрание
брой: 60, от дата 30.7.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.16


Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

УКАЗ № 180
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.
Издаден в София на 29 юли 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2018 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 23 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея2 се изменя така:
„(2) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 IІ.
РАЗХОДИ
15 152 731,6
 1.
 Текущи разходи
10 444 825,8
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
5 143 286,0
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
955 507,3
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
885 181,0
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
70 326,3 
 1.3.
Лихви
633 338,6
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 283 573,1
 2.
 Капиталови разходи
4 593 222,7
 2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
4 158 926,8
 2.2.
Капиталови трансфери
434 295,9
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
14 350,0
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 100,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 ІІІ.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
11 486 769,2
1.
Предоставени трансфери за:
11 505 227,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
3 745 750,5
1.2.
Държавното обществено осигуряване
4 231 661,6
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
1 437 589,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 – от Министерството на здравеопазването
43 000,0
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
862 582,2
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
294 833,8
2.
Получени трансфери от:
18 458,0
 
в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.1.2.
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
5 058,0
 ІV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 282 127,7

2. В ал. 3 числото „–399 328,7“ се заменя с „–2 228 328,7“.
3. В ал. 4 числото „399 328,7“ се заменя с „2 228 328,7“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
 50,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
29 320,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
 300,0
1.4.
 Други приходи
14 330,0
II.
РАЗХОДИ
 3 514 211,0
1.
Текущи разходи
 1 310 813,3
 
 в т.ч.
 
1.1.
Персонал
 995 922,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
2 828,0
1.2.1.
 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 828,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 060,0
2.
 Капиталови разходи
2 203 397,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 203 397,7
2.1.1.
 в т.ч. левова равностойност на 1 200 млн. щатски долара за изпълнение на международните договори с правителството на Съединените американски щати във връзка с придобиването на нов тип боен самолет
2 100 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 3 470 211,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
 3 498 309,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
   -28 098,1
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
   -28 098,1
2.1.1.
– за държавните висши училища
-28 098,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО
(І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на отбранителните способности
3 431 231,0
2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
82 980,0
 
Всичко:
3 514 211,0

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
2 497 771,3
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
2 511 259,7

4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) Преведените от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.
(6) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки.
(7) В случай на промени във валутния курс, водещи до превишаване на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равно­стойност, или при необходимост от осигуряване на пълния размер на дължимите плащания по международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет, както и за целите на прилагане на ал. 6 могат да се извършват съответните промени по бюджета на Министерството на отбраната по реда на Закона за публичните финанси.
(8) В случай на промени във валутния курс, водещи до намаление на определената в ал. 1, раздел ІІ, т. 2.1.1 сума в левова равно­стойност, икономията не може да се ползва от Министерството на отбраната за други цели, освен в случаите на отразяване на разходи и приходи по бюджета на министерството, произтичащи от прилагането на ал. 6.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
5777