Министерски съвет
брой: 10, от дата 31.1.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 13 от 26 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 ОТ 26 ЯНУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза,
приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632
на Върховния административен съд от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2020 г. и бр. 59 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 думите „гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението“ се заменят с „гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, върнато от детско заведение или училище поради карантина на заведението или на училището, или на отделна група или клас в него, или поради карантина на детето“.
§ 2. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Болничен лист за гледане на деца от семейството се издава еднолично от лекуващия лекар и в следните случаи:
1. за гледане на дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома – до изтичане на карантинния период;
2. за гледане на здраво дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, върнато оттам поради наложена карантина на това заведение или училище, или на отделна група или клас в него за срока на карантинния период; болничен лист в случая се издава въз основа на служебна бележка от директора на детското заведение или на училището за наличността и срока на карантината и за невъзможността детето да бъде прехвърлено в друга група или клас, където няма карантина; служебната бележка се съхранява в лечебното заведение, което издава болничен лист за гледане.
(2) Не се издава болничен лист за гледане на здрави деца до 12-годишна възраст, поставени под карантина, които не посещават детски заведения или училища.“
§ 3. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При лицата с психични заболявания чужда помощ може да се определи и при степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 80 на сто и над 80 на сто в зависимост от естеството на заболяването и в зависимост от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 „Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В част първа „Заболявания на опорно-двигателния апарат“:
a) в раздел IV „Гръбначни и тазови увреди“:
аа) в т. 5.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 5.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
б) в раздел IХ „Увреди на долните крайници“:
аа) точка 40.2.2 се изменя така:
„40.2.2. тежка степен за eдно стъпало – 50 %;“
бб) в т. 40.2.3 числото „50“ се заменя със „71“.
2. В част втора „Психични болести“:
а) в раздел І „Органично-мозъчни психични смущения“:
аа) в т. 2.3.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
бб) в т. 2.3.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
вв) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
б) в раздел ІІ „Умствена ограниченост“:
аа) в наименованието на раздела думата „ограниченост“ се заменя с „изостаналост“;
бб) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
вв) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с чужда помощ“;
в) в раздел ІІІ „Дълготраещи психози, с най-малко 6-месечна продължителност, психози от кръга на шизофренните или афективни (ендогенни) психози“:
аа) в т. 2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 2.2 думите „пълна загуба“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
вв) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
гг) в т. 2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
г) в раздел IV „Афективни психози с относително краткотрайно, но чести, възвръщащи се фази при една до две годишно, с многоседмична продължителност“:
аа) в наименованието на раздела след думата „фази“ се добавя „или“;
бб) в т. 2 думите „манийни или манийно-депресивни фази“ се заменят с „манийни или депресивни или смесени фази“;
д) в раздел V „Аутистично разстройство“:
аа) в наименованието на раздела след думата „разстройство“ се добавя „при лица, навършили 16 години“;
бб) в т. 3 думите „пълна загуба“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
вв) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
е) в раздел VI „Неврози и абнормни развития на личността“:
аа) в т. 1.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ж) в раздел VІІI „Токсикомания“ в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
з) в раздел IX „Психични отклонения в детска възраст“:
аа) в наименованието на раздела думите „в детска възраст“ се заменят с „на лица до 16 години“;
бб) точка 1.1 се изменя така:
„1.1. лека умствена изостаналост – ограничения в умствените възможности, с леко ограничение на комуникативните умения и способността за разбиране и известни обучителни затруднения:
1.1.1. без поведенчески отклонения – 30 %;
1.1.2. с поведенчески отклонения – 50 %;“
вв) в т. 1.2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
гг) в т. 1.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
дд) в т. 1.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ее) в т. 2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
жж) в т. 2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
зз) в т. 3.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ии) в т. 3.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“.
3. В част трета „Ушни, носни и гърлени (УНГ) заболявания“ раздел I „Слухов анализатор“ се изменя така:
„Раздел I
Слухов анализатор
1. Нормален социално адекватен слух – слухова загуба до 20 децибела (dB) – 0 %.
2. Лека загуба на слуха (Изпитват трудности при чуването на тиха реч и разговори в шумна обстановка.) – 21 до 35 dB – 5 %.
3. Умерена загуба на слуха (Изпитват трудности в разбирането на разговорна реч, особено на фона на съпътстващ околен шум. За да бъде чута речта от телевизия или радио, е необходимо допълнително усилване на звука.) – 36 до 50 dB – 25 %.
4. Умерено тежка загуба на слуха (Значително е засегната яснотата на речта. Тя трябва да е силна, за да бъде чута. Налице са затруднения при разговори с повече от един събеседник.) – 51 до 65 dB – 50 %.
5. Тежка загуба на слуха (Невъзможност да се възприема реч с нормална сила. Изпитват се сериозни трудности при чуването на силни звукове – речеви или от околната среда. Възможно е да се чуват само силни викове или технически усилена реч.) – 66 до 80 dB – 65 %, с пожизнен срок.
6. Дълбока загуба на слуха (Невъзможност ясно да се възприема и разбира реч, дори и чрез техническо усилване.) – 81 до 95 dB – 75 %, с пожизнен срок.
7. Пълна загуба на слуха/глухота (Невъзможност да се чува.) – 96 dB или по-голяма – 91 %, с пожизнен срок.
Оценката на функционалния дефицит на слуховия анализатор и при определяне на оценката при трудова злополука и професионални увреждания, доказани с Протокол за професионално разследване от НОИ, се изчислява от таблицата на Клодил-Портман.

Таблица на Клодил-Портман
Глухо ухо или по-малко чуващо ухо
Р.Р.
ад конхам или не чува, практически пълна глухота
Р.Р. (1)
4 – 5 m
Р.Р.
2 – 4 m
Р.Р.
1 – 2 m
Р.Р.
0,25 до 1 m
 
а) Р.Р. – разговорна реч
б) Ш.Р. – шепотна реч
в) А.З. – акустична загуба на слуха в dB
Ш.Р.
0,50 –
0,80 m
Ш.Р.
0,25 –
0,50 m
Ш.Р.
0,005 m
Ш.Р.
ад конхам
или не чува
Ш.Р.
не чува
Нормално ухо или по-добре чуващо
А.З.
35 dB
А.З.
35 – 45 dB
А.З.
45 – 50 dB
А.З.
50 – 65 dB
А.З.
65 dB
Р.Р.
нормално
Ш.Р.
нормално
А.З.
35 dB
нормално
0 %
3 %
8 %
12 %
15 %
Р.Р. (1)
4 – 5 m
Ш.Р.
0,50 – 0,80
А.З.
35
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
Р.Р.
2 – 4 m
Ш.Р.
0,25 – 0,50
А.З.
35 – 45
10 %
15 %
25 %
30 %
35 %
Р.Р.
1 – 2 m
Ш.Р.
0,005
А.З.
45 – 50
15 %
25 %
35 %
40 %
45 %
Р.Р.
0,25 до 1 m
Ш.Р.
ад конхам
или не чува
А.З.
50 – 60 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
Р.Р. ад конхам или не чува, практически пълна глухота
Ш.Р.
не чува
А.З.
не чува
25 %
35 %
45 %
60 %
70 %

Пояснение към таблицата:
1. В първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри (m), от които по-слабо чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч.
2. В трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо.
3. В първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч.
4. В трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо.
5. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на слуховъзприемането на двете уши е обозначен процентът на намалената работоспособност.
8. Загуба или обезобразяване на аурикулата – според степента:
8.1. на едното ухо – 10 %;
8.2. на двете уши – 20 %.“
4. В част четвърта „Заболявания на сърдечно-съдовата система“:
а) в раздел I „Органични сърдечни увреди“:
аа) създава се т. 4.1:
„4.1. При инфаркт на миокарда след първата година от реализирането му, без хемодинамични нарушения и без усложнения – 50 %.
Забележка. В случаите по т. 4.1, но с хемодинамични нарушения и усложнения – процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност в зависимост от степенната изразеност – по аналогия с т. 3.1, 3.2 и 5.“;
бб) в т. 5.1 числото „10“ се заменя с „30“;
вв) в т. 6 числото „10“ се заменя с „30“;
б) в раздел II „Сърдечни вмешателства (без инвазивните диагностични методи), клапнопротезирани с механични или биологични протези; инфекциозен ендокардит след клапно протезиране; коригирани (оперирани или след интервентни процедури) вродени сърдечни малформации; палиативно коригирани клапни дефекти без протезиране; състояние след аорто-коронарен байпас; състояние след имплантиране на интракоронарен стент; състояние след перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика (РТСА); имплантиране на постоянен кардиостимулатор; състояние след резекция на сърдечна аневризма; състояние след хирургическо лечение по повод тумори на сърцето, състояние след трансплантация на сърце и др.“:
аа) създава се т. 1.2:
„1.2. Оперираните с клапно протезиране, както и с аорто-коронарен байпас без хемодинамични нарушения – 50 %.
Забележка. В случаите на т. 1.2, но с хемодинамични нарушения и усложнения – процентът се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност след интервенцията, в зависимост от степенната изразеност – по аналогия с раздел I, т. 3.1, 3.2 и 5.“;
бб) в т. 2.1 числото „10“ се заменя с „30“;
вв) в т. 2.2 числото „30“ се заменя с „40“;
в) в раздел V „Ритъмни и проводни нарушения“:
аа) в т. 2 думите „постоянно нормофреквентно предсърдно мъждене и т.н.“ се заличават;
бб) в т. 3 думите „тахи и бради форма“ се заменят със „със сърдечна недостатъчност от II ФК по НИХА“.
5. В част седма „Нервни болести“:
а) в т. 3 думите „дискоординационни синдроми“ се заменят с „координационни нарушения в рамките на дадено неврологично заболяване, в зависимост от тежестта му“;
б) в т. 3.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
в) в т. 3.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
г) в т. 4.3 числото „70“ се заменя със „71“;
д) в т. 4.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
е) в т. 4.5 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок, с чужда помощ“;
ж) в т. 4.6 думите „100 % с чужда помощ (СЧП)“ се заменят със „100 % с чужда помощ, с пожизнен срок“;
з) забележка 5 след т. 12.3 се заличава.
6. В част осма „Хирургични заболявания“:
а) в раздел V „Болести на хранопровода“:
аа) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
б) в раздел VI „Болести на стомашно-чревния тракт“:
аа) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
вв) в т. 2.1 думите „до 5-ата година“ се заличават;
гг) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
дд) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
ее) в т. 2.3.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
жж) в т. 12.2 числото „80“ се заменя с „91“;
зз) в т. 12.3 думите „за четвъртата и петата“ се заменят със „за и след четвъртата“;
ии) в т. 13.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
в) в раздел VII „Злокачествени заболявания на черния дроб, жлъчните пътища и жлъчния мехур“:
аа) в т. 1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
г) в раздел IХ „Пикочни органи“:
аа) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
вв) в т. 3.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
гг) точка 9 се изменя така:
„9. Ектопия на пикочен мехур – 100 %, с пожизнен срок.
Забележка. Оценката по т. 9 важи както за състояние преди, така и след проведено оперативно лечение.“;
д) в раздел Х „Мъжки полови органи“:
аа) в т. 1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
бб) в т. 4 думите „в първите 5 години“ се заличават;
вв) в т. 4.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
гг) в т. 4.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
дд) в т. 6.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
ее) в т. 6.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
е) в раздел ХI „Женски полови органи“:
аа) в т. 1 думите „в първите 5 години“ се заличават;
бб) в т. 1.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
вв) в т. 1.2 думите „до петата година“ се заличават;
гг) в т. 1.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
дд) в т. 2 думите „в първите 5 години“ се заличават;
ее) в т. 2.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
жж) в т. 2.2 думите „до петата година“ се заличават;
зз) в т. 2.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
ии) в т. 3 думите „в първите 5 години“ се заличават;
кк) в т. 3.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
лл) в т. 3.2 думите „до петата година“ се заличават;
мм) в т. 3.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
нн) точка 3.3 се изменя така:
„3.3. При клинично доказан посткастрационен синдром (липса на два яйчника) до 50-годишна възраст – 50 %.“;
оо) в т. 7 думите „в първите пет години“ се заличават;
пп) точка 7.1 се изменя така:
„7.1. операбилен:“;
рр) в т. 7.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
сс) в т. 7.2 думите „до петата година“ се заличават;
тт) в т. 7.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
уу) точка 8.1 се изменя така:
„8.1. операбилен:“;
фф) в т. 8.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
хх) в т. 8.2 думите „до петата година“ се заличават;
цц) в т. 8.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
ж) в раздел ХII:
аа) в т. 4 думите „до петата година след операцията“ се заличават;
бб) точка 4.1 се изменя така:
„4.1. без метастази:“;
вв) в т. 4.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
гг) в т. 4.2 думите „до 5-ата година“ се заличават;
дд) в т. 4.2.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
ее) в т. 6 думите „до петата година“ се заличават;
жж) точка 6.1 се изменя така:
„6.1. операбилен, без далечни метастази:“;
зз) в т. 6.1.4 думите „за петата година“ се заменят със „за и след петата година“;
ии) забележката след т. 7 се заличава.
7. В част девета „Вътрешни болести“:
а) в раздел I „Захарен диабет“:
аа) в т. 1 думите „(на лечение с перорални, инжекционни неинсулинови препарати или инсулин)“ се заменят с „(неинсулинозависим)“;
бб) в т. 1.2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
вв) в т. 1.2.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
гг) в т. 2 след думите „тип 1“ се добавя „и захарен диабет тип 2 (на инсулинолечение):“;
дд) в т. 2.2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
б) в раздел II „Болести на щитовидната жлеза“:
аа) в т. 3.3.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 3.4.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
в) в раздел V „Хипофизарни нарушения“:
аа) в т. 2.2.1 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 2.2.2 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
вв) в т. 2.2.3 абревиатурата „СЧП“ се заменя със „с чужда помощ“;
гг) в т. 2.2.4 абревиатурата „СЧП“ се заменя със „с чужда помощ“;
г) в раздел ХI „Генетични аномалии“, в първо изречение на забележката след т. 3 думите „като към посочения процент по т. 1 – 3 в съображение влиза и“ се заменят с „като отделно от оценката по т. 1 – 3 се оценява и“;
д) в раздел ХХІІІ „Заболявания на опорно-двигателния апарат“:
аа) в т. 4.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
бб) в т. 5.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
вв) в т. 6.2.4 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“;
гг) в т. 7.3 накрая се поставя запетая и се добавя „с пожизнен срок“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 63, ал. 3 „Методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) в проценти“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка III се изменя така:
„III. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.“
2. Точка IV се отменя.
3. Точка VIII се изменя така:
„VIII. В експертното решение се вписват съответните МКБ кодове на всички заболявания, обуславящи най-тежкото и съпътстващите увреждания.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Започналите и неприключили до влизането в сила на това постановление процедури по извършване на медицинската експертиза се довършват, както следва:
1. Пред ТЕЛК – по реда на това постановление.
2. Пред НЕЛК – по досегашния ред.
§ 7. Лицата, освидетелствани или преосвидетелствани от ТЕЛК и НЕЛК в периода до влизането в сила на това постановление и за които с това постановление са определени по-благоприятни условия за оценка на увреждането, могат да подадат заявление-декларация за преосвидетелстване извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.).
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
565