Народно събрание
брой: 32, от дата 26.4.2022 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

УКАЗ № 122
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 47-ото Народно събрание на 13 април 2022 г.
Издаден в София на 20 април 2022 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Надежда Йорданова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 8, 17 и 18 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 накрая се добавя „и национални планове“.
2. В ал. 4 думите „и националните здравни програми“ се заменят с „националните здравни програми и националните планове“.
3. В ал. 5 след думата „програми“ се добавя „и националните планове“.
§ 2. В чл. 61, ал. 18 думите „чл. 61“ се заличават.
§ 3. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 3а и 3б:
„(3а) При обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1, както и в случаите по ал. 10, министърът на здравеопазването въвежда в изпълнение приет по реда на чл. 3, ал. 3 Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия, а ако няма приет такъв, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването приема Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия в срок до един месец от обявяването на извънредната епидемична обстановка по ал. 1.
(3б) В националния план по ал. 3а задължително се определят действията и видовете мерки за ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1, включително и конкретни показатели, критерии и срокове за въвеждане на временни противоепидемични мерки по ал. 4 и 10 и за отмяна на въведени временни противоепидемични мерки по ал. 4 и 10 в съответствие със спецификата на разпространение на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1.“
2. В ал. 4 накрая се добавя „в съответствие с мерките, определени в националния план по ал. 3а“.
3. Създават се нови ал. 10 и 11:
„(10) С цел преодоляване на последиците след отмяната на обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 и/или предотвратяване на последващо епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1, както и за контрол на епидемичния риск министърът на здравеопазването по предложение на главния държавен здравен инспектор може със заповед да въвежда временни противоепидемични мерки за територията на страната или за отделна област за определен период от време в съответствие с мерките и сроковете, определени в националния план по ал. 3а.
(11) Временните противоепидемични мерки по ал. 10 може да се въвеждат и със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция съгласувано с главния държавен здравен инспектор за територията на отделна област, община или населено място за определен период от време в съответствие с мерките и сроковете, определени в националния план по ал. 3а.“
4. Създава се ал. 12:
„(12) Временните противоепидемични мерки по ал. 10 и 11 не може да включват:
1. забрана за влизане на територията на страната;
2. ограничаване придвижването на територията на страната;
3. спиране работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите;
4. изискване на документ за достъп до обектите и услугите по т. 3.“
5. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея думите „ал. 4 и 7“ се заменят с „ал. 4, 7, 10 и 11“.
6. Досегашната ал. 11 става ал. 14 и в нея думите „ал. 4 и 7“ се заменят с „ал. 4, 7, 10 и 11“.
§ 4. В чл. 63г думите „ал. 4 и 7“ се заменят с „ал. 4, 7, 10 и 11“.
§ 5. В чл. 209а, ал. 1 думите „ал. 4 или 7“ се заменят с „ал. 4, 7, 10 или 11“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 10:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) След отмяната на обявено извънредно положение, съответно на обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 и при въведени временни мерки със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, издадена при условията и по реда на чл. 94а, ал. 1а от Закона за лечебните заведения, директорът на районната здравноосигурителна каса може да сключи договор по чл. 59, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване с изпълнители на медицинска помощ по ал. 1.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея навсякъде след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
2. В § 14:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и три месеца след отмяната им“;
б) в ал. 2 след думата „обстановка“ се добавя „и три месеца след отмяната им“.
§ 7. В Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г., бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17, 30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113 от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19, 33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19 и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27 от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52, 60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г., бр. 25, 44, 60, 61, 79 и 94 от 2019 г.; Решение № 9 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 98 от 2019 г.; изм., бр. 28, 34 и 44 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.) в чл. 63а в текста преди т. 1 думите „или обявена извънредна епидемична обстановка“ се заменят с „както и при обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето и до три месеца след отмяната им“.
§ 8. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г., бр. 28, 54, 71, 85, 103 и 110 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.) в чл. 94а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в съответствие с мерките, определени в националния план по чл. 63, ал. 3а от Закона за здравето“.
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Министърът на здравеопазването може със заповед да разпореди на директорите на регионалните здравни инспекции въвеждането на временни мерки и дейности по ал. 1 и след отмяната на обявено извънредно положение, съответно на извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, когато е налице повишен брой лица, болни от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, които се нуждаят от болнично лечение и/или задължителна изолация в лечебно заведение за болнична помощ в съответствие с мерките, определени в националния план по чл. 63, ал. 3а от Закона за здравето.“
3. В ал. 2 думите „по ал. 1“ се заменят с „в случаите по ал. 1 или 1а“.
4. В ал. 7 след думите „ал. 1“ се добавя „1а“.
§ 9. В Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92, 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107 и 109 от 2020 г., бр. 11, 14, 23, 36 и 77 от 2021 г. и бр. 14 от 2022 г.) в чл. 15а, ал. 2 след думата „обстановка“ се добавя „и до три месеца след нейната отмяна“.
§ 10. Министерският съвет привежда Националния план на Република България за готовност при пандемия, приет с Решение № 884 на Министерския съвет от 2020 г., в съответствие с изискванията на този закон в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 април 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 13 април 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Никола Минчев
2428