Министерски съвет
брой: 57, от дата 9.7.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 215 от 5 юли 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 5 ЮЛИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 60 и 61 от 2014 г., бр. 40 и 57 от 2015 г., бр. 79 от 2016 г., бр. 51 и 81 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 27, 47 и 93 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 9 ал. 1 и 3 се отменят.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 думите „чл. 33к, ал. 3“ се заменят с „чл. 33о, ал. 1 и 2“.
§ 3. В чл. 14 ал. 4 се отменя.
§ 4. Членове 29д – 32 се отменят.
§ 5. Член 32б се отменя.
§ 6. В глава втора раздел III с чл. 47 – 50 се отменя.
§ 7. В глава втора раздел III„а“ с чл. 50а се отменя.
§ 8. В глава втора раздел III„б“ с чл. 50б – 50г се отменя.
§ 9. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) За предоставяне право на продължително пребиваване в Република България по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от ЗЧРБ работодателят или упълномощено от него лице или чужденецът лично в предвидените от закона случаи подава заявление по образец съгласно приложение № 3а.
(2) За предоставяне право на продължително пребиваване в Република България членовете на семейството на чужденци, получили разрешение за пребиваване по реда на чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т от ЗЧРБ, подават заявление по образец съгласно приложение № 3.“
§ 10. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. На чужденците, получили право на продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване, се издават документи за пребиваване при условията и по реда на Закона за българските лични документи и Правилника за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.), след заплащане на държавни такси за издаването на документите по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.“
§ 11. В чл. 63г, в ал. 2 се създава изречение второ: „В случаите, когато удостоверението за раждане или документът за законното му пребиваване на територията на Република България не може да бъде предоставен, чужденецът посочва причините за това.“
§ 12. В § 3 от допълнителните разпоредби думите „чл. 42, ал. 2“ се заменят с „чл. 42, ал. 3“.
§ 13. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
 
 
§ 14. Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 34, ал. 1
 
 
§ 15. Създава се приложение № 3а към чл. 60, ал. 1:
„Приложение № 3а към чл. 60, ал. 1
 
 
Заключителна разпоредба
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Стефан Янев
и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов

4134