Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 11, от дата 9.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.79


Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност

 

НАРЕДБА № 4 от 1 февруари 2021 г.
за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази наредба урежда:
1. реда за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България (Националната програма) и процедурите по нейното изпълнение;
2. изискванията към общинските програми и планове по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните за изпълнение на Националната програма;
3. механизма на финансиране и отчетност.
Чл. 2. Националната програма се основава на следните принципи:
1. постигане на здравословна среда за гражданите на Република България и подобряване хуманното отношение към животните;
2. управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин чрез масова кастрация.
Глава втора
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА, ПРОЦЕДУРИТЕ ПО НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
Раздел I
Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната
Чл. 3. (1) За прилагане на Националната програма се извършва преброяване на безстопанствените кучета на територията на съответната община.
(2) В срок до 20 януари на съответната календарна година министърът на земеделието, храните и горите изпраща уведомление до кметовете на общини за започване преброяването на безстопанствените кучета на територията на страната. В уведомлението се определя срок за провеждане на преброяването съгласно периода по чл. 7, ал. 1.
(3) Уведомлението по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и на Националното сдружение на общините в Република България.
Чл. 4. (1) Кметът на общината или определено от него длъжностно лице организира и контролира преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината.
(2) Преброяването по ал. 1 се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) В преброяването не се допускат да участват лица, извършващи кастрация и обработка на кучетата по Националната програма на територията на съответната община.
(4) Лицата по ал. 2, определени за извършване на преброяването, се обявяват на интернет страницата на общината.
Чл. 5. (1) Преброяването се извършва по методика, одобрена от кмета на общината, като може да се използва примерната методика за преброяване на безстопанствените кучета на територията на Република Българи съгласно Националната програма.
(2)При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик.
(3)При преброяването се отчитат приблизителната възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка за извършена кастрация.
Чл. 6. (1) В срок от 20 работни дни след приключване на преброяването се съставя общ протокол за безстопанствените кучета на територията на общината, който включва:
1. използвана методика;
2. име/наименование на лицата, извършили преброяването;
3. данни за разпределение на кучетата по населени места/квартали;
4. данни за общия брой на кучетата с посочените в чл. 5, ал. 3 характеристики.
(2) Протоколът по ал. 1 се одобрява от кмета на общината и се публикува на интернет страницата на общината.
(3) До 1 март на годината, следваща преброяването, протоколът по ал. 2 се изпраща в съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), която обобщава данните от протоколите на всички общини на територията на областта и изпраща информацията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в 3-дневен срок от изготвянето й.
(4) В срок до 30 работни дни от получаване на информацията от всички ОДБХ в БАБХ се изготвя обобщен доклад, който се публикува на интернет страницата на агенцията и се изпраща в МЗХГ.
Чл. 7. (1) Преброяването на безстопанствените кучета се извършва в периода март – юни или септември – ноември.
(2) Преброяването по ал. 1 продължава да се извършва веднъж на всеки две години до приключване изпълнението на Националната програма.
Раздел II
Изпълнение на мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез масова кастрация
Чл. 8. (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице в сътрудничество с организации за защита на животните подготвят и провеждат изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.
(2) За дейностите по ал. 1 на интернет страницата на съответната община се публикува обявление с информация и възможност за заявяване на участие в извършването им.
Чл. 9. (1) Залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се извършват от екипи или доброволци по начин и при условия, които гарантират опазване здравето на животните и причиняване на минимално страдание.
(2) В екипите по ал. 1 се включват лица, които са преминали курс по защита и хуманно отношение към животните с издадено удостоверение за преминатото обучение.
(3) Всеки екип се ръководи и контролира от ветеринарен лекар.
Чл. 10. Всяка община осигурява екип/и за залавяне, които координират действията си с доброволците по места.
Чл. 11. (1) Залавянето на безстопанствените кучета се извършва съгласно:
1. годишен график, одобрен от кмета на общината, който включва:
а) районите и местата за залавяне на безстопанствените кучета;
б) срок за извършване на залавянето в съответния район/място;
в) списък на лицензираните превозни средства, използвани за транспортиране на заловените кучета;
г) списък на ветеринарномедицински амбулатории, в които ще се извършват кастрациите и следоперативният престой;
2. процедурен план за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета съгласно приложение № 1.
(2) Залавянето по ал. 1 се извършва и въз основа на сигнал, подаден до общината.
Чл. 12. Ветеринарномедицинските дейности по Националната програма и програмите по чл. 1, т. 2 включват:
1. кастрация;
2. маркиране;
3. външно и вътрешно обезпаразитяване (включително за ехинококоза);
4. ваксинация срещу бяс;
5. издаване на паспорт.
Чл. 13. (1) За извършване на ветеринарномедицинските дейности екипите и доброволците предоставят заловените безстопанствени кучета на ветеринарномедицинските заведения, които имат сключен договор с кмета на общината за изпълнение на дейностите по общинската програма, със:
1. приемно-предавателен протокол съгласно приложение № 2, когато се предоставят от екип по залавяне; и
2. информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствените кучета съгласно приложение № 3, когато се предоставят от доброволец.
(2) Документите по ал. 1 се издават в три екземпляра – един за екипа/доброволците, един за ветеринарномедицинското заведение и един за съответната община, с вписани данни за заловените безстопанствени кучета.
Чл. 14. (1) Управителят на ветеринарномедицинското заведение предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на регистрация на кучето.
(2) В случай на налична регистрация на кучето управителят уведомява собственика му.
(3) При невъзможност на собственика на кучето да се яви в същия ден кучето се транспортира до най-близкия приют за безстопанствени кучета.
(4) При неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомлението кучето се кастрира, маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик.
(5) Неосиновените кучета с установена регистрация се връщат по местата на залавянето им.
Чл. 15. (1) Управителят на ветеринарномедицинското заведение вписва кучетата в интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС, а ветеринарният лекар, извършил ветеринарномедицинските манипулации, ги отразява с подпис и печат в паспортите.
(2) Ветеринарномедицинските заведения разполагат с подходящи помещения за осигуряване на следоперативен престой, съобразени с физиологичните и поведенческите нужди на съответния вид животни съгласно нормативните изисквания за хуманно отношение към животните.
Чл. 16. (1) На заловените и обработени кучета се осигурява престой във ветеринарномедицинско заведение най-малко 24 часа за следоперативно възстановяване.
(2) Кучетата се изписват от ветеринарномедицинското заведение за връщане по места след преглед от ветеринарен лекар.
Чл. 17. Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности чрез:
1. вписването им в амбулаторен дневник по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, с данни за всяко куче;
2. попълване на информационен талон № 2 за извършване на ветеринарномедицински дейности на безстопанствено куче съгласно приложение № 4.
Чл. 18. До 15-о число на всеки месец ветеринарните лекари представят на кмета на общината копия от документите по чл. 13, ал. 1 и чл. 17, изготвени през предходния месец.
Чл. 19. (1) След извършване на ветеринарномедицинските дейности и преценка на продължителността на следоперативния престой от ветеринарния лекар, извършил кастрацията на кучетата, същите се връщат на местата на тяхното залавяне.
(2) Не се допуска връщане на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на деца, автомагистрали и летища съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните.
(3) В случаите на чл. 48 от Закона за защита на животните или при болни и нуждаещи се от продължително лечение кучета същите се настаняват във временни приюти.
Чл. 20. (1) Управителите на ветеринарномедицинските заведения представят в съответната ОДБХ списък с идентификационните номера на кастрираните, обезпаразитените, ваксинираните, идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета в срок до 15 декември на текущата година. След проверка във ВетИС за съответствие на данните със списъка ОДБХ изготвя справка за идентифицирани и въведени във ВетИС безстопанствени кучета и заедно със списъка я предоставя на съответната община.
(2) При установени несъответствия на данните списъкът по ал. 1 се връща на управителя на ветеринарномедицинското заведение за тяхното отстраняване.
Чл. 21. (1) Граждани и организации за защита на животните могат да заявят писмено в съответната община желанието си за поемане на грижите за върнатите по места кучета.
(2) Гражданите и организациите по ал. 1 са длъжни да:
1. подпишат декларации по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните;
2. обезпаразитяват на всеки три месеца и реваксинират срещу бяс веднъж годишно върнатите по места кучета и да съхраняват паспортите им;
3. спазват изискванията по чл. 50 от Закона за защита на животните.
(3) При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от общината с участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари, като могат да участват и представители на организации за защита на животните.
(4) При липса на граждани и организации, заявили желание за грижи за безстопанствените кучета, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на общината.
Раздел III
Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени кучета
Чл. 22. (1) Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от:
1. две или повече съседни общини в рамките на сключено споразумение за сътрудничество съгласно глава осма от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
2. организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. съвместно от община и организация за защита на животните, регистрирана по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или община и регистрирано ветеринарномедицинско заведение.
(2) За изграждане на приютите по ал. 1 се спазват следните условия:
1. на територията на участващите общини няма изградени общински или частни приюти или са с недостатъчен капацитет;
2. на територията на участващата община е извършено най-малко едно преброяване на безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години.
(3) Изграждането на регионални приюти може да бъде подпомагано чрез:
1. предоставяне на терени и сгради – държавна и общинска собственост;
2. предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата по държавния бюджет за периода на одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза; за периода извън нея посочените стойности за изпълнение на целите имат прогнозен характер;
3. изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа;
4. включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове;
5. включване в проекти, финансирани от Европейската комисия, и по международни програми и проекти;
6. изработване на типов проект за изграждане на регионален приют.
Чл. 23. (1) Регионалните приюти се изграждат след обявено блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна.
(2) Блокиране на раждаемостта се констатира, когато за последните две години общините са представили отчети на БАБХ, че безстопанствените кучета на улицата във фертилна възраст са кастрирани, домашните кучета са регистрирани и редовно се провежда профилактика на върнатите по местообитание кучета.
(3) Блокирането на раждаемостта на територията на цялата страна се обявява със заповед на изпълнителния директор на БАБХ въз основа на годишните отчети за изпълнение на общинските програми.
(4) След блокиране на раждаемостта безстопанствените кучета се изтеглят от улицата поетапно и се настаняват в приюти по програми за намиране на собственик или за доживотно отглеждане.
Чл. 24. Регионалните приюти отговарят на изискванията на глава IV, раздел I на Наредба № 41 от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (ДВ, бр. 1 от 2009 г.).
Раздел IV
Изпълнение на мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони, и мерки за информиране
Чл. 25. (1) Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за защита на животните и чл. 7, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 26. Мерките за контрол по този раздел се провеждат съгласно чл. 59 – 61 от Закона за защита на животните.
Чл. 27. (1) В програмите по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните се включват информационни кампании за гражданите и се определят тяхната честота и форма на изпълнение.
(2) Информационните кампании по ал. 1 могат да обхващат следните теми:
1. прилагане на действащото законодателство по отношение на домашните и безстопанствените кучета;
2. прилагане на действащото законодателство в областта на контрола върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за животни, зоомагазините и собствениците на кучета;
3. административнонаказателна отговорност, принудителни мерки и санкции при неизпълнение на задължения, свързани с безстопанствените кучета и отглеждането на домашни кучета;
4. ползата от мерките по Националната програма и нейното прилагане, рисковете и предпазването от зоонози, включително от ехинококоза;
5. насърчаване на кастрацията и регистрацията на домашните кучета;
6. ползата от кастрацията и връщането по места на безстопанствените кучета;
7. възможности за осиновяване на безстопанствени кучета;
8. изпълнение на задълженията при отглеждане на домашни кучета;
9. агресивността при безстопанствените и домашните кучета и справяне с проблема.
Чл. 28. Информационните кампании по чл. 27, ал. 1 могат да се осъществяват в сътрудничество със:
1. областните дирекции по безопасност на храните;
2. областните колегии към Българския ветеринарен съюз;
3. управителите на приюти;
4. неправителствените организации за защита на животните.
Раздел V
Координация и контрол за изпълнение на мерките от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България
Чл. 29. Координацията за изпълнение на мерките от Националната програма се осъществява на:
1. местно ниво чрез взаимодействие между кметовете на общини, областните дирекции по безопасност на храните, областните колегии към Българския ветеринарен съюз и организациите за защита на животните;
2. национално ниво чрез взаимодействие между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на здравеопазването, Националното сдружение на общините в Република България, Българския ветеринарен съюз и организациите за защита на животните.
Чл. 30. (1) Изпълнението на мерките по Националната програма се контролира от министъра на земеделието, храните и горите чрез БАБХ.
(2) Кметовете на общини организират изпълнението на програмите и плановете по чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните.
(3) При неизпълнение на задълженията по ал. 2 се прилага чл. 69 от Закона за защита на животните.
Глава трета
МЕХАНИЗЪМ НА ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 31. (1) Изпълнението на дейностите по Националната програма се финансира със средства от:
1. държавния бюджет;
2. общинския бюджет;
3. дарения от физически и юридически лица;
4. международни програми и проекти.
(2) Ежегодно Министерството на земеделието, храните и горите и общините предвиждат по бюджетите си средства за изпълнение на мерките и дейностите по Националната програма и по общинските програми за изпълнение на Националната програма.
(3) Средствата по ал. 2 се предвиждат съгласно функциите на администрациите и изпълняваните дейности.
Чл. 32. Разходите по изпълнението на Националната програма и по общинските програми за изпълнение на Националната програма се отчитат по функционален признак в съответствие с утвърдената Единна бюджетна класификация.
Чл. 33. (1) Дарения на общините за изпълнение на дейности по Националната програма могат да предоставят всички български и чуждестранни физически и юридически лица.
(2) Условията и редът за получаване на дарения в полза на общините, както и контролът при стопанисване и използване на даренията и спазване на волята на дарителите се уреждат на местно ниво от всяка община.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Безстопанствено куче“ е всяко изоставено, изгубено, родено на улицата или домашно куче, оставено на обществено място без надзор.
2. „Временен приют“ е приют, в който се настаняват за отглеждане кучета, на които са извършени ветеринарномедицинските дейности по чл. 12 от тази наредба и които не могат да се върнат по местата, откъдето са взети съгласно чл. 48 от Закона за защита на животните, както болни и нуждаещи се от продължително лечение кучета.
3. „Доброволец“ е всяко лице, което по свое желание и безвъзмездно участва при залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета при изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.
4. „Осиновено куче“ е безстопанствено куче, предоставено от приют за животни или неправителствена организация за защита на животни на лице за отглеждане като животно-компаньон.
5. „Регионален приют“ е приют, който обслужва територията на две или повече съседни общини, като осигурява поетапно настаняване за хуманно отглеждане и намиране на постоянен дом на обработени кучета след обявено доказано блокиране на раждаемостта на територията на цялата страна.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 40, ал. 2 от Закона за защита на животните.
Министър: Десислава Танева
Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1, т. 2
Процедурен план за залавяне и транспортиране на безстопанствените кучета
1. Организация на работата на екипа по залавяне на кучетата:
1.1. Получава се график за деня, който съдържа и данни за доброволци по места, които съдействат за залавянето на кучетата.
1.2. Стриктно спазва маршрута, контролиран от общината чрез задължителен GPS за всяко транспортно средство.
1.3. Залавя и транспортира кучетата в районите и местата, включени в графика, като попълва необходимите документи със съответните данни на животните.
1.4. Настанява кучетата в помещенията към ветеринарномедицинското заведение, предвидени за тях.
2. Членове на екипа и техните задължения при залавяне на кучетата:
2.1. Шофьор:
а) движи се по разписание съгласно изготвения график;
б) попълва пътна книжка;
в) съдейства на ловеца за залавянето, качването и свалянето на кучетата от транспортното средство;
г) почиства транспортното средство и клетките.
2.2. Ловец:
а) координира съвместните дейности по залавяне на кучето с доброволци от организации за защита на животните;
б) залавя кучето с ръце или упойваща стрела (упояването се извършва от ветеринарен техник или под контрола на ветеринарен лекар);
в) поставя оборотна каишка на заловеното куче;
г) попълва приемно-предавателен протокол за предоставяне на безстопанствени кучета;
д) по време на транспортирането контролира състоянието на упоените кучета;
е) предоставя заловените кучета с необходимите документи за извършване на ветеринарномедицинските дейности.
3. Транспортиране на кучетата от екипите.
3.1. Изисквания за транспортното средство:
а) да е специализирано и лицензирано от Българската агенция по безопасност на храните за превоз на живи животни;
б) да е механично почистено и дезинфекцирано;
в) да е закрито с цел предпазване на животните от неблагоприятни атмосферни условия;
г) да има трайно обозначение за целта на използване и изписан телефонен номер;
д) да има срещуположни прозорци или климатик в мястото, определено за животните, за осигуряване на вентилация на всички нива, термометър и аптечка за оказване на първа помощ на кучетата;
е) да е оборудвано с подвижни индивидуални клетки с плътен под, издържащ на минимум 50 кг, с размер, при който кучето може да легне в цялата си дължина;
ж) редовно да се измива и дезинфекцира мястото, определено за кучетата и клетките;
з) между шофьорската кабина и помещението за кучета да има прозорец за наблюдение на състоянието на упоените кучета.
3.2. Микроклимат и скорост на движение:
а) при температура в превозното средство, по-висока от 30 градуса и по-ниска от 5 градуса (с допустимо отклонение от – 5 или + 5 градуса), се преустановява превозът на кучета;
б) при температури над 20 градуса прозорците се отварят изцяло, а през зимата – 1/3 част от прозореца;
в) при спукано ауспухово гърне се преустановява превозът на животни;
г) максималната скорост при транспортиране на кучета не надвишава 50 км/ч.
3.3. Настаняване и изваждане на кучето от транспортното средство:
а) забранено е влаченето за главата, опашката, козината или крайниците, хвърлянето, изсипването от височина, използването на механични средства, причиняващи болка и/или нараняване на кучето;
б) кучетата се свалят от транспортното средство заедно с клетката за директно настаняване в помещението, предвидено за заловените кучета; помещението е съобразено с физиологичните и поведенческите нужди на съответния вид животни съгласно нормативните изисквания за хуманно отглеждане към тях.
Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1, т. 1
Приемно-предавателен протокол № .........
1. Залавяне на безстопанствено куче.
1.1. Имена на лицата от екипа, заловили
кучето: …………………………………………........................
…………………………………………………...…………………………..
         (собствено и фамилно име)
1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и e-mail
за връзка с екипа: ………….......................…….……….
………………..…...…………...……………………………….............
1.3. Адрес на залавяне: ……………………………………...
…………………………………............................................
            (район, квартал, улица)
1.4. Час на залавяне: …......................……………….…
1.5. Дата на залавяне: …………………........................
1.6. Транспорт до ветеринарномедицинското
заведение за обработка (вид и № на МПС)
………………………....…………………………………………………..
1.7. Адрес на ветеринарномедицинското за-
ведение: …………..…………..……………....…………………….
1.8. Данни за заловеното куче:
– външни характерни белези: …………………….……
– големина: …………………………………………………….…..
– номер на временен нашийник: ……………………
– номер на транспондер (чип), татуировка
(в случай че има такива): …...............……………...
Подписи на членовете на екипа:
………………………………
………………………………
………………………………            Дата и час: ..............
2. Прием на кучето (попълва се от
ветеринарния лекар)
2.1. Ветеринарномедицинско заведение: ………
………………………………………………………………………………
2.2. Адрес: …………………………………………………………..
2.3. Ветеринарен лекар, приел кучето: ………...
………………..…...…………...…………………………………........
2.4. Статус на животното: ………………………….......
………………..…...…………...…………………………………........
2.5. Пол: .....……………………………………………….…….…
Дата: …………………….
Име, подпис и печат на ветеринарния лекар:
………………...….………………………................................
Имена и подписи на членовете на екипа:
…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………................
…………………………………………………………………................
3. Връщане на обработеното куче на място на
залавяне (попълва се от лицето, което връща кучето).
3.1. Адрес на връщане на кучето: ……………………
…………………………………………………………………………………
           (район, квартал, улица)
3.2. Връщане в общински/частен приют (при
необходимост от по-дълъг престой)
Адрес на приюта: …………………………………..……….
…………………………………………………………………………….
Имена и подписи на членовете на екипа:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………          Дата: ………. г.
Приложение № 3 към чл. 13, ал. 1, т. 2
Информационен талон № 1 за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета № .........
1. Залавяне на безстопанствено куче
(попълва се от лицето, заловило кучето).
1.1. Име на лицето, заловило кучето: ……………………..……
1.2. …………………………..…...................................................
                 (собствено и фамилно име)
1.3. Адрес за кореспонденция: …………………………….……..…
1.4. ………………..………..…………………………………………………………
1.3. Телефон за връзка и e-mail на лицето: ………………..
…...…………...…......................................................…………….
1.5. Адрес на залавяне: …………………………………...…………
1.6. ………………………....…………………………………….………………
(район, квартал, улица)
1.5. Час на залавяне: …………………….................................
1.6. Дата на залавяне: ………………….................................
1.7. Транспорт до ветеринарномедицинското
заведение за обработка (вид и № на МПС):
………………………....…………………………………………………...
1.8. Адрес на ветеринарномедицинското заведение:
…………..…………..……………....……………………………………………
…………………...……………………………………………………………….
               (район, квартал, улица)
Подпис на доброволеца: ………          Дата и час: ......
2. Прием на кучето (попълва се от ветеринарния лекар).
2.1. Ветеринарномедицинско заведение: …………………
…………………………………………………………………………….………….
2.2. Адрес: ……………………………………………………………………
……………….......................................................................
2.3. Ветеринарен лекар, приел кучето: ………………..…
…………………………....................................................………...
2.4. Статус на животното: …………………………………………
…………………………............................................................
2.5. Пол: ....…………………………………………………………..……..
2.6. Данни за обработеното куче:
– външни характерни белези: …………………….………….
– големина: …………………………………………………….…….....
– номер на временен нашийник: ……………….…………
– номер на транспондер (чип), татуировка
(в случай че има такива): …………………...............…...
Дата: …………………….
Име, подпис и печат на ветеринарния лекар:
…………………...….……................................…………………….
Име и подпис на доброволеца: ……………….............
................................………………...………………………………..
Желая да осигуря 24 часа
престой на кучето:            Да               Не
Доброволец:
2.    Връщане на обработеното куче на място
3.    на залавяне (попълва се от лицето, което
4.    връща кучето).
3.1. Адрес на връщане на кучето: …………………
…………………………………………………………………………………
                 (район, квартал, улица)
3.2. Връщане в общински/частен приют (при
необходимост от по-дълъг престой)
Адрес на приюта: ……………………………………………...
.………………………………………………………………………………
          (район, квартал, улица)
3.3. Име на лицето, върнало кучето: ……………
………………….............................................................
3.4. Телефон за връзка и e-mail на лицето: ……
…………………………………………….......................................
Дата: …………………. г.                    Подпис:
Приложение № 4 към чл. 17, т. 2
Информационен талон № 2
за извършване на ветеринарномедицински дейности на безстопанствено куче № ..............
1. Баркод с номер на електронния чип (тук
се залепва единият екземпляр от баркода на
електронния чип): ………………………………………………
………………..…………....................................................…
2. Номер на ветеринарномедицински паспорт
на кучето: ………..………..........................………………...
3. Ветеринарномедицински дейности по дати:
……………………………………………...…………………….…….……
……………………………………………………………………...…..……
……………………………………………………………………….…….…
……………………………………………………………………………….
4. Здравен статус на животното след извършване
на дейностите:
…………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………
5. Здравен статус при изписване на животното:
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………
6. Име и адрес на лицето (доброволеца), на
когото е предоставено кучето: .........………………
…………………………………………………………………………………
Дата: …………………. г.                Подпис и печат:
663