Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 6, от дата 18.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Решение № 559 от 21 декември 2018 г. за приемане на Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ  НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 559 от 21 декември 2018 г.
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията приема Технически изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба:
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Техническите изисквания уреждат условията за извършване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, както и изискванията към лицата, които ги извършват.
Чл. 2. Електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба могат да се осъществяват само от лице, на което е издадено разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC), наричано по-нататък „радиолюбител“.
Чл. 3. Осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба е дейност, извършвана от радиолюбители без материален интерес и за лични цели, обхващаща предаване и приемане на информация чрез системи и средства за радиосъобщения, с цел обучение и самообучение, технически проучвания и установяване на любителски радиовръзки.
Чл. 4. При осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба се ползва разпределеният за любителска радиослужба и любителска спътникова радиослужба радиочестотен спектър, посочен в приложение № 1.
Чл. 5. Радиосъоръженията от любителска радиослужба могат да се използват само от радиолюбители.
Чл. 6. Правата и задълженията, свързани с осъществяването на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба съгласно тези технически изисквания, възникват от датата на издаване на разрешителното за правоспособност на радиолюбител.
Чл. 7. Условията и редът за придобиване на правоспособност на радиолюбител са посочени в приложение № 2.
Чл. 8. (1) Комисията за регулиране на съобщенията, наричана по-нататък „комисията“, предоставя за ползване опознавателни знаци, както следва:
1. лични опознавателни знаци на радиолюбители/радиоклубове;
2. временни опознавателни знаци на радиолюбители/радиоклубове;
3. опознавателни знаци на любителски ретранслатори, радиофарове и други видове автоматични стационарни радиостанции;
4. опознавателни знаци на любителски радиопредаватели, използвани за спорта радиозасичане;
5. лични слушателски знаци.
(2) Комисията публикува на интернет страницата си информация за опознавателните знаци, предоставени за ползване на радиолюбители, радиоклубове и радиолюбители слушатели, която включва:
1. данни за опознавателен знак;
2. за физически лица – радиолюбителски клас;
3. за юридически лица и еднолични търговци (радиоклубове) – наименование (фирма), седалище и адрес на управление, опознавателен знак на отговорника;
4. за автоматични любителски радиостанции – опознавателен знак на отговорника.
Чл. 9. Срокът на действие на опознавателен знак, предоставен за ползване на радиолюбител, не се ограничава във времето, освен в случаите на предоставен временен опознавателен знак или опознавателен знак, предоставен на радиолюбител чужденец.
Чл. 10. Условията и редът за предоставяне за ползване на опознавателни знаци са посочени в приложение № 3.
Чл. 11. За полагане на изпит за придобиване правоспособност на радиолюбител, за предоставяне за ползване на опознавателен знак, за издаване на документи на чужд език (HAREC и/или CEPT), както и за издаване/преиздаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител до комисията се подава заявление по образец, публикуван на интернет страницата на комисията.
Чл. 12. (1) Заявителите заплащат еднократни такси за административни услуги съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.
(2) За предоставяне за ползване на опознавателен знак на радиолюбител или любителски радиоклуб не се дължи административна такса.
Чл. 13. Комисията може да отправя до радиолюбители обосновани писмени искания за предоставяне на информация по реда, предвиден в Закона за електронните съобщения.
Раздел II
Условия за ползване и технически характеристики на радиосъоръженията от любителска радиослужба
Чл. 14. Електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба се осъществяват само според класа на разрешителното за правоспособност на радиолюбителя с мощностите, в радиочестотните ленти и с класовете на излъчване, посочени в приложение № 1.
Чл. 15. При осъществяването на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба се спазват правилата на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), приложимите нормативни актове и технически спецификации, включително българските стандарти, отнасящи се до предмета на тази дейност.
Чл. 16. Радиолюбителят има право да изгражда и да използва любителска радиостанция.
Чл. 17. При започване и завършване на всяка любителска радиовръзка радиолюбителят предава опознавателния си знак.
Чл. 18. (1) Любителските ретранслатори, радиофарове и другите видове автоматични радиостанции предават автоматично опознавателния си знак.
(2) Любителските радиофарове предават автоматично и местонахождението си (локатор).
Чл. 19. При използване на любителска радиостанция извън постоянния си адрес радиолюбителят предава след опознавателния си знак под дробна черта:
1. цифрата „1“ за Южна България (първа зона) или цифрата „2“ за Северна България (втора зона) – за временна работа от друго населено място, ако радиостанцията се захранва от електрическата мрежа на временното местопребиваване;
2. буквата „П“ или думата „портативна“ (при телефония) – за работа с подвижна носима любителска радиостанция;
3. буквата „М“ или думата „мобилна“ (при телефония) – за работа от сухопътно превозно средство;
4. буквите „ММ“ или думите „морска мобилна“ (при телефония) – за работа от борда на плавателен съд;
5. буквите „АМ“ или думата „авиомобилна“ (при телефония) – за работа от борда на въздухоплавателно средство;
6. изискванията на този член не са задължителни при участие в радиолюбителски състезания.
Чл. 20. При работа на телефония се ползва международната фонетична азбука съгласно приложение № 4. Поясняващи думи на български език са допустими само при радиовръзки между български радиолюбители.
Чл. 21. Радиолюбителят има право да работи на клубна любителска радиостанция, като спазва изискванията, посочени в приложение № 1.
Чл. 22. (1) Лице, което не притежава разрешително за правоспособност на радиолюбител или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC), има право да работи на клубна любителска радиостанция в присъствието на отговорника на радиостанцията и под ръководството на радиолюбител клас 1.
(2) Радиовръзките по ал. 1 могат да се установяват между любителски радиостанции, намиращи се на територията на Република България, както и с любителски радиостанции на територията на държави, с които Република България има сключени двустранни споразумения, или на територията на държави, в които това не е забранено.
Чл. 23. Радиолюбителят е длъжен:
1. да не осъществява електронни съобщения по търговски начин чрез любителска радиостанция;
2. да не излъчва носеща честота, сигнали или съобщения, ако не се е идентифицирал посредством опознавателния си знак, както и да не използва за целта чужди, недействителни или съкратени опознавателни знаци;
3. да не предава заблуждаващи сигнали за бедствие и/или други извънредни обстоятелства и други сигнали със сходно съдържание;
4. да не използва шифър и кодове (условен език), цифри, думи или съкращения, които нямат общоизвестен смисъл.
Чл. 24. Радиолюбителят не трябва да ограничава или възпрепятства по какъвто и да е начин използването на любителските ретранслатори, радиофарове и други видове автоматични радиостанции.
Чл. 25. Инсталирането и използването на любителска радиостанция от борда на плавателен съд или въздухоплавателно средство се извършва само със съгласието на съответния капитан (командир).
Чл. 26. (1) При осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба № 9 от 14 март 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти.
(2) Радиолюбителят трябва да предприеме такива мерки, че да намали до минимум риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполага радиосъоръженията от любителска радиослужба на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.
(3) В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие използването на радиосъоръжения от любителска радиослужба, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, радиолюбителят се задължава да ги приведе в съответствие възможно най-бързо или ако това е невъзможно – да спре използването им.
Чл. 27. (1) Използването на любителската радиостанция не трябва да причинява смущения на други радиосъоръжения и на други електронни съобщителни мрежи за собствени нужди, отговарящи на съответните стандарти.
(2) Радиолюбителят не трябва да предизвиква смущения на зает радиочестотен канал (честота) от любителската радиослужба.
Чл. 28. При възникване на проблем, свързан с електромагнитната съвместимост, радиолюбителят трябва да направи за своя сметка съответните промени в местоположението и параметрите на радиосъоръженията от любителска радиослужба, предписани от оправомощени служители по чл. 312, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
Чл. 29. Радиолюбителят трябва да изгражда, инсталира и поддържа антените и свързващите линии на любителската радиостанция по такъв начин, че минималното разстояние между съставните им части вътре в сградите и която и да е част от съществуващите електронни съобщителни устройства да бъде не по-малко от 1 метър. По-къси разстояния се допускат за екранирани линии, ако се гарантира работа без взаимно смущение.
Чл. 30. Не се допуска свързване на заземителните проводници на любителските радиостанции с електронни съобщителни устройства.
Чл. 31. Използваните технически средства от радиолюбителя трябва да отговарят на следните изисквания:
1. лентата на модулиращите звукови честоти да бъде в обхвата от 0,3 до 3 kHz;
2. максимално допустимата широчина на честотната лента за различните класове на излъчване да не превишава следните стойности:
– телеграфия с незатихващи колебания, код на Морз (CW) – 100 Hz;
– двулентова телефония с амплитудна модулация (AM) – 6 kHz;
– еднолентова телефония с амплитудна модулация и потисната носеща честота (SSB) – 2,7 kHz;
3. максималната честотна девиация при класове на излъчване с честотна модулация (FM) да не превишава:
– за честоти под 30 MHz – ± 3 kHz;
– за честоти от 30 до 440 MHz – ± 5 kHz;
– за честоти над 440 MHz – в зависимост от техническите спецификации на радиосъоръжението и съответните стандарти;
4. любителската радиостанция да има възможност за настройка на радиопредавателя при изключен краен усилвател на мощност, при използване на еквивалентна антена или по друг начин, гарантиращ минимални нежелани излъчвания;
5. страничните излъчвания на радиопредавателя на любителската радиостанция да бъдат не по-големи от:
– за предаватели с работни честоти, по-ниски от 30 МHz, включително SSB – минус (43 + 10 log (PEP) dB или минус 50 dB (спрямо върховата мощност), което е по-малко ограничаващо; PEP е върховата мощност на входа на антената;
– за еднолентова телефония с амплитудна модулация и потисната носеща честота (SSB) от подвижна радиостанция – минус 43 dB (спрямо върховата мощност);
– за предаватели с работни честоти над 30 МHz – минус (43 + 10 log(P) или минус 70 dBc (децибели спрямо немодулирана носеща), което е по-малко ограничаващо; Р е средна мощност;
6. измерването на страничните излъчвания по т. 5 се извършва при следните условия:
– за честоти от 9 kHz до 150 kHz измервателната честотна лента е 1 kHz;
– за честоти от 150 kHz до 30 МHz измервателната честотна лента е 10 kHz;
– за честоти от 30 МHz до 1 GHz измервателната честотна лента е 100 kHz;
– за честоти над 1 GHz измервателната честотна лента е 1 MHz.
Чл. 32. (1) Електронните съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, които се предоставят на пазара, се осъществяват само когато при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения, Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
(2) Радиосъоръженията от любителска радиослужба, които се предоставят на пазара, трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 301 783.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези технически изисквания:
1. „Любителска радиостанция“ е радиосъобщително средство, което се състои от една или няколко радиопредавателни или радиоприемни апаратури или комбинация от тях, включително антенно-фидерни системи и спомагателни устройства, и може да се използва за осъществяване на електронни съобщения поне в един от обхватите съгласно приложение № 1.
2. „Стационарна радиостанция“ е радиостанция, която е инсталирана и работи от точно определено географско местоположение.
3. „Подвижна радиостанция“ е радиостанция, която може да бъде премествана и да работи от точки с различно географско местоположение или в движение.
4. „Подвижна возима радиостанция“ е подвижна радиостанция, която може да бъде инсталирана на превозно средство и е предназначена за работа от място или по време на движение.
5. „Подвижна носима радиостанция“ е подвижна радиостанция, която може да бъде носена и обслужвана от едно лице и е предназначена за работа от място или по време на движение.
6. „Максимална мощност на изхода на предавателя“ се изразява с върхова мощност.
7. „Върхова мощност“ е средната мощност, подадена от предавателя към фидера на антената в продължение на един радиочестотен период, съответстваща на максималната амплитуда на обвивката на модулирания сигнал при нормални условия на работа.
8. „Средна мощност“ е мощността, подадена от предавателя към фидера на антената за достатъчно продължителен интервал от време при нормални условия на работа.
9. „Любителски радиовръзки“ са радиовръзките, установени между любителски радиостанции.
10. „Любителски радиоклуб“ е сдружение на лица с радиолюбителска правоспособност за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, или принадлежащо към организация, учреждение, ведомство или други субекти – юридически лица или еднолични търговци.
11. „Любителски ретранслатор“ (аналогов, цифров) е автоматична любителска стационарна радиостанция или автоматична любителска радиостанция, монтирана на балони и спътници, която се използва като междинна за приемане, преобразуване и препредаване на сигнали, излъчени от любителски радиостанции.
12. „Любителски радиофар“ е автоматично предаваща стационарна радиостанция или автоматично предаваща радиостанция, монтирана на балони и спътници, с малка мощност, работеща непрекъснато в дадена любителска честотна лента и определена фиксирана честота.
13. „Радиолюбителско състезание“ е спортна електронна съобщителна дейност чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, която протича в предварително определен интервал от време, през който любителските радиовръзки се провеждат по определени спортни правила и критерии.
14. „Поясняваща дума“ е дума от международната фонетична азбука, с която се пояснява съответната буква при работа на телефония.
15. „E.i.r.p.“ е еквивалентна изотропно излъчена мощност.
16. „Клубна любителска радиостанция“ е любителска радиостанция, която се използва за осъществяване на електронни съобщения от любителски радиоклуб.
17. „Телеграфия“ е форма на осъществяване на електронни съобщения, при която информацията се представя чрез използване на кода на Морз.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Техническите изисквания се приемат на основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.
§ 3. Техническите изисквания влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
§ 4. Тези технически изисквания отменят Техническите изисквания за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; посл. изм., бр. 3 от 2018 г.).
§ 5. Опознавателните знаци, предоставени с удостоверенията по Обща лицензия № 207 от 1999 г. за осъществяване на далекосъобщителна дейност за собствени нужди за целите на любителската радиослужба и по Обща лицензия № 207 от 2004 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба, както и предоставени по реда на отменените технически изисквания, запазват своето действие.
§ 6. Издадените до влизането в сила на тези технически изисквания разрешителни за правоспособност на радиооператор – любител запазват своето действие.
§ 7. Издадените до влизането в сила на тези технически изисквания свидетелства за радиолюбителски клас и разрешителни за радиолюбителска правоспособност запазват своето действие, като се приравняват на разрешителните за правоспособност на радиолюбител, както следва:
1. свидетелствата за радиолюбителски клас А, В и С се приравняват на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1;
2. свидетелството за радиолюбителски клас D се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2;
3. разрешителното за радиолюбителска правоспособност клас 2 се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1;
4. разрешителното за радиолюбителска правоспособност клас 3 се приравнява на разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 2.
Председател: Иван Димитров
Приложение № 1 към чл. 4
Радиочестотен спектър, предоставен за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителска радиослужба, разрешени максимални мощности и класове на излъчване на любителските радиостанции

Радиочестотна лента
Начин на ползване съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър
(П – първична основа,
В – вторична основа)
Радиолюбителски клас
Максимална мощност на изхода на предавателя
Клас на излъчване
Допъл-
нителни условия
135,7 – 137,8 kHz
В
1
1 W
А1А
а)
472 – 479 kHz
В
1
1 W
А1А
а) б)
1810 – 1850 kHz
П
1
100 W
A1A, J3E
в) г)
1850 – 2000 kHz
В
1
10 W
A1A, J3E
-
3500 – 3800 kHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в)
5250 – 5450 kHz
В
1
100 W
Всички класове на излъчване
д)
7000 – 7200 kHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в) г) е)
10100 – 10150 kHz
В
1
350 W
А1А, A3E,
J2(A,B,C,D), J3C
-
14000 – 14350 kHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в) г) е)
18068 – 18168 kHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в) е)
21000 – 21450 kHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в) г) е)
24890 – 24990 kHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в) е)
28 – 29,70 MHz
П
1
350 W
Всички класове на излъчване
в) г) е)
50,05 – 50,20 MHz
В
1
10 W
A1(A,B,C,D);
J3(C,E,F)
ж)
69,90 – 70,50 MHz
В
1
50 W
A1(A,B,C,D);
J3(C,E,F)
-
144 – 146 MHz
П
1
150 W
Всички класове на излъчване
в) е)
144 – 146 MHz
П
2
5 W
А3Е, F2D, F3E, J3E
е)
430 – 440 MHz
П
1
100 W
Всички класове на излъчване
в) е)
430 – 440 MHz
П
2
5 W
А3Е, F2D, F3E, J3E
е)
1240 – 1300 MHz
В
1
50 W
Всички класове на излъчване
-
2300 – 2450 MHz
В
1
5 W
Всички класове на излъчване
е)
3400 – 3500 MHz
В
1
5 W
Всички класове на излъчване
-
5650 – 5850 MHz
В
1
5 W
Всички класове на излъчване
е) з)
10 – 10,50 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
24 – 24,05 GHz
П
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
24,05 – 24,25 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
-
47 – 47,20 GHz
П
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
75,50 – 77,50 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
77,50 – 78 GHz
П
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
78 – 81,50 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
122,25 – 123 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
-
134 – 136 GHz
П
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
136 – 141 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
241 – 248 GHz
В
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)
248 – 250 GHz
П
1
1 W
Всички класове на излъчване
е)

 
Допълнителни условия:
а) 1 W е.i.r.p.;
б) в радиочестотна лента 472 – 479 kHz станциите на радиолюбителската радиослужба не трябва да причиняват вредни радиосмущения на станциите на въздушната радионавигация или да изискват защита от тях; не трябва да се причиняват вредни радиосмущения на радиочестота 490 kHz;
в) за експериментални цели (връзки чрез отражение от Луната, метеорни следи и др.) в радиочестотните ленти:
1810 – 1850 kHz
3500 – 3800 kHz
7000 – 7200 kHz
14000 – 14350 kHz
18068 – 18168 kHz
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,70 MHz
144 – 146 MHz
430 – 433,05 MHz
може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1000 W в стационарен режим на работа от радиолюбители, притежаващи радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 години, както и от радиоклубове; за целта радиолюбителят/радиоклубът предоставя на комисията данни за използваната любителска радиостанция;
г) при участие в радиолюбителски състезания в радиочестотните ленти:
1810 – 1850 kHz
7000 – 7200 kHz
14000 – 14350 kHz
21000 – 21450 kHz
28 – 29,70 MHz
може да се използва радиопредавател с изходна мощност до 1500 W в стационарен режим на работа от радиолюбители, притежаващи радиолюбителски клас 1 и стаж минимум 5 години, както и от радиоклубове; за целта радиолюбителят/радиоклубът предоставя на комисията данни за използваната любителска радиостанция;
д) еквивалентната изотропно излъчена мощност (е.i.r.p.) на станциите от любителска радиослужба, използващи радиочестотна лента 5351,5 – 5366,5 kHz, не трябва да превишава 15 W;
е) радиочестотните ленти:
7000 – 7100 kHz
14000 – 14250 kHz
18068 – 18168 kHz
21000 – 21450 kHz
24890 – 24990 kHz
28 – 29,70 MHz
144 – 146 MHz
434,79 – 438 MHz
2400 – 2450 MHz
5650 – 5725 MHz
5830 – 5850 MHz
10,45 – 10,50 GHz
24 – 24,05 GHz
47 – 47,20 GHz
75,50 – 81,50 GHz
134 – 141 GHz
241 – 250 GHz
могат да се използват и от радиосъоръжения от любителска спътникова радиослужба съгласно изискванията за любителска радиослужба;
ж) радиочестотна лента 50,05 – 50,20 MHz се използва на вторична основа с мощност до 10 W за нуждите на любителската радиослужба при спазване на необходимото защитно отстояние;
з) в радиочестотна лента 5650 – 5670 MHz любителската спътникова радиослужба може да работи, при условие че не причинява вредни смущения на другите радиослужби, работещи в този честотен обхват; всякакви вредни смущения от станции в любителска спътникова радиослужба трябва да бъдат отстранявани незабавно; използването на тази лента от любителска спътникова радиослужба е ограничено до посоката Земя – Kосмос.
Забележки:
1. „Радиочестотна лента“ включва целия полезен спектър на сигнала.
2. В радиочестотните ленти, където любителската радиослужба е на вторична основа, излъчваната мощност е съгласно приложението само ако не причинява смущения на радиослужбите на първична основа.
3. Когато е посочено, че са възможни „всички класове на излъчване“, е необходимо класовете на излъчване да бъдат съобразени с разпределението, направено от Международния радиолюбителски съюз (International Amateur Radio Union – IARU).
4. При използване на подвижна возима радиостанция и за любителски радиофарове максималната разрешена мощност се определя съгласно таблицата по-горе, но не може да надвишава 50 W.
5. При използване на подвижна носима радиостанция максималната разрешена мощност се определя съгласно таблицата по-горе, но не може да надвишава 10 W.
6. За любителски ретранслатори изискванията са следните:

Радиочестотна лента
Максимална мощност на изхода на предавателя
Клас на излъчване
29500 – 29700 kHz
100 W
съгласно разпреде-
лението на IARU
144 – 146 MHz
50 W
430 – 440 MHz
1240 – 1300 MHz
10 W

7. За любителски предаватели за спорта радиозасичане изискванията са следните:

Радиочестотна лента
Максимална мощност на изхода на предавателя
Клас на излъчване
3510 – 3600 kHz
5 W
А1А
144 – 145 MHz
1,5 W
А2А

Приложение № 2 към чл. 7
Условия и ред за придобиване на разрешително за правоспособност на радиолюбител
1. Българските радиолюбители в зависимост от тяхната теоретична и практическа подготовка се класифицират в два радиолюбителски класа: клас 1 – еквивалентен на СЕРТ лиценз, и клас 2 – национален клас. Лицата, упражняващи само радиолюбителска слушателска дейност, са радиолюбители слушатели.
2. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) издава разрешително за правоспособност на радиолюбител за съответния радиолюбителски клас и/или хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) по Препоръка T/R 61-02 на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (СЕРТ) в 30-дневен срок след успешно полагане на изпит по:
2.1. електротехника и радиотехника;
2.2. кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури при осъществяване на радиолюбителски връзки;
2.3. нормативна уредба – Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за електронните съобщения и тези технически изисквания.
3. Изпитът по т. 2 е писмен и се провежда на тестови принцип по програма, съответстваща на Препоръка T/R 61-02 на CEPT и утвърдена от председателя на КРС.
3.1. Всеки тест съдържа 60 въпроса.
3.2. Изпитът се счита за успешно положен, ако кандидатът е отговорил правилно на не по-малко от 48 въпроса.
4. Радиолюбителите повишават квалификацията си, започвайки от клас 2.
4.1. Лице, придобило разрешително за правоспособност на радиолюбител за клас 2, има право да кандидатства за клас 1 на следващия или всеки по-следващ изпит, насрочен от КРС.
5. Изпитите се провеждат от изпитна комисия, назначена от председателя на КРС.
5.1. Изпитната комисия има следния състав:
– двама представители на КРС, единият от които е председател на изпитната комисия;
– един член – радиолюбител с разрешително за правоспособност на радиолюбител – клас 1.
5.2. Изпитите се провеждат по график и на места, определени от председателя на КРС.
5.3. За резултатите от изпита изпитната комисия съставя протокол, който се утвърждава от председателя на КРС.
5.4. Писмените работи по т. 3 се съхраняват от КРС в продължение на една година.
6. Кандидат за полагане на изпит е всяко физическо лице, което е:
а) на възраст до 14 години (за изпит за клас 2); на възраст над 14 години (за изпит за клас 1 и клас 2);
б) подало заявление по образец и придружаващите го документи – не по-късно от 2 дни преди обявената дата на изпита; за лицата до 14 години заявлението се подава от името на родител или попечител, а за лицата от 14 до 18 години – с писмено съгласие на родител или попечител;
в) заплатило административна такса.
7. Комисията издава разрешително за правоспособност на радиолюбителите – чужденци с разрешение за пребиваване за повече от три месеца в Република България, в 30-дневен срок след подадено заявление по образец при следните условия:
а) лицето притежава хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ;
б) квалификацията на радиолюбителя съответства на изискванията за радиолюбителски клас по тези технически изисквания.
8. Радиолюбителите – чужденци, пребиваващи на територията на Република България до три месеца, могат да осъществяват електронни съобщения от територията на Република България, като предават LZ и под дробна черта личния си опознавателен знак, при условие че:
а) радиолюбителят притежава CEPT лицензия в съответствие с Препоръка T/R 61-01 на СЕРТ, или
б) след подаване на заявлението КРС е удостоверила, че квалификацията на радиолюбителя съответства на изискванията за радиолюбителски клас по тези технически изисквания.
9. В 30-дневен срок от подаване на заявление по образец КРС преиздава документи за правоспособност на радиолюбители в следните случаи:
а) при изявено желание от радиолюбителя при условията на § 7 от ПЗР на тези технически изисквания;
б) при загубване, кражба, повреждане или унищожаване;
в) при промяна в идентификационните данни на радиолюбителя;
г) при подмяна на стар образец на разрешителното с нов.
9.1. При преиздаване по т. 9, букви „в“ и „г“ предходният документ се връща на комисията.
10. В 30-дневен срок от подаване на заявление по образец КРС издава на притежатели на разрешителни за правоспособност на радиолюбител клас 1:
10.1. хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ;
10.2. СЕРТ лицензия в съответствие с Препоръка T/R 61-01 на СЕРТ за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба при временен престой в страните, присъединили се към тази препоръка.
11. Заявлението се подава на български език и съдържа:
а) идентификационни данни на заявителя – три имена, единен граждански номер (за чужденците – личен номер), постоянен адрес и данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронна поща и телефонен номер на заявителя; в случаите на подаване на заявление за лица до 14 години заявлението съдържа и идентификационните данни на тези лица;
б) данни за опознавателен знак.
11.1. Към заявлението се прилагат:
а) писмено съгласие на родител или попечител (за лица от 14 до 18 години);
б) копие на разрешително за правоспособност на радиолюбител (изисква се, когато разрешителното не е издадено от КРС);
в) копие на хармонизирано радиолюбителско свидетелство (HAREC) в съответствие с Препоръка T/R 61-02 на СЕРТ или преведен на български език и легализиран документ за радиолюбителски клас, ведно с преведена на български език и легализирана национална радиолюбителска лицензия (изисква се за радиолюбители – чужденци);
г) копие на документ, удостоверяващ пребиваване в Република България (изисква се за радиолюбители – чужденци).
12. Разрешителното за правоспособност на радиолюбител съдържа:
а) номер и дата на издаване;
б) идентификационни данни – три имена и единен граждански номер, съответно личен номер на чужденец;
в) радиолюбителски клас.
Приложение № 3 към чл. 10
Ред за определяне на опознавателен знак
1. Комисията предоставя лични опознавателни знаци на всички български радиолюбители. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ и една цифра, следвана от две или три букви от латинската азбука (суфикс). За Южна България (първа зона) се използват цифрите 1, 3, 5, 7 и 9, а за Северна България (втора зона) – 2, 4, 6 и 8.
1.1. Лични опознавателни знаци с трибуквен суфикс се предоставят с цифрите 1 и 2 след националния префикс. На всеки 5 години комисията извършва анализ относно необходимостта от предоставяне за ползване на знаци с останалите цифри (3 – 9).
1.2. Лични опознавателни знаци с двубуквен суфикс се предоставят на радиолюбители клас 1 при изрично тяхно искане.
1.3. За суфикса в личния опознавателен знак на клубните любителски радиостанции се определя комбинация от три букви на латинската азбука от КАА до КZZ.
2. Комисията предоставя опознавателни знаци на любителски ретранслатори, радиофарове и на други видове автоматични любителски стационарни радиостанции. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ и цифрата 0, следвана от три букви от латинската азбука.
3. Комисията предоставя временни опознавателни знаци във връзка с честване на бележити дати, участие в международни радиолюбителски състезания и експедиции и други подобни. След буквите (националния префикс) LZ временните опознавателни знаци могат да се състоят от една или повече цифри и от една или повече букви.
3.1. Комисията предоставя опознавателни знаци с формат LZ + една цифра (от 0 до 9) + една буква от латинската азбука за участие в международни радиолюбителски състезания.
3.2. Опознавателни знаци, започващи с LZ0 и две букви от латинската азбука, се предоставят за ползване като временни опознавателни знаци.
3.3. Знаците, използвани за участие в радиолюбителски състезания, се предоставят за ползване за срок 5 години. Знаците, използвани във връзка с честване на бележити дати, участие в експедиции и други подобни, се предоставят за ползване за срока на събитието.
3.4. Опознавателни знаци с двубуквен суфикс и тези с трибуквен суфикс, започващи с LZ1 и LZ2, не се предоставят като временни опознавателни знаци.
4. Комисията предоставя лични слушателски знаци на радиолюбителите слушатели. Те се състоят от буквите (националния префикс) LZ, една цифра, тире и трицифрен пореден номер. Цифрата след LZ се формира съгласно т. 1.
5. Комисията предоставя опознавателни знаци MO, MOE, MOI, MOS, MOH и MO5 на любителските радиопредаватели, използвани за спорта радиозасичане. Опознавателните знаци се предават автоматично на телеграфия.
6. Комисията предоставя лични опознавателни знаци на радиолюбители – чужденци съгласно т. 1, при условие че отговарят на изискванията, посочени в т. 7 от приложение № 2.
6.1. Комисията предоставя на лицето по т. 6 опознавателен знак за поискания от него срок не по-дълъг от периода на пребиваването му.
7. Не се предоставят комбинации, които могат да се объркат със сигнали за бедствие или други от подобен характер, както и комбинации, които са запазени за съкращения, използвани в радиокомуникациите, съгласно т. 19.46 от Радиорегламента на ITU.
8. В случаите по т. 1, т. 3.1 и т. 4 един радиолюбител или радиоклуб може да притежава само един опознавателен знак.
9. Комисията предоставя за ползване опознавателни знаци с писмо в 30-дневен срок от подаването на заявление по образец съгласно т. 11 от приложение № 2.
9.1. Комисията предоставя за ползване опознавателен знак на първия по време заявител, който е подал писмено искане. При предоставяне на временен знак за участие в радиолюбителски състезания предимство има последният ползвател на знака, при условие че е заявил желание за ползването му в 30-дневен срок от изтичането на срока на действие на знака.
9.2. Опознавателен знак на радиоклуб може да бъде предоставен за ползване на всяко юридическо лице или физическо лице – едноличен търговец, което е определило отговорник на радиоклуба – лице, навършило 18 години и притежаващо разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1.
9.3. Опознавателен знак на ретранслатор/радиофар или на друг вид автоматична любителска радиостанция може да бъде предоставен за ползване, ако отговорникът е лице, навършило 18 години и притежаващо разрешително за правоспособност на радиолюбител клас 1.
9.4. При подаване на заявление за опознавателен знак на радиоклуб, ретранслатор/радиофар или на друг вид автоматична любителска станция заявителят посочва данни за съответната любителска станция.
9.5. При подаване на заявление за опознавателен знак на радиоклуб заявителят посочва лицето, определено за отговорник на радиоклуба.
10. Опознавателен знак се освобождава в следните случаи:
а) при отказ от страна на притежателя, за което се подава писмено заявление, придружено от оригинала на документа, с който е предоставен съответният опознавателен знак;
б) при прекратяване на юридическото лице;
в) при смърт на физическото лице.
11. Комисията може да предоставя освободени опознавателни знаци, като:
11.1. освободените знаци по т. 10, буква „в“ се предоставят за ползване след изтичането на 10 години от датата на освобождаването им или от момента на освобождаването им при постъпило писмено съгласие от наследниците;
11.2. освободените лични знаци по т. 10, буква „а“ се предоставят за ползване след изтичането на 5 години от датата на освобождаването им от радиолюбител или след изтичането на 1 година от датата на освобождаването им от радиоклуб;
11.3. освободените лични опознавателни знаци по т. 10, буква „а“ се предоставят за ползване от датата на освобождаването им, когато притежателят на опознавателния знак декларира, че знакът не е използван;
11.4. освободените временни опознавателни знаци и опознавателни знаци на любителски автоматични радиостанции се предоставят за ползване от датата на освобождаването им;
11.5. при обосновано искане комисията може да реши освободеният знак да не бъде предоставян за по-нататъшно ползване.
12. Радиолюбителят може да откаже ползването на предоставения му личен опознавателен знак не повече от 2 пъти.
13. Изключение от т. 12 се допуска, когато при промяна на постоянния адрес на радиолюбителя се сменя зоната, определена в личния опознавателен знак по реда на т. 1.
Приложение № 4 към чл. 20

Буква от латиницата
Поясняваща дума
Произнасяне на поясняващата дума
Съответстваща буква от кирилицата
Поясняваща дума, допустима само при радиовръзка между български радиолюбители
A
ALFA
АЛФА
А
АНТОН
B
BRAVO
БРАВО
Б
БОРИС
C
CHARLIE
ЧАРЛИ
Ц
ЦВЕТАН
D
DELTA
ДЕЛТА
Д
ДИМИТЪР
E
ECHO
ЕКО
Е
ЕЛЕНА
F
FOXTROT
ФОКСТРОТ
Ф
ФИЛИП
G
GOLF
ГОЛФ
Г
ГЕОРГИ
H
HOTEL
ХОТЕЛ
Х
ХРИСТО
I
INDIA
ИНДИЯ
И
ИВАН
J
JULIETTE
ДЖУЛИЕТ
Й
ЙОРДАН
K
KILO
КИЛО
К
КИРИЛ
L
LIMA
ЛИМА
Л
ЛЮДМИЛ
M
MIKE
МАЙК
М
МАРИЯ
N
NOVEMBER
НОВЕМБЪР
Н
НИКОЛАЙ
O
OSCAR
ОСКАР
О
ОГНЯН
P
PAPA
ПАПА
П
ПЕТЪР
Q
QUEBEC
КВЕБЕК
Щ
ЩЕРЮ
R
ROMEO
РОМЕО
Р
РУМЕН
S
SIERRA
СИЕРА
С
СТЕФАН
T
TANGO
ТАНГО
Т
ТОДОР
U
UNIFORM
ЮНИФОРМ
У
УЛЯНА
V
VICTOR
ВИКТОР
Ж
ЖИВКО
W
WHISKEY
УИСКИ
В
ВАСИЛ
X
X-RAY
ЕКСРЕЙ
Ъ
ЕР-ГОЛЯМ
Y
YANKEE
ЯНКИ
Ь
ЕР-МАЛЪК
Z
ZULU
ЗУЛУ
З
ЗАХАРИ
 
 
 
Ч
ЧАВДАР
 
 
 
Ш
ШИПКА
 
 
 
Ю
ЮЛИЯ
 
 
 
Я
ЯВОР

 

138