Министерство на здравеопазването
брой: 2, от дата 4.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2018 г.
за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от
бюджета на Националната здравноосигурителна каса 
(обн., ДВ, бр. 29 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Пакетът по настоящата наредба включва и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.“
§ 2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби числото „2019“ се заменя с „2020“.
§ 3. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби числото „2019“ се заменя с „2020“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1 се правят следните изменения:
1. В раздел II т. 4 се изменя така:
„4. Групи с повишен медико-социален риск от регистрираните в лечебното заведение лица, обособени по възрастов, полов или друг признак – идентификация, промотивни дейности.“
2. В раздел III, т. 1.5 думите „диабет и злокачествени новообразувания“ се заменят с „диабет, злокачествени новообразувания и други“.
3. В раздел VI т. 4.1 се изменя така:
„4.1. осигуряване на свободна проходимост на горните дихателни пътища (с приетите в медицинската практика прийоми, в т.ч. поставяне на въздуховод или трахеална пункция при необходимост/възможност);“.
4. В раздел VIII т. 1 се отменя.
5. В раздел IX, т. 2 числото „35“ се заменя с „40“.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 1, раздел V, част „Б“, пакет „Клинична лаборатория“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5.1 накрая се поставя запетая и се добавя „Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)“.
2. В т. 6 думите „субстрати – общи“ се заменят със „субстрати – феритин, общи“.
§ 6. В приложение № 7 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В амбулаторна процедура № 18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“:
а) в т. 1.2 след думите „Лицево-челюстна хирургия“ – за процедури с кодове:“ се добавя „23.73, 24.2, 24.31, 24.39, 24.4, 24.5, 26.21, 26.29, 26.42, 26.49, 26.91, 26.99, 27.41, 27.52, 27.61“;
б) в т. 1.3 след процедура „27.61“ се поставя запетая и се добавя „27.91“.
2. Създава се амбулаторна процедура № 43:
„Амбулаторна процедура № 43
„Специфични изследвания на онкологични и онкохематологични заболявания за прицелна терапия“
1. Обхват:
1.1. Амбулаторната процедура включва диагностични дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица с доказано онкологично/онкохематологично заболяване, при които се налага извършването на специфични изследвания за последваща прицелна терапия.
1.2. Амбулаторната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Медицинска генетика“, осъществявана съгласно медицински стандарт „Медицинска генетика“, и от обхвата на медицинската специалност „Обща и клинична патология“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Обща и клинична патология“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. основни диагностични процедури: 89.30.
1.4. Диагностични дейности и услуги в хода на амбулаторната процедура:
1.4.1. извършване на пред-аналитичен етап за обработка на биологичния материал;
1.4.2. извършване на генетичен/молекулярно патологичен/имунохистохимичен анализ и генериране на резултата;
1.4.3. документиране и предоставяне на резултатите от проведеното изследване на пациента.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на амбулаторната процедура:
1.5.1. предоставяне на пациента на информация за резултатите от извършено изследване.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4 се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.“
§ 7. В приложение № 8 към чл. 1 се създава клинична процедура № 5:
„Клинична процедура № 5
„Лечение за новородени деца с вродени сърдечни малформации,
претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Детска кардиология“ и от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявани на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“.
1.3. Основни процедури по МКБ-9 КМ:
1.3.1. Основни диагностични процедури: 89.29, 89.51, 89.54, 88.72, 88.74, 89.62, 89.63, 89.65, 89.66, 89.68, 89.70, 90.59.
1.3.2. Основни терапевтични процедури: 31.1, 38.93, 93.38, 93.94, 93.96, 96.07, 96.35, 99.04, 99.05, 99.06, 99.07, 99.08, 99.10, 99.15, 99.18, 99.19, 99.21, 99.23, 99.26, 99.29.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Диагностика и интензивно лечение след приключване на лечението по клинични пътеки № 117, 118, 119, 120, 122 и при наличие на:
1.4.1.1. прояви на сърдечна недостатъчност – ІІ – ІІІ функционален клас по Рос (тахипнея в покой, умора при хранене, лош тегловен прираст, изоставане във физическото развитие);
1.4.1.2. дихателна недостатъчност – тахипнея с диспнея, хрипове;
1.4.1.3. нарушения в сърдечния ритъм – тахикардия (сърдечна честота над нормата за възрастта), брадикардия (сърдечна честота под нормата за възрастта), аритмия (предсърдни или камерни екстрасистоли), ритъм от временен или постоянен електрокардиостимулатор;
1.4.1.4. клинични и/или лабораторни данни за инфекция (фебрилитет, повишени стойности на С реактивен протеин, СУЕ, левкоцити и други позитивни маркери на възпаление, позитивни микробиологични проби за системна или локална инфекция);
1.4.1.5. клинични и/или лабораторни данни за увреда на други органи и системи (неврологични, бъбречни, чернодробни, на опорно-двигателния апарат);
1.4.1.6. витални белези:
1.4.1.6.1. пулс < 40 или над 150 уд./мин.;
1.4.1.6.2. средно артериално налягане < 60 mm Hg;
1.4.1.6.3. дихателна честота над 30/мин.;
1.4.1.7. електрокардиографски резултати:
1.4.1.7.1. синусова тахикардия;
1.4.1.7.2. камерна фибрилация/тахикардия;
1.4.1.7.3. пълен сърдечен блок с хемодинамична нестабилност;
1.4.1.8. симптоми с остро начало:
1.4.1.8.1. цианоза, въпреки кислородотерапията;
1.4.1.8.2. хемодинамична нестабилност.
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. обективни данни (клинични и биохимични) за стабилизирано общо състояние;
1.5.1.2. липса на нови приемни критерии в продължение на 24 последователни часа.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т. ч.:
1.5.2.1. продължаване на диагностиката и лечението, в т. ч. в болнични условия;
1.5.2.2. рехабилитация;
1.5.2.3. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
1.5.3. Провеждане на нова процедура при наличие на показания за продължаване на лечението.“
§ 8. В приложение № 9 към чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В клинична пътека № 51 „Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“:
а) точка 1.2 се изменя така:
„1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Нервни болести“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност (в условията на спешност най-малко на първо ниво на компетентност, а за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90 – на трето ниво на компетентност), съгласно медицински стандарт „Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност „Неонатология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Неонатология“ (само за новородени до 28-ия ден), от обхвата на медицинската специалност „Детска неврология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Нервни болести“, от обхвата на медицинската специалност „Неврохирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност (само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински стандарт „Неврохирургия“, от обхвата на медицинската специалност „Образна диагностика“, осъществявана на трето ниво на компетентност (само за процедури с кодове 39.50, 39.72, 39.90), съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“;
б) в т. 1.3.2 след процедура „31.1“ се поставя запетая и се добавя „39.50, 39.72, 39.90“.
2. В клинична пътека № 168 „Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия“:
а) в т. 1.3.1 код „68.29“ се заличава;
б) в т. 1.4.2.1 думите „вулва и перинеум“ се заличават;
в) точки 1.4.2.4 – 1.4.2.10 се отменят.
3. В клинична пътека № 256 „Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето“ в т. 1.2 навсякъде думата „второ“ се заменя с „първо“.
Заключителна разпоредба
§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 6, т. 1, буква „а“, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър: Кирил Ананиев
11390