Министерски съвет
брой: 100, от дата 1.12.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.27


Постановление № 236 от 24 ноември 2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 236 ОТ 24 НОЕМВРИ 2023 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер 783 279 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2023 г. съгласно приложението, за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политиките по чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 2.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, за периода от 1 юли до 14 септември 2023 г.

№ по ред
Община
Област
Средства за общината (лв.)
1.
Столична
София-град
780 897
2.
Пловдив
Пловдив
1 283
3.
„Родопи“
Пловдив
1 099
ОБЩО
783 279

8494