Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 66, от дата 24.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба № 5 от 2 юли 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 5 от 2 юли 2020 г.
за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология – антидотна терапия, съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 390 от 2.07.2020 г.
Председател: Николай Данчев
5295