Министерски съвет
брой: 53, от дата 5.7.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 162 от 28 юни 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162  ОТ 28 ЮНИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 76 от 2012 г., бр. 4 от 2016 г. и бр. 4 и 37 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 4 се изменя така:
„4. водене на публичните регистри по чл. 27, ал. 1 и 2 от ЗБИЯЕ;“.
2. В чл. 35, ал. 1 т. 3 се отменя.
3. В чл. 75, ал. 2:
а) в т. 2 думите „декларация или други документи, удостоверяващи“ се заменят с „документ, удостоверяващ“;
б) точка 13 се отменя.
4. В чл. 98б, ал. 2, т. 8 и ал. 3, т. 10 думата „декларация“ се заменя с „документ“.
5. В чл. 98л т. 3 се изменя така:
„3. писмено да уведомяват председателя на АЯР при прекратяване на дейността, вписана в регистъра по чл. 27, ал. 2 от ЗБИЯЕ.“
6. В чл. 100 т. 3 се отменя.
7. В чл. 101, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. документ за извършен оглед от лицензианта на състоянието на пътя по маршрута на превоза и заключение, че превозът може да бъде извършен безопасно;“.
8. В чл. 111, ал. 1, т. 2 след думата „правоспособност“ се поставя запетая и се добавя „издадени от председателя на АЯР“.
9. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. Документите, които се изискват по чл. 98а, т. 3, както и удостоверенията за правоспособност по чл. 75, ал. 2, т. 10, чл. 98б, ал. 2, т. 7 и ал. 3, т. 9, чл. 101, ал. 1, т. 10 и чл. 102, т. 6 от тази наредба се осигуряват по служебен път.“
§ 2. В Наредбата за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2004 г. (oбн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 27 от 2015 г. и бр. 4 от 2016 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 26а, ал. 1 т. 2 и 3 се изменят така:
„2. лицата, извършващи дейности с ИЙЛ, съгласно приложение № 2 към чл. 98к, ал. 1 от Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр. 41 от 2004 г.);
3. лицата, заемащи длъжностите „експерт по медицинска физика“ и „медицински физик“, признаването на правоспособността на които се извършва по реда на Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (ДВ, бр. 13 от 2018 г.).“
2. В чл. 30, ал. 1 т. 1 – 3 се отменят.
3. Член 57 се отменя.
4. В чл. 58, ал. 7 думите „за вписване на обстоятелствата по заповедта в публичния регистър на удостоверенията за правоспособност“ се заличават.
5. В чл. 60, ал. 5 думите „за вписване на обстоятелствата по заповедта в публичния регистър на удостоверенията за правоспособност, издадени от лицата по чл. 64, ал. 2, т. 2 от ЗБИЯЕ“ се заличават.
§ 3. В Наредбата за осигуряване на физическа защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 82 от 2015 г.), в чл. 16 се създават т. 1 – 5:
„1. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 4 от ЗБИЯЕ – в случаите на ядрени съоръжения;
2. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 7 от ЗБИЯЕ – в случаите на превоз на ядрен материал;
3. лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 5 от ЗБИЯЕ или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 13 от ЗБИЯЕ – в случаите на превоз на радиоактивни вещества;
4. лицензия по чл. 15, ал. 3, т. 2, 3 или 4 от ЗБИЯЕ или разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 12 от ЗБИЯЕ – в случаите на дейности с радиоактивни вещества;
5. разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 17 от ЗБИЯЕ.“
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5243