Министерски съвет
брой: 7, от дата 24.1.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 7 от 19 януари 2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г.
за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. делегираните от държавата дейности остават в размерите, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.
(2) За целите на прилагането на чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. в срок до 2 февруари 2023 г. министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, министърът на културата, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи и председателите на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет и на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет след съгласуване с Националното сдружение на общините в Република България представят на Министерството на финансите информация по образеца съгласно приложението.
(3) Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности за общините се предоставят по реда на чл. 54 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на информацията по ал. 2.
(4) Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности на базата на получената информация по ал. 2.
(5) Министерството на финансите уведомява общините за размерите на трансферите за обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи.
Чл. 2. (1) Социалните услуги по приключили проекти по оперативни програми, които ще продължат да се предоставят през 2023 г., се финансират като делегирани от държавата дейности от датата, следваща приключването на финансирането им с европейски средства.
(2) До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. социалните услуги по ал. 1 се финансират от бюджетите на общините съгласно стойностните показатели, приети с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 на Министерския съвет от 2022 г. и с Решение № 540 на Министерския съвет от 2022 г.
Чл. 3. (1) До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средствата за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за Столична община – вътрешноградски транспорт, са в размер до 25 на сто на тримесечна база от годишните размери, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по общини от министъра на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
(3) Средствата по ал. 1 се разпределят при условията и по реда, определени в наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози.
(4) Средствата по ал. 1 се предоставят по бюджетите на общините като трансфер за други целеви разходи.
Чл. 4. До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. нормативите за час програма за подготовка, създаване и разпространение на национални и регионални програми на Българската национална телевизия и Българското национално радио остават в размерите, утвърдени с Решение № 51 на Министерския съвет от 2022 г. за утвърждаване на нормативи за час програма на Българската национална телевизия и Българското национално радио през 2022 г., изменено с Решение № 140 на Министерския съвет от 2022 г.
Чл. 5. При прилагането на политиката по чл. 1, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в област „Здравеопазване“ за компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи, продължават да се прилагат условията и редът, определени с Постановление № 231 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини (обн., ДВ, бр. 62 от 2022 г.; попр., бр. 69 от 2022 г.).
Чл. 6. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили по реда на чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., се разходват за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради – публична общинска собственост, през 2023 г. съгласно решения на общинските съвети от 2022 г., а за приключилите ремонти – съгласно решения от 2023 г.
Чл. 7. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините могат да се разходват през 2023 г. след решение на общински съвет за същата цел, както и за дейности в условията на миграционен натиск и за издръжка, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията.
Чл. 8. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. разходите и операциите в частта на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, се извършват съгласно клаузите на сключените заемни споразумения.
Чл. 9. До приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. продължават да се прилагат размерите, условията и редът, определени по чл. 7, т. 2, чл. 8, ал. 1, т. 5 и 6, ал. 2 – 3 и ал. 6, чл. 12, чл. 34 – 36 и чл. 47 – 49 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2022 г.).
Чл. 10. Общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по единната бюджетна класификация по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения (трансферите), бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 87, чл. 98 и чл. 129 от Закона за публичните финанси, чл. 1, т. 6 и чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
 
 
395