Министерски съвет
брой: 7, от дата 24.1.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 6 от 19 януари 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 ОТ 19 ЯНУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от 2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75 и 107 от 2018 г., бр. 49 и 101 от 2019 г., бр. 2 от 2021 г. и бр. 1 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) При отпуск при временна неработоспособност и поради бременност и раждане с продължителност до 90 календарни дни командировъчните пари се изплащат в размер 80 на сто – когато отпускът се ползва в приемащата държава, и в размер 30 на сто – когато се ползва в Република България.
(2) Когато отпускът при временна неработоспособност и поради бременност и раждане е с продължителност над 90 календарни дни, след деветдесетия ден командировъчни пари не се изплащат.“
§ 2. В чл. 17, ал. 1 – 6 се изменят така:
„(1) С правата по наредбата за всяка календарна година се ползват членовете на семейството на командирован служител, ако пребивават с него в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от съответната година от задграничния мандат. По отношение на годината на първоначално заминаване и годината на окончателно завръщане с правата по наредбата за съответната година се ползват членовете на семейството на командирован служител, които пребивават заедно с него в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от периода между датата на начало на командировката и края на същата календарна година, съответно за срок, не по-малък от ½ от периода между началото на календарната година на окончателното завръщане и датата на окончателното завръщане.
(2) Децата, родени след началото на командировката, се ползват от правата по наредбата в годината на раждане на детето, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от периода между датата на раждането и края на годината, в която е родено детето.
(3) В случаите на сключване на брак след началото на командировката съпругът/съпругата на служителя се ползва от правата по наредбата в годината на сключване на брака, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от периода между датата на сключване на брак и края на годината, в която е сключен бракът.
(4) Децата, навършващи 18-годишна възраст по време на командировката, които не продължават да учат в приемащата държава, се ползват всяка календарна година от правата по наредбата до навършване на 18-годишна възраст, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от съответната календарна година от задграничния мандат до годината на навършване на пълнолетие, а по отношение на годината на навършване на пълнолетие – за срок, не по-малък от ½ от периода между началото на годината, в която навършват 18-годишна възраст, и датата на навършване на пълнолетие.
(5) Децата, навършващи 25-годишна възраст по време на командировката, които продължават да учат в приемащата държава, се ползват от правата по наредбата за съответната година, ако пребивават със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от тази календарна година до годината на навършване на 25-годишна възраст, а по отношение на годината на навършване на 25-годишна възраст – за срок, не по-малък от ½ от периода между началото на годината, в която навършват 25-годишна възраст, и датата на навършване на 25-годишна възраст.
(6) Съпругът, чийто брак е прекратен по време на командировката, се ползва от правата по наредбата в годината на прекратяване на брака, ако пребивава със служителя в приемащата държава за срок, не по-малък от ½ от периода между началото на годината, в която е прекратен бракът, и датата на прекратяване на брака.“
§ 3. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „включително не работи от разстояние в домашна среда по правоотношение, възникнало в Република България, в приемащата държава или в трета държава“.
§ 4. В § 8а от преходните и заключителните разпоредби думите „2022 г.“ се заменят с „2023 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
394