Народно събрание
брой: 7, от дата 24.1.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

 

РЕШЕНИЕ
за допълнение на Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 39 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 25, букви „а“ и „с“ и чл. 26 от Статута на Съвета на Европа
РЕШИ:
Допълва Решение на Народното събрание за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, прието на 13 януари 2023 г., както следва:
1. В т. 1 се добавя „ – за Парламентарната група „Български възход“ – 1 заместващ“.
2. В т. 2, буква „б“ се добавя „Лилия Недкова Недева от Парламентарната група „Български възход“.
Решението е прието от 48-ото Народно събрание на 18 януари 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
366