Народно събрание
брой: 100, от дата 19.11.2013 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за допълнение на Закона за счетоводството

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 219
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за счетоводството, приет от ХLIІ Народно събрание на 5 ноември 2013 г.
Издаден в София на 12 ноември 2013 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Зинаида Златанова
ЗАКОН
за допълнение на Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50, 69 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 91 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 10:
„(10) При съставяне на първичните счетоводни документи по ал. 2 чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ.“
§ 2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 18:
„18. „Цифров или друг идентификатор“ е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно съб­рание на 5 ноември 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8375