Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 12, от дата 12.2.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.62


Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своите осемдесет и осмо, осемдесет и девето, деветдесето и деветдесет и първо заседание (2012 и 2013 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2013 г.)
 

ВИЖ

 
Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 

ВИЖ

 
Допълнение на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации на своето деветдесет и второ заседание (2012 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2013 г.)
 

ВИЖ

 
Поправка на изменения и допълнения на Приложения „А“ и „В“ на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
 

ВИЖ

 
 
407