Министерство на образованието и науката
брой: 36, от дата 27.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Hаредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Hаредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 10 от 2017 г.; изм., бр. 29 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „малко населено място“ се заменят с „населено място“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „малко населено място“ се заменят с „населено място“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 думите „малко населено място“ се заменят с „населено място“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При условията и по реда на тази наредба се възстановяват разходи за наем по месторабота на педагогическите специалисти по чл. 2, ал. 1, когато местоработата е в населено място в общините, попадащи от четвърта до осма група съгласно приложение № 1 към чл. 3а, ал. 1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).“
2. В ал. 2 накрая се добавят думите „и при условие, че лицето или член от семейството му нямат собствено жилище в същото населено място“.
3. В ал. 4 думите „с повече от тридесет на сто размера на разходите“ се заменят с „средномесечните разходи“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Максималният размер на възстановяваните разходи за наем по ал. 4 не може да надвишава 200 лв.“
§ 5. В чл. 12 думите „малко населено място“ се заменят с „населено място“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Лицата, имащи право по чл. 2, ал. 1 до обнародването на тази наредба, запазват правото си на възстановяване на разходи за наем по месторабота до 1 юли 2018 г.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г., с изключение на § 4, т. 2, 3 и 4, които влизат в сила от 1 юли 2018 г.
Министър: Красимир Вълчев
4141