Народно събрание
брой: 18, от дата 1.3.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

 

УКАЗ № 48
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, приет от 49-ото Народно събрание на 1 февруари 2024 г., повторно приет на 23 февруари 2024 г.
Издаден в София на 27 февруари 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 98, 103 и 110 от 2020 г., бр. 9, 16 и 20 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 85 от 2021 г.; изм., бр. 32 и 62 от 2022 г. и бр. 48, 69, 84 и 86 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се ново изречение второ: „Обвиняемият има право на правна помощ, както и да му бъде предоставена информация за условията за нейното получаване по реда на Закона за правната помощ.“;
б) досегашните изречения второ и трето стават съответно изречения трето и четвърто.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Информацията по ал. 1 – 4 се предоставя на обвиняемия на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.“
§ 2. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото.“
2. Досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
§ 3. В чл. 118, ал. 2 след думите „следствени действия“ се поставя запетая и се добавя „както и разузнавателни беседи по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи“.
§ 4. В чл. 122 ал. 2 се изменя така:
„(2) Свидетелят има право да се яви на разпит с адвокат, както и да се консултира с адвокат, ако смята, че с отговора на поставения въпрос се засягат правата му по чл. 121. При направено искане разследващият орган или съдът осигурява тази възможност. Неявяването на адвокат без уважителна причина не е пречка за провеждане на разпита.“
§ 5. В § 1а от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кодексът въвежда изискванията на Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ, L 142/1 от 1 юни 2012 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г., бр. 81, 97, 98 и 103 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 26 от 2017 г.; изм., бр. 58, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 10 от 2018 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 48 от 2018 г.; изм., бр. 55 и 77 от 2018 г., бр. 7, 17, 34 и 58 от 2019 г., бр. 60 и 85 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 22, 56 и 62 от 2022 г. и бр. 48, 67 и 84 от 2023 г.) в чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.“
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.
§ 7. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г., бр. 58, 75 и 98 от 2016 г., бр. 99 и 103 от 2017 г., бр. 24, 80, 98 и 105 от 2018 г., бр. 7 и 17 от 2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 75 от 2019 г.; изм., бр. 100 и 102 от 2019 г., бр. 14 от 2020 г., бр. 62 от 2022 г. и бр. 82 и 84 от 2023 г.) в чл. 16а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „На задържаното лице се предоставя информация за фактическите и правните основания за задържането.“
2. Създават се ал. 13 и 14:
„(13) Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложение № 6, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 5 – 8.
(14) Информацията по ал. 2 – 8 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.“
3. Създава се приложение № 6 към чл. 16а, ал. 13:
„Приложение № 6 към чл. 16а, ал. 13
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО ЛИЦЕ
ЧАСТ ПЪРВА
Ако сте задържан(а), имате следните права:
1. ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ
Имате право да ползвате адвокатска защита от момента на задържането. Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от митническите органи и може да Ви подпомогне при защитата на Вашите права и законни интереси. Адвокатската защита може да се осъществява от посочен от Вас защитник, като разходите са за Ваша сметка, или може да получите безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ. Обърнете се към митническите органи, ако искате да се свържете с адвокат. Митническите органи ще Ви окажат съдействие и ще Ви предоставят допълнителна информация. Имате и право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и можете да го оттеглите във всеки един момент и съответно да заявите, че желаете да ползвате адвокатска защита.
2. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО
Имате право да узнаете защо сте задържан и какви са правните и фактическите основания за задържането. Ако сте задържан, защото митническите органи имат данни, че сте извършили престъпление, имате право да получите информация относно това престъпление.
3. ПРАВО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД/ПРАВО НА ТЪЛКОВНИК
Ако не говорите или не разбирате български език, имате право безплатно да ползвате услугите на преводач. Декларацията за правата ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. В случай че няма декларация за правата на съответния език, ще бъдете информиран устно за правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на преводач. След това своевременно ще Ви бъде предоставена декларация за правата на този език. Ако сте глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще бъдете запознат(а) с основанията за задържането Ви, както и ще бъдат разяснени правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на тълковник.
4. ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ
По време на разпит от митническите органи не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.
5. УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШЕТО ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО ИЛИ ПОСОЛСТВОТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА
За задържането Ви съответният орган е длъжен незабавно да уведоми посочено от Вас лице. Имате право на телефонно обаждане, с което лично да съобщите на член от семейството си или на друго заинтересовано лице за своето задържане. В случай че не сте български гражданин, имате право да се свържете с консулските власти на съответната държава, както и право да искате незабавно да се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин сте, чрез Министерството на външните работи. Ако сте гражданин на две или повече държави, може да изберете консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането Ви и с които желаете да бъде осъществена връзка.
6. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Когато сте задържан(а), имате право на медицинска помощ. Уведомете митническите органи, ако имате нужда от медицинска помощ.
7. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКА НА ЗАДЪРЖАНЕТО
Срокът за задържане започва да тече от момента, в който е ограничено правото Ви на свободно придвижване, като точният час и дата се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. ПРАВО ДА ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД СЪДА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО
Имате право да обжалвате законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
9. ПРАВО НА СВИЖДАНИЯ И ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТЕ КОЛЕТИ И ХРАНА
Имате право на свиждания, както и право да получавате колети и храна.
10. ПРАВО ДА ПОЛУЧИТЕ ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
Имате право да получите екземпляр от заповедта за задържане, която съдържа фактическите и правните основания за задържането Ви. Може да използвате Вашия екземпляр от заповедта за задържане, за да обжалвате задържането.
Забележка. Ако поради неграмотност или друга причина не сте в състояние сам(а) да прочетете или да попълните декларацията за правата, тя ще Ви се прочете и/или ще се попълни от митнически орган, като волеизявленията се диктуват от Вас в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.
ЧАСТ ВТОРА
Днес, ......................... 20.... г., в  ч., подписаният(ата)                      
         (име, презиме, фамилия на задържаното лице)
Удостоверявам, че настоящата декларация за правата на задържано лице ми е предоставена незабавно след задържането ми, като ми е дадена възможност да я прочета и да я запазя за целия период на задържането ми.
Във връзка с горното декларирам, че:
1. .................................................................  адвокатска
                     (желая/не желая)
защита по мой избор и за моя сметка или ......................
.........................................................  адвокатска защита от
         (желая/не желая)
служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ.

Точният час и дата на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат) е ........................................................................................
ПОДПИС:
(служител, извършил уведомяването)

2. При задържането ми бях запознат(а) с правните и фактическите основания за задържането ми.
3. Декларацията ми беше предоставена на език, който разбирам.
4. При задържането ми бях запознат(а) с правото ми да запазя мълчание.
5.1. .....................................................  член от семейст-
                  (желая/не желая)
вото ми или друго заинтересовано лице да бъде уведомено за моето задържане.

Точен час и дата на уведомяване на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния ................................................................  
ПОДПИС:
(служител, извършил уведомяването)

5.2. ........................................................  да се свържа с
                    (желая/не желая)
консулските власти и да ги уведомя за моето задържане.
(попълва се само когато задържаното лице не е български гражданин)
6.1. ...................................................................................
                     (имам/нямам)
здравословни/медицински проблеми и/или бременност.
................................................................................................
(задържаното лице описва вида на заболяването или симптомите, които налагат консултация с лекар)
6.2. .............................................................  медицински
                   (желая/не желая)
преглед от лекар по мой избор и за моя сметка
или .........................................................................................  
                          (желая/не желая)
медицински преглед от лекар.
6.3. .....................................................  необходимост от
                  (имам/нямам)
спазване на режим по медицинско предписание или диета, изискващи
................................................................................................
(описват се хранителните продукти, които могат да бъдат консумирани, и честота на хранене)
7. Запознат(а) съм, че срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. Запознат(а) съм, че имам право да обжалвам законността на задържането си пред съда.
9. Запознат(а) съм, че имам право на свиждания, както и право да получавам колети и храна.
10. Получих екземпляр от декларацията за правата ми като задържано лице.
ПОДПИС:
(задържано лице)

Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника ...................................................  ............................................................................................
............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(задържано лице)
ПОДПИС:
(преводач/тълковник)

 

Поради неграмотност или друга причина не съм в състояние сам(а) да прочета/попълня декларацията за правата, поради което тя ми беше прочетена и/или попълнена от митнически орган, който отрази волеизявленията ми, диктувани от мен, в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.
Служител:
............................................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на Агенция „Митници“, в която работи)
ПОДПИС:
(служител)
Свидетел: ..........................................................................  ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(свидетел)

 

Отказът на лицето да подпише декларацията се удостоверява с подпис на свидетеля:
............................................................................................  ............................................................................................
............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(свидетел)

Забележка. Декларацията за правата на задържано лице се попълва в два екземпляра – един се прилага към екземпляра на заповедта за задържане, който се прилага към дело, и един се дава на задържаното лице.“
§ 8. В Закона за военната полиция (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 33 и 77 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 86 от 2016 г., бр. 7 от 2019 г. и бр. 23 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 2, изречение първо думaта „основанията“ се заменя с „фактическите и правните основания“;
б) в ал. 3 се създава изречение второ: „Задържаното лице попълва декларация по образец съгласно приложението, че е запознато с правата си, както и за намерението си да упражни или да не упражни правата си по ал. 2.“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.“;
г) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
2. Създава се приложение към чл. 13, ал. 3:
„Приложение към чл. 13, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО ЛИЦЕ
ЧАСТ ПЪРВА
Ако сте задържан(а), имате следните права:
1. ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ
Имате право да ползвате адвокатска защита от момента на задържането. Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от органите на служба „Военна полиция“ и може да Ви подпомогне при защитата на Вашите права и законни интереси. Адвокатската защита може да се осъществява от посочен от Вас защитник, като разходите са за Ваша сметка, или може да получите безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ. Обърнете се към органите на служба „Военна полиция“, ако искате да се свържете с адвокат. Органите на служба „Военна полиция“ ще Ви окажат съдействие и ще Ви предоставят допълнителна информация. Имате и право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и можете да го оттеглите във всеки един момент и съответно да заявите, че желаете да ползвате адвокатска защита.
2. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО
Имате право да узнаете защо сте задържан и какви са правните и фактическите основания за задържането. Ако сте задържан, защото органите на служба „Военна полиция“ имат данни, че сте извършили престъпление, имате право да получите информация относно това престъпление.
3. ПРАВО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД/ПРАВО НА ТЪЛКОВНИК
Ако не говорите или не разбирате български език, имате право безплатно да ползвате услугите на преводач. Декларацията за правата ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. В случай че няма декларация за правата на съответния език, ще бъдете информиран устно за правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на преводач. След това своевременно ще Ви бъде предоставена декларация за правата на този език. Ако сте глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще бъдете запознат(а) с основанията за задържането Ви, както и ще бъдат разяснени правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на тълковник.
4. ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ
По време на разпит от органите на служба „Военна полиция“ не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.
5. УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШЕТО ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО ИЛИ ПОСОЛСТВОТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА
За задържането Ви съответният орган е длъжен незабавно да уведоми посочено от Вас лице. Имате право на телефонно обаждане, с което лично да съобщите на член от семейството си или на друго заинтересовано лице за своето задържане. В случай че не сте български гражданин, имате право да се свържете с консулските власти на съответната държава, както и право да искате незабавно да се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин сте, чрез Министерството на външните работи. Ако сте гражданин на две или повече държави, може да изберете консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането Ви и с които желаете да бъде осъществена връзка.
6. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Когато сте задържан(а), имате право на медицинска помощ. Уведомете органите на служба „Военна полиция“, ако имате нужда от медицинска помощ.
7. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКА НА ЗАДЪРЖАНЕТО
Срокът за задържане започва да тече от момента, в който е ограничено правото Ви на свободно придвижване, като точният час и дата се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. ПРАВО ДА ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД СЪДА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО
Имате право да обжалвате законността на задържането по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
9. ПРАВО НА СВИЖДАНИЯ И ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТЕ КОЛЕТИ И ХРАНА
Имате право на свиждания, както и право да получавате колети и храна.
10. ПРАВО ДА ПОЛУЧИТЕ ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
Имате право да получите екземпляр от заповедта за задържане, която съдържа фактическите и правните основания за задържането Ви. Може да използвате Вашия екземпляр от заповедта за задържане, за да обжалвате задържането.
Забележка. Ако поради неграмотност или друга причина не сте в състояние сам(а) да прочетете или да попълните декларацията за правата, тя ще Ви се прочете и/или ще се попълни от органите на служба „Военна полиция“, като волеизявленията се диктуват от Вас в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.
ЧАСТ ВТОРА
Днес, ............................ 20.... г., в  ч., подписаният(ата)                    
     (име, презиме, фамилия на задържаното лице)
Удостоверявам, че настоящата декларация за правата на задържано лице ми е е предоставена незабавно след задържането ми, като ми е дадена възможност да я прочета и да я запазя за целия период на задържането ми.
Във връзка с горното декларирам, че:
1. .................................................................  адвокатска
                 (желая/не желая)
защита по мой избор и за моя сметка или ......................
.........................................................  адвокатска защита от
(желая/не желая)
служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ.

Точният час и дата на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат) е ........................................................................................
ПОДПИС:
(служител, извършил уведомяването)

2. При задържането ми бях запознат(а) с правните и фактическите основания за задържането ми.
3. Декларацията ми беше предоставена на език, който разбирам.
4. При задържането ми бях запознат(а) с правото ми да запазя мълчание.
5.1. .....................................................  член от семейст-
                  (желая/не желая)
вото ми или друго заинтересовано лице да бъде уведомено за моето задържане.

Точен час и дата на уведомяване на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния ................................................................  
ПОДПИС:
(служител, извършил уведомяването)

5.2. ........................................................  да се свържа с
                    (желая/не желая)
консулските власти и да ги уведомя за моето задържане.
(попълва се само когато задържаното лице не е български гражданин)
6.1. ...................................................................................
                                 (имам/нямам)
здравословни/медицински проблеми и/или бременност.
................................................................................................
(задържаното лице описва вида на заболяването или симптомите, които налагат консултация с лекар)
6.2. .............................................................  медицински
                    (желая/не желая)
преглед от лекар по мой избор и за моя сметка
или .........................................................................................  
                    (желая/не желая)
медицински преглед от лекар.
6.3. .....................................................  необходимост от
                    (имам/нямам)
спазване на режим по медицинско предписание или диета, изискващи
................................................................................................
(описват се хранителните продукти, които могат да бъдат консумирани, и честота на хранене)
7. Запознат(а) съм, че срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. Запознат(а) съм, че имам право да обжалвам законността на задържането си пред съда.
9. Запознат(а) съм, че имам право на свиждания, както и право да получавам колети и храна.
10. Получих екземпляр от декларацията за правата ми като задържано лице.
ПОДПИС:
(задържано лице)

Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника ...................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(задържано лице)
ПОДПИС:
(преводач/тълковник)

 

Поради неграмотност или друга причина не съм в състояние сам(а) да прочета/попълня декларацията за правата, поради което тя ми беше прочетена и/или попълнена от орган на служба „Военна полиция“, който отрази волеизявленията ми, диктувани от мен, в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.
Служител:
............................................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на служба „Военна полиция“, в която работи)
ПОДПИС:
(служител)
Свидетел: ..........................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(служител)

 

Отказът на лицето да подпише декларацията се удостоверява с подпис на свидетеля:
............................................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(свидетел)

Забележка. Декларацията за правата на задържано лице се попълва в два екземпляра – един се прилага към екземпляра на заповедта за задържане, който се прилага към дело, и един се дава на задържаното лице.“
§ 9. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г., бр. 7, 17, 94 и 99 от 2019 г., бр. 51 от 2020 г. и бр. 67 и 84 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 124б:
а) в ал. 3 след думата „декларация“ се добавя „по образец съгласно приложението“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Информацията по ал. 2, т. 6 се предоставя на задържаното лице на разбираем език и по разбираем начин, като се отчитат специфичните му потребности.“;
в) досегашните ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно ал. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
2. Създава се приложение към чл. 124б, ал. 3:
„Приложение към чл. 124б, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАДЪРЖАНО ЛИЦЕ
ЧАСТ ПЪРВА
Ако сте задържан(а), имате следните права:
1. ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ
Имате право да ползвате адвокатска защита от момента на задържането. Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от агенцията и може да Ви подпомогне при защитата на Вашите права и законни интереси. Адвокатската защита може да се осъществява от посочен от Вас защитник, като разходите са за Ваша сметка, или може да получите безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ. Обърнете се към служителите на агенцията, ако искате да се свържете с адвокат. Служителите на агенцията ще Ви окажат съдействие и ще Ви предоставят допълнителна информация. Имате и право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и можете да го оттеглите във всеки един момент и съответно да заявите, че желаете да ползвате адвокатска защита.
2. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО
Имате право да узнаете защо сте задържан и какви са правните и фактическите основания за задържането. Ако сте задържан, защото служителите на агенцията имат данни, че сте извършили престъпление, имате право да получите информация относно това престъпление.
3. ПРАВО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД/ПРАВО НА ТЪЛКОВНИК
Ако не говорите или не разбирате български език, имате право безплатно да ползвате услугите на преводач. Декларацията за правата ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. В случай че няма декларация за правата на съответния език, ще бъдете информиран устно за правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на преводач. След това своевременно ще Ви бъде предоставена декларация за правата на този език. Ако сте глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще бъдете запознат(а) с основанията за задържането Ви, както и ще бъдат разяснени правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на тълковник.
4. ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ
По време на разпит не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.
5. УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШЕТО ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО ИЛИ ПОСОЛСТВОТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА
За задържането Ви съответният орган е длъжен незабавно да уведоми посочено от Вас лице. Имате право на телефонно обаждане, с което лично да съобщите на член от семейството си или на друго заинтересовано лице за своето задържане. В случай че не сте български гражданин, имате право да се свържете с консулските власти на съответната държава, както и право да искате незабавно да се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин сте, чрез Министерството на външните работи. Ако сте гражданин на две или повече държави, може да изберете консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането Ви и с които желаете да бъде осъществена връзка.
6. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Когато сте задържан(а), имате право на медицинска помощ. Уведомете органите на агенцията, ако имате нужда от медицинска помощ.
7. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКА НА ЗАДЪРЖАНЕТО
Срокът за задържане започва да тече от момента, в който е ограничено правото Ви на свободно придвижване, като точният час и дата се отбелязват в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. ПРАВО ДА ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД СЪДА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО
Имате право да обжалвате законността на задържането пред районния съд по седалището на органа на агенцията. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
9. ПРАВО НА СВИЖДАНИЯ И ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТЕ КОЛЕТИ И ХРАНА
Имате право на свиждания, както и право да получавате колети и храна.
10. ПРАВО ДА ПОЛУЧИТЕ ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ
Имате право да получите екземпляр от заповедта за задържане, която съдържа фактическите и правните основания за задържането Ви. Може да използвате Вашия екземпляр от заповедта за задържане, за да обжалвате задържането.
Забележка. Ако поради неграмотност или друга причина не сте в състояние сам(а) да прочетете или да попълните декларацията за правата, тя ще Ви се прочете и/или ще се попълни от служител на агенцията, като волеизявленията се диктуват от Вас в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.
ЧАСТ ВТОРА
Днес, ............................ 20.... г., в  ч., подписаният(ата)                    
       (име, презиме, фамилия на задържаното лице)
Удостоверявам, че настоящата декларация за правата на задържано лице ми е е предоставена незабавно след задържането ми, като ми е дадена възможност да я прочета и да я запазя за целия период на задържането ми.
Във връзка с горното декларирам, че:
1. .................................................................  адвокатска
                      (желая/не желая)
защита по мой избор и за моя сметка или ......................
.........................................................  адвокатска защита от
(желая/не желая)
служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ.

Точният час и дата на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат) е ........................................................................................
ПОДПИС:
(служител, извършил уведомяването)

2. При задържането ми бях запознат(а) с правните и фактическите основания за задържането ми.
3. Декларацията ми беше предоставена на език, който разбирам.
4. При задържането ми бях запознат(а) с правото ми да запазя мълчание.
5.1. .....................................................  член от семейст-
                (желая/не желая)
вото ми или друго заинтересовано лице да бъде уведомено за моето задържане.

Точен час и дата на уведомяване на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния ................................................................  
ПОДПИС:
(служител, извършил уведомяването)

5.2. ........................................................  да се свържа с
                   (желая/не желая)
консулските власти и да ги уведомя за моето задържане.
(попълва се само когато задържаното лице не е български гражданин)
6.1. ...................................................................................
                                (имам/нямам)
здравословни/медицински проблеми и/или бременност.
................................................................................................
(задържаното лице описва вида на заболяването или симптомите, които налагат консултация с лекар)
6.2. .............................................................  медицински
                    (желая/не желая)
преглед от лекар по мой избор и за моя сметка
или .........................................................................................  
                    (желая/не желая)
медицински преглед от лекар.
6.3. .....................................................  необходимост от
                    (имам/нямам)
спазване на режим по медицинско предписание или диета, изискващи
................................................................................................
(описват се хранителните продукти, които могат да бъдат консумирани, и честота на хранене)
7. Запознат(а) съм, че срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. Запознат(а) съм, че имам право да обжалвам законността на задържането си пред съда.
9. Запознат(а) съм, че имам право на свиждания, както и право да получавам колети и храна.
10. Получих екземпляр от декларацията за правата ми като задържано лице.
ПОДПИС:
(задържано лице)

Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника ...................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(задържано лице)
ПОДПИС:
(преводач/тълковник)

 

Поради неграмотност или друга причина не съм в състояние сам(а) да прочета/попълня декларацията за правата, поради което тя ми беше прочетена и/или попълнена от служител на агенцията, който отрази волеизявленията ми, диктувани от мен, в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.
Служител:
............................................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на ДАНС, в която работи)
ПОДПИС:
(служител)
Свидетел: ..........................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(свидетел)

 

Отказът на лицето да подпише декларацията се удостоверява с подпис на свидетеля:
............................................................................................  ............................................................................................
(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)
ПОДПИС:
(свидетел)

Забележка. Декларацията за правата на задържано лице се попълва в два екземпляра – един се прилага към екземпляра на заповедта за задържане, който се прилага към дело, и един се дава на задържаното лице.“
§ 10.В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г., бр. 15, 24 и 32 от 2022 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 56 от 2022 г.; изм., бр. 62 от 2022 г. и бр. 11, 48, 66, 69, 84, 86 и 108 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 230а, ал. 6, изречение първо думите „чл. 64, ал. 5“ се заменят с „чл. 64, ал. 6“.
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 31:
 „§ 31. (1) До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по Конституцията на Република България, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България. До избор на нов Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет общото събрание по чл. 130б от Конституцията на Република България изпълнява функциите по чл. 30, ал. 2, с изключение на правомощията, изрично възложени на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет с чл. 130б от Конституцията на Република България.
(2) За прилагане на разпоредбата на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Съдийската и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица със седалища в София. Те се представляват от един от изборните им членове, определен с решение на съответния съвет.
(3) Съдийската и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на правомощията им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са първостепенни разпоредители с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.
(4) Съдийската или Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет заместват пленума на досегашния Висш съдебен съвет във всички права и задължения по сключените договори в съответствие с правомощията им по ал. 3.“
§ 11. В Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 86 от 2005 г., бр. 52 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 55 от 2011 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 7 и 45 от 2019 г. и бр. 48, 67 и 100 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 7, изречение първо думите „чл. 64, ал. 3 и 5“ се заменят с „чл. 64, ал. 4 и 6“.
2. В чл. 15, ал. 1 думите „чл. 64, ал. 3 и 5“ се заменят с „чл. 64, ал. 4 и 6“.
3. В чл. 56а, ал. 4 думите „чл. 64, ал. 6 – 8“ се заменят с „чл. 64, ал. 7 – 9“.
§ 12. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г., бр. 7, 56, 77 и 92 от 2018 г., бр. 24 и 101 от 2019 г., бр. 102 от 2022 г. и бр. 11, 66 и 84 от 2023 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 21, т. 4 след думите „Закона за митниците“ се поставя запетая и се добавя „по чл. 13 от Закона за военната полиция“.
2. В чл. 25, ал. 1 след думите „митнически орган“ се поставя запетая и се добавя „от орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за военната полиция“.
3. В чл. 28, ал. 2 след думите „Закона за митниците“ се поставя запетая и се добавя „по чл. 13 от Закона за военната полиция“.
4. В чл. 30, ал. 1 след думите „полицейски/митнически служител“ се поставя запетая и се добавя „от орган по чл. 13, ал. 1 от Закона за военната полиция“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 1 февруари 2024 г. и на 23 февруари 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
1632