Министерски съвет
брой: 75, от дата 25.8.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г.
за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Безлихвен заем от централния бюджет може да бъде отпуснат на община с одобрен проект по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014 – 2020 г.), която отговаря на следните условия:
1. сключила е договор с Министерството на земеделието, храните и горите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или административен договор;
2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект;
3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на финансови корекции;
4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
Чл. 2. (1) Заемът се отпуска на съответната община за извършване на:
1. междинно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в исканията за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“, или
2. окончателно плащане на разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в исканията за плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд „Земеделие“.
(2) Общината може да кандидатства за отпускане на заем по ал. 1 след проверка на междинното или окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на междинния или окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като подаде искане до Държавен фонд „Земеделие“, в което се посочва размерът на заема, за който кандидатства.
(3) Разликата между искания размер на разходите за изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината.
(4) Към искането по ал. 2 за разходите, за които се иска отпускане на безлихвен заем, се представят фактура или проформа фактура и инициирано чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) бюджетно платежно нареждане.
(5) В случай на необходимост в срок до 10 дни от одобряването от Държавен фонд „Земеделие“ на междинния или окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ общината подава коригирано бюджетно платежно нареждане, инициирано чрез СЕБРА.
Чл. 3. (1) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ уведомява министъра на финансите за одобрените проекти на общините, за очаквания размер на междинните и окончателните плащания по сключените с тях договори по ПМДР 2014 – 2020 г. и за прогнозния общ размер на заемите за междинни и окончателни плащания по години за периода на действие на ПМДР 2014 – 2020 г.
(2) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ заявява в Министерството на финансите до 10-о число на месеца необходимия месечен лимит за заеми с разшифровка по общини и проекти. Към писмото със заявката се прилага прогнозно месечно разпределение за предоставяне и възстановяване на заеми до края на бюджетната година по общини и по проекти.
(3) Въз основа на представената по реда на ал. 2 заявка Министерството на финансите залага общ месечен лимит за заеми от централния бюджет за общините по отделна бюджетна сметка в Българската народна банка. Титуляр на сметката е Държавен фонд „Земеделие“, като операциите по нея се включват за отчитане по централния бюджет.
(4) Лимитът за заеми от централния бюджет за всяка община се определя от Държавен фонд „Земеделие“ при условията и по реда на чл. 2.
(5) Заемите по чл. 2, ал. 1 от централния бюджет се отпускат до 30 ноември на съответната календарна година.
(6) В срок един месец от отпускането на заема по чл. 2, ал. 1, но не по-късно от 15 декември, Държавен фонд „Земеделие“ превежда одобрената безвъзмездна финансова помощ в размера на ползвания заем по конкретния договор на общината по посочената в чл. 5, т. 1 сметка.
(7) Всеки месец до 10-о число Държавен фонд „Земеделие“ предоставя информация на Министерството на финансите за отпуснатите заеми по общини за извършените и одобрените разходи за осъществяването на съответните проекти, както и информация за погашенията по отпуснатите заеми по общини и по проекти към края на предходния месец. Информацията за месец ноември се представя до 5 декември и последващо ежедневно се представя оперативна информация за погашенията по отпуснатите заеми.
Чл. 4. При искане за заем общината инициира бюджетно платежно нареждане чрез системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), като:
1. всяка община прилага съответния десетразряден код в СЕБРА съгласно чл. 7, чрез който инициира бюджетно платежно нареждане за плащания към изпълнителите на съответните проекти;
2. одобряването на плащанията в СЕБРА се извършва от Държавен фонд „Земеделие“ в рамките на лимита, заложен за съответната община;
3. се одобряват плащания за разходи, предварително проверени и одобрени от Държавен фонд „Земеделие“, към изпълнителите по съответните проекти или към трето лице, което се явява оправомощено да получи плащането по силата на договор или нормативен акт, и се отхвърля всяко друго наредено плащане.
Чл. 5. Отпуснатите заеми от централния бюджет на общините се възстановяват по следния ред:
1. общината, получила временен безлихвен заем от централния бюджет за разходи по одобрени проекти по ПМДР 2014 – 2020 г., прилага съответната бюджетна сметка (7304) в обслужващата банка съгласно чл. 7;
2. сметката по т. 1 се използва само за превежданите от Държавен фонд „Земеделие“ постъпления от безвъзмездната финансова помощ по ПМДР 2014 – 2020 г. и за незабавното им превеждане служебно от банката, обслужваща общината, по сметката по чл. 3, ал. 3; по сметката по т. 1 не може да се извършват операции по нареждане на общината;
3. при извършването на превода към сметката по чл. 3, ал. 3 за възстановяване на заема банката попълва десетразрядния код по чл. 4, т. 1 и уведомява общината;
4. преводът по т. 2 от безвъзмездната финансова помощ по ПМДР 2014 – 2020 г. се извършва до размера на непогасения заем по чл. 2, ал. 1;
5. в случай че сумата, подлежаща на изплащане на общината от безвъзмездната финансова помощ по ПМДР 2014 – 2020 г., е по-голяма от размера на непогасената част от заема по чл. 2, ал. 1, разликата се превежда по сметката за средства от Европейския съюз (7443) на общината, открита за целите на плащанията по ПМДР 2014 – 2020 г., администрирани от Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 6. Със заема по чл. 2, ал. 1 не могат да се плащат разходи за данък върху добавената стойност.
Чл. 7. За целите на залагането на лимити и извършването на плащанията по чл. 3, 4 и 5 се прилагат съответните сметки и кодове за плащания в СЕБРА по Постановление № 215 на Министерския съвет от 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите и на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6199