Министерство на финансите
брой: 75, от дата 24.9.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10, 26 и 52 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава т. 11:
„11. продажби във/от търговски обекти, намиращи се на места с постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилен оператор поради липса на покритие.“
§ 2. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При работа с ИАСУТД се допуска продажби на предоставени стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват с издаване на системен бон с вид плащане „резерв 2 – отложено плащане“. При извършване на плащане по тези продажби се издава системен бон, като се допуска обобщаване на предоставените стоки или услуги по групи.“
3. Досегашните ал. 3 – 7 стават ал. 4 – 8.
§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Допуска се при продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване, да не се отпечатват дневен финансов отчет по ал. 1 и данните от нивомерната измервателна система и броячите на колонките/разходомерите/измервателните системи по ал. 2.“
2. В ал. 5, в изречение четвърто след думата „самообслужване“ се поставя запетая и се добавя „включително при продажби на течни горива във/от обекти, които са изцяло на самообслужване“.
§ 4. В чл. 42, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година – за лицата, използващи ЕСФП, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3, чл. 14, ал. 3 и чл. 39, ал. 3.“
§ 5. В глава седма „а“ се създава чл. 52а1:
„Чл. 52а1. (1) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да използва софтуер за управление на продажби, който отговаря на всички изисквания на приложение № 29, с изключение на изискването за блокиране на операциите по откриване и по приключване на продажба, когато статусът на фискалното устройство не позволява издаване на фискален бон.
(2) Софтуерът по ал. 1 блокира операцията по плащане по продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, когато липсва свързаност с фискалното устройство или статусът на устройството не позволява издаването на фискален бон.
(3) Лицето може да използва софтуера по ал. 1, в случай че за предходната календарна година размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:
1. балансовата стойност на активите към края на предходната календарна година надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за предходната календарна година надвишават 16 000 000 лв.;
3. средната численост на персонала за предходната календарна година надвишава 50 души.
(4) При определяне на размера по ал. 3 на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не се вземат предвид продажбите, регистрирани и отчитани по реда на чл. 28.
(5) Лицето, което използва софтуера по ал. 1, е длъжно да подава за всяка календарна година в срок до 31 януари на следващата година в Националната агенция за приходите стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в софтуера продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение № 37. Файлът се подава на технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(6) Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон през текущата календарна година, може да използва софтуера по ал. 1, при условие че към датата на първата продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, е изпълнило изискването на ал. 3, т. 1 и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година.
(7) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на календарната година, за която размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, надвиши 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби.
(8) Правото да се използва софтуерът по ал. 1 се преустановява след изтичане на тримесечен срок от края на втората последователна календарна година, за която не са изпълнени две от условията по ал. 3, т. 1 – 3.“
§ 6. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
 „(4) В случай че софтуерът разполага с функционалност, изпълняваща изискваната функционалност за изпълнимия файл по ал. 2, т. 3, се допуска да не се предоставя изпълним файл и неговият source-код, при условие че се предоставят указания за достъп и извличане на информацията от БД съгласно ал. 2, т. 3.“
2. Досегашните ал. 4 – 10 стават ал. 5 – 11.
§ 7. В приложение № 1, раздел І, т. 14 думата „трябва“ се заменя с „могат“.
§ 8. В приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 накрая се добавя:
„Когато в търговски обект към едно фискално устройство са свързани два или повече софтуера за управление на продажбите, третият компонент на УНП – 7-разряден номер, се формира в рамките на предварително зададен диапазон за всеки от софтуерите. Диапазонът следва да се изчерпва възходящо със стъпка 1, като след запълването му се определя нов диапазон.“
2. В т. 10 накрая се добавя:
„При плащане по продажба, открита преди въвеждане в експлоатация на софтуера, за която не е генериран УНП, към фискалното устройство се подава за печат УНП от следния вид: ОО000000-0000-0000000, където първите два символа са латински главни букви О, а останалите са нули.“
3. В т. 18, изречение второ след думите „данни са“ се добавя „минимум“.
§ 9. В приложение № 30 се правят следните допълнения:
1. В първа част, в т. 1 след думите „отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.“ се добавя:
„или отговаря на изискванията, посочени в чл. 52а1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.“.
2. Във втора част, в т. 1 след думите „отговаря на изискванията, посочени в приложение № 29 към чл. 52а от Наредба № Н-18 от 2006 г.“ се добавя:
„или отговаря на изискванията, посочени в чл. 52а¹ от Наредба № Н-18 от 2006 г.“.
§ 10. В приложение № 32 се създава т. 22:
„22. Диапазон на номерацията на УНП при свързаност на едно ФУ с повече от един СУПТО в търговски обект.“
§ 11. В приложение № 33, в т. 4 се създава подточка 4.3:
„4.3. Посредник/ци за предлагане на туристически услуги в интернет (глобални дистрибуционни системи) – наименование на оператора.“
§ 12. Създава се приложение № 37 към чл. 52а1, ал. 5:
„Приложение № 37
към чл. 52а1
Стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за всички регистрирани в софтуера продажби за предходна календарна година. Приложението описва данните в табличен вид, които ще се подават в XML формат.

Поле
XML
елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
ЕИК на задълженото лице
EIK
символен
 
да
 
Календарна година
GOD
Цифров
 
да
 
Уникален номер на продажба № 1
NSale
символен
 
да
Формат XXXXXXXX-ZZZZ-0000001
системен номер на продажбата, присвоен от софтуера
SSale
символен
 
да
 
дата на откриване на продажбата
SD_1
дата
 
да
Формат YYYY-MM-DD
обща сума на продажбата – без ДДС, в лв.
SALL
Цифров
 
да
0.00
отстъпка – в лв.
SumD
Цифров
 
не
0.00
ДДС – сума – в лв.
SVAT
Цифров
 
да
0.00
дължима сума по продажбата – в лв.
DT
Цифров
 
да
0.00
анулирана сума по продажбата
SumA
Цифров
 
не
0.00
платена сума, регистрирана с издаване на фискален бон
SumFB
Цифров
 
не
0.00
платена сума, за която не е налице изискване за издаване на фискален бон
SumNFB
Цифров
 
не
0.00
дата на приключване на продажбата
SD_2
дата
 
не
Формат YYYY-MM-DD
сторнирана сума по продажбата
SumST
Цифров
 
не
0.00
Уникален номер на продажба № 2
NSale
символен
 
да
Формат XXXXXXXX-ZZZZ-0000001
системен номер на продажбата, присвоен от софтуера
SSale
символен
 
да
 
дата на откриване на продажбата
SD_1
дата
 
да
Формат YYYY-MM-DD
обща сума на продажбата – без ДДС – в лв.
SALL
Цифров
 
да
0.00
отстъпка – в лв.
SumD
Цифров
 
не
0.00
ДДС – сума – в лв.
SVAT
Цифров
 
да
0.00
дължима сума по продажбата – в лв.
DT
Цифров
 
да
0.00
анулирана сума по продажбата
SumA
Цифров
 
не
0.00
платена сума, регистрирана с издаване на фискален бон
SumFB
Цифров
 
не
0.00
платена сума, за която не е налице изискване за издаване на фискален бон
SumNFB
Цифров
 
не
0.00
дата на приключване на продажбата
SD_2
дата
 
не
Формат YYYY-MM-DD
сторнирана сума по продажбата
SumST
Цифров
 
не
0.00
………………………………….............................
 
 
 
 
 
Уникален номер на продажба № N
NSale
символен
 
да
Формат XXXXXXXX-ZZZZ-0000001
системен номер на продажбата, присвоен от софтуера
SSale
символен
 
да
 
дата на откриване на продажбата
SD_1
дата
 
да
Формат YYYY-MM-DD
обща сума на продажбата – без ДДС – в лв.
SALL
Цифров
 
да
0.00
отстъпка – в лв.
SumD
Цифров
 
не
0.00
ДДС – сума – в лв.
SVAT
Цифров
 
да
0.00
дължима сума по продажбата – в лв.
DT
Цифров
 
да
0.00
анулирана сума по продажбата
SumA
Цифров
 
не
0.00
платена сума, регистрирана с издаване на фискален бон
SumFB
Цифров
 
не
0.00
платена сума, за която не е налице изискване за издаване на фискален бон
SumNFB
Цифров
 
не
0.00
дата на приключване на продажбата
SD_2
дата
 
не
Формат YYYY-MM-DD
сторнирана сума по продажбата
SumST
Цифров
 
не
0.00

Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. (1) Лицата, които отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3 и изберат софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. В този случай лицата подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.
(2) Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон след 1 януари 2019 г. и до влизане в сила на тази наредба, може да избере да използва софтуера по чл. 52а1, ал. 1, при условие че към по-късната от датата на влизане в сила на тази наредба или датата на първата продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, балансовата стойност на активите надвишава 8 000 000 лв. и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година. Това лице е длъжно да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. и да подаде информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.
(3) Лицата, които към края на календарната 2018 г. не отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3, могат да изберат да използват софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, при условие че към 30 септември 2019 г. процентът на размера на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:
1. балансовата стойност на активите към 30 септември 2019 г. надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишават 16 000 000 лв.;
3. средната численост на персонала за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишава 50 души.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. и да подадат информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.
(5) Лицата по ал. 1 – 3 подават информация за направения избор по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез квалифициран електронен подпис в срок до 31 януари 2020 г.
§ 14. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 71, ал. 2 думите „31 декември 2019 г.“ се заменят с „31 януари 2020 г.“.
2. В § 73, ал. 1 и 2 думите „30 септември 2019 г.“ се заменят с „30 април 2020 г.“, а думите „31 декември 2019 г.“ се заменят с „29 февруари 2020 г.“.
3. В § 74, ал. 2 думите „30 септември 2019 г.“ се заменят с „31 януари 2020 г.“.
4. В § 75 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1, изречение първо думите „изискванията на § 28 в срок до 30 септември 2019 г.“ се заменят с „изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г.“, а в изречение второ думите „30 ноември 2019 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „изискванията на § 28 в срок до 30 септември 2019 г.“ се заменят с „изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г.“, а в изречение второ думите „30 ноември 2019 г.“ се заменят с „31 март 2020 г.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.“
§ 15. В § 8, ал. 1 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 10 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2019 г.) се създава изречение второ: „Лицата по изречение първо привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 в срок до 31 януари 2020 г.“
Министър: Владислав Горанов
7238