Министерски съвет
брой: 94, от дата 4.12.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.56


Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. за разместване на почивни дни през 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ № 935 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г.
за разместване на почивни дни през 2016 г.
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден.
2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден.
3. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7813