Национален осигурителен институт
брой: 52, от дата 8.7.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.58


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник

 

НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник (обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2011 г., бр. 34 от 2012 г., бр. 107 от 2013 г. и бр. 6 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 след думата „приемането“ се добавя „изземването“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Не се приемат и изземват документи, чийто срок на съхранение, установен в закон, е изтекъл.“
2. В ал. 3, изречение второ думата „приемане“ се заменя със „съхранение“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Не се приемат и изземват разплащателни ведомости и документи, удостоверяващи осигурителен стаж и доход, ако не са оформени и/или подписани съгласно действащия към датата на съставянето им ред, както и когато физическото им състояние не позволява да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителни права.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Разплащателни ведомости на прекратени осигурители, които нямат правоприемник, не могат да се унищожават. Лицата, които държат или знаят местонахождението на такива документи, уведомяват съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) за тях.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и лицата по чл. 3“ се заменят с „държавните учреждения, общините и кметовете и лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО“, а думите „териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ)“ се заменят с „ТП на НОИ“.
2. В ал. 2 думите „чл. 3“ се заменят с „ал. 1“.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „се извършва след подаване“ се заличават, а думите „на заявление-декларация от осигурителя, че е прекратил дейността си“ се заменят със „се извършва при прекратяване дейността на осигурителя“;
б) в т. 1 думата „производители“ се заменя със „стопани“.
2. В ал. 5 се правят следните изменения:
a) основният текст се изменя така:
„(5) За предаване на документите в ТП на НОИ се подава заявление-декларация, към което се прилагат:“;
б) в т. 1 думите „или заверени копия на съдебни решения, документ за първоначална регистрация, пълномощно при представяне на заявлението от упълномощено лице, както и други документи, удостоверяващи правомощията на заявителя“ се заличават.
3. В ал. 6 след думите „съгласно ал. 1“ се поставя запетая и се добавя „а в случаите по чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО – в тримесечен срок от датата на служебно заличаване на клона на чуждестранния търговец“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Заявлението-декларация се подава от:
1. лицето, представляващо осигурителя – лично или чрез упълномощено от него с изрично нотариално заверено пълномощно лице;
2. лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО;
3. наследниците на починалия едноличен търговец, собственик на търговско дружество или физическо лице – осигурител.“
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато заявлението-декларация се подава от пълномощник, копие от пълномощното се прилага към него и се съхранява в ТП на НОИ. Когато заявлението-декларация се подава по реда на ал. 7, т. 3, към него се прилага и удостоверение за наследници. В тези случаи то може да бъде подадено само от един от наследниците, ако е упълномощен с нотариално заверено пълномощно за това от останалите наследници.“
6. В ал. 9 след думата „ведомости“ се добавя „или когато същите липсват“.
7. Алинея 10 се отменя.
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Документите по чл. 1 могат да бъдат иззети по нареждане на ръководителя на ТП на НОИ въз основа на мотивирано предложение на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигурителния архив в ТП на НОИ, когато:
1. не е подадено заявление-декларация в срока по чл. 5, ал. 6;
2. след подаване на заявление-декларация по чл. 5, ал. 5 задълженото лице не се е явило в срока, определен за предаване на документите;
3. е постъпило уведомление от лице, което държи или знае местонахождението на разплащателни ведомости на прекратен осигурител, който няма правоприемник, или на осигурител по т. 4;
4. осигурителят не е прекратил дейност съгласно чл. 5, ал. 1, но не е извършвал дейност през повече от една календарна година и има риск осигурените лица да не могат да удостоверят осигурителните си права, поради неправилно съхранение на документите по чл. 1 или поради обстоятелството, че не се издават документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.
(2) Не се пристъпва към изземване, когато са налице условията по чл. 2, ал. 4.
(3) Документите, иззети по ал. 1, т. 4, се връщат на осигурителя по негово искане, когато отново започне да извършва дейност и след заплащане на разходите по обработването им.“
§ 7. Заглавието на раздел II се изменя така:
„Предварителна обработка на подлежащата на предаване документация“.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „осигурителите и юридическите лица, държавните учреждения, общините или кметовете“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „на основание чл. 108, ал. 7 КСО“ се заличават, а думите „на прекратени осигурители без правоприемник“ се заменят с „които не са обработени“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 9. В чл. 12 ал. 5 се изменя така:
„(5) Описите се подписват и подпечатват от лицата, представляващи осигурителите или от упълномощени от тях длъжностни лица или от лицата по чл. 5, ал. 7, т. 2 и 3, като се изготвят в три екземпляра – по един за ТП на НОИ, архивохранилището и осигурителя.“
§ 10. Член 14 се отменя.
§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „осигурителите и лицата по чл. 3“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 1“, а „чл. 5, ал. 1“ се заменя с „чл. 5, ал. 5“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Осигурителите – юридически лица и еднолични търговци, които през продължителни периоди от време са осъществявали дейност на територията на ТП на НОИ, различни от седалището им, и са имали наети на работа лица, могат да поискат да бъде променено ТП на НОИ, в което да предадат документите по чл. 1. Въз основа на мотивирано предложение на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на дейността на осигурителния архив в НОИ, със заповед на управителя на НОИ може да бъде променено ТП на НОИ, в което да се предаде архивът.“
§ 12. В чл. 17, ал. 2 думите „осигурителите и лицата по чл. 3“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 1“.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „има следните функции“ се заличават;
б) в т. 1 думите „се дават“ се заменят с „дава“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Приемателната комисия може да откаже приемането на документацията по чл. 1, когато:
1. няма доказателства за прекратяване на дейността на осигурителя без правоприемник;
2. са включени документи на осигурители (работодатели), за които няма доказателства, че правоприемник е осигурителят, за който се предават документите;
3. са налице условията по чл. 2, ал. 4.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Комисията може да изисква документи и пояснения от осигурителя или неговия представител, ако това е необходимо за изясняване на случая.“
§ 14. В чл. 21, изречение първо думите „упълномощени с нотариално заверено пълномощно от осигурителя длъжностни лица“ се заменят с „лицата по чл. 5, ал. 7, т. 1 – 3“, а в изречение второ думата „осигурителите“ се заменя с „осигурителя“.
§ 15. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато осигурителят е регистриран след 1 януари 2000 г., няма наети лица и не води разплащателни ведомости, се издава удостоверение, в което се вписват посочените обстоятелства, след извършване на проверка в регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица и регистър „Трудови договори“. По предложение на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигурителния архив, до длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ, се извършва и проверка от контролен орган на съответното ТП на НОИ.“
2. В ал. 4 думите „чл. 5, ал. 1“ се заменят с „чл. 5, ал. 5“.
§ 16. В чл. 23 думите „РУ„СО“ се заменят с „ТП на НОИ“.
§ 17. В чл. 30, ал. 1 думата „програма“ се заменя със „система“.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „в която“ се заменят с „в което“, а в изречение второ думата „програма“ се заменя със „система“.
2. В ал. 5 думата „нея“ се заменя с „него“.
3. В ал. 6 думите „ръководството по“ се заменят с „ръководството на“.
§ 19. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
 „(2) Документите по чл. 30 се получават лично, от упълномощено лице, чрез пощенски оператор с наложен платеж, по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.“
§ 20. В чл. 35 думите „деловодна регистрационна програма“ се заменят с „деловодната регистрационна система“.
§ 21. Член 37 се отменя.
§ 22. В § 3 думите „чл. 5, ал. 12“ се заменят с „чл. 5, ал. 13“.
Заключителна разпоредба
§ 23. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 4 и § 5 – по отношение на случаите/лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Управител: Бисер Петков
5229