Министерски съвет
брой: 63, от дата 25.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 104 от 21 юли 2023 г. за създаване на Институт за анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 21 ЮЛИ 2023 Г.
за създаване на Институт за анализи и прогнози и за приемане на Устройствен правилник
на Института за анализи и прогнози
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Институт за анализи и прогнози.
(2) Институтът за анализи и прогнози е юридическо лице по чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията към министъра на финансите със седалище в гр. София.
(3) Директорът на Института за анализи и прогнози е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 18, 24 и 80 от 2019 г., бр. 58, 73, 77 и 101 от 2020 г., бр. 27, 60, 70 и 82 от 2021 г. и бр. 44 от 2023 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, в ал. 2 се правят следните изменения:
а) числото „573“ се заменя с „584“;
б) числото „584“ се заменя с „579“.
2. В чл. 16:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея се създават т. 13 – 25:
„13. разработва и координира изпълнението на национални комуникационни стратегии за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), както и на стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ;
14. координира информационните и комуникационните дейности по отношение на ЕСИФ и ЕФСУ;
15. организира и провежда кампании за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране със средствата от ЕС и други донорски програми, както и относно резултатите, постигнати от финансираните инвестиции;
16. развива, координира и ръководи мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ;
17. осъществява и координира комуникацията между мрежата на служителите по информация и комуникация на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ, и мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;
18. изгражда, развива, управлява и поддържа Единния информационен портал за обща информация за средствата от ЕС;
19. участва в координацията на дейността на МФ по въпросите на ЕС и международното сътрудничество;
20. участва в координацията съвместно с отговорните дирекции в МФ при изготвянето на опорните точки и комуникационните дейности по националните позиции и указания по въпросите от ресора на МФ за участие в работните органи на Съвета на ЕС и ЕК;
21. поддържа оперативни контакти по комуникационните и протоколните въпроси, които са свързани с членството в ЕС, включително чрез представителите на МФ в Постоянното представителство на Република България към ЕС, с институциите на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в Република България и с институциите на държавите – членки на ЕС;
22. участва в организацията, поддръжката и координацията на комуникационните и протоколните дейности при осъществяване на международното сътрудничество на двустранно и многостранно ниво на МФ и административните структури към министъра;
23. осъществява поддържането и координирането с Министерството на външните работи на контактите на министъра, МФ и административните структури към министъра с чужди държавни органи и техните структури, както и с международни правителствени и неправителствени организации по въпроси, свързани с комуникационните и протоколните дейности;
24. отговаря за поддържането и координирането с Министерството на външните работи на контактите на МФ и административните структури към министъра със задграничните представителства на Република България и представителства на чужди държави в Република България по въпросите, свързани с комуникационните и протоколните дейности;
25. отговаря за логистичните дейности при организирането, координирането и участието на министъра и представители на МФ в провеждането на международни преговори и срещи, както и по въпросите за тяхното публично отразяване и комуникации.“;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 13 – 18 може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за срок до приключване на съответната програма, финансирана с европейски средства, когато това е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по ал. 2 се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма, финансов инструмент или механизъм, финансирани с европейски средства.“
3. В чл. 19:
а) точки 2 и 11 се отменят;
б) създават се нови т. 16 и 17:
„16. дирекция „Европейски въпроси и политики“;
17. дирекция „Централно координационно звено“;
в) създава се т. 18:
„18. дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“.“
4. Член 21 се отменя.
5. В чл. 23 се създават нови т. 17 – 23:
„17. координира предоставянето на информация от съответните първостепенни разпоредители с бюджет на прогнозните показатели на юридическите лица, които попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“;
18. подпомага министъра при разработване и съгласуване на държавната политика в областта на нефинансовите предприятия;
19. подпомага министъра при упражняване на правомощията му в областта на държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при планирането и изпълнението на концесиите;
20. координира и осъществява дейности във връзка с дивидентната политика на публичните предприятия и приватизацията;
21. участва при формулирането на националната политика за експортно застраховане за сметка на държавата;
22. подпомага министъра при упражняване на правомощията му като представител на държавата като собственик на дялове и акции в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия;
23. организира и координира работата по изпълнение на Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2017 г.), както и на регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и регистъра за депозираните искания по Наредбата за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти.“
6. В чл. 25 се създава т. 17:
„17. подпомага министъра за осъществяване на дейностите по предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, и субсидии за превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.“
7. Член 30 се отменя.
8. В чл. 31:
а) точка 3 се изменя така:
„3. изпълнява функциите на координиращо звено на национално равнище във връзка с изпълнението на НПВУ и отговаря за:
а) изготвянето на проекти на нормативни актове;
б) изготвянето на системата за управление и контрол;
в) изготвянето на споразуменията за изпълнението на инвестициите и реформите;
г) комуникацията, координацията, подготовката и изпращането на пакета документи с искане за плащане към Европейската комисия;
д) наблюдението и контрола на изпълнението, плащанията, планирането, бюджетирането и финансово-счетоводната отчетност на средствата по инвестициите от НПВУ;
е) изготвянето и прилагането на процедури и мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на измами, корупция и конфликти на интереси при изпълнение на НПВУ;“
б) в т. 6, 13 и 17 думите „Българо-Швейцарската“ се заменят с „Швейцарско-българската“.
9. В глава трета, в раздел VII се създават чл. 34а, 34б и 34в:
„Чл. 34а. Дирекция „Европейски въпроси и политики“:
1. наблюдава прилагането и спазването на европейската рамка за фискално управление, както и анализира теми, свързани със задълбочаването на Икономическия и паричен съюз;
2. отговаря за подготовката и съгласуването на анализи и позиции, свързани с финансово подпомагане на трети държави и участие в институции за подкрепа при възникнали финансови затруднения на държави членки; разработва, актуализира и отчита изпълнението на Конвергентната програма на Република България;
3. координира прилагането на рамката за координация на икономическите политики в ЕС, включително разработването, актуализирането и изпълнението на Националната програма за реформи, прилагането на процедурата по макроикономически дисбаланси, както и докладва за напредъка в изпълнението на ключовите етапи и цели по НПВУ в рамките на Европейския семестър;
4. изпълнява функциите на координационно звено по прилагането на „Инструмента за техническа подкрепа“, като осигурява комуникация с Генерална дирекция „Реформи“ към Европейската комисия, следи и докладва за напредъка в изпълнението на целите от Плана за сътрудничество и подкрепа и при необходимост предлага мерки и действия при забавяне или неизпълнение;
5. координира и участва в разработването на национална методология за зелено бюджетиране, на стратегия за прилагането на зелено бюджетиране на национално ниво, включително в разработването на насоки за прилагане на зелено бюджетиране и неговото пилотно въвеждане, с оглед на внедряване на принципите на зеленото бюджетиране при разработването на годишните закони за държавния бюджет на Република България;
6. координира подготовката на национални позиции и приноси, свързани с теми по управление на публичните инвестиции, произтичащи от инициативи на европейски институции;
7. изразява становища по компетентност в процеса на съгласуване на нови или изменение на съществуващи национални стратегически документи;
8. подготвя и съгласува позициите на Република България във връзка с преговорите по приемането на Многогодишната финансова рамка на ЕС и с последващите преразглеждания на текущата Многогодишна финансова рамка в хода на изпълнението й и измененията на европейското законодателство в тази връзка;
9. подготвя и съгласува позициите на Република България във връзка с участието на държавата в процедурите по приемането на годишния бюджет на ЕС, по текущото му изпълнение и изменения, както и по освобождаването на Европейската комисия от отговорност по изпълнението му;
10. изпълнява функциите на координационно звено за собствените ресурси на ЕС и отговаря за цялостната организация и координация при прилагането на системата за собствените ресурси в Република България и изпълнението на задълженията, свързани с това, включително изготвя прогнози за годишната вноска на държавата в общия бюджет на ЕС за целите на националната и на европейската бюджетна процедура, координира, подготвя и съгласува позициите на Република България във връзка с преговорите по реформирането на системата на собствените ресурси, приемането на законодателните актове на ЕС в тази област, включително последващото им изменение, и приемането им в Република България;
11. отговаря за изготвяне и съгласуване на позициите по дневния ред и отчитане на резултатите от заседанията на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), включително ЕКОФИН/Бюджет, и други работни формати към него и Еврогрупата в приобщаващ формат; организира в рамките на МФ изготвянето на информация, указания и позиции по икономически и финансови въпроси, разглеждани от Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР), Съвет „Общи въпроси“ и Европейския съвет;
12. подпомага министъра във връзка с подготовката на страната за членство в еврозоната и в качеството му на национален координатор на подготовката на Република България за членство в еврозоната и изпълнява функциите на секретариат на Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната;
13. подпомага министъра във връзка с изпълнението на мерките от Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II и на други свързани политики до окончателното приемане на страната в еврозоната;
14. изпълнява функциите на координиращо звено за прилагане на механизма за възстановяване на разходите при участието на служители от българската администрация в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС и за отчитането на тези разходи пред Генералния секретариат на Съвета на ЕС;
15. наблюдава измененията на законодателството в областта на икономическите и фискалните политики в ЕС и изготвя мотивирани позиции по предложени промени;
16. изготвя становища и участва в изработването на проекти на нормативни актове, с които се въвежда правото на Европейската общност, в рамките на своята компетентност;
17. представлява МФ в работни групи, комитети и други работни формати към Съвета на ЕС и Европейската комисия;
18. координира подготовката и участва в заседанията на Съвета по европейските въпроси в областите от своята компетентност;
19. координира позициите по въпросите от компетентност на МФ, свързани с преговорите по разширяването на ЕС и еврозоната;
20. поддържа двустранни отношения с държавите членки и институциите на ЕС в областта на икономическите и финансовите въпроси в рамките на ЕС и еврозоната;
21. осъществява и координира дейности в областите от своята компетентност с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във връзка с извършването на Икономическия преглед на България, като в допълнение участва в работни групи и формати към ОИСР по компетентност и дава приноси по правни инструменти и документи на ОИСР;
22. подпомага министъра при изпълнение на правомощията му като национален орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи и минималните помощи на национално, областно и общинско равнище;
23. приема и разглежда уведомленията за държавна помощ за пълнота и качество във връзка с правото на ЕС и българското законодателство в областта на държавните помощи и изпраща уведомленията до Европейската комисия;
24. дава становища за предоставянето на нова и за изменението на съществуваща държавна помощ за съответствие с провежданата в ЕС и в Република България политика в областта на държавните помощи и изготвя уведомление за проект на регионална карта на държавните помощи и за нейните изменения до Европейската комисия;
25. оценява държавните помощи, попадащи в обхвата на Общ регламент за групово освобождаване, и дава становища за помощите, освободени от задължението за уведомяване, включително за минималните помощи;
26. координира и подпомага администраторите на помощ при упражняване на техните права и задължения, произтичащи от правото на ЕС и българското законодателство в областта на държавните помощи, и дава методически указания по прилагането на националното законодателство и на правилата в областта на държавните помощи и на контрола, осъществяван от националните органи;
27. участва в дейността на работните органи на Европейската комисия по въпросите на държавните помощи и изпълнява функциите на звено за контакт с Европейската комисия и администраторите на помощ по всички въпроси, свързани с държавните и минималните помощи, по които министърът е компетентен;
28. координира действията във връзка с възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ и възстановяването на неправилно използвана държавна помощ, включително за държавните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството;
29. изготвя становища за съответствието със законодателството на ЕС в областта на държавните помощи в случаи на предоставяне на публични средства по чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните финанси, както и по проекти на нормативни и други актове, свързани с уреждане на отношения в областта на държавните помощи, разработва, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни и други актове в рамките на своята компетентност;
30. съгласува за съответствие с приложимите правила за държавните помощи всички мерки на управляващите органи на оперативните и други еквивалентни програми и механизми, финансирани от Европейския съюз, както и програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ), Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“, и мерки, свързани с устойчивото развитие на селските райони и развитието на районите за рибарство и аквакултури, които не попадат в секторите на селското и горското стопанство и в сектора на рибарството и аквакултурите;
31. съгласува за съответствие с приложимите правила за държавните помощи на мерките по НПВУ на Република България, по трансграничното сътрудничество, както и мерките и процедурите при прилагане на стратегиите за водено от общностите местно развитие на местните инициативни групи;
32. изразява становища във връзка с извършването на публично финансирани услуги и съгласува проекти и мерки във връзка с предоставянето на компенсации за извършването на услуги от общ икономически интерес с характер на държавна и минимална помощ;
33. съгласува за съответствие с режима по държавните помощи предложенията за подпомагане и публична намеса в реалния и финансовия сектор под формата на финансови инструменти, застраховане на експортни кредити и мерки за подобряване на ликвидността;
34. съгласува прилагането на политики, стратегии, програми, мерки и проекти с отраслов характер, както и проекти на нормативни актове, като оценява съответствието на мерки и схеми за публична намеса със законодателството в областта на държавните помощи;
35. поддържа регистри и архиви относно информация за постъпилите уведомления за държавна помощ, решенията на Европейската комисия, помощите в обхвата на групово освобождаване и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на предоставените държавни помощи; поддържа архиви и управлява на национално ниво интернет базирана Информационна система „Регистър на минималните помощи“.“
Чл. 34б. (1) Дирекция „Централно координационно звено“:
1. координира и осъществява комуникацията с Европейската комисия на експертно равнище във връзка с изпълнението на програми и инструменти, съфинансирани със средства от ЕС;
2. осигурява координация между органите в рамките на системата за координация, управление, контрол и одит на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ;
3. извършва анализ и текущ мониторинг на функционирането на системата за управление на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. и ЕФСУ и прави предложения за подобряването й;
4. осъществява координация при планирането и програмирането на Споразумението за партньорство, НПВУ и програмите, съфинансирани от ЕФСУ и други донори, както и на измененията им;
5. осъществява координация при изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, и следи за осигуряване на допълняемостта им с други програми, инструменти и механизми;
6. разработва и развива нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ и изготвя методически указания и общи насоки във връзка с изпълнението на програмите, съфинансирани от тези фондове и от други донори;
7. наблюдава изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, координира дейностите по оценка на ефективността на вложените ресурси и изпълнението на заложените цели, извършва оценки по хоризонтални теми, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство, и предлага мерки за повишаване на ефективността и ефикасността;
8. осъществява текущо наблюдение върху изпълнението на ключовите етапи и цели в НПВУ, като следи за навременното им изпълнение, потвърждава изпълнението на реформите и подпомага отчитането на дигиталния и зеления принос на инвестициите, на общите индикатори и на равнището на социалните разходи;
9. анализира рисковете за изпълнение на целите и политиките на инструментите от Следващо поколение ЕС и предлага мерки за преодоляването им;
10. оказва методическа подкрепа на органите за управление и контрол на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ и други донори, във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните принципи и правила за изпълнението на програмите;
11. оказва методическа подкрепа на участниците в изпълнението на НПВУ във връзка с прилагането на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, осигуряване на равни възможности и други;
12. планира и координира мерките, подпомагани от международни финансови институции, инструменти, европейски инициативи и други във връзка с ефективното изпълнение на ЕСИФ, ЕФСУ и НПВУ;
13. координира планирането и осъществяването на мерките за изграждане и поддържане на административния капацитет за изпълнението на Споразумението за партньорство и НПВУ;
14. изпълнява функциите на Национално координационно звено по двустранни програми от други донори;
15. управлява Фонда за двустранни отношения и Фонд „Техническа помощ“ по ФМ на ЕИП и НФМ, както и Фонда за техническа помощ и Фонда за подготовка на проекти по Швейцарско-българската програма за сътрудничество (ШБПС);
16. анализира, разработва и внедрява информационни системи за управление и наблюдение на публичните инвестиции от фондове на ЕС и други донорски програми с цел осигуряване на ефективното им разходване;
17. осигурява планирането, развитието, управлението и поддържането на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) и на Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), както и изпълнява функциите на Звено за техническа подкрепа на системите;
18. изпълнява функциите на централен координатор на национално равнище на системите на ЕК за управление на фондовете: SFC 2007, SFC 2014, SFC 2021 и ARACHNE;
19. координира информационните и комуникационните дейности по отношение на НПВУ, ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ;
20. развива и координира работата на мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ и ЕФСУ;
21. координира дейността на Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти“ към Съвета по европейски въпроси;
22. осигурява дейността и изпълнява функциите на секретариат на Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
(2) Осъществяването на функциите по ал. 1 може да се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за срок до приключване на съответната програма, финансирана с европейски средства, когато това е предвидено в длъжностното разписание.
(3) Възнагражденията на служителите по ал. 2 се финансират изцяло от техническата помощ на съответната програма, финансов инструмент или механизъм, финансирани с европейски средства.
Чл. 34в. Дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“:
1. участва в разработването на стратегически и програмни документи за публични капиталови инвестиции с национално финансиране;
2. осъществява координация и мониторинг по програми и проекти за публични капиталови инвестиции с национално финансиране за придобиване и основен ремонт на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи;
3. съпоставя бюджетните предложения за капиталови разходи на първостепенните разпоредители с бюджет и на другите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма, със системата от документи за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, националните, регионални, секторни и институционални стратегии, програми и планове, международните програми и договори и правителствените приоритети;
4. координира инвестиционните предложения за изпълнение на капиталови проекти на първостепенните разпоредители с бюджет и на другите бюджетни организации, като оценява ефекта от евентуалното им финансиране;
5. осъществява системно наблюдение върху изпълнението на проектите за капиталови инвестиции с национално финансиране на първостепенните разпоредители с бюджет и на другите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма;
6. изготвя анализи и оценки на ефикасността, ефективността, въздействието и устойчивостта на проекти и програми за публични капиталови инвестиции с национално финансиране;
7. оказва методологическа помощ на разпоредителите с бюджет в процеса на изпълнение на проекти за капиталови инвестиции с национално финансиране;
8. изготвя анализи и прогнози за изпълнението на бюджетите за капиталови разходи на първостепенните разпоредители с бюджет и на други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма;
9. извършва дейности, свързани с предотвратяване, докладване и проследяване на закононарушения и измами при изпълнението на проекти с национално финансиране, съгласно приложимата нормативна уредба;
10. обобщава, анализира и поддържа информацията, свързана с изпълнението на капиталови проекти и програми с национално финансиране;
11. анализира и дава становища по предложенията на първостепенните разпоредители с бюджет за извършване на промени в средствата за капиталови разходи по съответните бюджети;
12. участва в изработването на проекти на нормативни актове, регламентиращи условия, ред и критерии за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура, както и на указания, насоки и методики;
13. участва в изработването на законопроекти и проекти на други нормативни актове, стратегии и програми, свързани с планирането, управлението, изпълнението, контрола, отчитането и оценката на проекти за публични капиталови инвестиции;
14. осъществява сътрудничество и извършва консултации с националните органи, които имат компетентност в областта на планирането, изпълнението и контрола върху капиталови програми и проекти с национално финансиране.“
10. В приложението към чл. 9, ал. 3:
а) в наименованието:
аа) числото „573“ се заменя с „584“;
бб) числото „584“ се заменя с „579“;
б) на ред „Обща администрация“ числото „131“ се заменя със „123“;
в) на ред „дирекция „Финанси и управление на собствеността“ числото „71“ се заменя с „59“;
г) на ред „дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ числото „13“ се заменя със „17“;
д) на ред „Специализирана администрация“:
аа) числото „414“ се заменя с „433“;
бб) числото „433“ се заменя с „428“;
е) на ред „дирекция „Бюджет“ числото „26“ се заменя с „19“;
ж) ред „дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ 35“ се отменя;
з) на ред „дирекция „Данъчна политика“ числото „38“ се заменя с „34“;
и) на ред „дирекция „Държавни разходи“ числото „39“ се заменя с „44“;
к) на ред „дирекция „Международни финансови институции“ числото „22“ се заменя с „20“;
л) на ред „дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ числото „22“ се заменя със „17“;
м) ред „дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ 28“ се заличава;
н) на ред „дирекция „Национален фонд“ числото „60“ се заменя с „55“;
о) на ред „дирекция „Съдебна защита“ числото „17“ се заменя с „13“;
п) накрая се създават редове:
„дирекция „Европейски въпроси и политики“ 41
дирекция „Централно координационно звено“ 47
дирекция „Контрол върху капиталовите инвестиции“ 11.“
§ 2. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите (обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55 и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42, 49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г., бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г., бр. 81, 85, 90, 100, 101 и 102 от 2009 г., бр. 34, 46, 64 и 88 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр. 6 и 90 от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 25 и 102 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 24 и 80 от 2019 г., бр. 77 и 101 от 2020 г. и бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 2 се създава т. 8:
„8. Института за анализи и прогнози.“
2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 се създава нова т. 15:
„15. Институт за анализи и прогнози 22.“
§ 3. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54, 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25 от 2020 г., бр. 20, 27, 41, 87 и 107 от 2021 г., бр. 17, 21, 38, 60, 62, 70, 75, 82 и 85 от 2022 г. и бр. 18, 44 и 50 от 2023 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 69, ал. 2 т. 5 се отменя.
2. Член 75 се отменя.
3. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1:
а) в наименованието числото „484“ се заменя с „423“;
б) на ред „Специализирана администрация“ числото „195“ се заменя със „134“;
в) ред „дирекция „Централно координационно звено“ 61“ се заличава.
§ 4. В Постановление № 6 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 99 от 2012 г., бр. 62 и 65 от 2013 г., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 21, 60 и 70 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „Администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“;
б) в ал. 3 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
3. В чл. 4, ал. 2 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
4. В чл. 6, ал. 1 изречение второ се заличава.
5. В чл. 9 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
6. В § 2 от заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
§ 5. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г., бр. 10, 34, 58, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 30 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 27, 30 и 68 от 2017 г., бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г. и бр. 49 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 навсякъде в текста думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“, „Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят съответно с „министъра на финансите“, „Министърът на финансите“ и „министърът на финансите“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, в изречение второ думите „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министърът на финансите“;
б) в ал. 2 думите „заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министърът на финансите“ се заменят с „министърът на труда и социалната политика, министърът на транспорта и съобщенията, министърът на вътрешните работи“.
3. Навсякъде в постановлението думите „дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „дирекция „Централно координационно звено“ в Министерството на финансите“.
§ 6. В Постановление № 302 на Министерския съвет от 2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2022 г. и бр. 5 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 2 думите „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министърът на финансите“;
б) в ал. 3, т. 6 думите „Централно координационно звено“ и запетаята след тях се заличават, а думите „директорът на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ се заменят с „директорите на дирекции „Централно координационно звено“ и „Европейски въпроси и политики“.
2. В чл. 6, ал. 1, изречение второ думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
3. В чл. 13, ал. 3, т. 2 думите „представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, директорът на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерството на финансите“ се заменят с „представител на дирекция „Централно координационно звено“ на Министерството на финансите и директорът на дирекция „Европейски въпроси и политики“ на Министерството на финансите“.
4. В § 6 от заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, министъра на финансите“ се заменят с „министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта и съобщенията“.
5. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и чл. 15, ал. 3 навсякъде думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „администрацията на Министерския съвет“ се заменят съответно с „министъра на финансите“ и с „Министерството на финансите“.
§ 7. В Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2019 г., бр. 94 от 2020 г. и бр. 21, 60, 70, 75 и 85 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 и 3 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
2. В чл. 2, ал. 4 думите „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министърът на финансите“.
3. В чл. 3:
а) в ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“;
б) в ал. 3, т. 7 думите „Икономическа и финансова политика“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“;
в) в ал. 4 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
4. В чл. 6:
а) в ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“;
б) в ал. 3 думите „Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „Министърът на финансите“.
5. В чл. 7:
а) в ал. 4, т. 4 думите „Икономическа и финансова политика“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“;
б) в ал. 6 думите „бюджетни средства“ се заменят с „бюджет“, а думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
6. В чл. 10, ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
7. В чл. 11, ал. 1 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
8. В чл. 13 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
9. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 4 навсякъде думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „администрацията на Министерския съвет“ се заменят съответно с „министъра на финансите“ и с „Министерството на финансите“.
10. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 4 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
§ 8. В Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32, 55 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 54 от 2018 г. и бр. 21, 60 и 70 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12, ал. 4 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
2. В чл. 25, ал. 2 и 4 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
3. В чл. 41, ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
4. В чл. 55, ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
§ 9. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30, 68 и 17 от 2017 г., бр. 2, 54 и 75 от 2018 г., бр. 37 от 2020 г. и бр. 21, 60 и 70 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 1 думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заличават;
б) в ал. 4 и 6 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
2. В чл. 26, ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
3. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
§ 10. В Наредбата за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30, 32 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 54 от 2018 г., бр. 35 от 2019 г. и бр. 60 и 70 от 2023 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 3 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
2. В чл. 5, ал. 1 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
3. В чл. 6, ал. 1 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
4. В чл. 7, ал. 3 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
5. В § 4 от заключителните разпоредби думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
§ 11. В Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 10 от 2018 г., бр. 93 от 2019 г., бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г. и бр. 5 и 16 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 27, ал. 1 думите „Държавни помощи и реален сектор“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“.
2. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, на заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, министъра на финансите“ се заменят с „министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта и съобщенията“.
§ 12. В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г., бр. 18 от 2020 г., бр. 11 и 97 от 2021 г., бр. 36, 60, 70 и 82 от 2022 г. и бр. 27 от 2023 г.), в чл. 42, чл. 43, ал. 2, чл. 47, ал. 1 и 2, чл. 48, ал. 2 и в чл. 49 думите „Европейски въпроси и икономически анализи“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“.
§ 13. В Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (обн., ДВ, бр. 52 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2021 г. и бр. 36, 53, 60, 70, 72 и 82 от 2022 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 2:
а) в ал. 3 т. 1 се отменя;
б) в ал. 4 думите „Европейски въпроси и икономически анализи“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“.
2. В чл. 9, ал. 1 думите „Европейски въпроси и икономически анализи“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“.
§ 14. В Постановление № 157 на Министерския съвет от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции (oбн., ДВ, бр. 54 от 2022 г.; изм. и доп., бр. 70 и 85 от 2022 г. и бр. 47 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 т. 1 се отменя.
2. В чл. 4 думите „Заместник министър-председателят по управление на европейските средства“ се заменят с „Министърът на финансите“.
3. В чл. 5:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „Европейски въпроси и икономически анализи“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“;
бб) точка 3 се отменя;
вв) създава се т. 4:
„4. дирекция „Централно координационно звено“.“;
в) в ал. 4:
аа) думите „Европейски въпроси и икономически анализи“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“ и накрая се добавя „и съгласува документите по инвестициите, включени в Плана, за съответствие с приложимите правила за държавните помощи преди тяхното утвърждаване с изключение на инвестициите, посочени в чл. 7“;
бб) създава се изречение второ: „Съгласуването се извършва по ред, определен от министъра на финансите и съобразно правомощията му по Закона за държавните помощи.“;
г) алинея 5 се отменя;
д) в ал. 6:
аа) в основния текст думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“;
бб) в т. 4 думите „Европейски въпроси и икономически анализи“ се заменят с „Европейски въпроси и политики“.
4. В чл. 14 думите „Заместник министър-председателят по управление на европейските средства“ се заменят с „Министърът на финансите“.
5. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 3, в код C10.I11 думите „Администрацията на Министерския съвет с партньори Министерство на финансите“ и запетаята след тях се заменят с „Министерството на финансите с партньори“.
§ 15. В Постановление № 86 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г. (ДВ, бр. 49 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
2. В чл. 6, ал. 1 думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на финансите“.
3. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, на заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, на заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, на заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, на министъра на финансите“ се заменят с „министъра на финансите, на министъра на труда и социалната политика, на министъра на транспорта и съобщенията, на министъра на вътрешните работи“.
§ 16. В Постановление № 23 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г. (ДВ, бр. 16 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“;
б) в ал. 3 и 6 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“;
в) в ал. 9 думите „администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на финансите“.
2. В чл. 26, ал. 2 думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят с „министъра на финансите“.
3. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на транспорта и съобщенията, министъра на вътрешните работи“.
§ 17. В Постановление № 98 на Министерския съвет от 2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и на отговорен орган по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и по Фонд „Вътрешна сигурност“ (обн., ДВ, бр. 30 от 2015 г.; изм., бр. 30 и 68 от 2017 г.) навсякъде в текста думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“, „заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ и „Заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация“ се заменят съответно с „министъра на финансите“, „министърът на финансите“ и „Министърът на финансите“.
§ 18. В Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 52 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 21 и 75 от 2022 г.), в § 7 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министъра на финансите“ се заменят с „министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на вътрешните работи“.
§ 19. (1) Директорът на Института за анализи и прогнози сключва с държавните служители от дирекция „Бюджет“ и дирекция „Европейски въпроси и икономически анализи“ на Министерството на финансите, чиито функции преминават към института, трудови договори за работа на длъжности, които са определени в утвърденото длъжностно разписание на института и са в съответствие с Националния класификатор на професиите и длъжностите, без срок за изпитване, освен за тези служители, които са със срок за изпитване, като в този случай изтеклият по Закона за държавния служител срок за изпитване се зачита.
(2) Трудовото възнаграждение по Кодекса на труда на служителите по ал. 1 се определя така, че същото, увеличено с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалено с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниско от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(3) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в администрацията на Министерския съвет, чиито функции преминават към Министерството на финансите, се уреждат съгласно чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда.
(4) Извън случаите на ал. 3 служебните и трудовите правоотношения на служителите, чиито длъжности се съкращават в резултат на предвидените с постановлението промени, се уреждат при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител, съответно чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(5) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението главният секретар на Министерския съвет и министърът на финансите или оправомощени от тях длъжностни лица да уредят отношенията във връзка със:
1. предаването и приемането на активите и пасивите, имуществото и другите права и задължения на администрацията на Министерския съвет, свързани с изпълнението на функциите на дирекция „Централно координационно звено“ на централно координационно звено, на Национално координационно звено по двустранни програми от други донори, както и с развитието, управлението и поддържането на ИСУН и СУНИ;
2. други въпроси, свързани с преминаването на дейността по т. 1 от администрацията на Министерския съвет към Министерството на финансите.
(6) Документалният фонд, свързан с дейността на дирекция „Централно координационно звено“, се предава в Министерството на финансите до 31 октомври 2023 г.
§ 20. Длъжностните разписания на съответните административни структури се привеждат в съответствие с постановлението в едномесечен срок от влизането му в сила.
§ 21. Постановлението се приема на основание чл. 60 от Закона за администрацията.
§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 август 2023 г. с изключение на разпоредбите на § 1, т. 1, буква „б“, т. 10, буква „а“, подбуква „бб“, буква „д“, подбуква „бб“ и буква „н“, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.
Министър-председател: Николай Денков
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Института за анализи и прогнози
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Института за анализи и прогнози, наричан по-нататък „института“.
Чл. 2. (1) Институтът за анализи и прогнози е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на финансите.
(2) Директорът на института е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Чл. 3. Институтът за анализи и прогнози:
1. изготвя стратегически микро- и макроикономически анализи по тематични направления, включително фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др.;
2. изгражда и подобрява модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната;
3. разработва математически и статистически модели за оптимизиране на използваните ресурси, включително финансови, от бенефициентите на публични средства;
4. подпомага Министерството на финансите при съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза;
5. разработва прогнози за развитието на основни микро- и макроикономически показатели за макроикономическата рамка на държавния бюджет;
6. анализира финансовото отражение от реализирането на дискреционни приходни и разходни мерки;
7. анализира текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни микро- и макроикономически показатели;
8. анализира бази данни с основните фискални показатели на касова и на начислена основа;
9. аналитично обезпечава процеса по изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната;
10. подпомага Министерството на финансите при проследяването на изпълнението на реформи и инвестиции, частично или изцяло финансирани с публични средства;
11. участва в работни групи, форуми и срещи с държавни, частни, неправителствени и международни организации и финансови институции по въпроси от своята компетентност.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 4. (1) Институтът за анализи и прогнози се ръководи и представлява от директор, който се назначава и освобождава от министъра на финансите.
(2) Директорът на института:
1. ръководи и отговаря за цялостната дейност на института в съответствие с нормативните актове на Република България и този правилник;
2. утвърждава длъжностното разписание на института и длъжностните характеристики на служителите на института;
3. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на института и им налага дисциплинарни наказания;
4. представя на министъра на финансите ежегоден отчет за дейността на института и го публикува на интернет страницата на института;
5. изпълнява и други функции, възложени му от министъра на финансите.
(3) При отсъствие на директора той се замества от определен от него с писмена заповед служител за всеки конкретен случай, в която се посочва обемът на правомощията по време на заместването.
Глава трета
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ
Чл. 5. (1) Институтът за анализи и прогнози е структуриран в три дирекции:
1. дирекция „Микроикономически анализи и прогнози“;
2. дирекция „Макроикономически анализи и прогнози“;
3. дирекция „Стратегически политики и анализи“.
(2) Общата численост на персонала на института е 22 щатни бройки, които са разпределени в административните звена съгласно приложението.
Чл. 6. Дирекция „Микроикономически анализи и прогнози“:
1. изготвя микроикономически прогнози за основни фактори в икономиката на страната;
2. подпомага Министерството на финансите при съставянето и актуализирането на средносрочната бюджетна прогноза;
3. анализира данни с основни фискални показатели на касова и на начислена основа;
4. анализира микроикономически и демографски данни от общо икономическо значение.
Чл. 7. Дирекция „Макроикономически анализи и прогнози“:
1. изгражда и подобрява модели за анализ и прогнозиране на икономическото развитие на страната, както и следи за промени във външната среда;
2. разработва прогнози за развитието на основни макроикономически показатели за макроикономическата рамка на държавния бюджет;
3. анализира текущото състояние, динамиката и взаимовръзката между основни макроикономически показатели;
4. изготвя оценка за въздействието на данъчната политика и политиката на разходите в бюджетния сектор върху развитието на националната икономика;
5. изготвя оценки за спазването на средносрочната бюджетна цел на страната, нетните първични разходи, съгласно европейската методология, като анализира и прогнозира динамиката на бюджетни и макроикономически индикатори, заложени в Регламент (EО) № 1466/97 на Съвета от 1997 година за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ, L 209 от 1997 г.);
6. обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с изготвянето и актуализирането на кредитния рейтинг на страната;
7. участва в работни формати към институциите на Европейския съюз по компетентност и в подготовката на позиции за Комитета за икономическа политика, Икономическия и финансов комитет (включително формат „заместници“), ЕКОФИН, Европейския съвет и др.;
8. участва в работни групи и формати към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързани с макроикономическо прогнозиране и икономически анализи, като дава и приноси по компетентност по правни инструменти и документи на ОИСР;
9. организира процеса и координира работата, свързана с кодексите на ОИСР за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции.
Чл. 8. Дирекция „Стратегически политики и анализи“:
1. разработва математически и статистически модели за оптимизиране на използваните ресурси – основно, но не само финансови – от бенефициентите на публични средства;
2. анализира финансовото отражение от реализирането на дискреционни приходни и разходни мерки;
3. изготвя стратегически финансови анализи по тематични направления, включително фискална политика, стопанска конюнктура, пазар на труда, здравеопазване и др.;
4. подпомага Министерството на финансите при проследяването на изпълнението на реформи и инвестиции, частично или изцяло финансирани с национални или европейски публични средства.
Чл. 9. (1) Финансово-счетоводните дейности, стопанските дейности, дейностите, свързани с възлагане на обществени поръчки, дейностите по административно обслужване и управление на човешките ресурси, както и дейностите по администриране и осигуряване на техническото поддържане и функциониране на информационните системи на института и на цялостната информационна инфраструктура, на компютърната и комуникационната техника на института, в т. ч. осигуряване на единна точка за обслужване по въпроси, свързани с информационните технологии, се осъществяват от Министерството на финансите съгласно сключено споразумение между главния секретар на министерството и директора на института.
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 10. (1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време по ал. 1 е от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 16,00 ч. при задължително отработване на нормалната продължителност на 8-часовия работен ден и с обедна почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 14,00 ч.
Чл. 11. Организацията на работата, вътрешните правила и други специфични разпоредби, засягащи дейността на института, се уреждат с акт на директора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Устройственият правилник се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията.
Приложение към чл. 5, ал. 2
Обща численост на персонала на Института за анализи и прогнози – 22 щатни бройки

директор
1
дирекция „Микроикономически анализи и прогнози“
6
дирекция „Макроикономически анализи и прогнози“
8
дирекция „Стратегически политики и анализи“
7

5773