Министерство на образованието и науката
брой: 4, от дата 14.1.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.1


Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието
(Одобрено с Решение № 781 от 11 ноември 2021 г. на Министерския съвет. В сила от 8 декември 2021 г.)
Правителството на Република България и правителството на Черна гора (наричани по-долу „Страните“),
Водени от желанието за успешно осъществяване на двустранно сътрудничество в областта на образованието съобразно политическите, държавните и социалните отношения в Европа;
Имайки предвид важността на по-нататъшното развитие и задълбочаване на съществуващото двустранно сътрудничество и съзнавайки значението за подобряване на координация в областта на образованието;
Убедени, че това сътрудничество ще допринесе за укрепването на приятелските отношения, доверието и разбирателството между двете държави;
Се споразумяха, както следва:
Член 1
Страните насърчават, в рамките на съответното им законодателство и въз основа на реципрочност, развитието на сътрудничество в областта на образованието.
Член 2
Страните се информират взаимно относно законодателството в областта на предучилищното, основното, средното образование, образованието за възрастни и висшето образование.
Член 3
Страните насърчават активното сътрудничество в рамките на образователните програми на Европейския съюз, ЮНЕСКО, Съвета на Европа и други международни организации в областта на образованието.
Член 4
Страните насърчават преките контакти между държавата и образователните институции на двете Страни.
Член 5
Страните насърчават:
– обмен на преподавателски персонал въз основа на пряко споразумение между институциите на двете държави;
– обмен на опит в областта на реформата на образователната система и оценка на образователните процеси чрез организиране на съвместни конференции и работни срещи;
– обмен на информация и публикации от всички аспекти на образователните дейности; и
– други форми на сътрудничество, насочени към подобряване на обмена в областта на образованието.
Член 6
Страните директно обменят своя опит в областта на предучилищното, началното и средното образование, като се набляга особено на:
– реформа на образователната система;
– реформа на учебните програми;
– издаване на учебници и учебни помагала;
– оценка на образователните процеси, резултатите от обучението, обучението и професионалното развитие на преподавателския персонал, и
– развитие на информационна система в областта на образованието.
Член 7
Страните насърчават засилването на контактите между началните и средните училища в Република България и в Черна гора, чрез училищни партньорства и многостранни училищни мрежи.
Член 8
Страните установяват сътрудничество в областта на приобщаването на деца със специални образователни потребности чрез обмен на информация, опит и учебни помагала.
Член 9
С цел подобряване на сътрудничеството в областта на образованието и професионалното обучение на възрастни Страните ще подкрепят обмена на информация и ще проучат възможността за обмен на експерти.
Член 10
Всяка година Страните могат, въз основа на реципрочност и в съответствие с наличните финансови ресурси, да предлагат определен брой стипендии за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и за следдипломно обучение въз основа на предварително публикувано съобщение. Кандидатите се избират от изпращащата страна.
Член 11
Всяка година Страните могат, въз основа на реципрочност и в съответствие с наличните финансови ресурси, да предлагат редица стипендии за докторантура. Ще бъдат предпочетени кандидатите, които са установили контакти с университетите и научните институции на приемащата държава.
Член 12
Страните насърчават обмена на университетски преподаватели, академични експерти, гостуващи професори и организирането на конференции и семинари, както и обмена на студенти между висши училища.
Член 13
Страните си сътрудничат по въпросите, свързани с взаимното признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“.
Страните насърчават сътрудничеството между центровете на ENIC/NARIC и провеждат работни срещи с цел разработване на съвместими процедури и критерии за признаване на дипломи.
Страните си сътрудничат за признаването на удостоверения за основно образование и удостоверения/дипломи за средно образование или част от основно или средно образование, придобити в публично признати училища, в съответствие с националното законодателство, с цел продължаване на образованието.
Член 14
За прилагане на настоящото Споразумение Страните сключват периодични програми за сътрудничество в областта на образованието, чрез които се определят специфични дейности, както и организационни и финансови изисквания за неговото прилагане.
Член 15
Отговорните органи за прилагането на разпоредбите на настоящото Споразумение са: за Република България – Министерството на образованието и науката, и за Черна гора – Министерството на образованието, науката, културата и спорта.
Член 16
С цел прилагане на настоящото Споразумение Страните създават Съвместен комитет за сътрудничество в областта на образованието (наричан по-долу: „Съвместният комитет“), съставен от членове, определени от всяка Страна.
Задачите на Съвместния комитет са следните:
– планиране и координиране на съвместното сътрудничество в съответствие с настоящото Споразумение;
– договаряне и определяне на нови области на взаимно сътрудничество в съответствие с настоящото Споразумение;
– изготвяне на периодични програми за сътрудничество в съответствие с настоящото Споразумение.
Съвместният комитет заседава по правило поне веднъж на три години, последователно в една от двете Страни или по искане на една от Страните.
Всяка Страна поема разходите за пътуване и престой на своите членове по време на заседанията на Съвместния комитет.
Член 17
Всеки спор, произтичащ от тълкуването или прилагането на настоящото Споразумение, се разрешава чрез обсъждане между Страните.
Член 18
Настоящото Споразумение не засяга правата и задълженията на Страните, произтичащи от други международни договори или споразумения.
Член 19
Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на неговото подписване и остава в сила за неопределен период от време. Всяка Страна може да уведоми другата Страна шест (6) месеца предварително, по дипломатически път, за намерението си да прекрати настоящото Споразумение.
Настоящото Споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно съгласие на Страните чрез подписване на отделен протокол. Протоколът представлява неразделна част от настоящото Споразумение и влиза в сила от датата на неговото подписване.
Това Споразумение е подписано в два (2) оригинални екземпляра на български, черногорски и английски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен. В случай на разногласия по отношение на тълкуването или изпълнението на разпоредбите на настоящото Споразумение предимство има текстът на английски език.

За правителството на
За правителството на
Република България:
Черна гора:
Николай Денков,
Весна Братич,
министър на
министър на образо-
образованието
ванието, науката,
и науката
културата и спорта
Място на подписване:
Място на подписване:
София
Подгорица
Дата на подписване:
Дата на подписване:
23.11.2021 г.
08.12.2021 г.

52