Министерски съвет
брой: 58, от дата 18.7.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 141 от 13 юли 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 13 ЮЛИ 2017 Г.
за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2017 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 460 лв. и на минималната часова работна заплата 2,78 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се осигуряват в рамките на утвърдените по бюджетите им разходи.
§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г., бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и 103 от 2016 г. и бр. 11 от 2017 г.) думите „420 лв. от 1 януари 2016 г.“ се заменят с „460 лв. от 1 януари 2017 г.“.
§ 3. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г. и бр. 11 от 2017 г.), навсякъде в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 числата „420“, „430“, „440“ и „450“ се заменят с „460“.
§ 4. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2017 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2017 г. в размер 460 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,78 лв. часова работна заплата.
§ 5. Постановление № 22 на Министерския съвет от 2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (ДВ, бр. 11 от 2017 г.) се отменя.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г.
За министър-председател:  Валери Симеонов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5130