Президент на републиката
брой: 65, от дата 19.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 282 за освобождаване на генерал-майор Румен Георгиев Радев от длъжността „командир на Военновъздушните сили“ и от военна служба

 

УКАЗ № 282
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 169 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във връзка с подаден рапорт
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам генерал-майор Румен Георгиев Радев от длъжността „командир на Военновъздушните сили“ и от военна служба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 10 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
6764