Министерски съвет
брой: 78, от дата 7.10.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 274 от 30 септември 2011 г. за изменение и допълнение на Постановление № 304 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 ОТ 30 СЕПТЕМВРИ 2011 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 304 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 6 към чл. 2, в т. II, подточка 1 думите „групови практики“ се заменят с „лечебни заведения за извънболнична помощ“.
§ 2. В приложение № 11 към чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1, т. 8 думите „групова практика за първична“ се заменят с „лечебно заведение за“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 3, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „които са разкрили дежурен кабинет и които се намират на не повече от 20 км от месторазположението на практиката на изпълнителя на ПИМП“;
б) създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Извън случаите по ал. 3 изпълнител на ПИМП, който осъществява дейност в община, която се намира в селски или планински райони, определени с Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 61 и 102 от 2005 г., бр. 88 от 2006 г., бр. 2 и 60 от 2009 г., бр. 45, 62 и 101 от 2010 г. и бр. 49 и 52 от 2011 г.), има право на заплащане по чл. 1, ал. 1, т. 8, ако е осигурил постоянен денонощен достъп на ЗОЛ по един от следните начини:
1. чрез сключване на договор с лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“, сключили договор с НЗОК, които са разкрили дежурен кабинет и които се намират на не повече от 20 км от месторазположението на практиката на изпълнителя на ПИМП;
2. чрез дежурен кабинет, разкрит към индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият лекар е учредител;
3. чрез организиране график на дежурствата между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 8,00 ч. сутринта и 20,00 ч. вечерта през работните дни и минимум 6 часа през почивните и празничните дни.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 заплащането се извършва след представяне на договорите за обслужване на ЗЗОЛ в РЗОК, а в случаите по ал. 4, т. 2 и 3 – след представяне на дек­ларация по образец, утвърден от управителя на НЗОК.“;
в) досегашните ал. 4 – 7 стават съответно ал. 6 – 9;
г) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 10 и 11 и навсякъде в тях думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“;
д) досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 12 и 13.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2011 г.
За министър-председател: Симеон Дянков
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
10993