Министерство на финансите
брой: 14, от дата 20.2.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.110


Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване;“.
§ 2. В § 2а от допълнителните разпоредби т. 5 се изменя така:
„5. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В таблицата клетка 26 се изменя така:
„26. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ в/у сумите в т. 19 и 21.“
2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ т. 26 се изменя така:
„26. за универсален пенсионен фонд или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се размерът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В таблицата клетка 17 се изменя така:
„17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“
2. В указанията за попълване на декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ т. 17 се изменя така:
„17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се процентът на вноската съгласно КСО за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б КСО за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.“
§ 5. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В таблицата клетка 12 се изменя така:
„12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“
2. В указанията за попълване на декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ т. 12 се изменя така:
„12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ на ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата по чл. 4б КСО. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на тези осигурителни вноски за предходната календарна година.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
1199