Министерски съвет
брой: 82, от дата 14.10.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 318 от 7 октомври 2022 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2022 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“ се приема на основание чл. 24п, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
НАРЕДБА
за условията и реда за издаване, удължаване и отнемане на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за издаване, удължаване и отнемане на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, съгласно изискванията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), наричано по-нататък „удостоверението“.
Чл. 2. Удостоверението се издава от министъра на иновациите и растежа.
Чл. 3. Удостоверението предоставя възможност на чужденци да започнат и развият проекти, предвиждащи извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност в страната, и е един от задължително изискуемите документи за получаване на разрешение за продължително пребиваване по чл. 24п, ал. 1 от ЗЧРБ.
Глава втора
ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ
Чл. 4. (1) За издаването на удостоверението „Стартъп виза“ по всяко постъпило заявление министърът на иновациите и растежа сформира Експертен съвет като консултативен орган.
(2) Членовете на Експертния съвет не получават възнаграждение за участието си.
(3) Членовете на Експертния съвет спазват правила за конфиденциалност в процеса на разглеждане на постъпилите заявления.
(4) Експертният съвет дава становище по:
1. представени проекти, кандидатстващи за издаване или удължаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект;
2. искания за внасяне на промени в одобрени проекти.
(5) Съставът на Експертния съвет за всеки отделен случай се определя със заповед на министъра на иновациите и растежа.
(6) В състава на всеки Експертен съвет могат да участват представители на Министерството на образованието и науката, Патентното ведомство, академичната общност, Българската академия на науките, браншови организации, професионални и други организации на бизнеса, като задължително се отправя покана за двама представители на юридически лица с нестопанска цел, обединяващи и имащи пряко отношение към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране.
(7) При необходимост и в зависимост от насочеността на конкретния проект председателят на Експертния съвет може да привлича към работата му външни експерти в съответната област без право на глас при оценка на проектите.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН И/ИЛИ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ
Чл. 5. За издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект чужденците подават по електронен път в Министерството на иновациите и растежа заявление по образец и съответните приложения към него съгласно приложението.
Чл. 6. (1) В заявлението по чл. 5 заявителите предоставят:
1. основна информация за заявителя:
а) име;
б) вид и номер на документ за самоличност;
в) държава на произход;
г) постоянен или настоящ адрес;
д) телефонен номер; e-mail;
е) образование;
ж) месторабота;
2. основна информация за дружеството: наименование, регистрационен номер на дружеството – ЕИК или еквивалент, седалище и държава, в която е регистрирано дружеството, ако е приложимо;
3. основна информация за високотехнологичния и/или иновативен проект:
а) заглавие/наименование;
б) представяне на дейността, продукта и/или услугата;
в) финансови изчисления/анализи и прогнози за приблизителния размер на производство и за растежа на приходите и разходите за следващите 3 години от датата на подаване на заявлението;
г) анализ на пазара, продажби, клиенти и партньорства;
д) информация за човешките ресурси.
(2) Приложенията към заявлението са:
1. копие на документа за самоличност със снимката и личните данни на заявителя;
2. бизнес план и презентация на проекта;
3. документ за валиден патент за изобретение или валидно свидетелство за регистрация на полезен модел за ЕС, САЩ или държави – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, във връзка с проекта, когато е приложимо;
4. договор за инвестиция със специализиран международен фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лв., както и препоръка, издадена от съответния фонд, за приноса на заявителя в проекта, когато е приложимо;
5. договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково инвестиране в Република България за не по-малко от 100 000 лв., когато е приложимо;
6. удостоверение за качество на проект (Seal of Excellence) по програмите „Хоризонт 2020“ или „Хоризонт Европа“, когато е приложимо;
7. доказателство, че проектът е отличен на специализиран конкурс или състезание в областта на иновациите и предприемачеството, организирани от Европейската комисия или Европейската космическа агенция, когато е приложимо;
8. доказателство за публикувани поне две научни статии в горните квартили Q1 или Q2 в международните бази данни Scopus или Web of Science, когато е приложимо;
9. документ за завършена степен на образование, когато е приложимо;
10. банков или еквивалентен документ, удостоверяващ наличието на лични средства на заявителя за поне 30 последователни дни преди датата на заявлението, покриващи размера на минимум три минимални работни заплати в Република България;
11. информация за реализирани продажби, свързани с дейността, продукта или услугата, доказани с договори, разходооправдателни документи и банкови извлечения за минимум 100 000 лв. за последните две години, когато е приложимо;
12. писма за намерение или договори за партньорство с български партньори, когато е приложимо.
(3) Информацията от заявлението по ал. 1 се попълва по образец съгласно приложение № 1 на български език или на английски език.
(4) Когато документите по ал. 2, т. 1 и 3 – 12 не са предоставени в оригинал, същите се представят под формата на копие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подписано от заявителя или упълномощено от него лице.
(5) Приложенията по ал. 2, т. 1 и 3 – 12, удостоверяващи декларираните обстоятелства, както и приложението по ал. 2, т. 2 и заявлението по чл. 6, когато са разработени или попълнени на английски език, следва да бъдат преведени на български език с легализиран превод.
(6) Заявлението и приложенията към него постъпват електронно по посочения в чл. 5 начин и получава входящ номер от деловодната система на Министерството на иновациите и растежа.
Чл. 7. (1) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от Експертния съвет в срок 30 дни след подаване на заявлението.
(2) В случай на установени непълноти и/или неточности по представените документи заявителят се уведомява за необходимостта от отстраняването им и му се предоставя срок 14 дни от получаването на уведомлението за отстраняването им.
(3) Когато в определения срок нередовностите не бъдат отстранени, министърът на иновациите и растежа издава мотивирано решение за отказ за издаването на удостоверение.
(4) Решението по ал. 3 се съобщава в 7-дневен срок от издаването му и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(5) Представената информация се разглежда съгласно следните критерии за експертна оценка:

№ по ред
Критерии
Приложени документи/начин на удостоверяване
Брой точки
1.
Обезпеченост със средства за издръжка на заявителя
Приложен е банков или еквивалентен документ, удостоверяващ наличието на лични средства на заявителя за поне 30 последователни дни преди датата на заявлението, покриващи размера на минимум три минимални работни заплати в Република България.
макс. 3 т.
2.
Финансови прогнози и наличен капитал
Представени са надлежно разработени, изчерпателни и реалистични финансови прогнози за проекта за 3 години от датата на подаване на заявлението, в които има информация на месечна база за приходи, преки разходи, оперативни разходи и нетна печалба и които залагат ръст на приходите за период три години от датата на подаване на заявление за кандидатстване за Стартъп виза.
макс. 3 т.
3.
Клиентска мрежа
Наличие на договори за реализирани продажби, доказани с договори, разходооправдателни документи и банкови извлечения за минимум 100 000 лв. за последните 2 години.
макс. 1 т.
4.
Инвестиции
Представено е копие на договор за инвестиция или писмо за намерение за инвестиция с фонд за дялово и рисково инвестиране или договор или писмо за намерение за инвестиция от фонд за дялово и рисково инвестиране за не по-малко от 100 000 лв.
макс. 1 т.
5.
Валиден патент или валидно свидетелство за регистрация на полезен модел
Представен е документ за валиден патент за изобретение или валидно свидетелство за регистрация на полезен модел за ЕС, САЩ или държави – членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, във връзка с проекта.
макс. 1 т.
6.
Бизнес план и презентация
– Нереалистичност/реалистичност на заложените хипотези, прогнози и планове.
– Готовност за достигане до пазара и реализиране на приходи след 6 месеца.
– Липса/наличие на предвидена възможност за мащабируемост на проекта.
– Липса на възможност/възможност за развиване на екип и наемане на екип до 10 служители през първата година.
– Липса/наличие на експортен потенциал.
макс. 5 т.
7.
Изпълнение на критериите: минимален и максимален брой точки
 
макс. 14 т.
мин. 8 т.

Чл. 8. (1) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите Експертният съвет извършва проверка и оценка на заявлението и приложените към него документи съгласно критериите по чл. 7, ал. 5 и представя на министъра на иновациите и растежа доклад, който съдържа мотивирано предложение за издаване или за отказ за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект.
(2) Мотивираното предложение по ал. 1 съдържа:
1. пълна и точна оценка с мотиви за издаването на удостоверението, или
2. основания за отказ за издаване на удостоверението.
Чл. 9. (1) Министърът на иновациите и растежа се произнася по доклада с решение за:
1. издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, валидно за срок 1 година от датата на издаването му;
2. отказ за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект.
(2) Решението по ал. 1 се съобщава в 7-дневен срок от издаването му и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Чл. 10. Удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се издава на името на заявителя, като същият може да посочи още двама участници в екипа по разработване и изпълнение на проекта, след представяне на документите по чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2, като в бизнес плана и презентацията се обоснове необходимостта от участието им.
Чл. 11. (1) В Министерството на иновациите и растежа се създава и поддържа електронна база данни за всички кандидатствали за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект и за проектите, получили такова удостоверение.
(2) Електронната база данни по ал. 1 съдържа следната информация:
1. номер и дата на заявлението за издаване на удостоверението, както и приложените по електронен път документи;
2. номер и дата на издаване на удостоверението.
(3) Достъп до електронната база данни по ал. 1 имат Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.
Чл. 12. (1) При промяна в данните и обстоятелствата, декларирани в заявлението за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект и в приложените документи, отнасящи се до чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 2, заявителят е длъжен да подаде заявление по електронен път в Министерството на иновациите и растежа в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, удостоверяващи промяната.
Глава четвърта
УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН И/ИЛИ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ
Чл. 13. (1) В срок един месец преди изтичането на срока на удостоверението по чл. 9, ал. 1, т. 1 заявителят представя по електронен път в Министерството на иновациите и растежа информация за извършеното до момента съобразно подаденото по чл. 6 заявление и приложенията към него, в т.ч. във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл. 24п, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България относно участието му като съдружник или акционер в българско търговско дружество и притежаването на не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, чийто предмет на дейност е заявеният при издаване на удостоверението.
(2) В едномесечен срок от постъпване на информацията по ал. 1 Експертният съвет представя на министъра на иновациите и растежа доклад, който съдържа становище относно изпълнението на изискванията за издаване на удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект съгласно настоящата наредба и Закона за чужденците в Република България.
(3) Министърът на иновациите и растежа се произнася по доклада, като издава решение за:
1. удължаване на срока на издаденото удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект с още две години;
2. отказ от удължаване на издаденото удостоверение при несъответствие с разпоредбите на чл. 24п от Закона за чужденците или на настоящата наредба.
(4) Решението по ал. 3 се съобщава в 7-дневен срок от издаването му и може да се обжалва по реда на АПК.
(5) Решението по ал. 3 се вписва в електронната база данни по чл. 11.
Чл. 14. За издаването на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект или за удължаване на срока му не се събират такси.
Глава пета
ОТНЕМАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧЕН И/ИЛИ ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ
Чл. 15. (1) Удостоверението за високотехнологичен и/или иновативен проект се отнема с мотивирано решение на министъра на иновациите и растежа:
1. когато се установи, че за издаването или удължаването на удостоверението чужденецът е заявил неверни данни и/или не е уведомил Министерството на иновациите и растежа за промените в данните и обстоятелствата по чл. 12 в 7-дневен срок от настъпването им;
2. когато променените обстоятелства по чл. 12 възпрепятстват реализирането на проекта, изпълнението на разпоредбите на чл. 24п от Закона за чужденците в Република България или изпълнението на изискванията за издаване на удостоверението съгласно настоящата наредба;
3. след установени нарушения на българското законодателство, за което компетентен държавен орган с мотивирано писмо е уведомил Министерството на иновациите и растежа, и които се отнасят до обстоятелства, които възпрепятстват реализирането на проекта, изпълнението на разпоредбите на чл. 24п от Закона за чужденците в Република България или изпълнението на изискванията за издаване на удостоверението съгласно настоящата наредба.
(2) Решението по ал. 1 се съобщава в 7-дневен срок от издаването му и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Решението по ал. 1 се вписва в електронната база данни по чл. 11.
Чл. 16. Министерството на иновациите и растежа уведомява за решенията по чл. 7, 9, 13 или 15, както и за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на удостоверението, което е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“.
ДОПЪЛНИТЕЛНA РАЗПОРЕДБA
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Чужденец“ е лице по смисъла на чл. 2 от ЗЧРБ.
2. „Проект“ е заявлението за издаване на удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект, наречен „Стартъп виза“, заедно с всички приложени документи.
3. „Прототип“ е оригинален модел (или тестова ситуация), който включва всички технически характеристики на новия продукт или процес.
4. „Минимално жизнеспособен продукт“ (МЖП) се отнася до техника за разработка, при която се създава нов продукт с достатъчно функции, за да задоволи ранните потребители. Окончателният набор от функции е проектиран и разработен само след обмисляне на обратна връзка от първоначалните потребители на продукта. Минимално жизнеспособният продукт обикновено има достатъчно висока стойност, така че потребителите са готови да го използват или да го купят, демонстрира достатъчно бъдещи ползи за задържане на ранните потребители, осигурява обратна връзка за насочване на бъдещото развитие.
5. „Високотехнологичен“ е проект, в основата на който стои използването на високи технологии за производството на нови високотехнологични продукти и/или услуги. Високите технологии са тези, отличаващи се с висока степен на сложност и за използването на които се изискват специализирани знания и умения.
6. „Иновативен“ е проект, основан на технология, резултат от научния напредък и най-новите научни открития в съответната област и/или внедряване на нови, непознати до момента модели, методи, практики. Такъв проект се отличава с потенциала да създаде значима разлика в сравнение с текущата ситуация и да бъде катализатор за промяна в даден сектор или на даден пазар. Проектът осигурява иновативност и пазарна приложимост на съответната иновация, изпълнявайки поне едно от следните условия:
а) иновацията е защитена с валиден патент за изобретение;
б) иновацията е защитена с валидно свидетелство за регистрация на полезен модел;
в) предлаганата иновация представлява новост на световния/европейския пазар и превъзхожда алтернативните решения.
7. „Фонд/фондове за дялово и рисково инвестиране“ са юридически лица, които управляват и инвестират чужди и/или собствени средства с цел инвестирането на тези средства в рискови/дялови високодоходни активи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 24п, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България.
§ 3. Министърът на иновациите и растежа заявява за вписване в Регистъра на услугите предоставяната от него административна услуга по електронен път чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация в 7-дневен срок от влизането в сила на настоящата наредба.
Приложение към чл. 5
 
 
6389