Министерство на финансите
брой: 80, от дата 6.10.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г. и бр. 13 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Денатурирането на етилов алкохол по общия метод се извършва, като към 100 l етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем най-малко 90 % vol. се прибавят комплексно вещества в количества, както следва:
1. изопропилов алкохол (IPA) – 3 l;
2. метилетилкетон (MEK) – 3 l;
3. денатониум бензоат – 1,0 g.“
§ 2. В чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 12 се отменя.
§ 3. В приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 в секция „Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 4 се отменя.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 в секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 5. В приложение № 5а към чл. 31а, ал. 1 в секция „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 13 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 6. В приложение № 7а към чл. 37а, ал. 1 и 2 в секция „Съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 7. В приложение № 7в към чл. 37а, ал. 10 в секция „Прилагам следните документи съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 8. В приложение № 7г към чл. 37б, ал. 1 в секция „Прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 9. В приложение № 7е към чл. 37б, ал. 6 в секция „Прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 6 се отменя.
2. В т. 7 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 10. В приложение № 7ж към чл. 37в, ал. 1 в секция „Прилагам следните документи съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се отменя.
2. В т. 8 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 11. В приложение № 7и към чл. 37г, ал. 1 в секция „Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2 следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 12. В приложение № 7л към чл. 37г, ал. 4 в секция „Съгласно чл. 58г, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се отменя.
2. В т. 5 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
§ 13. В приложение № 19а към чл. 114, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 9 се отменя.
§ 14. В приложение № 19в към чл. 117а се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя тире и се добавя „само за лицата, които не са вписани в търговския регистър“.
2. Точка 9 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Методите, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 162/2013 на Комисията от 21 февруари 2013 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз (OB, L 49 от 22 февруари 2013 г.), се признават до 31 декември 2017 г.
§ 16. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от 1 август 2017 г., и § 15, който влиза в сила от деня на обнародването на правилника в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
7287