Министерство на вътрешните работи
брой: 31, от дата 15.4.2011 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба № Iз-895 от 1 април 2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия

 

НАРЕДБА № Iз-895 от 1 април 2011 г.
за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, както и условията за извършване на търговия в тях.
Чл. 2. Изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, включват изпълнението на техническите правила и норми, на които трябва да отговарят обектите, както и изискванията за физическата им защита, регламентирани в Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ОРЪЖИЯ, БОЕПРИПАСИ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
Раздел І
Изисквания към устройството на складовете за съхранение и търговия с взривни вещества и складовете за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия
Чл. 3. (1) Търговията с взривни вещества се извършва само в складовете за съхраняването им при спазване на изискванията за безопасност и отчетност.
(2) Складовете за съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
(3) Строителните конструкции, съоръженията и инсталациите на складовете се проектират и експлоатират съгласно изискванията за пожарна безопасност.
Чл. 4. (1) Складовете за съхранение на взривни вещества, боеприпаси в количества, по-големи от 100 кг, изчислени като барутно съдържание на боеприпасите, и пиротехнически изделия в количества над 20 кг чиста пиротехническа смес са взриво- и пожароопасни обекти и се изграждат извън населени места.
(2) Складовете по ал. 1 трябва да сe охраняват с въоръжена охрана.
Чл. 5. (1) В складовете по чл. 4, ал. 1 трябва да има паспорт съгласно приложение № 1, поставен на видно място.
(2) Паспортът и съпровождащата го документация се утвърждават от управителите на физическите или юридическите лица, притежаващи разрешение за производство, търговия или съхранение, издадено при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
Чл. 6. Взривните вещества и пиротехническите изделия се съхраняват комлектно в оригинална опаковка, наредени на фигури, в пълно съответствие с изискванията за съвместно съхранение.
Чл. 7. Опаковките на съхраняваните взривни вещества и пиротехнически изделия се поставят с надписите (производствените данни и маркировки), обърнати към проходите.
Чл. 8. Разпределението на взривни вещества и пиротехнически изделия по хранилищата и нареждането им на фигури се извършват така, че да се осигурят необходимите оптимални безопасни разстояния между фигурите, правилното съвместно съхраняване, условия за извършване на товаро-разтоварни работи с използването на средства за механизация, правилно проветряване, възможност за контролиране на качественото и техническото им състояние, бързото изнасяне и др.
Чл. 9. (1) Сандъците и опаковките с взривни вещества и пиротехнически изделия се нареждат в хранилищата на фигури по номенклатури и партиди с капаците и отворите нагоре, като се оставят работни проходи и проходи за наблюдение и преглед.
(2) Сандъците от най-долния ред на фигурите се поставят на дървени подложки. Подложките се поставят така, че фигурите да бъдат устойчиви. Забранява се подложките да се заковават към сандъците.
(3) Сандъците от външните редове на фигурите се поставят с маркировката към проходите.
(4) За устойчивост фигурите с височина над 1,50 м се укрепват на половината им височина или на две места с подложки от летви, наредени на една линия.
(5) Взривните вещества и пиротехническите изделия с цилиндрична опаковка се нареждат на фигури в редове, отделени между тях с дървени подложки за устойчивост.
Чл. 10. (1) Височината на фигурите не трябва да превишава допустимата височина за дадения вид взривни вещества и пиротехнически изделия.
(2) Между фигурите се оставят следните проходи:
1. до тавана – не по малко от 50 см;
2. между тях – от 10 до 20 cм;
3. между различните номенклатури в една фигура – 10 cм.
(3) Отделните партиди се разграничават с еднообразни указателни стрелки.
Чл. 11. (1) На всяка фигура с взривни вещества и пиротехнически изделия от една партида се поставя попълнен фигурен етикет от страната на работния проход.
(2) Във всяко хранилище трябва да има схема на разполагането на взривни вещества и пиротехнически изделия, която след всяко предаване и приемане се актуализира.
(3) Във всяка партида може да има само един непълен сандък, който се поставя на най-горния ред от страната на работния проход с допълнителна маркировка.
Чл. 12. Боеприпасите в складовете по чл. 4, ал. 1 се съхраняват подредени на стелажи и/или фигури по начин, осигуряващ добро осветление и вентилация в складовите помещения, като:
1. опаковъчните сандъци и стандартни опаковки (кашон или кутия) с боеприпаси се поставят с надписите (производствените данни) и ключалките, обърнати към проходите;
2. наредените в една фигура боеприпаси от две и повече номенклатури се оставят на разстояние 12 до 18 cм от пода върху дървени накладки или палети;
3. на всеки стелаж или фигура се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни за боеприпасите, като най-отгоре се поставят непълните сандъци (кашон или кутия) с надпис „НЕПЪЛЕН“ и се посочват видът и количеството на боеприпасите в него;
4. в складовете боеприпасите се подреждат така, че да се използва най-добре площта на помещението, да се запази естественото осветление, да се осигури добра вентилация и възможност за бързо изнасяне;
5. за нормална работа с боеприпасите, за наблюдение и преглед (проверка) се оставят проходи между стените и фигурите с боеприпасите с ширина не по малко от 60 см;
6. боеприпасите в заводска опаковка се подреждат в складовете със следните проходи:
а) до тавана – не по малко от 50 см;
б) между тях – от 10 до 20 cм;
в) между различните номенклатури в една фигура – 10 cм;
г) отделните партиди се разграничават с еднообразни указателни стрелки.
Чл. 13. Максималното количество взривни вещества и пиротехнически изделия, които могат да се съхраняват в едно хранилище, се определя съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
Чл. 14. Не се допуска съхранение в хранилищата с взривни материали на други вещества, суровини, материали или оборудване.
Раздел ІІ
Изискванията към устройството на магазините и складовете към тях за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия
Чл. 15. (1) Търговските обекти (магазините) и складовете към тях за търговия и съхранение на оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му.
(2) Строителните конструкции, съоръженията и инсталациите на магазините и складовете към тях се проектират и експлоатират съгласно изискванията за пожарна безопасност.
Чл. 16. На търговската площ на магазините се разполагат витрини, рафтове и стойки за оръжията и боеприпасите по начин, недопускащ пряк достъп до тях на лица.
Чл. 17. (1) В складовете към магазините за оръжия и боеприпаси се разрешава съхраняването на боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни пушки в стандартни производствени опаковки (кашон или кутия), в количества не по-големи от 100 кг, изчислени като барутно съдържание на боеприпаси.
(2) Боеприпасите се разполагат на стелажи, като се поставя етикет с наименованието (вид, калибър), количеството и производствените данни и/или уникалната маркировка, като най-отгоре се поставят непълните опаковки (кашон или кутия).
(3) Освен количествата боеприпаси по ал. 1 в складовете към магазините се разрешава съхраняването до 10 кг барут и до 20 кг пиротехнически изделия, изчислени като чиста пиротехническа смес.
(4) Оръжията се съхраняват в неподвижно закрепени заключващи се каси, разположени в складовите помещения на магазините и подредени по начин, осигуряващ добро осветление и вентилация.
Чл. 18. (1) В складовете за съхранение на магазините за търговия само с пиротехнически изделия се допуска съхраняването на количества, съобразени с капацитетите на помещенията, но не по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес.
(2) Търговията с пиротехнически изделия в магазините се извършва при спазването на следните условия:
1. пиротехническите изделия се съхраняват и продават в магазините за продажба на дребно само в оригинална опаковка и придружени с инструкция на български език;
2. на видно място в магазина се излага списък на предлаганите пиротехнически изделия;
3. пиротехническите изделия, предназначени за продажба, се излагат само върху закрити лавици или под стъклен похлупак в заводска опаковка и в количества, необходими само за непосредствена продажба.
Чл. 19. Забранява се продажбата на видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка (разкъсана опаковка, фитили и други). Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване.
Чл. 20. (1) В търговските обекти и складовете към тях трябва да има паспорт съгласно приложение № 1, поставен на видно място.
(2) Паспортът и съпровождащата го документация се утвърждават от управителите на физическите или юридическите лица, притежаващи разрешение за производство или търговия, издадено при условията и по реда на ЗОБВВПИ.
Глава трета
УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ
Чл. 21. (1) Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия се извършва от лица, притежаващи разрешение за производство или търговия, издадено при условията и по реда на ЗОБВВПИ.
(2) Лицата по ал. 1, които искат да търгуват с взривни вещества, трябва да разполагат със складове за съхранение – собствени или наети, на територията на Република България, а онези, които искат да търгуват с оръжия и боеприпаси и/или с пиротехнически изделия, трябва да разполагат със складове и/или с търговски обекти – собствени или наети, на територията на Република България.
Чл. 22. (1) За изпълнение на чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗОБВВПИ лицата по чл. 21, ал. 1, които извършват търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, водят следните отчетни документи, в които се отразява всяка извършена търговска операция:
1. книга за приход и разход на огнестрелни оръжия – приложение № 2;
2. книга за приход, разход и наличност на боеприпаси – приложение № 3;
3. книга за приход, разход и наличност на пиротехнически изделия – приложение № 4;
4. книга за приход, разход и наличност на взривни вещества – приложение № 5;
5. книга за приход и разход на неогнестрелни оръжия – приложение № 6.
(2) Документите по ал. 1 трябва да са прошнуровани, прономеровани и заверени от районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождение на обекта.
(3) В търговските обекти и складовете за съхранение се води книга на хартиен носител
за контрол и проверка от органите на МВР (приложение № 7).
Чл. 23. (1) Продажбата на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него се извършва само срещу представяне на документ за самоличност и разрешение за придобиване.
(2) Боеприпаси за ловно оръжие, както и елементи за тяхното снарядяване могат да бъдат продавани след представяне на документ за самоличност и валидно разрешение за носене и употреба на оръжие от съответния калибър.
(3) Лицата, притежаващи разрешение за производство или търговия, придобиват огнестрелни оръжия от лица, които не притежават разрешение за производство или търговия, след сключване на договор за покупко-продажба, замяна или дарение и съставяне на съответните счетоводни документи от страна на лицето, притежаващо разрешение за производство или търговия.
(4) Копия на договора и счетоводния документ по ал. 3 се предоставят в РУ на МВР, където оръжието се води на отчет и контрол.
Чл. 24. Продажбата на неогнестрелно оръжие, боеприпаси за него и пиротехнически изделия – фойерверки от категория 2 до 5 кг брутно тегло и от категория 3 до 10 единични бройки, се извършва само на лица, навършили 18-годишна възраст, срещу представяне на документ за самоличност.
Чл. 25. (1) След приключване на работното време огнестрелните оръжия се прибират и заключват в метални каси, разположени в складовите помещения.
(2) При наличие на въоръжена охрана или технически устройства със секретно заключване и недопускащи пряк достъп до тях същите могат да останат в търговската част на обекта.
Чл. 26. Когато огнестрелното оръжие следва да бъде подменено с друго от лице, извършващо търговия, вследствие на рекламация (дефектиране), подмяната се извършва след удостоверяване на техническото състояние на оръжието от лице по чл. 133 ЗОБВВПИ и корекция в контролния талон на съответното разрешение за придобиване на огнестрелното оръжие. Корекцията се извършва от лицето по чл. 21, ал. 1 и се удостоверява с подпис, печат и писмено уведомяване на органа, издал разрешението.
Чл. 27. При прекратяване на дейността си лицата по чл. 21, ал. 1 предават отчетните документи по чл. 22 в едномесечен срок на съответния орган на МВР.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 35, ал. 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
§ 2. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Цв. Цветанов
Приложение № 1 към чл. 5 и чл. 20, ал. 1
ПАСПОРТ
на склад за съхранение на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
1. Кога е построен складът – година.
2. Документ за приемане на склада по реда на Закона за устройство на територията.
3. Собственост и местонахождение.
4. Вид на склада – надземен или подземен.
5. Категоризация …………………… по Закона за устройство на територията.
6. Брой на отделните складови помещения.
7. Пределна вместимост (капацитет) за всяко складово помещение (посочва се № …... на склада).
8. Вентилация – посочва се броят на вентилаторите.
9. Термометри – посочва се броят на термометрите.
10. Влагомери – посочва се броят на влагомерите.
11. Противопожарни съоръжения – посочва се видът и броят.
12. Осветление – описва се:
а) брой на точките;
б) вид на лампите;
в) волтаж на мрежата.
13. Средства за комуникация (телефон, радиостанция или мобилна връзка) с помещението на охраната, с районната служба за пожарна безопасност и защита на населението, с РУ на МВР, с офис на фирмата собственик.
14. Охрана – вид, технически и охранителни съоръжения.
15. Дата на попълване на паспорта.
                                      Изготвил: ………………………
                                            (подпис, печат)
                                     
 Утвърдил: …………………………
                                            (подпис, печат)
Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1, т. 1
КНИГА за приход и разход на огнестрелни оръжия на фирма/търговски обект .......................................
Заведена на ............................г.
Приключена на .....................г.

по
ред
Дата
на
придо-
биване
Придо-
бито
(доку-
мент за придо-
биване)
Данни
за
достав-
чика,
разреше-
ние №
Марка,
модел,
калибър
№ на оръ-
жието
(уни-
кална марки-
ровка)
Дата
на про-
дажба
Данни
на купу-
вача,
разре-
шение
Адрес
на
купу-
вача
Под-
пис
купу-
вач
Под-
пис
про-
давач
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в РУ на МВР.
 
Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1, т. 2
КНИГА за приход, разход и наличност на боеприпаси на фирма .............................................................
Заведена на ...........................г.
Приключена на .....................г.

по
ред
Дата
на
при-
до-
би-
ване/
про-
даж-
ба
Заку-
пено/
про-
дадено
с разре-
шение №,
дата и място
на изда-
ване
Дан-
ни
за
дос-тав-
чика/
ку-
пу-
вача
Ад-
рес
на
дос-тав-
чи-
ка/
ку-
пу-
вача
Боеприпас според калибъра на цевта,
за която е предназначен
 
 
 
 
 
кал.
кал.
кал.
кал.
 
 
 
 
 
п-д
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.

 
 

Боеприпас според калибъра на цевта, за която е предназначен
Под-
пис
на ку-
пу-
вача
Под-
пис
на
про-
да-
вача
кал.
кал.
кал.
кал.
кал.
кал.
 
 
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
 
 

 
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в РУ на МВР.
При приход се попълва придобиване, закупено, доставчик.
При продажба се попълва продажба, продадено, купувач.
 
Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1, т. 3
КНИГА за приход, разход и наличност на пиротехнически изделия
Заведена на ............................г.
Приключена на .....................г.

по
ред
Дата
на при-
доби-
ване/
про-
дажба
Закупено/
продадено с разрешение №, дата и място на издаване
Данни
за доставчика/купувача
Адрес на доставчика/ку-
пувача
Вид пиротехнически изделия по категории
 
 
 
 
 
категория 1
категория 2
категория 3
категория 4
 
 
 
 
 
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.

 
 

Вид пиротехнически изделия по категории
 
Подпис на купувача
Подпис на продавача
категория
Т 1
категория
Т 2
категория
Р 1
категория
Р 2
 
 
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
п-р
р-д
нал.
 
 

 
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в РУ на МВР.
При приход се попълва придобиване, закупено, доставчик.
При продажба се попълва продажба, продадено, купувач.
 
Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1, т. 4
КНИГА за приход, разход и наличност на взривни вещества

по
ред
 
Да-та
 
От къде е получено
(за къде е изпратено)
Данни на купувача
Приход
Разход
вид на ВВ
вид на ВВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ на разрешителното
или нареждането
Подпис
на купувача
Наличност
Подпис на магазинерите при сменна работа
Забележка
вид на ВВ
предал наличността
приел наличността
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в РУ на МВР.
Приложение № 6 към чл. 22, ал. 1, т. 5
КНИГА за приход и разход на неогнестрелни оръжия на фирма/търговски обект.......................................
Заведена на ...........................г.
Приключена на .....................г.

по ред
Придобито
(дата, документ за придобиване)
Данни за доставчика
Марка,
модел,
калибър
№ на оръжието
 
Дата на
продажба
Данни
на
купувача
Адрес на
купувача
Подпис
купувач
Подпис
продавач
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в РУ на МВР.
 
Приложение № 7 към чл. 22, ал. 3
КНИГА за контрол и проверка от органите на МВР
 
Заведен на ...........................г.
Приключен на .....................г.
 

по
ред
Дата
Резултат и констатация от проверката
Име, фамилия, длъжност на проверяващия
Подпис на проверяващия
Подпис на проверявания
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Забележка. Книгата се попълва четливо с химикал, прошнурова се, прономерова се и се подпечатва в РУ на МВР.
4529