Министерство на финансите
брой: 7, от дата 19.1.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.117


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38 от 2016 г., бр. 5 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „над 18-годишна“ се заменят с „от 18- до 22-годишна“.
2. В ал. 13 думите „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „чл. 4, ал. 1 и ал. 3, 5, 6, 9 и 10“.
3. В ал. 15 думите „декларация образец № 1 и“ се заличават.
§ 2. В чл. 3а след думите „на хартиен носител“ се добавя „или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя,“.
§ 3. В чл. 6а, ал. 9, изречение първо думите „до края на месеца, следващ месеца“ се заменят с „до края на втория месец, считано след месеца“.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 12 „Вид осигурен“ код 98 се заличава и се създава код 99:
„– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.“
2. В т. 12.3 в т. 1 на „Забележки“ числата „95 и 97“ се заменят с „95, 97 и 99“.
3. В т. 15.1 в код 2 думите „чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда“ се заменят с „чл. 325, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 326, 330 и 331 от Кодекса на труда“ и думите „чл. 105 и чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител“ се заменят с „чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и чл. 107а от Закона за държавния служител“.
4. В т. 16 в позиция 3 и позиция 4 числото „23“ се заличава, а в т. 3 на „Забележки“ думите „или 98“ се заличават.
5. В точки 16.7 и 16.8 числото „23“ се заличава.
6. След т. 16.8 се създава „Забележка“:
Забележка.
Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се попълват според договорените условия на работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.“
7. В т. 21 думите „чл. 6, ал. 2“ се заменят с „чл. 6, ал. 2 и 12“.
8. В т. 31 числото „98“ се заменя с „99“.
9. В т. 34 в „Забележки“ изречение първо се заличава, а в изречение второ числата „96, 97, 98“ се заменят с „92, 96, 97“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г.
Министър:  Владислав Горанов
420