Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 38, от дата 20.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.45


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология (обн., ДВ, бр. 85 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2021 г.)
§ 1. Изменя се и се допълва приложението към член единствен, което се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно Протокол № 493 от 12.05.2022 г.
Председател: Николай Данчев
3018