Министерство на отбраната
брой: 38, от дата 20.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към Министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към Министерството на отбраната (обн., ДВ, бр. 43 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2019 г. и бр. 44 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 22 т. 3 се отменя.
§ 2. Глава четвърта с чл. 31 – 33 се отменя.
§ 3. В чл. 58 т. 5 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Правилникът влиза в сила от 1 април 2022 г.
За министър: Йордан Божилов
3000