Министерски съвет
брой: 38, от дата 20.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 88 от 13 май 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 13 МАЙ 2022 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от 2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г., бр. 5, 57 и 101 от 2019 г. и бр. 72 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. съдейства за развитието на външноикономическите отношения в контекста на външната политика на България съгласувано с Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на електронното управление, Министерството на транспорта и съобщенията, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и други ведомства и институции съгласно нормативната уредба на страната;“.
§ 2. В чл. 18, ал. 3, т. 7 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ и думите „Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 3. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Общата администрация в министерството е организирана в четири дирекции:
1. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
2. дирекция „Финанси и управление на собствеността“;
3. дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“;
4. дирекция „Оперативни програми и управление на проекти“.“
§ 4. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“:
1. анализира и планира политиката за развитието на човешките ресурси, организира осъществяването на подбора и квалификацията на служителите в министерството и задграничните представителства;
2. изготвя предложения за промени в нормативната уредба в областта на човешките ресурси в дипломатическата служба и за актове на министъра в нейно изпълнение, както и становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
3. подпомага постоянния секретар, в качеството му на председател на Кариерната комисия, като организира свикването на заседания на Комисията и обезпечава провеждането им в информационно-техническо отношение;
4. изготвя документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения, в т.ч. за назначаване и преназначаване на служителите на длъжности в министерството и в задграничните представителства в рамките на годишната ротация, включително изготвя съответните документи за дългосрочно командироване;
5. разработва проектите на длъжностното и поименното разписание на длъжностите в дипломатическата служба;
6. разработва политики за повишаване мотивацията на служителите в министерството;
7. анализира и планира политиката по определянето на работните заплати, като изготвя и предлага мерки за подобряване на системата за заплащане и финансово стимулиране на служителите;
8. подпомага постоянния секретар при изпълнението на функциите му по чл. 14, ал. 1, т. 9 – 13;
9. поддържа актуална информация за командированите национални експерти и българските граждани, работещи в международни организации (ЕС, ООН, ОССЕ, НАТО и др.); осъществява дейности в процеси на координиране и номиниране на кандидатури, изискващи национална подкрепа;
10. участва в заседанията на мрежата на Човешките ресурси на държавите – членки на ЕС;
11. организира процеса по провеждане на учебни стажове, в т.ч. в рамките на оперативните програми, в централното управление и в задграничните представителства;
12. планира и координира обучението на служители за повишаване на квалификацията и кариерното им развитие, включително чрез провеждането на изпити за владеене и ползване на чужд език;
13. координира процеса по сключване на договори за работа с местни лица в задграничните представителства на Република България в чужбина;
14. организира процедурите по обявяване на конкурсите за назначаване на дипломатически служители и на държавни служители без дипломатически ранг, включително общите конкурси за назначаване на служители на длъжност „стажант-аташе“; осъществява методическа и координационна роля по отношение на обучението на служителите на длъжност „стажант-аташе“; обезпечава процесите по провеждането на изпита за придобиване на първи дипломатически ранг „аташе“, повишаването в дипломатически ранг и дипломатическа длъжност;
15. поддържа информационната система и картотека със служебни досиета на служителите в дипломатическата служба, включително и в електронен вид;
16. упражнява контрол за съответствието от страна на служителите на изискванията за заемане на длъжности в дипломатическата служба;
17. издава, заверява и периодично актуализира служебните и трудовите книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж на служителите в министерството;
18. осъществява дейности по привеждането в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители, чието прекратяване на правоотношението с министерството е било признато за незаконно;
19. подпомага в организационно отношение процесите по оценяване на изпълнението на служителите в дипломатическата служба;
20. съхранява дисциплинарни дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
21. подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на социалното сътрудничество;
22. осъществява политиката и дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
23. осъществява административно-техническото обслужване на министерството, организира, осъществява и контролира движението на кореспонденцията в министерството посредством автоматизирана деловодна система, с изключение на кореспонденцията на Инспектората, на дирекция „Консулски отношения“ и на отдел „ЮНЕСКО“ в дирекция „Права на човека“;
24. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на министерството, както и на лични архивни фондове;
25. оказва методическа помощ и контрол върху деловодната и архивната работа в Инспектората, дирекция „Консулски отношения“ и задграничните представителства;
26. приема, обработва и препраща до компетентните структурни звена в министерството или до други държавни учреждения, получени чрез приемната на министерството, писма, жалби, сигнали и заявления на граждани и следи за своевременното изпращане на обратна информация и на отговори до подателите;
27. организира и администрира системата за контрол на изпълнение на решенията в министерството;
28. изпълнява функциите на администратор на системата за електронен документооборот;
29. поддържа регистър на официалните и гербовите печати, използвани в министерството и задграничните представителства;
30. предоставя справки за състоянието на преписките и движението на документите;
31. осигурява достъп до архивния фонд на министерството;
32. организира и осъществява обучения на служителите на министерството за работа с автоматизираната деловодна система;
33. съхранява оригиналите на международните договори с участието на Република България и определените за дългосрочно запазване документи на министерството;
34. осигурява достъп на български и чуждестранни граждани и институции до архивния фонд на министерството при стриктно съблюдаване на нормите за гарантиране на сигурността на информацията;
35. изготвя вътрешни административни актове, свързани с организацията на документооборота и съхранението на документите в министерството и задграничните представителства.
(2) Дейността на дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ се наблюдава от министъра.“
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Дирекция „Финанси и управление на собствеността“:
1. подпомага министъра при планирането, програмирането и бюджетирането на финансовите ресурси на министерството, в т.ч. участва в рамките на своята компетентност при изготвянето и управлява изпълнението на програмния бюджет на министерството, контролира бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и консолидирания бюджет и отчита неговото изпълнение;
2. организира, ръководи и осъществява финансово-счетоводната и материалната отчетност в министерството и в задграничните представителства;
3. организира и ръководи финансово-счетоводната и материалната отчетност във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
4. изготвя разчетите за и контролира изпълнението на капиталовите разходи въз основа на поименни списъци за основен ремонт и план за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи;
5. съставя финансовите отчети на определени от министъра задгранични представителства, в които няма командировани служители за завеждащ финансово-административната служба;
6. съставя финансови и консолидирани отчети, обработва ведомости и баланс на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет, които се предоставят на Министерството на финансите и на Сметната палата, и осигурява съхранението на счетоводните и други документи съгласно нормативните изисквания;
7. участва при подготовката и изготвя становища по проекти на закони и други нормативни и ненормативни актове, анализира резултатите от прилагането на актовете, свързани с дейността на министерството и състоянието на системите за финансово управление и контрол, и при възникване на необходимост предлага актуализиране на утвърдените вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол и прилагането на системата за двойния подпис;
8. участва в комисии и работни групи при изготвяне на доклади, свързани с функционирането на системите за финансово управление и контрол, прилагани в министерството;
9. в рамките на своята компетентност участва в подготовката и съгласуването на проекти на актове на министъра и проекти на нормативни актове, внасяни от министъра в Министерския съвет;
10. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на финансовите задължения на министерството за привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения;
11. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на административното обслужване на граждани и юридически лица;
12. организира и осъществява инвентаризацията на активите на министерството;
13. осъществява контрол по отношение осигуряването, изпращането и отчитането на ценни книжа съгласно Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г., бр. 60 от 2015 г., бр. 66 от 2018 г., бр. 27 от 2019 г. и бр. 101 от 2020 г.);
14. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по отношение на извършените разходи за предоставено консулско съдействие и закрила от задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави;
15. подпомага министъра при осъществяването на дейностите по придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и движими вещи – държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина;
16. организира процедурите по придобиването и разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост;
17. изготвя предложения и становища за оптимизиране на приходите от имотите – държавна собственост, предоставени на министерството, за намаляване на оперативните разходи и за предотвратяване на загуби от последваща обезценка на имотите;
18. събира и актуализира информация за състоянието и нужните инвестиции или ремонтни дейности в имотите – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, и изготвя предложения и становища за мерките за поддръжката им;
19. поддържа и актуализира единна база данни за имотите – държавна собственост, на територията на Република България и в чужбина, предоставени за управление на министерството;
20. изготвя предложения и становища за инвестиции в имоти – държавна собственост, предоставени на министерството, които да позволят запазване на тяхната стойност и адекватна поддръжка с цел използването им по предназначение;
21. събира актуални данни за пазара на недвижими имоти в различните държави и населени места, в които министерството управлява имоти;
22. предприема действия за разрешаване на правни проблеми, свързани с имотите – държавна собственост, предоставени на министерството;
23. предприема действия по проучване на приложимото местно законодателство в държавите, в които министерството стопанисва и управлява имоти;
24. съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството извършва всички дейности, свързани с договаряне и предоговаряне на спогодби с чужди държави за взаимно предоставяне на имоти за нуждите на задграничните представителства;
25. действа като секретариат на Междуведомствената комисия за държавните имоти извън страната и изготвя необходимите документи и предложения за придобиване, разпореждане, предоставяне за управление и отдаване под наем на имоти извън страната;
26. осъществява дейността по управление на ведомствения жилищен фонд на министерството, поддържа регистър на имотите от ведомствения жилищен фонд, организира настаняването във ведомствения жилищен фонд и контролира изпълнението на сключените наемни договори;
27. по отношение на търговските дружества с държавно участие в капитала, на които министърът е принципал:
а) изготвя проекти на актове и документи, с които министърът упражнява правата на държавата;
б) изготвя становища по правни въпроси;
в) изготвя договорите за управление на органите на управление и контрол;
г) анализира финансово-икономическото им състояние и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;
28. изготвя поименните списъци за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи на територията на Република България и организира изпълнението им;
29. изготвя поименните списъци за извършване на основен ремонт от задграничните представителства и организира и контролира изпълнението им съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството;
30. организира, осъществява и контролира ремонта и поддръжката на сградния фонд, машините, съоръженията, оборудването и движимите вещи на министерството;
31. планира и осигурява изпълнението на дейностите и мерките, произтичащи от Закона за енергийната ефективност, по отношение на административните сгради на министерството;
32. осигурява придобиването, разпределянето и отчетността на дълготрайните материални активи, материалните запаси и консумативи за нуждите на министерството;
33. организира дейностите по разпореждане с излишните за министерството движими вещи по реда на Закона за държавната собственост и подзаконовите актове по прилагането му;
34. осигурява дейността по възлагането на концесии;
35. организира и осъществява транспортното обслужване, включително доставка на автомобили за нуждите на министерството и на задграничните представителства;
36. осигурява поддръжката и застраховането на служебните моторни превозни средства в централната администрация на министерството;
37. предприема действия за изготвяне на списъци с актуални данни във връзка с иницииране застраховането на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството.“
§ 6. Член 22 се отменя.
§ 7. Член 23 се отменя.
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“:
1. съдейства на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) при изпълнение на задълженията й за пренос и защита на класифицирана информация по чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;
2. организира и контролира работата с документите и информационните масиви, съдържащи национална класифицирана информация и класифицирана информация на НАТО и ЕС;
3. организира и контролира прилагането на система от мерки, способи и средства за физическа сигурност в задграничните представителства на Република България и Централното управление на министерството;
4. организира и координира извършването на проверки по компетентност на кандидатстващи за работа в задграничните представителства стажанти и местни лица;
5. организира и контролира с експертното съдействие съвместно с дирекция „Финанси и управление на собствеността“ при изпълнението на дейностите, свързани с физическата, техническата и противопожарната защита на задграничните представителства и в сградата на министерството;
6. организира, осъществява и контролира прилагането на системи от мерки, способи и средства за персонална, техническа и физическа сигурност в министерството и задграничните представителства като неотменна част от изискванията за защита на информацията;
7. разработва и организира изграждането и монтаж на съвременни технически средства и съоръжения, свързани с видеонаблюдение, сигнално-охранителна техника, контрол на достъпа и телефонните комуникации в задграничните представителства и Централното управление на министерството;
8. ръководи дейността по организирането и пренасянето на дипломатическата поща между министерството и задграничните представителства;
9. извършва системно обновяване и модернизиране на техническите средства, използвани в министерството и задграничните представителства по линия на сигурността;
10. упражнява контрол и оказва експертно съдействие при наемане, закупуване или строителство на нови сгради и имоти за нуждите на задграничните представителства (административни сгради и резиденции), както и при извършване на ремонтни дейности в тях съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството и другите звена от държавната администрация, имащи отношения по обезпечаването на сигурността;
11. разработва дейности и организира изграждането на зони за сигурност в задграничните представителства и отговаря за извършването на ремонтни дейности в тях, както и в сградата на министерството съгласувано с другите компетентни дирекции в министерството и другите звена от държавната администрация, имащи отношения по обезпечаването на сигурността;
12. организира и контролира прилагането на системи от мерки, способи и средства, с експертното съдействие на компетентните дирекции, за обезпечаване на дейностите, свързани с техническата, комуникационната, физическата сигурност, пропускателен режим и противопожарна защита на задграничните представителства и на министерството, извършва координация между министерството и другите звена от държавната администрация, имащи отношения по обезпечаването на сигурността;
13. оказва експертно съдействие на дирекция „Оперативни програми и управление на проекти“ при реализиране на обществени поръчки за доставка на технически средства по линия на сигурността;
14. организира дейности и задачи по отбранително-мобилизационната подготовка, като:
а) разработва плана за привеждане на министерството в готовност за работа от мирно във военно време, организира и контролира дейностите по разработването на плановете за действие на задграничните представителства на Република България при извънредни обстоятелства и при привеждане в готовност за работа във военно време;
б) организира и контролира дейностите по разработването на плановете за действие на задграничните представителства на Република България при привеждане в готовност за работа във военно време;
в) изгражда и поддържа военновременна автоматизирана система за управление на министерството;
г) организира мероприятия по отбранително-мобилизационната подготовка и защита на служителите на министерството, членовете на техните семейства в страната и в чужбина;
д) организира подготовката на служителите от министерството за действие във военно време;
е) оказва съдействие на членовете на дипломатическия корпус, акредитирани в Република България, при бедствия, аварии, катастрофи и други кризисни ситуации;
15. изпълнява задачите, свързани с прилагането на Закона за електронното управление, Закона за киберсигурност и Стратегията за електронно управление на Република България, и осигурява изпълнението на националните приоритети за прилагане на информационните и комуникационните технологии;
16. разработва, съгласува и прилага стратегии, политики, стандарти, правила и процедури по отношение на дейностите в областта на информационните и комуникационните технологии в министерството и задграничните представителства за прилагане изискванията на нормативната уредба в областта на електронното управление и киберсигурността;
17. планира, организира и осигурява в програмно, материално-техническо и технологично отношение функционалността и интеграцията на различните информационно-технически, програмни средства и комуникационни ресурси, използвани в министерството и задграничните представителства на Република България;
18. планира, организира и осигурява дейностите по предоставяне на публични електронни услуги от министерството и задграничните представителства в съответствие с принципите за електронното управление и киберсигурност, а за тези по чл. 43 – след съгласуване с дирекция „Консулски отношения“;
19. организира, администрира, поддържа и развива информационно-комуникационно инфраструктура на министерството и задграничните представителства на Република България, национални и ведомствени информационни системи, като осигурява взаимодействието им с аналогичните системи, функциониращи в Европейския съюз, НАТО, ОССЕ и други международни организации, както и със системите, функциониращи в други държавни органи и институции, с оглед на извършването на комплексното административно обслужване, с изключение на функциите по чл. 43, т. 13;
20. участва в организацията и оказва експертно и техническо съдействие на други държавни структури при изграждането, развитието и поддръжката на информационните системи и комуникациите на министерството със задграничните представителства на Република България;
21. осъществява дейностите, свързани с постигането на мрежова и информационна сигурност на министерството;
22. подготвя техническите параметри и функционалните изисквания за провеждане на обществени поръчки в областта на информационните технологии и комуникационните системи и осъществява контрол върху сключването и изпълнението на свързаните с тях договори;
23. планира и осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и ползването на хардуерни и софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в министерството, както и на средствата за мобилна комуникация; прави технологични и пазарни проучвания на възможностите за придобиване на приложен софтуер и технологии въз основа на заявки на структурните звена в министерството;
24. координира администрирането на интернет сайтовете на министерството и задграничните представителства и извършва техническите дейности по цялостното присъствие на министерството в дигиталните информационни платформи;
25. организира условията и подпомага експлоатацията от служителите на министерството на мобилни телефонни мрежи, компютърни системи и мрежи със специализирани софтуерни продукти, които изграждат информационно-комуникационната инфраструктура на министерството и задграничните представителства;
26. изпълнява функциите на Орган по развитие и експлоатация (ОРЕ) на комуникационни и информационни системи (КИС), в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, и във връзка с това координира дейността на министерството за взаимодействие със звената за експлоатация на Единна защитена комуникационно-информационна система (ЕЗКИС) и Единна криптографска мрежа (ЕКМ);
27. участва в организацията и оказва експертно и техническо съдействие при изграждането, развитието и поддръжката на информационните и комуникационните системи на министерството и задграничните представителства на Република България, включително:
а) системата за електронен документооборот;
б) комуникационните канали за електронен обмен на данни на министерството със структурите на държавната и общинската администрация и задграничните представителства;
28. осигурява в координация с дирекция „Консулски отношения“ необходимите технически условия, сървърни и комуникационни системи, компютърни конфигурации и базов софтуер за работата на Националната визова информационна система, както и поддръжката на техниката, гарантираща функционирането на основния и резервен център, с цел непрекъснатост на тяхната работа;
29. осигурява обучение на служителите на министерството за използването на програмните продукти и техническите средства с изключение на тези по чл. 43.
(2) В рамките на дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“ се назначава служител по сигурността на информацията, който:
1. следи за спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
2. планира, организира и контролира дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. води регистър на лицата, получили разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност на разрешенията и за промяна в нивата на класификация;
4. следи за правилното определяне нивото на класификация на информацията;
5. организира и провежда обучението на служителите в областта на защитата на класифицираната информация.
(3) В дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“ се създава звено, което да подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане на правилата относно видовете защита на класифицираната информация.
(4) Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“ осъществява функциите си въз основа на Секторна стратегия „е-Външна политика, консулски услуги и българска диаспора“, хармонизирана със Стратегията за електронно управление на Република България, както и въз основа на годишен план за дейността си. Дирекцията представя ежегодно отчет за изпълнението на годишния план.“
§ 9. Член 24а се отменя.
§ 10. Създава се чл. 24б:
„Чл. 24б. Дирекция „Оперативни програми и управление на проекти“:
1. подпомага министъра в осъществяването на политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;
2. проучва възможности, инициира, координира и участва в разработването и изпълнението на проекти по програми, финансирани със средства на Европейския съюз;
3. подпомага структурните звена на министерството при координация на дейностите, свързани с подготовката и изпълнението на проекти и програми, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове и от други международни програми и договори;
4. планира, организира и реализира процедури по възлагане на обществени поръчки в министерството;
5. осъществява дейностите по изготвяне и сключване на договорите за обществени поръчки и на други договори от компетентността на дирекцията, страна по които е министерството;
6. осъществява процесуалното представителство пред съдилища и други юрисдикции по дела, свързани с възлагане на обществени поръчки, по които страна е министерството или министърът;
7. изготвя и предлага процедури, анализи и правни становища, свързани с провежданите в министерството и в задграничните представителства обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки;
8. подготвя становища по представени проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки;
9. води регистър на сключените договори по обществени поръчки, поддържа архив и съставя досиета на проведени обществени поръчки;
10. организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена в регистъра при Агенцията по обществени поръчки.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „4“ се заменя с „3“.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
3. В ал. 3 се правят следните изменения:
а) в т. 10 думите „ООН и сътрудничество за развитие“ се заменят с „ООН и глобални въпроси“;
б) в т. 13 думите „Външноикономически отношения“ се заменят с „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“;
в) в т. 17 думите „дирекция „Пресцентър“ се заменят с „дирекция „Стратегически комуникации и публична дипломация“.
§ 12. В чл. 32, т. 8 след думите „организации и лица“ запетаята и думите „в т.ч. предприема мерки на национално ниво за тяхното имплементиране“ се заличават.
§ 13. Член 36 се отменя.
§ 14. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) думите „Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ се заменят с „Дирекция „ООН и глобални въпроси“;
б) в т. 11 след думата „развитие“ запетаята и думите „и за предоставяне на помощ за развитие и на хуманитарна помощ“ се заличават;
в) точки 12 – 14 се отменят.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 15. В чл. 38, т. 15 думите „дирекция „Човешки ресурси“ се заменят с „дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“.
§ 16. В чл. 39, ал. 1 т. 9 се отменя.
§ 17. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Дирекция „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“ подпомага министъра и дипломатическата служба при провеждане на външноикономическата политика на Република България и съдейства за провеждането на единна и съгласувана политика на Република България по въпросите на политиката за развитие и хуманитарните въпроси, като:
1. съдейства за осъществяване на единна външноикономическа политика и защита на външноикономическите интереси на Република България в координация с компетентните ведомства, като Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на туризма, Министерството на електронното управление, Министерството на транспорта и съобщенията, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и други ведомства и институции съгласно нормативната уредба на страната;
2. съдейства за засилване на ролята на Министерството на външните работи за развитие на външноикономическите връзки, привличане на чужди инвестиции и гарантиране на енергийната сигурност;
3. в рамките на Министерството на външните работи координира изготвянето на единна външноикономическа концепция съгласувано с Министерството на икономиката и индустрията и други ведомства с цел изграждане на по-отчетлив облик на българската икономическа дипломация;
4. в координация с компетентните ведомства изготвя информации и материали по външноикономически въпроси за нуждите на министъра на външните работи, министър-председателя и на президента на Република България; проучва развитието на външноикономическите отношения и стратегиите за външноикономическа политика на други страни;
5. подпомага министъра на външните работи като ръководител на Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), в т.ч. функционира като секретариат на механизма, съдейства за координацията на цялостната подготовка на Република България за членство в ОИСР, включително наблюдава и координира осъществяването на техническите прегледи като част от процеса на разговори за присъединяване към Организацията, обсъжда и прави предложения до компетентните ведомства за внасяне на проекти за решения в Министерския съвет за извършването на необходими законодателни промени в изпълнение на препоръки на ОИСР, следи за изпълнението на решенията, свързани с присъединяването към ОИСР, съдейства за провеждането на информационна кампания във и извън страната за предприетите от България действия по присъединяването към ОИСР и др.;
6. координира позициите по сключването и прилагането на споразумения в сферата на икономическото сътрудничество, инвестициите и свободната търговия между ЕС и трети страни и региони, следи и анализира сформиращи се икономически общности и организации в трети страни от гледна точка на икономическите интереси на Република България, следи проблемите и възможностите на енергийната и технологичната дипломация;
7. осигурява участие в развитието на икономическата дипломация на ЕС и участие в разработването на съответните инструменти на ЕС;
8. съгласувано с компетентните ведомства и институции съдейства за защитата на външноикономическите интереси на страната в рамките на международни организации и многостранни преговори;
9. съвместно с водещите министерства и ведомства съдейства за осигуряване на единна и съгласувана политика на Република България в международни икономически и финансови институции;
10. съдейства за дейността на задграничните представителства на Република България по изпълнение на задачи, свързани с представяне и насърчаване на страната като инвестиционна дестинация за иновации и високотехнологични индустрии, изнасящи производство с висока добавена стойност на международните пазари, както и с оказване съдействие на българския бизнес на пазарите на приемащата страна и мобилизиране на подкрепа за българските компании да излязат на външни пазари; в координация с компетентните секторни ведомства изготвя материали и позиции за ползване от страна на дипломатическите мисии на Република България;
11. в рамките на министерството осъществява координация по въпросите на участието на Република България в инициативата „Три морета“;
12. следи и координира с компетентните ведомства въпросите на технологичната дипломация с цел постигането на прагматичен подход по провеждането на външноикономическите интереси на Република България в глобалните процеси на цифровизация на икономиката;
13. следи и координира с компетентните ведомства въпросите на енергийната сигурност, подпомага провеждането на енергийна дипломация в защита на националните интереси;
14. анализира и изготвя предложения за формиране, за изменение и за допълнение на националното законодателство, свързано с дейността на ООН и други международни правителствени организации в областта на предоставяне на помощ за развитие и на хуманитарна помощ;
15. изготвя програми за предоставяне на помощ за развитие и хуманитарна помощ, прави подбор на проекти в съответствие с утвърдените правила и процедури, извършва наблюдение и контрол върху изпълнението им, оценява тяхната ефективност и предлага мерки за подобряване на резултатите;
16. координира и взаимодейства с други ведомства, с бизнеса и с български и международни неправителствени организации при предоставянето на официална помощ за развитие и хуманитарна помощ; изпълнява ролята на Секретариат на Съвета „Международно сътрудничество за развитие“;
17. инициира и/или координира изготвянето на рамкови позиции на Република България по основните въпроси на сътрудничеството за развитие или по въпроси, определени като приоритетни от Председателството на Съвета на ЕС, в съответствие с механизма, установен в Постановление № 234 на Министерския съвет от 2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие (обн., ДВ, бр. 61 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 40 и 97 от 2014 г. и бр. 41 от 2016 г.);
18. координира подготовката на позиции и други материали по политиката за развитие и хуманитарните въпроси във връзка с участието на Република България във формалните и неформалните заседания на Съвета на Европейския съюз „Външни работи/Развитие“;
19. координира подготовката и осигурява участието на Република България в двете работни групи към Съвета на ЕС – работна група „Развитие“ (КОДЕВ) и работна група „Хуманитарни и продоволствени въпроси“ (КОХАФА), занимаващи се с политиката на развитие и хуманитарните въпроси, и наблюдава и дава принос за подготовката на участието в работната група „Африка, Карибите и Тихоокеанския регион“ (АКТБ) по въпроси от компетентност на министерството;
20. координира подготовката и осигурява участието на Република България в комитетите, механизмите и фондовете на ЕС, свързани с политиката на развитие и хуманитарната помощ;
21. информира Постоянното представителство към ЕС за приетите позиции по въпросите на политиката на развитие и хуманитарната помощ във връзка с участието на страната в Съвета на ЕС „Външни работи/Развитие“, срещите във формат „Генерални директори по развитието“ и в работните групи КОДЕВ и КОХАФА и дава съответни указания.“
§ 18. В чл. 44 думите „Дирекция „Пресцентър“ се заменят с „Дирекция „Стратегически комуникации и публична дипломация“.
§ 19. В чл. 49, ал. 1 думите „Административно обслужване“ се заменят с „Човешки ресурси и административно обслужване“.
§ 20. В чл. 52, ал. 2 думите „Административно обслужване“ се заменят с „Човешки ресурси и административно обслужване“.
§ 21. В чл. 55, ал. 1 думите „Административно обслужване“ се заменят с „Човешки ресурси и административно обслужване“.
§ 22. В чл. 56 ал. 3 се изменя така:
„(3) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена по документ за самоличност и адресът – за българските граждани;
2. имената по документ за самоличност, личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които съдържат реквизитите по т. 1 – 3, но не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.“
§ 23. Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3
Обща численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на външните работи, в т.ч. в задграничните представителства – 1368
I. Численост на персонала в организационните звена на централно управление на Министерството на външните работи – 661 щатни бройки, в т.ч.:

Политически кабинет, включително съветници, експертни и  технически сътрудници
16
Постоянен секретар
1
Главен секретар
1
дирекция „Вътрешен одит“
10
Инспекторат
11
Финансови контрольори
3
Обща администрация
204
в т.ч.:
 
дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“
66
дирекция „Финанси и управление на собствеността“
76
дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“
49
дирекция „Оперативни програми и управление на проекти“
13
Специализирана администрация
415
в т.ч.:
 
Генерална дирекция „Политически въпроси“
4
Генерална дирекция „Двустранни отношения“
2
Генерална дирекция „Европейски въпроси“
4
дирекция „Обща външна политика и
политика за сигурност на ЕС“
19
дирекция „Политика за сигурност“
25
дирекция „ООН и глобални въпроси“
19
дирекция „Права на човека“
25
дирекция „Америка“
13
дирекция „Азия, Австралия и Океания“
16
дирекция „Близък изток и Африка“
15
дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“
25
дирекция „Двустранно европейско сътрудничество“
19
дирекция „Югоизточна Европа“
25
дирекция „Източна Европа и Централна Азия“
16
дирекция „Международно право и право на ЕС“
26
дирекция „Правна“
15
дирекция „Консулски отношения“
61
дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация“
14
дирекция „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“
21
дирекция „Ситуационен център“
15
дирекция „ Стратегически комуникации и публична дипломация“
13
дирекция „Държавен протокол“
23

II. Общата численост на персонала в задграничните представителства на Република България е 707 щатни бройки.“
Заключителни разпоредби
§ 24. В т. 1 от приложение № 2 към чл. 5, ал. 5 от Постановление № 221 на Министерския съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7, 12 и 16 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от 2002 г., бр. 76 и 86 от 2003 г., бр. 10, 49 и 84 от 2005 г., бр. 19 от 2006 г., бр. 83 от 2009 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 80 от 2013 г., бр. 7 от 2017 г. и бр. 5 и 101 от 2019 г.) числото „709“ се заменя със „707“.
§ 25. Министърът на външните работи да извърши съответните промени в длъжностното разписание на министерството в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.
Министър-председател: Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2999