Министерство на земеделието
брой: 38, от дата 20.5.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.44


Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от 2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19 и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение № 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2018 г.; бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г., бр. 18 и 77 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г. и бр. 17 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 27в, ал. 4 след думата „смъртта“ се добавя „когато е настъпила до 31 октомври включително“.
§ 2. В чл. 32, ал. 6 след думата „смъртта“ се добавя „когато е настъпила преди изтичане на периода“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. За кампания 2022 земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, се счита за отделна култура (угар) при изчисляване на дяловете на различните култури по чл. 3, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП е установено, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва, в съответствие с чл. 1, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484 на Комисията от 23 март 2022 г. за предвиждане на дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране за референтната 2022 година (OВ, L 98, 25.3.2022 г.) (Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484).
§ 4. (1) За кампания 2022 земя, заявена за подпомагане като екологично насочени площи, оставени под угар, се счита за екологично насочени площи по чл. 5, ал. 1 като земя, оставена под угар, включително когато при проверки по чл. 37 от ЗПЗП се установи, че тази земя се използва за паша или от нея се прибира реколта за производствени цели, или се обработва, в съответствие с чл. 1, параграф 2 от Решение за изпълнение (ЕС) 2022/484.
(2) Когато земята, заявена за подпомагане като оставена под угар, по ал. 1 се използва за паша или за прибиране на реколта за производствени цели, или се обработва, се разрешава върху нея да се използват продукти за растителна защита, с изключение на площите, върху които се произвежда по правилата на биологичното растениевъдство.
§ 5. За кампания 2022 забраната по чл. 6 не се прилага.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър: Иван Христанов
2937