Министерски съвет
брой: 18, от дата 10.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.39


Постановление № 45 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 5 МАРТ 2015 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постанов­ление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 4, изречение второ след думата „Пенсии“ се поставя запетая и се добавя „фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 изречение второ се отменя.
§ 3. В чл. 4, ал. 2, изречение първо думите „и 2“ се заличават.
§ 4. В чл. 5 думите „ал. 1, 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 5. В чл. 6 думите „ал. 1, 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 6. Член 7 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 7. Навсякъде в наредбата думата „производители“ се заменя със „стопани“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване и за работниците или служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, може да се поиска издаване и заверка на осигурителни книжки за периоди на осигуряване преди 1 юли 2015 г. по досегашния ред.
§ 9. Осигурителни книжки, издадени преди 1 юли 2015 г., се заверяват за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г. по досегашния ред.
§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януа­ри 2015 г. с изключение на:
1. Параграф 1, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
2. Параграф 6, който влиза в сила от 1 юли 2015 г.
3. Параграф 7, който влиза в сила от 17 февруари 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1654