Министерски съвет
брой: 18, от дата 10.3.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 43 от 5 март 2015 г. за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 ОТ 5 МАРТ 2015 Г.
за изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2000 г., бр. 19 от 2002 г. и бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 4 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1652