Президент на Републиката
брой: 20, от дата 8.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.20


Указ № 38 за назначаване на Иван Николов Котов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан със седалище в София

 

УКАЗ № 38
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Николов Котов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ислямска република Афганистан със седалище в София.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 февруари 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1533