Министерски съвет
брой: 27, от дата 31.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 57 от 28 март 2017 г. за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 28 МАРТ 2017 Г.
за приемане на Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Отменя се Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корек­ции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление  на миграционните потоци“ (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2015 г.).
(2) Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. се прилага до издаването на декларация за приключването и окончателен контролен доклад на програмен период 2007 – 2013 г. за програмите, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ на Европейския съюз или до окончателното затваряне на програмите от Европейската комисия.
§ 2. Отменя се чл. 9а от Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм., бр. 2 от 2016 г.).
Министър-председател:  Огнян Герджиков
За главен секретар на Министерския съвет:  Росен Кожухаров
НАРЕДБА
за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корек­ции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се посочват:
1. случаите на нередности, съставляващи нарушения на приложимото право, извършени чрез действия или бездействия от бенефициента, които имат или биха имали за последица нанасянето на вреда на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и които представляват основания за извършване на финансова корекция по  чл. 70, ал. 1, т. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
2. минималните и максималните стойности на процентните показатели на финансовите корекции, определяни за нередности на основание чл. 70, ал. 1, т. 1 – 9 ЗУСЕСИФ.
Чл. 2. (1) Нередностите по чл. 1, т. 1, както и приложимите процентни показатели на финансови корекции за тях са посочени в приложение № 1.
(2) Приложимите процентни показатели на финансови корекции за нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 1, 3 – 7 ЗУСЕСИФ са посочени в приложение № 2.
(3) За нередностите по чл. 70, ал. 1, т. 2 и 8 ЗУСЕСИФ не се прилага пропорционалният метод.
Раздел II
Определяне на финансовата корекция. Диференциален метод и пропорционален метод
Чл. 3. (1) При определяне размера на финансовите корекции се отчита естеството и сериозността на нарушението, допуснато от бенефициента, и финансовото отражение, което то има или би могло да има върху средствата от ЕСИФ.
(2) Определянето на размера на финансовите корекции се извършва чрез прилагането на диференциален метод, а когато това е невъзможно – чрез пропорционален метод.
Чл. 4. Когато се определя финансова корекция чрез прилагане на диференциалния метод, нейният размер трябва да е равен на реално установените финансови последици на нередността върху изразходваните средства – допустими разходи.
Чл. 5. (1) Размерът на финансовата корекция се установява по пропорционалния метод, когато поради естеството на нарушението е невъзможно да се даде реално количествено изражение на финансовите последици. В този случай за определянето на финансовата корек­ция се прилага процентен показател спрямо засегнатите от нарушението разходи.
(2) При определянето на финансовото отражение на нарушението се съпоставят разходите в рамките на предоставената безвъзмездна финансова помощ по договора, извършени след възникване на нарушението, и хипотетичният размер на разходите в ситуация, в която не е имало нарушение.
(3) При прилагането на пропорционалния метод изчисляването на финансовата корекция се извършва, като процентният показател, посочен в приложения № 1 и 2, се отнася към сумата на засегнатите от нарушението разходи, които са поискани от бенефициента за възстановяване, като се прилага следната формула:
К = Пк x Ср,
където:
К е стойността на финансовата корекция;
Пк – процентният показател на финансовата корекция съгласно съответното приложение;
Ср – сумата на допустимите, поискани от бенефициента, разходи, за който е констатирано нарушението.
Чл. 6. В случаите, при които констатираното нарушение няма и не би имало реално или потенциално финансово отражение, се определя финансова корекция по пропорционалния метод, като се прилага нулев процентен показател.
Чл. 7. При констатирани нередности, посочени в приложение № 1, засягащи едни и същи разходи, процентът на финансови корекции не се натрупва. В този случай се индивидуализира финансова корекция за всяко нарушение, засягащо едни и същи разходи, след което в акта по чл. 73, ал. 1 ЗУСЕСИФ се определя обща корекция за всички нарушения, засягащи едни и същи разходи, чийто размер е равен на най-високия приложим процент.
Чл. 8. (1) За констатирана нередност по приложение № 2 се определя самостоятелна финансова корекция, като се прилага съответният процентен показател за всяка от тях.
(2) Финансова корекция, определена по реда на чл. 7, и финансова корекция, определена по реда на ал. 1, се натрупват до размера, определен в чл. 71, ал. 3 ЗУСЕСИФ.
Допълнителна разпоредба
§ 1. Наредбата се прилага и по отношение на:
1. Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица;
2. програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 (Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014 – 2020, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – бивша Югославска република Македония 2014 – 2020, Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РумънияБългария, Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГърцияБългария, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020, Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014 – 2020, Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020, Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ III, Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014 – 2020“);
3. Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“, фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 70, ал. 2 във връзка с чл. 72, ал. 4 и § 5, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чл. 7а от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 53 от Регламент (ЕС)  № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, чл. 46 от Регламент № 514/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
 
Приложение № 1  към чл. 2, ал. 1
НАРУШЕНИЯ И ПРОЦЕНТЕН ПОКАЗАТЕЛ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ

Раздел I
Обявление и документация за обществена поръчка/процедура
за избор с публична покана
№ по ред
Нарушение
Описание на нарушението
Показател на корекцията
(в %)
1.
Липса на публикуване на обявление за процедура за обществена поръчка
Обявлението не е публикувано в съответствие с приложимите правила.
100 на сто;
25 на сто, в случай че публикуването на обявление за поръчка се изисква от приложимите нормативни актове и не е било публикувано в „Официалния вестник“ („ОВ“) на ЕС, но е публикувано по начин, който гарантира достъп на предприятие, намиращо се в друга държава членка, до подходяща информация относно обществената поръчка, преди тя да бъде възложена, така че то да може да представи оферта или да изрази интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението за поръчката или е било публикувано на национално ниво (в съответствие с националното законодателство), или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка са били спазени, като тези стандарти са определени в раздел 2.1 от Тълкувателно съобщение на Комисията № 2006/C 179/02.
2.
Незаконосъобразно разделяне на поръчките за строителство/ услуги/доставки
Поръчка за строителство или за доставки на стоки и/или услуги се разделя, в резултат на което излиза извън обхвата на приложимите нормативни актове, т.е. избягва се публикуването в РОП/„ОВ“ на ЕС за целия набор от строителни дейности, услуги или доставки – предмет на обществена поръчка.
100 на сто;
25 на сто, в случай че публикуването на обявление за поръчка се изисква от приложимите нормативни актове и не е публикувано в ОВ на ЕС, но е публикувано по начин, който гарантира достъп на предприятие, намиращо се в друга държава членка, до подходяща информация относно обществената поръчка, преди тя да бъде възложена, така че то да може да представи оферта или да изрази интерес за участие в поръчката; това означава, че обявлението за поръчката или е било публикувано на национално ниво (в съответствие с националното законодателство), или основните стандарти за публикуване на обявление за поръчка са били спазени; за повече детайли относно тези стандарти виж раздел 2.1 от Тълкувателно съобщение на Комисията № 2006/C 179/02.
3.
Неспазване на сроковете за получаване на офертите
 
Сроковете за получаване на офертите са по-кратки от сроковете, посочени в приложимите нормативни актове.
25 на сто, в случай че съкращаването на сроковете е по-голямо или равно на 50 на сто;
10 на сто, в случай че съкращаването на сроковете е по-голямо или равно на 30 на сто;
5 на сто в случай на каквото и да е друго съкращаване на сроковете (този процент на корекцията може да бъде намален от 5 на 2 на сто, когато се счита, че характерът и тежестта на нарушението не оправдават корекция от 5 на сто).
4.
Недостатъчен срок за потенциалните участници/кандидати за достъп до документацията за обществена поръчка
Срокът за потенциалните участници/кандидати за достъп до документация за участие е прекалено кратък и това ограничава необосновано конкуренцията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Корекции се прилагат за всеки конкретен случай, като при определяне на стойността на корекцията се вземат предвид евентуални смекчаващи фактори, свързани със спецификата и сложността на поръчката, по-специално възможната административна тежест или затруднения в осигуряването на тръжната документация.
25 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към нея е по-кратък от 50 на сто от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите разпоредби);
10 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към нея е по-кратък от 60 на сто от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите разпоредби);
5 на сто, в случай че срокът, който потенциалните участници/кандидати имат за достъп до документацията, или срокът за публичен достъп до обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към нея е по-малък от 80 на сто от срока за получаване на офертите (в съответствие с приложимите разпоредби).
5.
Липса на публикация за удължаване на срока за получаване на офертите в процедурата
Срокът за получаване на офертите е удължен, без това да бъде публикувано съгласно съответните правила (т.е. публикуване в РОП/„ОВ“ на ЕС, ако обществената поръчка подлежи на публикуване).
10 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.
6.
Незаконосъобразен избор на по-облекчен ред за възлагане на обществена поръчка
Възложителят възлага обществена поръчка по по-облекчен ред, без да са налице нормативно установените предпоставки за това.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
7.
Недостатъчна обосновка за липса на публикуване на обявление за обществена поръчка при възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността
 
Възложителят възлага обществена поръчка в областта на отбраната и сигурността, без да публикува обявление за обществената поръчка, но обстоятелствата не обосновават използването на такава процедура.
100 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 25 на сто, на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
 
8.
Липса на определяне в обявлението за обществена поръчка на:
а) критериите за подбор, и/или
б) критерия за възлагане
В обявлението за обществена поръчка не са посочени достатъчно подробно критериите за подбор и/или нито в обявлението за обществена поръчка, нито в документацията е посочен критерият за възлагане.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто, ако критериите за подбор/критерият за възлагане са посочени в обявлението или в документацията, но не са посочени достатъчно подробно.
9.
Неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие
Случаи, в които потенциалните участ­ници/кандидати са възпрепятствани от участие поради неправомерни критерии за подбор и/или критерии за възлагане, посочени в обявлението за поръчка или в документацията, например:
а) задължение за наличие на стопанска дейност или представителство в страната или в региона;
б) участниците/кандидатите да притежават опит в страната или в региона.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
 
10.
Критериите за подбор не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката
Когато минималните изисквания за възможностите на участника или на кандидата за определена поръчка не са свързани със и/или не са пропорционални на предмета на поръчката, като по този начин не се гарантира равен достъп на участниците в процедурата или се ограничава конкуренцията за участие в обществената поръчка.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
11.
Дискриминационни технически спецификации
Поставяне на характеристики, които са прекалено специфични и по този начин не предоставят равен достъп на участниците/кандидатите за участие, или това води до необосновано ограничаване на конкуренцията за участие в обществената поръчка.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
12.
Недостатъчно подробно определяне на предмета на договора
Описанието в обявлението и/или в документацията е недостатъчно за потенциалните участници/кандидати да определят предмета на договора.
10 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението;
В случай че изпълнените строителни дейности не са обявени предварително, съответната сума подлежи на корекция от 100 на сто.
Раздел II
Оценяване на предложения
13.
Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно допускане на участници/кандидати в процедурата
Критериите за подбор са изменени по време на етапа на подбора, което води до допускане на участници/ кандидати, които не би трябвало да бъдат допуснати при спазване на обявените критерии за подбор.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
14.
Изменение на критериите за подбор след отваряне на офертите, което води до незаконосъобразно отстраняване на участници/кандидати
Критериите за подбор са изменени по време на етапа на подбор, което води до отстраняване на участници/кандидати, които не би трябвало да бъдат отстранени при спазване на обявените критерии за подбор.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
15.
Оценяване на участниците/кандидатите при използване на незаконосъобразни критерии за подбор или показатели за оценка
По време на оценяването на участниците/кандидатите критериите за подбор са използвани като показатели за оценка или показателите за оценка (или съответните подпоказатели, или относителната им тежест), посочени в обявлението или в документацията, не са били приложени, в резултат на което се прилагат незаконосъобразни критерии за подбор и показатели за оценка. Пример: подпоказателите, използвани за възлагане на договора, не са свързани с показателите за оценка, посочени в обявлението за поръчката или в документацията.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
16.
Липса на прозрачност и/или на равно третиране по време на оценяването
Одитната пътека, отнасяща се конкретно до оценките, поставени на всяка оферта, е неясна/неоправдана/непрозрачна или несъществуваща и/или протоколът/докладът за оценка не съществува или не съдържа всички елементи, изисквани от съответните разпоредби.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
17.
Изменение на оферта/заявление за участие по време на оценяването
Възложителят разрешава на участник/кандидат да измени офертата/заявлението си по време на оценяването на офертите.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
18.
Преговаряне по време на процедурата за възлагане на поръчка
В рамките на открита или ограничена процедура възложителят преговаря с участниците/кандидатите по време на етапа на оценяване, което води до значително изменение на първоначалните условия, посочени в обявлението за поръчката или в документацията.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
19.
Провеждане на процедури на договаряне без предварително обявление и на пряко договаряне при съществена промяна в първоначално обявените условия, посочени в обявлението за обществена поръчка. Ограничена степен на гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането, дори когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са съществени. Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116 ЗОП, ако са изпълнени едно или повече от следните условия:
а) изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
б) изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
в) изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
г) изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.
При процедура на договаряне без предварително обявление и на пряко договаряне първоначално обявените условия за договор са съществено променени, което е основание за обявяване на нова процедура.
25 на сто;
Корекцията може да бъде намалена на 10 на сто или на 5 на сто – в зависимост от тежестта на нарушението.
20.
Отстраняване на оферти с необичайно ниска цена
Офертите на участниците/кандидатите са с необичайно ниски цени по отношение на стоките, строителните дейности или услугите, но възложителят, преди да отхвърли тези оферти, не изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на цената.
25 на сто
21.
Конфликт на интереси
Установен от компетентен съдебен или административен орган конфликт на интереси на бенефициента или на възложителя.
100 на сто
Раздел III
Изпълнение на сключения договор
22.
Съществено изменение на елементите на договора, посочени в обявлението за поръчката или в документацията за участие, или в обявата по чл. 20, ал. 3 ЗОП и информацията към нея.
Ограничена степен на гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането, дори когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са съществени. Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116 ЗОП, ако са изпълнени едно или повече от следните условия:
а) изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
б) изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
в) изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
г) изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.
Съществените елементи на възлагането на поръчката включват, но не се ограничават единствено до цена, естество на дейностите, период на приключване, условия на плащане и използвани материали. Необходимо е за всеки конкретен случай да се прави анализ кои са съществените елементи.
25 на сто от стойността на договора плюс допълнителната стойност по договора, която е резултат от значителното изменение на елементите му.
23.
Намаляване обхвата на договора
Договорът е възложен в съответствие с приложимите нормативни актове, но впоследствие обемът му е намален.
Стойността на намалението в обхвата плюс 25 на сто от стойността на окончателния обем (само в случай на значително намаляване обема на договора).
24.
Възлагане на допълнителни договори за обществени поръчки в нарушение на чл. 116 ЗОП (ако възлагането представлява съществено изменение на първоначалните условия на договора). Ограничена степен на гъвкавост може да се приложи спрямо измененията на договора след възлагането, дори когато такава възможност не е предвидена по ясен начин в обявлението или в документацията. Когато такава възможност не е предвидена в документацията, измененията на договора могат да бъдат приети, ако не са съществени. Изменението се счита за съществено по смисъла на чл. 116 ЗОП, ако са изпълнени едно или повече от следните условия:
а) изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата;
б) изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата;
в) изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или рамковото споразумение;
г) изпълнителят е заменен с нов извън случаите на чл. 116, ал. 1, т. 4 ЗОП.
Основният договор е възложен в съответствие с приложимите разпоредби, но е последван от един или повече допълнителни договори (в писмен или в устен вид), възложени при неспазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове.
100 на сто от стойността на допълнителните договори. Когато сумата на всички допълнителни договори (в писмен или в устен вид), възложени при неспазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове, не надвишава праговете на директивите и 50 на сто от стойността на първоначалния договор, корекцията може да бъде намалена на 25 на сто.
25.
Допълнителни строителни работи или услуги, надвишаващи лимита, определен в съответните разпоредби
 
Основният договор е възложен в съответствие с разпоредбите на приложимите нормативни актове, но е последван от един или повече допълнителни договори, надвишаващи стойността на основния договор с повече от 50 на сто.
100 на сто от стойността, надвишаваща 50 на сто от стойността на първоначалния договор.

 
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

Нарушение
Показател на корекцията (в %)
1. По отношение на бенефициента е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС) № 966/2012
100 на сто
2. Нарушаване на принципите по чл. 4, параграф 8, чл. 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
100 на сто;
В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.
3. Нарушаване на изискването за дълготрайност на операциите в случаите и в сроковете по чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
100 на сто пропорционално на периода, за който е налице нарушение на чл. 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, считано от датата на окончателното плащане.
4. За проекта или за част от него не е налична одитна следа и/или аналитично отчитане на разходите в поддържаната от бенефициента счетоводна система
100 на сто в случаите, когато е налице пълна липса на одитна следа;
10 на сто в останалите случаи;
В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 5 на сто или на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.
5. Неизпълнение на мерките за информация и комуникация – задължителни за бенефициентите
5 на сто;
В съответствие с принципа на пропорционалност размерът на финансовата корекция може да бъде намален на 2 на сто, когато естеството и тежестта на индивидуалното или системното нарушение не оправдава определяне на по-висок размер.
6. Неизпълнение на одобрени индикатори, които са свързани с постигането на целите на програмата
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 90 и 99 на сто – размерът на финансовата корекция е 0 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 80 и 89 на сто – размерът на финансовата корекция е 5 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 70 и 79 на сто – размерът на финансовата корекция е 10 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 60 и 69 на сто – размерът на финансовата корекция е 15 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 50 и 59 на сто – размерът на финансовата корекция е 20 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е между 45 и 49 на сто – размерът на финансовата корекция е 25 на сто.
Когато изпълнението на одобрените по проекта индикатори е под 45 на сто – размерът на финансовата корекция е 100 на сто.

 
2351