Национална здравноосигурителна каса
брой: 109, от дата 21.12.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.55


Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
УСЛОВИЯ И РЕД
за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Глава първа
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСКАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Чл. 1. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има следните права и задължения по тези Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред):
1. възлага на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на директорите на РЗОК да сключат договори с притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти (аптеки) за отпускането на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (наричани за краткост „ЛП, МИ и ДХСМЦ“);
2. осигурява равнопоставеност на търговците на дребно на лекарствени продукти при сключване на договорите по т. 1 с РЗОК;
3. отказва сключване на договори по т. 1 на търговци на дребно на лекарствени продукти, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и в Условията и реда;
4. упражнява контрол върху дейностите в изпълнение на договорите с търговците на дребно на лекарствени продукти съгласно ЗЗО и Условията и реда;
5. изисква, получава от търговците на дребно на ЛП и обработва установената документация в сроковете, определени в Условията и реда;
6. осъществява съвместно наблюдение на вида, обема и качеството на отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ чрез РЗОК и експерти, посочени от регионалните структури на БФС.
Чл. 2. Българският фармацевтичен съюз (БФС) има следните права и задължения по тези Условия и ред:
1. представлява своите членове и търговците на дребно на лекарствени продукти при съгласуване на Условията и реда с НЗОК;
2. съдейства и спомага за спазването и прилагането на тези Условия и ред от страна на търговците на дребно на лекарствени продукти;
3. предоставя при поискване от НЗОК на информация по прилагането на Условията и реда;
4. участва чрез свои представители в арбитражните комисии при условията и по реда на чл. 75 ЗЗО;
5. осъществява съвместно с РЗОК наблюдение на вида, обема и качеството на отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ чрез регионалните структури на БФС;
6. органите на управление на БФС съвместно с НЗОК осъществяват наблюдение по изпълнението на Условията и реда;
7. защитава правата и интересите на притежателите на разрешения за търговия на дребно на лекарствени продукти при сключване и изпълнение на договорите за отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ, сключени между НЗОК и отделните изпълнители;
8. при поискване органите на управление на БФС и на НЗОК взаимно си предоставят информация по прилагането и изпълнението на Условията и реда.
Чл. 3. Представителите на НЗОК и на БФС, определени по реда на чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, издават съвместно всички указания, инструкции и други актове към търговците на дребно на лекарствени продукти по тълкуването и прилагането на Условията и реда.
Глава втора
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ
Раздел I
Условия за сключване на договор за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Чл. 4. (1) За отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК, се сключват договори на основание чл. 45, ал. 17 ЗЗО с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти съгласно приложение № 3 към настоящите Условия и ред.
(2) За сключване на договор по ал. 1 всеки кандидат следва да отговаря на следните условия:
1. да притежава актуално разрешение за търговия на дребно с ЛП в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ;
2. ръководителят на аптеката, вписан в разрешението по т. 1, да е магистър-фармацевт;
3. да не е обявен в несъстоятелност;
4. да не е в производство по ликвидация (посоченото изискване не се отнася за кандидати, регистрирани по Търговския закон като еднолични търговци (ЕТ);
5. да е сключил трудови договори със съответен брой магистър-фармацевти съобразно посоченото от него работно време съгласно Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Наредба № 28);
6. на кандидата да не е наложена по предходен договор с НЗОК санкция „прекратяване на договор“, влязла в сила през последните 6 месеца, предхождащи подаването на заявлението за сключване на договор.
Чл. 5. (1) Кандидатът – притежател на разрешение за търговия на дребно с ЛП в аптека, сключва договор по чл. 4, ал. 1 с НЗОК чрез директора на съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято територия е разкрита аптеката.
(2) В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с ЛП е разкрил повече от една аптека на територията на една РЗОК, договор по чл. 4, ал. 1 се сключва за всяка една от аптеките.
(3) В случаите, когато притежателят на разрешение за търговия на дребно с ЛП е разкрил аптеки на територията на различни РЗОК, договор по чл. 4, ал. 1 се сключва за всяка аптека чрез директора на съответната РЗОК, на чиято територия се намира аптеката.
Чл. 6. За сключване на договор по чл. 4, ал. 1 кандидатът подава до директора на РЗОК заявление по образец съгласно приложение № 1, в което вписва данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от търговския регистър. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. разрешение за търговия на дребно с ЛП в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
3. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката в случаите, когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация на трудовите договори в НАП на работещите в аптеката магистър-фармацевти – заверен от кандидата препис;
5. удостоверения за членство в БФС и за преминати форми за продължаващо медицинско обучение на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната регионална колегия на БФС, с посочен адрес по месторабота на лицата според Националния електронен регистър на членовете на БФС – оригинал;
6. декларация за свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон с други търговци на дребно с лекарствени продукти по образец съгласно приложение № 5.
Чл. 7. (1) Директорът на РЗОК разглежда подадените документи и в 14-дневен срок сключва договор по образец съгласно приложение № 3.
(2) При непълнота и/или неточност в подадените документи директорът на РЗОК писмено уведомява кандидата за това обстоятелство и определя 14-дневен срок за отстраняването й/им. В тези случаи срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на непълнотата и/или неточността.
Чл. 8. (1) Предмет на договор, сключен при настоящите Условия и ред, могат да бъдат всички или някои от следните позиции:
1. ЛП по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4);
2. ЛП, съдържащи едно активно вещество (монопродукти) за лечение на заболяването есенциална хипертония с МКБ код I10;
3. ЛП за домашно лечение на задължително осигурени лица с диагноза COVID-19 (МКБ код U07.1);
4. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, невключени в т. 1, 2 и 3;
5. диетични храни за специални медицински цели;
6. медицински изделия за стомирани болни;
7. медицински изделия – тест-ленти;
8. медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза;
9. медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа;
10. интермитентни катетри;
11. сензори за следене нивото на кръвната захар.
(2) Договорът се подписва от законния представител на притежателя на разрешение за търговия на дребно с ЛП и от ръководителя на аптеката.
Раздел II
Основания и ред за издаване на отказ от сключване на договор и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Чл. 9. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор, когато:
1. кандидатът не отговаря на условията по чл. 4;
2. не са представени някои от изискуемите документи по чл. 6, подадените документи не удостоверяват обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 или нередовностите не са отстранени от заявителя в определения срок по чл. 7, ал. 2.
(2) Директорът на РЗОК издава мотивиран отказ за сключване на договор за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и/или ДХСМЦ.
(3) Отказът се връчва на кандидата или му се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок до 7 дни от издаването му.
(4) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Ред за обявяване на процедура по сключване на договори за отпускане на напълно или частично заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Чл. 10. (1) За обявяване на процедура по сключване на договори за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХСМЦ директорът на РЗОК:
1. публикува на интернет страницата на НЗОК и в регионално печатно издание покана за участие в договарянето към притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити на територията на РЗОК, в която посочва:
а) необходимите документи за сключване на договор с НЗОК и информация за мястото и срока за получаване на образец от комплекта документи;
б) място и срок на подаване на документите;
в) срок за разглеждане на документите и сключване на договори;
г) средства за комуникация и длъжностно лице за контакти в РЗОК;
2. поставя на видно място в сградата на РЗОК поканата по т. 1;
3. поставя на видно място в сградата на РЗОК график за подписване на договорите за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(2) Поканата се публикува и на интернет страницата на БФС.
Чл. 11. (1) След изтичане на сроковете по чл. 10, ал. 1 директорът на РЗОК сключва договор с кандидат – притежател на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, при условие че кандидатът отговаря на условията по чл. 4, ал. 2 и е представил всички изискуеми документи по чл. 6.
(2) От момента на влизане в сила на договора по ал. 1 НЗОК придобива качеството възложител, а кандидатът – изпълнител. Възложителят и изпълнителят са длъжни да спазват изискванията, установени в договора по чл. 4, ал. 1.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗЛПХМ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР С НЗОК/РЗОК
Чл. 12. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписани на електронно предписание, се извършва по реда на глава седма от Наредба № 4.
(2) Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ се извършва само в аптеката от магистър-фармацевт/и, работещ/и в нея.
(3) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ съгласно списъци на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК, при спазване на всички законови изисквания.
Чл. 13. (1) За отпускане на ЛП, МИ, ДХСМЦ изпълнителят изисква представяне на документ за самоличност на ЗОЛ/приносителя, след което проверява в НЗИС за наличието на издадено електронно предписание по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, и дата на издаване на електронното предписание.
(2) Отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ, предписан с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на:
1. документите по ал. 1;
2. оригинал на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и заверен от РЗОК, на територията на която е актуалният избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на ЗОЛ, като копие от него се предоставя в аптеката, отпускаща ЛП, МИ и ДХСМЦ, и се съхранява в нея за срок от една година.
(3) Електронни предписания, с които са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, се изпълняват без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на ЛП, МИ и ДХСМЦ или избора на общопрактикуващ лекар.
Чл. 14. (1) ЛП, МИ и ДХСМЦ се отпускат на лица:
1. осигурени в Република България;
2. осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО;
3. за които се прилага законодателството на Република България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване съобразно материалния и персоналния им обхват.
(2) За идентифицирането на ЗОЛ магистър-фармацевтът въвежда в специализирания софтуер ЕГН на ЗОЛ и датата на издаване на електронното предписание или други регламентирани в Националната здравноинформационна система (НЗИС) начини.
(3) За изпълнението на електронното предписание магистър-фармацевтът се идентифицира чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) в НЗИС.
(4) При изпълнението на електронно предписание на лекарствен продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК, аптечният софтуер има възможност чрез WEB услуга да извърши автоматична проверка в регистъра на НАП за здравноосигурителния статус на пациента.
(5) Когато при извършване на проверката софтуерът, с който работи аптеката, изведе предупредително съобщение за съществуващи непълноти (три месеца) в здравната осигуреност на лицето, магистър-фармацевтът задължително прави разпечатка от страницата на НАП и същата се заверява с подпис и печат от ръководителя на аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените електронни предписания към РЗОК.
(6) За лицата по чл. 14, ал. 1, т. 1 електронното предписание може да бъде изпълнено след представяне на удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски, издадено от НАП, придружено с копие на документа.
(7) За лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 електронното предписание може да бъде изпълнено след представяне на магистър-фармацевта на оригинал и копие на един от следните документи: Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация в РЗОК, придружен с копие на съответния документ.
(8) След като се убеди във верността на копието по ал. 6 и 7, магистър-фармацевтът се подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа същото в аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 15. (1) Електронното предписание не се изпълнява в аптеката в следните случаи:
1. лицето, на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение на електронното предписание, както и ако е освободено от задължението да заплаща здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО (пребиваващи в чужбина повече от 183 дни в една календарна година);
2. електронното предписание не отговаря на изискванията, посочени в чл. 8;
3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания брой опаковки от ЛП, МИ и ДХСМЦ и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на ЛП, МИ и ДХСМЦ;
5. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХСМЦ и МКБ-кодове;
6. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани от ОПЛ или от лекар-специалист повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и при дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти;
7. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани едновременно ЛП от група IА и други за лечение на същото заболяване;
8. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ-код) независимо от вида и броя на издадените електронни предписания;
9. когато за лечението на едно ЗОЛ на едно и също електронно предписание са предписани едновременно ЛП, МИ и ДХСМЦ;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на едно и също електронно предписание са предписани напълно и частично заплащани ЛП;
11. когато електронното предписание за ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписвани по протокол, е издадено след изтичане валидността на протокола;
12. когато в електронното предписание не са попълнени нормативно определените реквизити от ИМП, издал предписанието;
13. лицето не представи един от следните документи:
13.1. когато лицето по чл. 14, ал. 1, т. 1 – в системата на НАП е с прекъснати здравноосигурителни права и не представи в аптеката удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски, издадено от НАП, придружено с копие на документа;
13.2. когато лицето по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 – не представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация в РЗОК, придружено с копие на документа.
(2) Не е налице дублиране на предписанията, ако в рамките на срока, за който са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, различен от 30 дни, общото количество ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати по отделните отрязъци на електронно предписание, не превишава предписаното количество за 100 дни. Настоящото не се прилага в случаите, когато на ЗОЛ е предписан само един ЛП.
(3) Издадено и изпълнено електронно предписание по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, заверен от РЗОК в противоречие на изискванията, и/или некоректно вписани в Електронна рецептурна книжка (ЕРК) диагнози в нея от ОПЛ се изпълнява, и отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ се заплащат напълно или частично на изпълнителя.
(4) При отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписани по протокол, се спазва стриктно утвърдената схема на лечение в протокола.
Чл. 16. (1) При изпълнение на електронно предписание чрез предоставена електронна услуга от НЗОК аптечният софтуер извършва автоматична проверка за:
1. валидност на договор на лекаря, издал електронното предписание, в регистрите на НЗОК към датата на издаване на електронно предписание;
2. активност на ЕРК и на активни диагнози в нея към датата на издаване и датата на изпълнение на електронното предписание;
3. историческа информация за издадените и изпълнени рецепти/електронни предписания на ЗОЛ; информацията е за 18 месеца считано от датата на извикване на електронната услуга за получаване на информацията.
(2) Достъпът до услугите по ал. 1 се осъществява с КЕП, издаден на магистър-фармацевт, работещ в аптеката по договор с НЗОК.
(3) Магистър-фармацевтът отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ само за диагнози (МКБ-код), които са активни в ЕРК към датите на издаване и отпускане на електронно предписание.
(4) ЕРК на хронично болния е електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(5) ЕРК обединява историческа информация за:
1. издадените на ЗОЛ рецептурни книжки и въведени в Национален регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
2. вписаните за ЗОЛ диагнози в Национален регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
3. издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.
(6) ЕРК съдържа информация за последно избрания ОПЛ на ЗОЛ.
Чл. 17. При изразено желание от страна на ЗОЛ/получателя изпълнителят може да отпусне по-малко количество от предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ в електронното предписание.
Глава четвърта
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРИТЕ
Раздел I
Права и задължения на възложителя
Чл. 18. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ електронните предписания, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи и указанията, предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10.
(2) При промени в приложение № 1 на ПЛС възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер във формат, определен от НЗОК, данните в които са задължителни за изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 1-во или 16-о число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10. НЗОК се задължава да поддържа история на всички стойности на лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС с договорените по реда на чл. 45, ал. 10 от ЗЗО отстъпки, както и да предоставя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер с договорените отстъпки в сроковете по ал. 2.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХСМЦ се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди влизането им в сила
(5) Изпълнителят не носи отговорност, в случай че възложителят не е изпълнил задълженията си по предходните алинеи.
(6) Изпълнителят не носи отговорност за спазване на изискванията за предписване на ЛП от приложение № 1 на ПЛС, когато не притежава необходимата медицинска информация от представените по реда на договора документи от пациента за ЛП.
Чл. 19. (1) Възложителят се задължава да заплаща дължимите суми за отпуснатите и отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХСМЦ при условията, в сроковете и по реда на Наредба № 10.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица освен в предвидените от закона случаи данни, които е получил при или по повод изпълнение на договора относно извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица освен в предвидените от закона случаи конкретни данни относно количества и видове на отпусканите в изпълнение на договора ЛП от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които не са в резултат на извършено нарушение на договора, възложителят съставя протокол за неоснователно получени суми, в който посочва размера на сумите, обстоятелствата, свързани с извършеното плащане, вкл. датата, на която е извършено плащането. Въз основа на съставения протокол директорът на РЗОК изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми. Поканата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на поканата по ал. 4 да заплати доброволно сумата/ите, посочени в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора или се събира по съответния ред. В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на неоснователно получени суми от изпълнителя може да има както в рамките на извършван контрол по глава седма от договора, така и извън него. В случаите на извършван контрол с установени нарушения, при които са установени суми за възстановяване, лицата по чл. 42, ал. 1 съставят констативен протокол по чл. 44, ал. 1. При липса на установени нарушения при контрола по реда на глава седма от договора лицата по чл. 42 съставят самостоятелен протокол за неоснователно получени суми, като се прилагат правилата на ал. 5.
(7) Представителите на НЗОК и представителите на Управителния съвет на БФС по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО извършват наблюдение и анализ на тримесечие на текущото изпълнение на определения със закон бюджет на НЗОК за здравноосигурителни плащания за ЛП, МИ и ДХСМЦ и на изпълнението в определените срокове за плащане на изпълнителите.
Чл. 20. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения договор съгласно реда и начина, определени в глава седма.
Раздел II
Права и задължения на изпълнителя
Чл. 21. (1) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ – предмет на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа.
Чл. 22. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване на договора при спазване изискванията на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. Работното време се обявява на видно място на входа на аптеката. През цялото работно време на аптеката се отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(2) Аптеката не може да бъде затворена за повече от 30 дни в рамките на една календарна година поради отсъствие на ръководителя й.
(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят на аптеката е единствен магистър-фармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение на настоящия договор до завръщане на ръководителя. В този случай на видно място задължително се поставя уведомление за срока, в който няма да се изпълняват електронни предписания, както и адрес на най-близката аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият се замества от магистър-фармацевт, включен в списъка на персонала на аптеката.
(5) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период над 30 дни същият се замества от магистър-фармацевт в срокове и по реда на ЗЛПХМ.
(6) Ръководителят на аптеката не може да работи в повече от една аптека.
Чл. 23. (1) В случай че аптеката е затворена за период над 30 дни поради независещи от изпълнителя причини, същият незабавно следва писмено да уведоми възложителя. В този случай договорът не се прекратява и се прилага изискването за поставянето на уведомление за срока, в който няма да се изпълняват електронни предписания, както и адрес на най-близката аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(2) При промяна на ръководителя на аптеката изпълнителят уведомява НЗОК за данните на новия ръководител по реда на чл. 18 от договора и представя доказателства за подадено заявление по реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ. В случай че предходният ръководител на аптеката не осъществява дейността като такъв, новият ръководител има право да извършва всички действия по реда на този договор. Ако изпълнителният директор на ИАЛ издаде отказ за вписване на промяната по чл. 229, ал. 5 от ЗЛПХМ, договорът се прекратява от датата на влизане в сила на отказа. Изпълнителят уведомява писмено възложителя в деня на влизане в сила на отказа.
(3) При преобразуване на юридическото лице на изпълнител, без случаите на ликвидация, не се сключва нов договор с правоприемника на изпълнителя. Правоприемникът на изпълнителя се счита за страна по договора, като е длъжен да уведоми НЗОК в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в съответния регистър на юридическите лица и да представи доказателства за подадено заявление пред ИАЛ по реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ.
(4) В случай на невъзможност за изпълнение на задълженията на ръководителя на аптеката (поради смърт) и неназначен нов такъв по реда на ал. 2 изпълнителят прекратява изпълнението на договора, за което уведомява НЗОК. Отчетите и/или други изискуеми документи по реда на договора се правят от законния представител на изпълнителя, съответно от неговите наследници.
Чл. 24. (1) Изпълнителят се задължава да:
1. въвежда информацията в аптечния софтуер в момента на отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ от магистър-фармацевта, който ги отпуска в присъствието на ЗОЛ/получателя;
2. уведомява писмено или по електронна поща възложителя за промяна в обстоятелства в следните срокове:
2.1. до 7 дни от датата на подаване на заявление в случаите по чл. 231 от ЗЛПХМ;
2.2. до 10 дни от датата на получаване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5 от ЗЛПХМ;
2.3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) търговската регистрация;
б) банковата сметка;
в) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ, представен при сключването на настоящия договор;
2.4. уведомява възложителя в рамките на работния ден по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, или подписано с електронен подпис при настъпване на промяна в списъка на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, като се посочва за всеки от магистър-фармацевтите продължителността и разпределението на работното време;
2.5. уведомява възложителя в рамките на работния ден по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, или подписано с електронен подпис при настъпила промяна в работното време на аптеката или на периода, през който аптеката няма да работи;
3. изпълни стриктно назначеното в предписанието;
4. следи за настъпили промени в приложение № 1 на ПЛС и цените на ЛП, публикувани на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране, както и за настъпили промени в списъците с МИ и ДХСМЦ;
5. следи за настъпили промени в информацията относно основните изисквания към софтуера, публикувана на интернет страницата на НЗОК;
6. спазва правилата за добра фармацевтична практика (ДФП) и Указанията на БФС за прилагане изискванията на ДФП, ефективно въвеждане на стандартите за обслужване и правилата за оценка на съответствието им с нея;
7. не извършва необоснован отказ за изпълнение на електронно предписание;
8. оказва съдействие на контролните органи на НЗОК/РЗОК, като им предоставя:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката;
в) достъп до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ;
9. данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ да съответстват на данните от изпълненото електронно предписание, въведени в аптечния софтуер на аптеката, и данните от електронното предписание.
(2) Всички уведомления във връзка с изпълнението, изменението или прекратяването на договора, извън посоченото изрично в него, могат да се изпращат чрез доставчик на универсална пощенска услуга или чрез услуга за електронна препоръчана поща.
(3) Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си по договора с възложителя на трети лица, освен ако не е уведомил предварително в срок от един месец възложителя и не е получил изрично писмено съгласие за това. При липса на отговор в срок 15 дни от подаване на уведомлението се счита, че е налице мълчаливо съгласие на възложителя за прехвърляне на вземането.
Чл. 25. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, които се заплащат напълно или частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка или други документи, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнителят посочва продажната цена върху опаковката на ЛП на обозначено от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
(3) Изпълнителят отпуска предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ при условията, реда и по цени съгласно списъците на НЗОК и указанията по тяхното прилагане.
(4) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен продукт на цена не по-висока от утвърдената му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
(5) В случаите на намаляване на утвърдената цена на лекарствен продукт с ниво на заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и промяната е включена в актуализационните файлове на НЗОК, изпълнителят отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекарствения продукт на стойност не по-висока от утвърдената пределна цена на съответния лекарствен продукт, в случай че продуктите са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на наличните количества са издадени и получени кредитни известия за търговците на дребно.
(6) Изпълнителят не може да изисква и да приема от ЗОЛ доплащане, надвишаващо максималната стойност, която доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от възложителя съответен актуализиращ файл към номенклатурите на аптечния софтуер, валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт.
(7) В случай че ЛП е предписан по международно непатентно наименование, изпълнителят отпуска лекарствен продукт, включен в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма, количеството в дозова единица и количеството на активното вещество в окончателна опаковка.
Чл. 26. (1) Изпълнителят съхранява информацията за цялостното движение на ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати в изпълнение на договора, както в оперативната база данни на софтуера, така и в архив за не по-малко от една година. Архивът трябва да може да възстанови информацията за движението на ЛП, МИ и ДХСМЦ на компютъра в аптеката в случай на дефект или срив в хардуерната конфигурация на аптечната програма.
(2) При извършване на проверка изпълнителят е длъжен да осигури на контролните органи на РЗОК/НЗОК достъп до информацията по ал. 1 в момента на проверката в оперативната база данни, а при невъзможност – в тридневен срок от извършването й след възстановяване от архив. Информацията по ал. 1 за цялостното движение на ЛП, МИ и ДХСМЦ се генерира от софтуера на аптеките в съответствие със справките, дефинирани в „Изисквания към аптечния софтуер“, публикувани на интернет страницата на НЗОК.
Глава пета
КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ДОСТЪПНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА
Чл. 27. Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ – предмет на договора, при спазване разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закона за медицинските изделия (ЗМИ), Наредба № 4, Наредба № 10 и Наредба № 28.
Глава шеста
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ. УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 28. (1) Изпълнителят отчита отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ два пъти месечно по електронен път в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез уеб услуга. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о число и от 16-о до последното число на месеца.
(2) Електронният отчет по ал. 1 се представя най-късно до третия работен ден включително, следващ периода. В случай на неспазване на този срок изпълнителят представя електронния отчет в следващия отчетен период. Изпълнителят може да представи отчетни документи за не повече от два последователни отчетни периода.
(3) Електронният отчет по ал. 1 се подписва с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) само от ръководителя на аптеката съгласно приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“ към договора.
(4) За отпуснати продукти по договора на правоимащи лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване, регистрационните данни на пациента трябва да съответстват на тези в удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.
(5) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни и реквизити на предписанието, изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и електронният отчет не се обработва от НЗОК до получаване на отчет с коректни данни.
(6) Грешки по ал. 5 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, УИН на лекар, код на специалност, отразени в първичните медицински документи, номер на договора на изпълнителя с НЗОК, регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити и съответните им номенклатури, относими към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(7) В информационната система на НЗОК се обработва последният подаден в сроковете по ал. 2 отчет с коректни данни.
(8) При установяване на технически грешки, свързани с неправилно въвеждане на данни при изпълнение на предписанието, РЗОК изготвя протокол и уведомява изпълнителя през информационната система, като изисква нов коригиран електронен отчетен документ. Корекции се допускат при сгрешени регистрационни данни за правоимащи лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване. Коригираният файл задължително съдържа всички електронни предписания, включени в първоначално подадения електронен отчетен документ, на базата на който е изготвен протоколът, независимо дали електронните предписания са одобрени, или отхвърлени за заплащане в информационната система на НЗОК.
(9) Корекциите в новия отчет по ал. 8 следва да са в съответствие с протокола от РЗОК.
(10) При допусната грешка от лекаря, издал електронното предписание, същото не се изпълнява, като в НЗИС се въвежда статус „отказана“/„анулирано“ и ЗОЛ се насочва от магистър-фармацевта към лекаря за издаване на ново електронно предписание.
Чл. 29. (1) След окончателната обработка за отчетен период директорът на РЗОК/упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Полумесечно известие“, съдържащо одобрените за заплащане рецепти и лекарства в тях и отхвърлените такива, със съответните основания за отхвърляне (основание за неспазване на условията и реда за предписване и/или отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор). Известието се изпраща в срок до шестия работен ден след края на периода на отчитане.
(2) Полумесечното известие по ал. 1 се подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с КЕП.
(3) Не се допуска подаване на нов електронен отчет за отчетния период от страна на изпълнителя след изпращане на полумесечно известие по ал. 1.
Чл. 30. (1) Възражения във връзка с чл. 29, ал. 1 се подават в двуседмичен срок след получаване на полумесечното известие.
(2) Възраженията по ал. 1 се разглеждат и решават от РЗОК в едномесечен срок само след контрол. За одобрените за заплащане след контрол дейности директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с електронен подпис.
(3) За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и ДХСМЦ, за които изпълнителят не е спазил условията и реда за отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор, директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с електронен подпис.
(4) Известието по ал. 2 подлежи на контрол пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При подадено възражение по „Известие след контрол“ и потвърден отказ за заплащане на извършената и отчетена дейност РЗОК задължително информира аптеката по реда на чл. 24, ал. 2.
Чл. 31. Изпълнителят представя в РЗОК в срок до 3-тия работен ден, следващ периода, по график, определен от възложителя, следните документи:
1. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение за регистрация в РЗОК – при изпълнени електронни предписания за лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване;
2. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосигурителния статус към момента на отпускане на ЛП, ДХСМЦ или МИ, на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 или ал. 5.
Чл. 32. Ако в аптеката са изпълнявани електронни предписания за отпуснати ЛП, МИ, ДХСМЦ и съответно на тях е положен КЕП от магистър-фармацевт, който не е част от персонала на изпълнителя, НЗОК не заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
Чл. 33. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:
а) ЛП по чл. 8, ал. 1 – до съответната реимбурсна стойност в зависимост от нивото на заплащане, определена в приложение № 1 на ПЛС и съгласно списък по чл. 12, ал. 3;
б) МИ по чл. 8, ал. 1 – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от стойността, до която НЗОК заплаща същите, съгласно списъка по чл. 12, ал. 3;
в) ДХСМЦ по чл. 8, ал. 1 – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от стойността, посочена за съответната диетична храна в списъка по чл. 12, ал. 3.
(2) НЗОК заплаща за обработването на електронни предписания в случаите, при които Наредба № 10 предвижда определена сума за тази дейност, съобразно определения в Наредба № 10 размер.
(3) За МИ, включени в списъка по чл. 12, ал. 3, възложителят заплаща на изпълнителя до лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези медицински изделия, съгласно Указанията за МИ и Изискванията за съответното заболяване.
Чл. 34. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя след представяне на финансово-отчетни документи (финансови отчети или дебитни/кредитни известия към тях) в електронен вид, в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез уеб услуга и при необходимост при представяне на документите по чл. 31.
(2) Електронен финансов отчет по ал. 1 се подава в срок до два работни дни след изпращане на полумесечното известие и включва само отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ, одобрени за заплащане в това полумесечно известие.
(3) Дебитно известие към финансов отчет по ал. 1 се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол по чл. 30, ал. 3 и включва само одобрените за заплащане ЛП, МИ и ДХСМЦ в това известие.
(4) Кредитно известие към финансов отчет по ал. 1 се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол по чл. 28, ал. 8.
(5) Електронните финансово-отчетни документи се подписват с КЕП от законния представител на изпълнителя, от упълномощено от него лице или ръководителя на аптеката в съответствие с приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“ към договора.
(6) ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати на осигурени в други държави лица, се заплащат от НЗОК след представяне на отделни документи по ал. 1.
(7) Подаването на възражение по чл. 30, ал. 1 не е пречка за изплащане на останалите продукти и дейности, които са одобрени от НЗОК.
Чл. 35. (1) При подаване на електронен финансов документ по чл. 34, ал. 2 информационната система на НЗОК извършва автоматична проверка.
(2) При констатиране на грешки в електронните финансово-отчетни документи, свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и документите не се обработват от НЗОК до получаване на коректни електронни финансово-отчетни документи в сроковете по чл. 34, ал. 2, 3 и 4.
Чл. 36. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната система на НЗОК се извършва проверка и от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК и документът не се приема от НЗОК до получаване на коректен електронен финансово-отчетен документ в срок от един работен ден след получаване на нотификацията.
Чл. 37. (1) За приет електронен финансово-отчетен документ се счита документът, подписан с електронен подпис от директора на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ.
Чл. 38. (1) Условие за плащане на изпълнителя е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящия договор и изпълнение на задълженията по договора.
(2) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(3) В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по предходния член, той дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.
(4) Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената от изпълнителя в договора банкова сметка.
Чл. 39. При неспазване на посочените в чл. 34, 35 и 36 срокове за представяне на финансово-отчетните документи от изпълнителя обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващ период на отчитане.
Чл. 40. (1) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ по чл. 39.
(2) Отчетните документи по ал. 1 се подписват от ръководителя на аптеката и се подпечатват с печата на аптеката с изключение на финансовия отчет, който се подписва от законния представител на изпълнителя или от упълномощено от него лице.
(3) Електронните документи се подписват с КЕП съгласно приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“ към договора.
Чл. 41. Възложителят не заплаща на изпълнителя, в случай че:
1. електронният отчет не отговаря на изискванията на чл. 28, ал. 3, чл. 34, ал. 5 и чл. 40, ал. 3;
2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 28, 31 и 34;
3. има несъответствие между електронните предписания в НЗИС и документи по чл. 28, ал. 1, извън случаите по чл. 28, ал. 8;
4. електронните предписания/рецептите са изпълнени в нарушение на чл. 5, 6, 8, 11;
5. ЛП, МИ и ДХСМЦ са отпуснати на лице, което е с прекъснати здравноосигурителни права към момента на отпускането при условията на чл. 14, ал. 6 и 7;
6. отчетените към НЗОК от аптеката изпълнени електронни предписания не съответстват като данни на тези, въведени като изпълнение в НЗИС и/или на данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
7. отчетените към НЗОК от аптеката електронни предписания, които не са създадени.
Глава седма
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ, ВИДОВЕТЕ САНКЦИИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ
Раздел I
Условия и ред за контрол
Чл. 42. (1) Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Длъжностните лица на НЗОК/РЗОК и членовете на комисиите по етика и качество на регионалните фармацевтични колегии на БФС извършват съвместни проверки по график, определен от НЗОК и БФС. Графикът се утвърждава по РЗОК от управителя на НЗОК и от председателя на УС на БФС.
(3) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК за осъществяване на контрол по сключените договори. Служителите на НЗОК могат да извършват проверки на територията на цялата страна по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на оправомощено от него длъжностно лице, както и проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. За издаване на заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на друга РЗОК контрольорите се определят по предложение на директора.
(4) При извършване на проверките по ал. 3 могат да присъстват експерти на БФС. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по чл. 44.
Чл. 43. (1) Лицата по чл. 42, ал. 1 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ в съответствие с предмета на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на изпълнителя, свързани с изпълнението на договора;
6. контрол върху съответната част от стойността на лекарствените продукти, заплащана съответно от възложителя и от ЗОЛ;
7. контрол по изпълнението на чл. 24, ал. 1, т. 1.
(2) Извършването на контролната дейност се осъществява по начин, който не затруднява дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на лицата по чл. 42 при изпълнение на служебните им задължения до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, и до всички ЛП, МИ и ДХСМЦ, предмет на договора.
(4) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 42 при изпълнение на служебните им задължения.
(5) Лицата по чл. 42, ал. 1 имат право на достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката и техническата възможност на фискалното устройство;
в) всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, и до всички ЛП, МИ и ДХСМЦ, предмет на договора;
г) трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
д) до всички записи, свързани с изпълнението на този договор (доставката и отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ, въведени в аптечния софтуер).
(6) Изпълнителят съхранява в аптеката и ги предоставя при поискване на лицата по чл. 42, ал. 1:
1. данните от изпълнените електронни предписания/рецептурните бланки за последната една година, считано от датата на извършване на проверката;
2. отчетната документация по този договор, фискални бонове, както и фактурите за доставка;
3. в случай че посочената документация по т. 2 не е налична в аптеката, същата се предоставя в срок до три работни дни.
(7) Лицата по чл. 42, ал. 1 при извършване на проверка могат да изискват от магистър-фармацевта представяне на Европейска професионална карта.
Чл. 44. (1) За резултатите от извършената проверка лицата по чл. 42 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в два екземпляра – единият се връчва в деня на приключване на проверката на изпълнителя, а другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва от лицата, извършили проверката, и ръководителя на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва от магистър-фармацевт, работещ в аптеката. В случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ от персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и адрес на аптеката; представляващият лицето по чл. 222 от ЗЛПХМ – собственик на аптеката, магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, посочен в разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; № и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място на съставяне, основание за извършване на проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и описание в какво се състоят констатираните нарушения;
4. получени от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръки за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложения за санкции при констатирани нарушения;
8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага опис на изготвени справки за изпълнени предписания, копия на рецепти, протоколи и други документи, ако това е необходимо. Всички документи се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписани от двете страни.
Чл. 45. (1) Изпълнителят има право на писмено възражение по направените в протокола по чл. 44 констатации пред директора на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня, следващ деня на получаване на протокола.
(2) В случаите, когато изпълнителят оспори констатациите на лицата по чл. 42, извършили проверката, директорът на РЗОК в 7-дневен срок от получаване на писменото възражение изпраща спора за решаване от арбитражна комисия.
(3) Арбитражната комисия задължително се произнася с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката, с което потвърждава или отхвърля изцяло или частично констатациите на лицата по чл. 42.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща в 3-дневен срок от издаването му на директора на РЗОК.
Чл. 46. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лицата по чл. 42, както и при липса на възражение, директорът на РЗОК в 14-дневен срок след произнасяне на арбитражната комисия или съответно след изтичане на срока по чл. 45 издава заповед, с която налага санкциите.
(2) В случай че арбитражната комисия не се произнесе с решение в двуседмичен срок от постъпване на преписката или е налице равен брой гласове „за“ и „против“, поради което няма прието решение, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи санкциите.
(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се връчва на лицето, което представлява изпълнителя, по начин, удостоверяващ получаването.
Чл. 47. Санкциите подлежат на съдебно обжалване по реда на АПК.
Чл. 48. (1) Заповедта на директора на РЗОК за прилагане на санкциите не се изпълнява до изтичане на срока за нейното оспорване по реда на АПК. При подадена жалба заповедта не се изпълнява до решаването на спора от съда.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1 да заплати доброволно сумата/ите, посочена/и в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора.
(3) В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя. Когато няма следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за възстановяването на сумите.
(4) В случай че изпълнителят не заплати доброволно сумите, възложителят пристъпва към събирането им по съответния ред.
Раздел II
Правила за работа на арбитражните комисии
Чл. 49. (1) Арбитражната комисия се състои от 6 членове – равен брой представители на РЗОК и на регионалната фармацевтична колегия на БФС.
(2) За всяка от квотите се определят по двама резервни членове по същия ред, по който се определят постоянните членове.
(3) Комисията се председателства от представители на РЗОК и на БФС на ротационен принцип за срок три месеца.
(4) Съставът на арбитражната комисия се определя със заповед на директора на РЗОК съгласно определените от БФС и от РЗОК редовни и резервни членове, препис от която се изпраща на РФК на БФС.
Чл. 50. Арбитражните комисии работят в съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 51. (1) Всяка арбитражна комисия разглежда споровете в пълен състав. Ако някой от постоянните членове отсъства, се поканва резервен член от съответната квота.
(2) Всяка от страните по спора може в писмен вид да иска отвод на член на комисията, ако са налице обстоятелства, които пораждат основателни съмнения относно неговата безпристрастност и независимост. Членовете на комисиите подписват декларация за липса на конфликт на интереси, която се съхранява от съответното лице, което е излъчило представителите.
(3) В случай на основание за отвод на член на комисия съответното лице го заявява преди разглеждане на преписката и не участва в работата на комисията. Замества се от друг представител на лицето, което го е излъчило.
Чл. 52. (1) Председателят на комисията свиква заседанията, комплектува преписките и разпределя между членовете на комисията изготвянето на доклад по спора и становище относно решението.
(2) Всеки член на комисията участва в работата й, като присъства на заседанията, подготвя доклад и становище относно решения по разпределените му преписки.
(3) Арбитражната комисия разглежда споровете по документи, които страните предварително са представили.
(4) Ако комисията прецени, тя може да изслуша лицата по чл. 42, както и изпълнителя, направил възражения. Комисията може да изисква всички необходими документи, справки и други материали, необходими за формиране на решение.
(5) На всяко заседание на комисията се води протокол, който задължително се подписва от всички членове на комисията.
Чл. 53. (1) Арбитражната комисия се произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен вид, съдържа мотиви и се подписва от всички членове.
(3) Срокът за произнасяне е двуседмичен считан от датата на постъпване на преписката.
(4) Решението се взема с обикновено мнозинство, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в три екземпляра – по един за изпълнителя, директора на РЗОК и съответната регионална фармацевтична колегия на БФС. Решенията се връчват по начин, удостоверяващ получаването им.
(6) Директорът на РЗОК изпраща на арбитражната комисия копие от заповедта за налагане на санкция или за прекратяване на производството.
Чл. 54. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лицата по чл. 42 изцяло или частично, директорът на РЗОК може да издаде заповед за прилагане на санкциите, предвидени в договора между РЗОК и изпълнителя.
(2) В случай че арбитражната комисия не потвърди нито една от наложените санкции, директорът на РЗОК писмено уведомява лицето – обект на проверката, за решението и за прекратяване на производството по проверката.
(3) В случай че арбитражната комисия не стигне до решение по констатациите, направени от лицата по чл. 42, поради равен брой противоположни гласове, комисията изготвя протокол, екземпляр от който се предоставя на директора на РЗОК и на УС на РФК на БФС.
Чл. 55. След приключване на всяка преписка цялата документация се извежда в специална книга и се връща в РЗОК. Копия от преписките се подреждат в архив и се съхраняват от комисията не по-малко от една година. Книгата се съхранява от председателя на комисията.
Раздел III
Санкции
Чл. 56. Нарушенията по сключения договор, видовете санкции и техният размер са определени в глава осма от договора.
Чл. 57. (1) В случаите на отчетена и незаплатена от РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в нарушение на договора, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна техническа грешка при изпълнението на рецептите не се налага санкция.
Чл. 58. Получените от изпълнителя суми без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до датата на възстановяването им.
Чл. 59. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на изискванията на НЗОК, въз основа на невярно декларирани от изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря на условията, при които е сключен договорът, и това е установено от контролните органи по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се прилагат и при констатирани нарушения по изпълнението на настоящия договор между страните за изминал период до една година от сключване на настоящия договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по ал. 2 се определя от договора, действал към момента на извършване на нарушението.
Глава осма
ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ЗЛПХМ
Чл. 60. (1) Настоящите Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, заплащани напълно или частично от НЗОК, отменят предходните Условия и ред (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр., бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24, 62 и 92 от 2021 г.).
(2) Настоящите Условия и ред са със срок на действие от 16.12.2021 г. до 31.12.2022 г.
(3) Заявленията за сключване на договори от търговци на дребно на лекарствени продукти се подават в срок до 15.01.2022 г., като сключените договори са със срок на действие, както следва:
1. за срок от 16.12.2021 г. до сключването на нов договор, но не по-късно от 31.12.2022 г. – за търговците на дребно, които са имали сключен договор преди 15.12.2021 г.;
2. за срок от датата на подписване на договора до сключването на нов договор, но не по-късно от 31.12.2022 г. – за търговците на дребно, които за пръв път кандидатстват за сключване на договор с НЗОК/РЗОК.
(4) Сключените преди влизане в сила на настоящите Условия и ред договори с търговците на дребно се прекратяват, считано от 16.01.2022 г., ако търговецът не е подал заявление за сключване на договор по предвидения в настоящите Условия и ред.
(5) При отказ за сключване на договор, ако търговецът на дребно е имал сключен договор преди 15.12.2021 г., се сключва срочен договор от 16.12.2021 г. до датата на издаване на отказа.
Чл. 61. (1) Възложителят и изпълнителят сключват допълнителни споразумения при:
1. промени в предмета, срока или други условия на договора;
2. промяна в нормативната уредба, която е относима към настоящия договор;
3. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2 ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5 ЗЛПХМ;
4. промяна на наименованието и/или адреса на управление на собственика на аптеката, без да се променя ЕИК на търговеца/дружеството.
(2) При сключване на допълнително споразумение към договора изпълнителят следва да представи в съответната РЗОК копия на документи, удостоверяващи променените обстоятелства.
Чл. 62. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено споразумение.
Чл. 63. Договорът се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. при невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по този договор; в този случай изпълнителят незабавно уведомява писмено възложителя, като договорът се прекратява от датата на уведомлението;
2. при прекратяване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти на изпълнителя – договорът се прекратява с изтичане на срока за обжалване на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба, изключваща действието на целия или на част от договора – договорът се прекратява напълно или частично от датата на влизане в сила на съответната промяна или от датата на приключване на съответната нормативно установена процедура, засягаща действието на договора.
Чл. 64. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма право да кандидатства за сключване на нов договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от прекратяване на предходния договор.
Чл. 65. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено предизвестие до възложителя – от датата на изтичане на предизвестието.
Чл. 66. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие договора, в случай че възложителят системно не заплаща в срок дължимите по договора суми.
Чл. 67. Прекратяването на договора не освобождава възложителя от задължението да заплати на изпълнителя по представени редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 68. (1) Електронни предписания, въведени в НЗИС, се подават от НЗИС за предварителен контрол в информационната система на НЗОК за грешки по чл. 68, ал. 8 преди отпускането им, с изключение на случаите по чл. 68, ал. 8, т. 3.
(2) След извършване на контрол по ал. 1 информационната система на НЗОК изпраща резултат „Да“ или „Не“ на НЗИС. При отрицателен отговор изпълнителят няма право да изпълни предписанието.
(3) Срокът за техническа реализация на контрола по ал. 1 е не по-късно от 31.03.2022 г.
(4) При осигурена техническа възможност от страна на възложителя изпълнителят подава информация за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ по електронен път към информационната система на НЗОК в момента на отпускането им, като се запазва предварителният контрол по ал. 1.
(5) Информацията по ал. 4 се подписва с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) от магистър-фармацевта, извършил отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ.
(6) При обработката на информацията по ал. 4 се извършва логически контрол към регистрите и номенклатурите в информационната система на НЗОК, относими към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК.
(7) При констатиране на грешки по ал. 4 изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и подадените данни не се приемат до получаване на нови коректни данни.
(8) Грешки по ал. 7 могат да бъдат:
1. невалидни данни спрямо регистър на договорните партньори на НЗОК;
2. подадената дейност не е договорена;
3. ЗОЛ е починал към датата на издаване или изпълнение на електронно предписание;
4. невалидни данни спрямо „Регистър електронни рецептурни книжки“;
5. невалидни данни спрямо „Регистър протоколи“;
6. невалидни данни спрямо „Регистър на ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК“;
7. невалидни данни спрямо номенклатура на диагнози, за които НЗОК заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
8. нарушени правила, свързани със срокове на изпълнение на електронни предписания, съгласно нормативната уредба и други.
Неразделна част от настоящите Условия и ред са следните приложения:
1. Заявление за сключване на договор (приложение № 1).
2. Декларация по образец (приложение № 2).
3. Образец на договор (приложение № 3).
4. Лични данни на персонала, работещ в аптеката (приложение № 4).
5. Декларация по чл. 6, т. 6 (приложение № 5).

За НЗОК:
За БФС:
Зоя Вълева
маг.-фарм. Анжела Мизова
София Георгиева
маг.-фарм. Валентин Петков
Вирджиния Вълкова
маг.-фарм. Димитър Маринов
Кирил Обрешков
маг.-фарм. Димитрия Стайкова
Милена Цонева
маг.-фарм. Вергиния Лазарова
Евгения Стойчева
маг.-фарм. Йордан Славчев
Ваня Илиева
маг.-фарм. Ростислав Курдов
Васко Петков
маг.-фарм. Светослав Крумов
Антон Величков
маг.-фарм. Маргарита Грозданова

Приложение № 1
Образец на заявление
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО
ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР....................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .......................................................................................... ,
(пълно наименование на притежателя на разрешение
за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
със седалище и адрес на управление: ...............................
............................................................................................... ,
представлявано от ..............................................................
................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя,
седалище и адрес на управление; за физическо лице – трите имена,
ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на...............................................................
................................................................................................
с документ, удостоверяващ представителната власт*: .. .
(*попълва се само от заявители, които са упълномощени лица, или от заявители, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)
IBAN .................................................................................... ,
BIC ....................................................................................... ,
банка (клон) ....................................................................... ,
тел./факс: ............................................................................ ,
e-mail: ...................................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти № ................../..................................................... ,
издадено от ..........................................................................
Адрес на аптеката: област ................................................ ,
община ............................. , гр./с. ..................................... ,
ул. ...............................  № .., тел.: ......... , факс: .............. ,
ръководител на аптеката: ..................................................
маг.-фарм. .......................................................................... ,
ЕГН ................................... , УИН .....................................
Адрес за кореспонденция: ..................................................
Телефон: .............................................................................. ,
факс: .................................................................................... ,
е-mail: .................................................................................. ,
моб. телефон: .......................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 7, ал. 1, чл. 16 и чл. 19б от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10), кандидатствам за сключване на договор за отпускане на следните продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК:

1. Всички лекарствени продукти по чл. 2, ал. 1, извън тези по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4
 
[_]
2. Лекарствени продукти от следните групи:
 
2.1. Лекарствени продукти от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК)
[_]
2.2. Лекарствени продукти от група IВ, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК)
[_]
2.3. Лекарствени продукти от група IС, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК):
[_]
2.3.1. Лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания
[_]
2.3.2. Лекарствени продукти – аналогови инсулини
[_]
2.3.3. Лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти
[_]
2.3.4. Лекарствени продукти от група IС без тези по т. 2.3.1, т. 2.3.2 и т. 2.3.
[_]
2.4. Лекарствени продукти, съдържащи едно активно вещество (монопродукти) за лечение на заболяването есенциална хипертония с МКБ код I0
[_]
2.5. ЛП за домашно лечение на задължително осигурени лица с диагноза COVID-19 (МКБ код U07.1)
(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени продукти от съответната група по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4, в квадратчето срещу нея се поставя знак „Х“)
[_]
3. Медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по чл. 3, ал. 2 от следните групи:
 
3.1. Диетични храни за специални медицински цели
[_]
3.2. Медицински изделия за стомирани болни
[_]
3.3. Медицински изделия – тест-ленти
[_]
3.4. Медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза
[_]
3.5. Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа
[_]
3.6. Сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата
[_]
3.7. Интермитентни катетри
[_]
(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински изделия и/или диетични храни за специални медицински цели по чл. 3, ал. 2, в квадратчето срещу съответната група се поставя знак „Х“)
 

Прилагам следните документи:
1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната друга държава на кандидата – само за дружествата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
3. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката в случаите, когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация на трудовите договори в НАП на работещите в аптеката магистър-фармацевти – заверен от кандидата препис;
5. удостоверения за членство в Българския фармацевтичен съюз и за преминати форми за продължаващо медицинско обучение на ръководителя на аптеката и на работещите в нея магистър-фармацевти, издадени от съответната регионална колегия на БФС, с посочен адрес по месторабота на лицата според Националния електронен регистър на членовете на БФС – оригинал;
6. декларация за свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон с други търговци на дребно с лекарствени продукти по образец съгласно приложение № 5.
Дата: .......…        …..................................................
(подпис и печат на заявителя)
Приложение № 2
Образец на декларация
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО
ДЕКЛАРАЦИЯ
от .......................................................................................... ,
(пълно наименование на притежателя на разрешение
за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
ЕИК...................................................................................... ,
със седалище и адрес на управление: ...............................
............................................................................................... ,
представлявано от ..............................................................
................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя,
седалище и адрес на управление; за физическо лице – трите имена,
ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на .............................................................
с документ, удостоверяващ представителната власт:..... ,
IBAN..................................................................................... ,
BIC ....................................................................................... ,
банка (клон) ....................................................................... ,
тел./факс: ............................................................................ ,
e-mail: ...................................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти № /................................... ……,
издадено от ..........................................................................
Адрес на аптеката: област ................................................ ,
община ............................. , гр./с. ..................................... ,
ул. ..............................  № …, тел.: .......... , факс: ............. ,
ръководител на аптеката: ..................................................
маг.-фарм. .......................................................................... ,
ЕГН ........................................ , УИН .................................
Адрес за кореспонденция: ..................................................
Телефон: .............................................................................. ,
факс: .................................................................................... ,
е-mail: ...................................................................................
моб. телефон: .......................................................................
С настоящата декларация
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с Условията и реда за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО.
2. Ръководителят на разкритата от мен аптека маг.-фарм.
работи само в посочената аптека.
3. В аптеката разполагам със:
– компютър, разположен в приемното помещение;
– софтуер, отговарящ на основните изисквания на НЗОК.
4. Аптеката ще работи с работно време:
в делнични дни: от ........................  до .......................
в почивни дни:
– събота: от ....................................  до .......................
– неделя: от ....................................  до .......................
– на разположение;
в празнични дни:
– от ..................................................  до .......................
– на разположение.
5. В аптеката работят: ...........................................  бр.
магистър-фармацевти.
При промяна на горепосочените обстоятелствата се задължавам да уведомя писмено РЗОК в сроковете, установени в образеца на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК.
Дата: ..............     .......................................
(подпис и печат)
Приложение № 3
към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
ДОГОВОР
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
               № / ………. 202 г.
Днес, ......................  202 … г., в гр.  на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10) и в съответствие със съгласуваните между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския фармацевтичен съюз (БФС) Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели (Условия и ред), заплащани напълно или частично от НЗОК се сключи настоящият договор между:
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ……………………… – директор на
Районна здравноосигурителна каса – гр. ………………………., седалище и адрес на РЗОК:
гр. ......................................................................................... ,
ул. ...........................................................  № ...................... ,
тел.: .................................................. , факс: ...................... ,
e-mail: .................................................................................. ,
наричана за краткост по-долу „възложител“ – от една страна,
и ........................................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/
европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на
управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти),
представляван от ................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на .............................................................
ЕИК.......................................................................................
Банкова сметка:
Банка:....................................................................................
BIC........................................................................................ .
IBAN..................................................................................... ,
открита на името на:...........................................................
Тел.: .................. /факс: ................. , e-mail: .................... ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека № /дата , издадено от
..................................................
Адрес на аптеката:
област ............................  , община.................................... ,
населено място: гр./с.................................................... ,
ул. ................................................. № ...,
тел.: ..................................... , факс: ................................... ,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм............................................................................. ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
…………………………………………………………………….
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ........................
................................................................................................
Тел.: .................................... , факс: ....................................
E-mail: .............................. , моб. телефон: ........................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: .........................
............................................................................................... ,
наричан по-долу за краткост „изпълнител“ – от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
Глава първа
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителятсе задължава да отпуска лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ) – предмет на договора, при спазване разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закон за медицинските изделия (ЗМИ), Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба № 4), Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (Наредба № 28).
Чл. 2. (1)Изпълнителят чрез посочената в настоящия договор аптека се задължава да отпуска ЛП, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ (приложение № 1 на ПЛС) и съответно в Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща напълно или частично по реда на Наредба № 10, за домашно лечение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) на територията на страната – публикуван на интернетстраницата на НЗОК.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека ще отпуска по реда на този договор:

1. Всички ЛП по ал. 1, извън тези по ал. 2, т. 2, 3 и 4 [_]
2. ЛП от следните групи:
2.1. ЛП от група IА, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК
(обр. МЗ – НЗОК)                                       [_]
2.2. ЛП от група IВ, предписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(обр. МЗ – НЗОК)                                       [_]
2.3. ЛП от група IС, предписвани по„Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК):
2.3.1. Лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания                                                    [_]
2.3.2. Лекарствени продукти – аналогови инсулини                                                                    [_]
2.3.3. Лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти [_]
2.3.4. Лекарствени продукти от групаIС без тези по т. 2.3.1, т. 2.3.2 и т. 2.3.3                                    [_]
3. Лекарствени продукти, съдържащиедно активно вещество (монопродукти) за лечение на заболяването есенциалнахипертония с МКБ код I10                  [_]
4. ЛП за домашно лечение на задъл-
жително осигурени лица с диагноза
COVID-19 (МКБ код U07.1)                          [_]
(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени продукти от съответната група по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4, в квадратчето срещу нея се поставя знак „Х“)

 
Чл. 3. (1) Изпълнителят чрез посочената в настоящия договор аптека се задължава да отпуска на ЗОЛ за домашно лечение на територията на страната МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК от действащите към момента на отпускане списъци и Указания относно реда за предписване и отпускане на медицински изделия от списъка с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група и Указание за работа със списък на диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК, както следва:
1. Списък с МИ, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, изготвен по реда на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 10;
2. Списък на ДХСМЦ, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК, изготвен по реда на глава втора от Наредба № 10.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека отпуска медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели по ал. 1 от следните групи:
1. Диетични храни за специални ме-
дицински цели                                             [_]
2. Медицински изделия за стоми-
рани болни                                                  [_]
3. Медицински изделия – тест-ленти        [_]
4. Медицински изделия – превръз-
ки за булозна епидермолиза                     [_]
5. Медицински изделия за прила-
гане с инсулинова помпа                           [_]
6. Сензори за продължително из-
мерване на нивото на глюкозата               [_]
7. Интермитентни катетри                          [_]
(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински изделия и/или диетични храни за специални медицински цели по чл. 3, ал. 2, в квадратчето срещу съответната група се поставя знак „Х“)
(3) Изпълнителят отпуска медицински изделия по ал. 2 до лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен за медицински изделия в списъка по ал. 1, т. 1.
(4) Указанията по ал. 1 се съгласуват с БФС в частта относно отпускане на МИ, ДХСМЦ преди влизането им в сила.
Чл. 4. При изпълнение на предмета на настоящия договор изпълнителят ползва аптечен софтуер, който отговаря на изискванията на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК. Изискванията към аптечния софтуер се определят съвместно от представителите на НЗОК и БФС.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ С ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСАНИЕ
Чл. 5. Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписани на електронно предписание, се извършва по реда на глава седма от Наредба № 4.
Чл. 6. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ се извършва само в аптеката от магистър-фармацевт/и, работещ/и в нея.
(2) За отпускане на ЛП, МИ, ДХСМЦ изпълнителят изисква представяне на документ за самоличност на ЗОЛ/приносителя, след което проверява в НЗИС за наличието на издадено електронно предписание по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен номер на чуждестранно лице), на когото са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, и дата на издаване на електронното предписание.
(3) Отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ, предписан с „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на:
1. документите по ал. 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и заверен от РЗОК, на територията на която е актуалният избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на ЗОЛ, като копие от него се предоставя в аптеката, отпускаща ЛП, МИ и ДХСМЦ, и се съхранява в нея за срок от една година.
(4) Електронни предписания, с които са предписани ЛП, МИ И ДХСМЦ, се изпълняват без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на ЛП, МИ и ДХСМЦ или избора на общопрактикуващ лекар.
Чл. 7. (1) ЛП, МИ и ДХСМЦ се отпускат на лица:
1. осигурени в Република България;
2. осигурени в друга държава – членка на Европейския съюз, в Швейцария или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО;
3. за които се прилага законодателството на Република България по силата на двустранни спогодби за социално осигуряване съобразно материалния и персоналния им обхват.
(2) За идентифицирането на ЗОЛ магистър-фармацевтът въвежда в специализирания софтуер ЕГН на ЗОЛ и датата на издаване на електронното предписание или други регламентирани в Националната здравноинформационна система (НЗИС) начини.
(3) За изпълнението на електронното предписание магистър-фармацевтът се идентифицира чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) в Националната здравноинформационна система (НЗИС).
(4) При изпълнението на електронно предписание на лекарствен продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК, аптечният софтуер има възможност чрез уеб услуга да извърши автоматична проверка в регистъра на НАП за здравноосигурителния статус на пациента.
(5) Когато при извършване на проверката софтуерът, с който работи аптеката, изведе предупредително съобщение за съществуващи непълноти (три месеца) в здравната осигуреност на лицето, магистър-фармацевтът задължително прави разпечатка от страницата на НАП и същата се заверява с подпис и печат от ръководителя на аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените електронни предписания към РЗОК.
(6) За лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 електронното предписание може да бъде изпълнено след представяне на удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски, издадено/а от НАП, придружено/а с копие на документа.
(7) За лицата по чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 3 електронното предписание може да бъде изпълнено след представяне на магистър-фармацевта на оригинал и копие на един от следните документи: Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация в РЗОК, придружен с копие на съответния документ.
(8) След като се убеди във верността на копието по ал. 6 и 7, магистър-фармацевтът се подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа същото в аптеката за нуждите на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 8. (1) Електронното предписание не се изпълнява в аптеката в следните случаи:
1. лицето, на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение на електронното предписание, както и ако е освободено от задължението да заплаща здравноосигурителни вноски на основание чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО (пребиваващи в чужбина повече от 183 дни в една календарна година);
2. електронното предписание не отговаря на изискванията, посочени в чл. 2 и 3 от договора;
3. предписаният лекарствен продукт не се заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания брой опаковки от ЛП, МИ и ДХСМЦ и определената доза на прием и другите общи изисквания по предписване на ЛП, МИ и ДХСМЦ;
5. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХСМЦ и МКБ-кодове;
6. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани от ОПЛ или от лекар специалист повече от три лекарствени продукта за едно заболяване (един МКБ-код), както и при дублиране на предписанията в рамките на срока, за който са предписани лекарствени продукти;
7. когато на ЗОЛ за един и същи период на лечение са предписани едновременно ЛП от група IА и други за лечение на същото заболяване;
8. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също международно непатентно наименование, за повече от едно заболяване (един МКБ-код), независимо от вида и броя на издадените електронни предписания;
9. когато за лечението на едно ЗОЛ на едно и също електронно предписание са предписани едновременно ЛП, МИ и ДХСМЦ;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на едно и също електронно предписание са предписани напълно и частично заплащани ЛП;
11. когато електронното предписание за ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписвани по протокол, е издадено след изтичане валидността на протокола;
12. когато в електронното предписание не са попълнени нормативно определените реквизити от ИМП, издал предписанието;
13. лицето не представи един от следните документи:
13.1. когато лицето по чл. 7, ал. 1, т. 1 – в системата на НАП е с прекъснати здравноосигурителни права и не представи в аптеката удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски, издадено/а от НАП, придружен с копие на документа;
13.2. когато лицето по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 3 – не представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация в РЗОК, придружена/о с копие на документа.
(2) Не е налице дублиране на предписанията, ако в рамките на срока, за който са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, различен от 30 дни, общото количество ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати по отделните отрязъци на електронно предписание, не превишава предписаното количество за 100 дни. Настоящото не се прилага в случаите, когато на ЗОЛ е предписан само един ЛП.
Чл. 9. (1) Издадено и изпълнено електронно предписание по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, заверен от РЗОК в противоречие на изискванията, и/или некоректно вписани в Електронната рецептурна книжка (ЕРК) диагнози в нея от ОПЛ се изпълнява и отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ се заплащат напълно или частично на изпълнителя.
(2) При отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписани по протокол, се спазва стриктно утвърдената схема на лечение в протокола.
Чл. 10. (1) При изпълнение на електронно предписание чрез предоставена електронна услуга от НЗОК аптечният софтуер извършва автоматична проверка за:
1. валидност на договор на лекаря, издал електронното предписание, в регистрите на НЗОК към датата на издаване на електронно предписание;
2. активност на ЕРК и на активни диагнози в нея към датата на издаване и датата на изпълнение на електронното предписание;
3. историческа информация за издадените и изпълнени рецепти/електронни предписания на ЗОЛ; информацията е за 18 месеца считано от датата на извикване на електронната услуга за получаване на информацията.
(2) Достъпът до услугите по ал. 1 се осъществява с КЕП, издаден на магистър-фармацевт, работещ в аптеката по договор с НЗОК.
(3) Магистър-фармацевтът отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ само за диагнози (МКБ-код), които са активни в ЕРК към датите на издаване и отпускане на електронно предписание.
(4) ЕРК на хронично болния е електронен документ по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(5) ЕРК обединява историческа информация за:
1. издадените на ЗОЛ рецептурни книжки и въведени в Националния регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
2. вписаните за ЗОЛ диагнози в Националния регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
3. издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.
(6) ЕРК съдържа информация за последно избрания ОПЛ на ЗОЛ.
Чл. 11. При изразено желание от страна на ЗОЛ/получателя изпълнителят може да отпусне по-малко количество от предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ в електронното предписание.
Глава трета
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ електронните предписания, задължителните номенклатури и формата на отчетните електронни документи и указанията, предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10.
(2) При промени в приложение № 1 на ПЛС възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер във формат, определен от НЗОК, данните в които са задължителни за изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 1-во или 16-о число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10. НЗОК се задължава да поддържа история на всички стойности на лекарствените продукти от приложение № 1 на ПЛС с договорените по реда на чл. 45, ал. 10 от ЗЗО отстъпки, както и да предоставя актуализиращи файлове към номенклатурите на аптечния софтуер с договорените отстъпки в сроковете по ал. 2.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХСМЦ се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди влизането им в сила.
(5) Изпълнителят не носи отговорност, в случай че възложителят не е изпълнил задълженията си по предходните алинеи.
(6) Изпълнителят не носи отговорност за спазване на изискванията за предписване на ЛП от приложение № 1 на ПЛС, когато не притежава необходимата медицинска информация от представените по реда на договора документи от пациента, за ЛП.
Чл. 13. (1) Възложителят се задължава да заплаща дължимите суми за отпуснатите и отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХСМЦ при условията, в сроковете и по реда на Наредба № 10.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица освен в предвидените от закона случаи данни, които е получил при или по повод изпълнение на договора относно извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица освен в предвидените от закона случаи конкретни данни относно количества и видове на отпусканите в изпълнение на договора ЛП от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които не са в резултат на извършено нарушение на договора, възложителят съставя протокол за неоснователно получени суми, в който посочва размера на сумите, обстоятелствата, свързани с извършеното плащане, вкл. датата, на която е извършено плащането. Въз основа на съставения протокол директорът на РЗОК изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми. Поканата подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на поканата по ал. 4 да заплати доброволно сумата/ите, посочени в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора или се събират по съответния ред. В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на неоснователно получени суми от изпълнителя може да има както в рамките на извършван контрол по глава седма от договора, така и извън него. В случаите на извършван контрол с установени нарушения, при които са установени суми за възстановяване, лицата по чл. 36, ал. 1 съставят констативен протокол по чл. 38, ал. 1. При липса на установени нарушения при контрола по реда на глава седма от договора лицата по чл. 36 съставят самостоятелен протокол за неоснователно получени суми, като се прилагат правилата на ал. 4.
Чл. 14. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения договор съгласно реда на този договор и на раздел шести на Условия и ред.
Глава четвърта
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ – предмет на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа.
Чл. 16. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване на договора при спазване изискванията на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. Работното време се обявява на видно място на входа на аптеката.
(2) През цялото работно време на аптеката се отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(3) Аптеката не може да бъде затворена за повече от 30 дни в рамките на една календарна година поради отсъствие на ръководителя й, освен в случаите по чл. 17, ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3, когато ръководителят на аптеката е единствен магистър-фармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение на настоящия договор до завръщане на ръководителя. В този случай на видно място задължително се поставя уведомление за срока, в който няма да се изпълняват електронни предписания, както и адрес на най-близката аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(5) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият се замества от магистър-фармацевт, включен в списъка на персонала на аптеката.
(6) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период над 30 дни същият се замества от магистър-фармацевт в срокове и по реда на ЗЛПХМ.
(7) Ръководителят на аптеката не може да работи в повече от една аптека.
Чл. 17. (1) В случай че аптеката е затворена за период над 30 дни поради независещи от изпълнителя причини, същият незабавно следва писмено да уведоми възложителя. В този случай договорът не се прекратява и се прилага изискването за поставянето на уведомление за срока, в който няма да се изпълняват електронни предписания, както и адрес на най-близката аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(2) При промяна на ръководителя на аптеката изпълнителят уведомява НЗОК за данните на новия ръководител по реда на чл. 18, ал. 1, т. 2.4 от договора и представя доказателства за подадено заявление по реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ. В случай че предходният ръководител на аптеката не осъществява дейността като такъв, новият ръководител има право да извършва всички действия по реда на този договор. Ако изпълнителният директор на ИАЛ издаде отказ за вписване на промяната по чл. 229, ал. 5 от ЗЛПХМ, договорът се прекратява от датата на влизане в сила на отказа. Изпълнителят уведомява писмено възложителя в деня на влизане в сила на отказа.
(3) При преобразуване на юридическото лице на изпълнител, без случаите на ликвидация, не се сключва нов договор с правоприемника на изпълнителя. Правоприемникът на изпълнителя се счита за страна по договора, като е длъжен да уведоми НЗОК в 7-дневен срок от вписване на преобразуването в съответния регистър на юридическите лица и да представи доказателства за подадено заявление пред ИАЛ по реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ.
(4) В случай на невъзможност за изпълнение на задълженията на ръководителя на аптеката (поради смърт) и неназначен нов такъв по реда на ал. 2 изпълнителят прекратява изпълнението на договора, за което уведомява НЗОК. Отчетите и/или други изискуеми документи по реда на договора се правят от законния представител на изпълнителя, съответно от неговите наследници.
Чл. 18. (1) Изпълнителят се задължава да:
1. въвежда информацията в аптечния софтуер в момента на отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ от магистър-фармацевта, който ги отпуска в присъствието на ЗОЛ/получателя в приемното помещение на аптеката;
2. уведомява писмено или по електронна поща възложителя за промяна в обстоятелства в следните срокове:
2.1. до 7 дни от датата на подаване на заявление в случаите по чл. 231 от ЗЛПХМ;
2.2. до 10 дни от датата на получаване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5 от ЗЛПХМ;
2.3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) търговската регистрация;
б) банковата сметка;
в) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ, представен при сключването на настоящия договор;
2.4. уведомява възложителя в рамките на работния ден по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, или подписано с електронен подпис; при настъпване на промяна в списъка на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, като се посочва за всеки от магистър-фармацевтите продължителността и разпределението на работното време;
2.5. уведомява възложителя в рамките на работния ден по факс или електронна поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, или подписано с електронен подпис при настъпила промяна в работното време на аптеката или на периода, през който аптеката няма да работи;
3. изпълни точно назначеното в предписанието;
4. следи за настъпили промени в приложение № 1 на ПЛС и цените на лекарствените продукти, публикувани на интернет страницата на Националния съвет по цени и реимбурсиране;
5. ползва аптечен софтуер, който отговаря на изискванията на НЗОК, публикувани на интернет страницата на НЗОК; изискванията към аптечния софтуер се определят съвместно от представителите на НЗОК и БФС;
6. спазва правилата за добра фармацевтична практика (ДФП) и Указанията на БФС за прилагане изискванията на ДФП, ефективно въвеждане на стандартите за обслужване и правилата за оценка на съответствието им с нея;
7. не извършва необоснован отказ за изпълнение на електронно предписание или да не поставя изисквания за изпълнението на електронното предписание на пациента, които не са предвидени в закона;
8. оказва съдействие на контролните органи на НЗОК/РЗОК, като им предоставя:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката;
в) достъп до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП;
9. данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ да съответстват на данните от изпълненото електронно предписание, въведени в аптечния софтуер на аптеката, данните от изпълненото електронно предписание в НЗИС и електронните отчети към НЗОК.
(2) Всички уведомления във връзка с изпълнението, изменението или прекратяването на настоящия договор, извън посоченото изрично в него, могат да се изпращат чрез доставчик на универсална пощенска услуга или чрез услуга за електронна препоръчана поща.
Чл. 19. (1) Изпълнителят съхранява информацията за цялостното движение на ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати в изпълнение на договора, както в оперативната база данни на софтуера, така и в архив за не по-малко от една година. Архивът трябва да може да възстанови информацията за движението на ЛП, МИ и ДХСМЦ на компютъра в аптеката в случай на дефект или срив в хардуерната конфигурация на аптечната програма.
(2)При извършване на проверка изпълнителят е длъжен да осигури на контролните органи на РЗОК/НЗОК достъп до информацията по ал. 1 в момента на проверката в оперативната база данни, а при невъзможност – в тридневен срок от извършването й след възстановяване от архив. Информацията по ал. 1 за цялостното движение на ЛП, МИ и ДХСМЦ се генерира от софтуера на аптеките в съответствие със справките, дефинирани в „Изисквания към аптечния софтуер“, публикувани на интернет страницата на НЗОК.
Чл. 20. Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си по договора с възложителя на трети лица, освен ако не е уведомил предварително в срок от един месец възложителя и не е получил съгласие за това. При липса на отговор в срок 15 дни от подаване на уведомлението се счита, че е налице мълчаливо съгласие на възложителя за прехвърляне на вземането.
Чл. 21. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ, които се заплащат напълно или частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка или други документи, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнителят посочва продажната цена върху опаковката на ЛП съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
(3) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен продукт на цена не по-висока от утвърдената му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
(4) В случаите на намаляване на утвърдената цена на лекарствен продукт с ниво на заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и промяната е включена в актуализационните файлове на НЗОК, изпълнителят отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекарствения продукт на стойност не по-висока от утвърдената пределна цена на съответния лекарствен продукт, в случай че продуктите са доставени оттърговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на наличните количества са издадени и получени кредитни известия за търговците на дребно.
(5) Изпълнителят не може да изисква и да приема от ЗОЛ доплащане, надвишаващо максималната стойност, която доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от възложителя съответен актуализиращ файл към номенклатурите на аптечния софтуер, валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт.
(6) В случай че лекарственият продукт е предписан по международно непатентно наименование, изпълнителят отпуска лекарствен продукт, включен в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се спазват предписаната лекарствена форма, количеството в дозова единица и количество на активното вещество в окончателна опаковка.
Глава пета
УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 22. (1) Изпълнителят отчита отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ два пъти месечно по електронен път в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез уеб услуга. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о число и от 16-о до последното число на месеца.
(2) Електронният отчет по ал. 1 се представя най-късно до третия работен ден включително, следващ периода. В случай на неспазване на този срок изпълнителят представя електронния отчет в следващия отчетен период. Изпълнителят може да представи отчетни документи за не повече от два последователни отчетни периода.
(3) Електронният отчет по ал. 1 се подписва с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) само от ръководителя на аптеката съгласно приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“ към настоящия договор.
(4) За отпуснати продукти по договора на правоимащи лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване, регистрационните данни на пациента трябва да съответстват на тези в удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.
(5) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни и реквизити на предписанието, изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и електронният отчет не се обработва от НЗОК до получаване на отчет с коректни данни.
(6) Грешки по ал. 5 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, УИН на лекар, код на специалност, отразени в първичните медицински документи, номер на договора на изпълнителя с НЗОК, регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити и съответните им номенклатури, относими към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(7) В информационната система на НЗОК се обработва последният подаден в сроковете по ал. 2 отчет с коректни данни.
(8) При установяване на технически грешки, свързани с неправилно въвеждане на данни при изпълнение на предписанието, РЗОК изготвя протокол и уведомява изпълнителя през информационната система, като изисква нов коригиран електронен отчетен документ. Корекции се допускат при сгрешени регистрационни данни за правоимащи лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване. Коригираният файл задължително съдържа всички електронни предписания, включени в първоначално подадения електронен отчетен документ, на базата на който е изготвен протоколът, независимо дали електронните предписания са одобрени или отхвърлени за заплащане в информационната система на НЗОК.
(9) Корекциите в новия отчет по ал. 8 следва да са в съответствие с протокола от РЗОК.
(10) При допусната грешка от лекаря, издал електронното предписание, същото не се изпълнява, като в НЗИС се въвежда статус „отказана“/„анулирано“ и ЗОЛ се насочва от магистър-фармацевта към лекаря за издаване на ново електронно предписание.
Чл. 23. (1) След окончателната обработка за отчетен период директорът на РЗОК/упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Полумесечно известие“, съдържащо одобрените за заплащане рецепти и лекарства в тях и отхвърлените такива със съответните основания за отхвърляне (основание за неспазване на условията и реда за предписване и/или отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор). Известието се изпраща в срок до шестия работен ден след края на периода на отчитане.
(2) Полумесечното известие по ал. 1 се подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с КЕП.
(3) Не се допуска подаване на нов електронен отчет за отчетния период от страна на изпълнителя след изпращане на полумесечно известие по ал. 1.
Чл. 24. (1) Възражения във връзка с чл. 23, ал. 1 се подават в двуседмичен срок след получаване на полумесечното известие.
(2) Възраженията по ал. 1 се разглеждат и решават от РЗОК в едномесечен срок само след контрол. За одобрените за заплащане след контрол дейности директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с електронен подпис.
(3) За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и ДХСМЦ, за които изпълнителят не е спазил условията и реда за отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор, директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с електронен подпис.
(4) Известието по ал. 2 подлежи на контрол пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При подадено възражение по „Известие след контрол“ и потвърден отказ за заплащане на извършената и отчетена дейност РЗОК задължително информира аптеката по реда на чл. 18, ал. 2.
Чл. 25. Изпълнителят представя в РЗОК в срок до 3-тия работен ден, следващ периода, по график, определен от възложителя, следните документи:
1. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение за регистрация в РЗОК – при изпълнени електронни предписания за лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване;
2. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосигурителния статус към момента на отпускане на ЛП, ДХСМЦ или МИ, на лицата по чл. 7, ал. 1, т. 2 или ал. 5.
Чл. 26. Ако в аптеката са изпълнявани електронни предписания за отпуснати ЛП, МИ, ДХСМЦ по реда на този договор и съответно на тях е положен КЕП от магистър-фармацевт, който не е част от персонала на изпълнителя, НЗОК не заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
Чл. 27. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:
а) ЛП по чл. 2, ал. 1 – до съответната реимбурсна стойност, в зависимост от нивото на заплащане, определена в приложение № 1 на ПЛС;
б) МИ по чл. 3, ал. 1, т. 1 – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от стойността, до която НЗОК заплаща същите, съгласно списъка по чл. 3, ал. 1, т. 1;
в) ДХСМЦ – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от стойността, посочена за съответната диетична храна в списъка по чл. 3, ал. 1, т. 2.
(2) НЗОК заплаща за обработването на електронни предписания в случаите, при които Наредба № 10 предвижда определена сума за тази дейност, съобразно определения в Наредба № 10 размер.
(3) За МИ, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, т. 1, възложителят заплаща на изпълнителя до лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези медицински изделия, съгласно Указанията за МИ и Изискванията за съответното заболяване.
Чл. 28. (1) Възложителят заплаща на изпълнителя след представяне на финансово-отчетни документи (финансови отчети или дебитни/кредитни известия към тях) в електронен вид, в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез уеб услуга и при необходимост при представяне на документите по чл. 25.
(2) Електронен финансов отчет по ал. 1 се подава в срок до два работни дни след изпращане на полумесечното известие и включва само отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ, одобрени за заплащане в това полумесечно известие.
(3) Дебитно известие към финансов отчет по ал. 1 се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол по чл. 24, ал. 3 и включва само одобрените за заплащане ЛП, МИ и ДХСМЦ в това известие.
(4) Кредитно известие към финансов отчет по ал. 1 се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол по чл. 22, ал. 8.
(5) Електронните финансово-отчетни документи се подписват с КЕП от законния представител на изпълнителя, от упълномощено от него лице или ръководителя на аптеката в съответствие с приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“ към настоящия договор.
(6) ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати на осигурени в други държави лица, се заплащат от НЗОК след представяне на отделни документи по ал. 1.
(7) Подаването на възражение по чл. 24, ал. 1 не е пречка за изплащане на останалите продукти и дейности, които са одобрени от НЗОК.
Чл. 29. (1) При подаване на електронен финансов документ по чл. 28, ал. 2 информационната система на НЗОК извършва автоматична проверка.
(2) При констатиране на грешки в електронните финансово-отчетни документи, свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и документите не се обработват от НЗОК до получаване на коректни електронни финансово-отчетни документи в сроковете по чл. 28, ал. 2, 3 и 4.
Чл. 30. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната система на НЗОК се извършва проверка и от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК и документът не се приема от НЗОК до получаване на коректен електронен финансово-отчетен документ в срок от един работен ден след получаване на нотификацията.
Чл. 31. (1) За приет електронен финансово-отчетен документ се счита документът, подписан с електронен подпис от директора на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ.
Чл. 32. (1) Условие за плащане на изпълнителя е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящия договор и изпълнение на задълженията по договора.
(2) Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(3) В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по предходния член, той дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.
(4) Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената от изпълнителя в договора банкова сметка.
Чл. 33. При неспазване на посочените в чл. 28, 29 и 30 срокове за представяне на финансово-отчетните документи от изпълнителя обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващ период на отчитане.
Чл. 34. (1) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ по ал. 1.
(2) Отчетните документи по ал. 1 се подписват от ръководителя на аптеката и се подпечатват с печата на аптеката с изключение на финансовия отчет, който се подписва от законния представител на изпълнителя или от упълномощено от него лице.
(3) Електронните документи по настоящия договор се подписват с КЕП съгласно приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“.
Чл. 35. Възложителят не заплаща на изпълнителя, в случай че:
1. електронният отчет не отговаря на изискванията на чл. 22, ал. 3, чл. 28, ал. 5 и чл. 34, ал. 3;
2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 22, 25 и 28;
3. има несъответствие между електронните предписания в НЗИС и документи по чл. 22, ал. 1, извън случаите по чл. 22, ал. 8;
4. електронните предписания/рецептите са изпълнени в нарушение на чл. 2, 3, 5 и 8;
5. ЛП, МИ и ДХСМЦ са отпуснати на лице, което е с прекъснати здравноосигурителни права към момента на отпускането при условията на чл. 7, ал. 9;
6. отчетените към НЗОК от аптеката изпълнени електронни предписания не съответстват като данни на тези, въведени като изпълнение в НЗИС и/или на данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
7. отчетените към НЗОК от аптеката електронни предписания не са създадени.
Глава шеста
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВА- НЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 36. (1) Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Длъжностните лица на НЗОК/РЗОК и членовете на комисиите по етика и качество на регионалните фармацевтични колегии на БФС извършват съвместни проверки по график, определен от НЗОК и БФС. Графикът се утвърждава по РЗОК от управителя на НЗОК и от председателя на УС на БФС.
(3) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със заповед да разпореди извършване на проверка от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК за осъществяване на контрол по сключените договори. Служителите на НЗОК могат да извършват проверки на територията на цялата страна по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. Служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор или на оправомощено от него длъжностно лице, както и проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или на оправомощено от него длъжностно лице. За издаване на заповедта на управителя на НЗОК за извършване на проверка на територията на друга РЗОК контрольорите се определят по предложение на директора.
(4) При извършване на проверките по ал. 3 могат да присъстват експерти на БФС. Експертите предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по чл. 38.
Чл. 37. (1) Лицата по чл. 36, ал. 1 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ в съответствие с предмета на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на изпълнителя, свързани с изпълнението на договора;
6. контрол върху съответната част от стойността на лекарствените продукти, заплащана съответно от възложителя и от ЗОЛ;
7. контрол по изпълнението на чл. 18, ал. 1, т. 1.
(2) Извършването на контролната дейност се осъществява по начин, който не затруднява дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на лицата по чл. 36 при изпълнение на служебните им задължения до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, и до всички ЛП, МИ и ДХСМЦ, предмет на договора.
(4) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 36 при изпълнение на служебните им задължения.
(5) Лицата по чл. 36, ал. 1 имат право на достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на едро с конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ и към отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия; фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за съответен период от време съобразно целта на проверката и техническата възможност на фискалното устройство;
в) всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, и до всички ЛП, МИ и ДХСМЦ, предмет на договора;
г) трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
д) до всички записи, свързани с изпълнението на този договор (доставката и отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ, въведени в аптечния софтуер).
(6) Изпълнителят съхранява в аптеката и ги предоставя при поискване на лицата по чл. 36, ал. 1:
1. данните от изпълнените електронни предписания/рецептурните бланки за последната една година считано от датата на извършване на проверката;
2. отчетната документация по този договор, фискални бонове, както и фактурите за доставка;
3. в случай че посочената документация по т. 2 не е налична в аптеката, същата се предоставя в срок до три работни дни.
(7) Лицата по чл. 36, ал. 1 при извършване на проверка могат да изискват от магистър-фармацевта представяне на „Европейска професионална карта“.
Чл. 38. (1) За резултатите от извършената проверка лицата по чл. 36 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в два екземпляра – единият се връчва в деня на приключване на проверката на изпълнителя, а другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва от лицата, извършили проверката, и ръководителя на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва от магистър-фармацевт, работещ в аптеката. В случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ от персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и адрес на аптеката; представляващият лицето по чл. 222 от ЗЛПХМ – собственик на аптеката, магистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, посочен в разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека; № и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място на съставяне, основание за извършване на проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и описание в какво се състоят констатираните нарушения;
4. получени от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръки за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложения за санкции при констатирани нарушения;
8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага опис на изготвени справки за изпълнени предписания, копия на рецепти, протоколи и други документи, ако това е необходимо. Всички документи се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписани от двете страни.
Чл. 39. (1) Изпълнителят има право на писмено възражение по направените в протокола по чл. 38 констатации пред директора на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня, следващ деня на получаване на протокола.
(2) В случаите, когато изпълнителят оспори констатациите на лицата по чл. 36, извършили проверката, директорът на РЗОК в 7-дневен срок от получаване на писменото възражение изпраща спора за решаване от арбитражна комисия.
(3) Арбитражната комисия задължително се произнася с решение в двуседмичен срок от получаване на преписката, с което потвърждава или отхвърля изцяло или частично констатациите на лицата по чл. 36.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща в 3-дневен срок от издаването му на директора на РЗОК.
Чл. 40. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лицата по чл. 36, както и при липса на възражение, директорът на РЗОК в 14-дневен срок след произнасяне на арбитражната комисия или съответно след изтичане на срока по чл. 39 издава заповед, с която налага санкциите.
(2) В случай че арбитражната комисия не се произнесе с решение в двуседмичен срок от постъпване на преписката или е налице равен брой гласове „за“ и „против“, поради което няма прието решение, управителят на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, с която може да наложи санкциите.
(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се връчва на лицето, което представлява изпълнителя, по начин, удостоверяващ получаването.
Чл. 41. Санкциите подлежат на съдебно обжалване по реда на АПК.
Чл. 42. (1) Заповедта на директора на РЗОК за прилагане на санкциите не се изпълнява до изтичане на срока за нейното оспорване по реда на АПК. При подадена жалба заповедта не се изпълнява до решаването на спора от съда.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1 да заплати доброволно сумата/ите, посочена/и в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със следващото плащане по договора.
(3) В случай на прихващане възложителят издава протокол за извършеното прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който се предоставя на изпълнителя. Когато няма следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за възстановяването на сумите.
(4) В случай че изпълнителят не заплати доброволно сумите, възложителят пристъпва към събирането им по съответния ред.
Глава седма
АРБИТРАЖ
Чл. 43. (1) Арбитражната комисия се състои от 6 членове – равен брой представители на РЗОК и на регионалната фармацевтична колегия на БФС.
(2) За всяка от квотите се определят по двама резервни членове по същия ред, по който се определят постоянните членове.
(3) Комисията се председателства от представители на РЗОК и на БФС на ротационен принцип за срок три месеца.
Чл. 44. Съставът на арбитражната комисия се определя със заповед на директора на РЗОК съгласно определените от БФС и от РЗОК редовни и резервни членове, препис от която се изпраща на РФК на БФС.
Чл. 45. Арбитражните комисии работят в съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 46. (1) Арбитражната комисия се произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен вид, съдържа мотиви и се подписва от всички членове.
(3) Срокът за произнасяне е двуседмичен, считан от датата на постъпване на преписката.
(4) Решението се взема с обикновено мнозинство, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в три екземпляра – по един за изпълнителя, директора на РЗОК и съответната регионална фармацевтична колегия на БФС. Решенията се връчват по начин, удостоверяващ получаването им.
(6) Директорът на РЗОК изпраща на арбитражната комисия копие от заповедта за налагане на санкция или за прекратяване на производството.
Чл. 47. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лицата по чл. 36 изцяло или частично, директорът на РЗОК издава заповед за прилагане на санкциите, предвидени в договора между РЗОК и изпълнителя.
(2) В случай че арбитражната комисия не потвърди нито една от описаните констатации, директорът на РЗОК писмено уведомява лицето – обект на проверката, за решението и за прекратяване на производството по проверката.
(3) В случай че арбитражната комисия не стигне до решение по констатациите, направени от лицата по чл. 36 поради равен брой противоположни гласове, комисията изготвя протокол, екземпляр от който се предоставя на директора на РЗОК и на РФК на БФС.
Чл. 48. След приключване на всяка преписка цялата документация се извежда в специална книга и се връща в РЗОК. Копия от преписките се подреждат в архив и се съхраняват от комисията не по-малко от една година. Книгата се съхранява от председателя на комисията.
Глава осма
САНКЦИИ
Чл. 49. (1) Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
(2) При констатирани няколко нарушения от различен вид се налага съответната по вид санкция за всеки вид нарушение.
Чл. 50. (1) За констатирани нарушения по изпълнение на настоящия договор директорът на РЗОК налага санкции, както следва:
1. при нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 16, ал. 4, изречение първо; ал. 6 – прекратяване на договора;
2. при нарушение на чл. 16, ал. 7:
а) ако ръководителят на аптеката работи за изпълнителя или свързано с него по смисъла на Търговския закон лице – прекратяване на договора;
б) извън случаите на предходната разпоредба изпълнителят е длъжен да инициира производство по смяна на ръководителя на аптеката пред компетентните органи в 30-дневен срок от установяване на нарушението и да представи доказателства за това пред РЗОК;
3. при нарушение на чл. 16, ал. 1, 3 и 5, чл. 18, ал. 1, т. 2, чл. 19, ал. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при нарушение на чл. 21, ал. 2 при установена липса на маркирана крайна продажна цена на повече от 5 опаковки в приемното помещение на аптеката:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
5. при установени нарушения в до три електронни предписания на чл. 18, ал. 1, т. 9, чл. 37, ал. 6, т. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
6. при нарушение на чл. 8, ал. 1, чл. 16, ал. 4, изречение второ, чл. 21, ал. 1 и 3 и за установени нарушения по чл. 18, ал. 1, т. 9 в повече от три електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
7. при нарушение на чл. 37, ал. 6, т. 1 в повече от три електронни предписания:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., умножена по броя констатирани нарушения, но не повече от 500 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв., умножена по броя констатирани нарушения, но не повече от 1000 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв., умножена по броя констатирани нарушения, но не повече от 1500 лв.;
8. при нарушение на чл. 37, ал. 6, т. 2:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване на договора;
9. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 1, изразяващо се в неизпълнение на задължението на изпълнителя да се въвежда в приемното помещение информацията от електронните предписания/рецептите за отчета пред НЗОК в базата данни на софтуера на аптеката от магистър-фармацевта в момента на отпускане на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели: от магистър-фармацевта, който ги отпуска в присъствието на ЗОЛ/получателя:
– при установени нарушения в до три електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
– при установени нарушения в повече от три електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
10. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 1, изразяващо се в неизпълнение на задължението изпълнителят да въвежда информацията от рецептите/електронни предписания само в приемното помещение на аптеката:
– при установени нарушения в до три електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
– при установени нарушения в повече от три електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв., умножена по броя констатирани нарушения;
11. при нарушение на чл. 37, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 2000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване на договора;
12. при нарушение на чл. 37, ал. 4:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване на договора;
13. за установено изпълнение на електронни предписания/рецепти извън аптеката или от аптека, която няма договор с НЗОК, установено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ, РЗИ, БФС и ИАМН:
а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване на договора;
14. за установено в аптеката нарушение на реда за обозначаване и блокиране или отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за специални медицински цели, с изтекъл срок на годност – финансова неустойка в размер 100 лв. за всяка опаковка;
15. при нарушение на чл. 21, ал. 5, чл. 18, ал. 1, т. 7 и 8, чл. 19, ал. 2:
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора;
16. при неизпълнение на задължения, предвидени в Указанията по чл. 62:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване на договора.
(2) В случаите на отчетено и незаплатено от РЗОК електронно предписание (рецептурна бланка), изпълнено в нарушение на настоящия договор, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна техническа грешка при изпълнението на електронни предписания/рецептурна бланка не се налага санкция.
Чл. 51. Получените от изпълнителя суми без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до датата на възстановяването им.
Чл. 52. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие, с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е сключен в нарушение на изискванията на НЗОК въз основа на невярно декларирани от изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря на условията, при които е сключен договорът, и това е установено от контролните органи по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се прилагат и при констатирани нарушения по изпълнението на предходния договор между страните за изминал период до една година от сключване на този договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по ал. 2 се определя от договора, действал към момента на извършване на нарушението.
(4) В случай че лицата по чл. 36 при извършване на проверка установят, че изпълняващият електронното предписание не е магистър-фармацевт.
Глава девета
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 53. Настоящият договор, сключен след провеждане на процедурата по договаряне, влиза в сила от 16.12.2021 г. и е със срок на действие до 31.12.2022 г., както следва:
1. за срок от 16.12.2021 г. до сключването на нов договор, но не по-късно от 31.12.2022 г. – за търговците на дребно, които са имали сключен договор преди 15.12.2021 г.;
2. за срок от датата на подписване на договора до сключването на нов договор, но не по-късно от 31.12.2022 г. – за търговците на дребно, които за пръв път кандидатстват за сключване на договор с НЗОК/РЗОК.
Чл. 54. (1) Възложителят и изпълнителят сключват допълнителни споразумения при:
1. промени в предмета, срока или други условия на договора;
2. промяна в нормативната уредба, която е относима към настоящия договор;
3. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2 от ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5 от ЗЛПХМ;
4. промяна на наименованието и/или адреса на управление на собственика на аптеката, без да се променя ЕИК на търговеца/дружеството.
(2) При сключване на допълнително споразумение към договора изпълнителят следва да представи в съответната РЗОК копия на документи, удостоверяващи променените обстоятелства.
Чл. 55. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено споразумение.
Чл. 56. Договорът се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие, в следните случаи:
1. при невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по този договор; в този случай изпълнителят незабавно уведомява писмено възложителя, като договорът се прекратява от датата на уведомлението;
2. при прекратяване на разрешението за търговия на дребно с лекарствени продукти на изпълнителя – договорът се прекратява с изтичане срока за обжалване на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба, изключваща действието на целия или на част от договора – договорът се прекратява напълно или частично от датата на влизане в сила на съответната промяна или от датата на приключване на съответната нормативно установена процедура, засягаща действието на договора.
Чл. 57. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма право да кандидатства за сключване на нов договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от прекратяване на предходния договор.
Чл. 58. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено предизвестие до възложителя – от датата на изтичане на предизвестието.
Чл. 59. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено предизвестие договора, в случай че възложителят системно не заплаща в срок дължимите по договора суми.
Чл. 60. Прекратяването на договора не освобождава възложителя от задължението да заплати на изпълнителя по представени редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
Глава десета
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 61. Изпълнението на настоящия договор се осъществява при спазване на Указание по прилагане и тълкувание на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, които се изготвят съвместно от представителите на НЗОК и на БФС, определени по реда на ЗЗО.
Чл. 62. За всички неуредени в този договор случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 63. Страните по договора се задължават да се информират незабавно при възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на същия.
Чл. 64. Страните се задължават да се информират своевременно при промяна на обстоятелствата, послужили за основание за сключване на този договор.
Чл. 65. При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК изпълнителят има достъп с електронен подпис, чрез уеб услуги и справки до „Регистър протоколи 1А/В/С“ с информация за издадените на ЗОЛ протоколи от комисиите за експертизи в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
Чл. 66. (1) Електронни предписания, въведени в НЗИС, се подават от НЗИС за предварителен контрол в информационната система на НЗОК за грешки по чл. 66, ал. 8 преди отпускането им, с изключение на случаите по чл. 66, ал. 8, т. 3.
(2) След извършване на контрол по ал. 1 информационната система на НЗОК изпраща резултат „Да“ или „Не“ на НЗИС. При отрицателен отговор изпълнителят няма право да изпълни предписанието.
(3) Срокът за техническа реализация на контрола по ал. 1 е не по-късно от 31.03.2022г.
(4) При осигурена техническа възможност от страна на възложителя изпълнителят подава информация за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ по електронен път към информационната система на НЗОК в момента на отпускането им, като се запазва предварителният контрол по ал. 1.
(5) Информацията по ал. 4 се подписва с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) от магистър-фармацевта, извършил отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ.
(6) При обработката на информацията по ал. 4 се извършва логически контрол към регистрите и номенклатурите в информационната система на НЗОК, относими към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК.
(7) При констатиране на грешки при отчитането по ал. 4 изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и подадените данни не се приемат до получаване на нови коректни данни.
(8) Грешки по ал. 7 могат да бъдат:
1. невалидни данни спрямо регистър на договорните партньори на НЗОК;
2. подадената дейност не е договорена;
3. ЗОЛ е починало към датата на издаване или изпълнение на електронно предписание;
4. невалидни данни спрямо „Регистър електронни рецептурни книжки“;
5. невалидни данни спрямо „Регистър протоколи“;
6. невалидни данни спрямо „Регистър на ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК“;
7. невалидни данни спрямо номенклатура на диагнози, за които НЗОК заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
8. нарушени правила, свързани със срокове на изпълнение на електронни предписания, съгласно нормативната уредба и други.
Чл. 67. По смисъла на настоящия договор:
1. „Повторно нарушение“ е нарушение от същия вид, извършено в срока на действие на договора в рамките на една година след нарушение, за което е наложена и влязла в сила санкция.
2. „Последващо нарушение“ е всяко следващо повторно нарушение от същия вид, извършено в срока на действие на договора, за което е наложена и влязла в сила санкция.
3. В случаите на продължаване на едногодишния срок на действие на договора със сключване на допълнително споразумение за нарушение от същия вид, извършено след влизане в сила на допълнителното споразумение, се прилага последователността на санкциите като при нов договор.
Неразделна част от този договор представлява следното приложение:
Приложение № 1 – Правила за подписване на отчетните електронни документи.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..........................................
 
.........................................
(подпис на представителя и печат на изпълнителя)
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
..........................................
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................
 
РЪКОВОДИТЕЛ НА АПТЕКАТА:
ЮРИСКОНСУЛТ:
..........................................
 
.........................................
(подпис на ръководителя на аптеката и печат на аптеката)
 

 
Приложение № 1
Правила за подписване на отчетните електронни документи
I. Електронен отчет
1.Електронният отчет (XML файл) на аптеките се подписва с персонален КЕП, издаден на физическото лице – ръководител на аптеката, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца. В този случай електронният подпис следва да съдържа: ЕГН/ЛНЧ и трите имена на упълномощеното лице.
2. В случаите, когато лицето, открило аптеката (търговецът) или законният представител на търговеца и ръководителят на аптеката съвпадат (търговската регистрация е ЕТ или ръководителят на аптеката е законен представител на търговеца – управител или изпълнителен директор и представлява самостоятелно), упълномощаване не се извършва.
В този случай електронният отчет (XML файл) се подписва със:
– персонален КЕП на ръководителя на аптеката, издаден на физическо лице, който съдържа ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето;
– професионален КЕП, който съдържа ЕИК на титуляря; ЕГН/ЛНЧ и трите имена на ръководителя на аптеката.
II. Финансов отчет/известие към финансов отчет
За подписване на финансовия отчет/известие към финансов отчет съществуват следните три възможности:
1. С професионален КЕП, издаден на търговеца (който може да е едноличeн търговец или юридическото лице – търговско дружество/кооперация), в този случай титуляр на електронния подпис е търговецът, а автор – физическо лице, представляващо търговеца, или упълномощено от титуляря друго лице; в тези случаи ел. подпис следва да съдържа: фирма и ЕИК на титуляря, ЕГН/ЛНЧ и трите имена на автора.
2. С персонален КЕП, издаден на физическо лице – ръководител на аптеката, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца; в тези случаи ел. подпис следва да съдържа: ЕГН/ЛНЧ и трите имена на упълномощеното лице – ръководител на аптеката.
3. В случаите, когато лицето, открило аптеката (търговецът), или законният представител на търговеца и ръководителят на аптеката съвпадат (търговската регистрация е ЕТ или ръководителят на аптеката е законен представител на търговеца – управител или изпълнителен директор и представлява самостоятелно), упълномощаване не се извършва. В този случай финансовият отчет/известие към финансов отчет може да се подписва със:
– персонален КЕП на ръководителя на аптеката, издаден на физическо лице, който съдържа ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето;
– професионален КЕП, който съдържа ЕИК на титуляря, ЕГН/ЛНЧ и трите имена на ръководителя на аптеката.
Приложение № 4
Данни на персонала, работещ в аптека ............................................................, гр./с. ……………………………..
 

Регистра-
ционен № на аптека
Наиме-
нование на
аптеката
Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
УИН на магистър-фармацевта
Образователно-квалификационна степен
Работно време
(в часове)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
xxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Магистър-фармацевт
 
 
 
xxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
 
Магистър-фармацевт
 

 
Приложение № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
към чл. 6, т. 6
от ........................................................................................................................................................................  – представител на:
............................................................................................................................................................................................................. ,
(физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка)
с ЕИК.................................................................................................................................................................................................. ,
седалище и адрес на управление: ....................................................................................................................................................
Във връзка с подаденото заявление за сключване на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, и на основание чл. 6, т. 6 от Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
ДЕКЛАРИРАМ:
Към момента съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон съм свързано лице със следните търговци на дребно на лекарствени продукти, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ:
.......................................................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Град .......................
Дата .......................                                                                                                     ДЕКЛАРАТОР:
                                                                                                                        (..........................................)
7817