Народно събрание
брой: 48, от дата 24.6.2016 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

 

УКАЗ № 205
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, приет от ХLIІI Народно събрание на 15 юни 2016 г.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обн., ДВ, бр. 1 от 2014 г.; изм., бр. 22 и 102 от 2015 г.)
§ 1. В наименованието на закона думите „свързаните с“ се заменят с „контролираните от“.
§ 2. В чл. 1 думите „свързаните с“ се заменят с „контролираните от“.
§ 3. В чл. 2 думите „свързаните с“ се заменят с „контролираните от“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „свързаните с“ се заменят с „контролираните от“, а думите „или косвено“ се заменят с „и/или косвено“.
2. В т. 1 думите „независимо от процента на участие и броя на акциите, които желае да придобие“ се заменят с „когато процентът на участие представлява квалифицирано дялово участие по смисъла на същия закон“.
3. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност по застраховане или презастраховане по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва такава дейност, когато процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на Кодекса за застраховането;
3. участие в процедура за получаване на лиценз за извършване на дейност като дружество за допълнително социално осигуряване по Кодекса за социално осигуряване или участие в такова дружество, когато процентът на участие представлява 10 или над 10 на сто от капитала на дружеството;“.
4. В т. 4 думите „независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете, които желае да придобие“ се заменят с „когато процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на същия закон“.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. участие в процедура за получаване на лиценз, разрешение или в процедура по регистрация по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или участие в дружество, което притежава лиценз, разрешение или е регистрирано по същия закон, когато процентът на участие представлява квалифицирано участие по смисъла на същия закон;“.
6. В т. 6 думите „независимо от процента на участие или броя на акциите или дяловете“ се заменят с „когато процентът на участие представлява квалифицирано дялово участие по смисъла на същия закон“.
7. Точка 7 се изменя така:
„7. участие в процедура за предоставяне на концесия на обекти и имоти, публична държавна собственост, включително концесия за добив, разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, концесия на крайбрежна плажна ивица, републикански пътища, когато участието в кандидата за концесия или разрешение е 10 или над 10 на сто;“.
8. В т. 12 накрая се добавя „когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице“.
9. В т. 13 след думите „кандидатстване за“ се добавя „сертификат за инвестиция клас А, клас Б, клас В или“.
10. Точка 17 се изменя така:
„17. участие в процедура за предоставяне на разрешение на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги по Закона за електронните съобщения, съответно придобиване на участие в такова предприятие, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице;“.
11. Точка 19 се изменя така:
„19. участие в процедура за предоставяне на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезвреждане на отпадъците в депа или други съоръжения или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;“.
12. В т. 20 думата „лиценз“ се заменя с „лицензия“, а накрая се добавя „както и в дружества, които измерват радио- и телевизионни рейтинги, когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице“.
13. В т. 21 накрая се добавя „когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице“.
14. В т. 22 накрая се добавя „когато процентът на участие на частния партньор в публично-частното партньорство е 10 или над 10 на сто“.
15. В т. 23 накрая се добавя „когато процентът на участие предоставя 10 или над 10 на сто от правото на глас в общото събрание на юридическото лице“.
16. В т. 27 накрая се добавя „когато процентът на участие на държавата или общината в търговското дружество е 33 или над 33 на сто“.
§ 5. Създава се чл. 3а:
Правило за борба със злоупотреби
Чл. 3а. В случаите на участие на две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и/или на контролирани от тях лица в процедурите по чл. 3, праговете, въведени в чл. 3, т. 1 – 7, 12, 17, 20 – 23, се прилагат общо и не може да бъдат превишавани. Праговете се определят и прилагат общо, когато две или повече дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, са под общ контрол или едното от тях контролира другото/другите дружества.“
§ 6. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Членове 3 и 3а не се прилагат, когато:“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон;“.
3. В т. 2 накрая се добавя „и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6“.
4. В т. 3 думата „известни“ се заменя с „вписани в регистъра по чл. 6“, а след думата „пазар“ се добавя „или многостранна система за търговия“.
5. Създават се т. 5 – 8:
„5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“)(OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 – за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6.“
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) точка 1 се изменя така:
„1. член 3, т. 1 – 6 – отказва се издаване на лиценз, разрешение или регистрация, съответно лицето, за което се отнася забраната, не може да упражнява правата по притежаваните от него пряко или непряко акции, дялове или друга форма за участие в съответното дружество или институции до отстраняване на нарушението;“
б) в т. 2 думите „на полезни изкопаеми“ се заменят с „или за проучване на подземни богатства“;
в) точка 8 се изменя така:
„8. член 3, т. 13 – отказва се издаването на сертификат за инвестиция клас А, клас Б, клас В или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, съответно се отнема, когато такъв е издаден;“
г) в т. 9 след думата „лиценз“ се добавя „или разрешение“, а думите „се отнема в случаите, когато е издаден“ се заменят със „се отнемат, когато са издадени“;
д) в т. 11 думата „лиценз“ се заменя с „лицензия“, а думите „лицензът, когато е издаден“ с „лицензията, когато е издадена“;
е) точка 13 се изменя така:
„13. член 3, т. 27 – отказва се сключването на договори, съответно се обявява недействителност на сключените договори; при обявяване на сделката за недействителна държавата или общината, съответно търговското дружество с 33 или над 33 на сто държавно или общинско участие в капитала, не дължат връщане на полученото по сделката, както и компенсации и обезщетения.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, когато въз основа на изключение по чл. 4 е сключен договор и несъответствието в данните е отстранено в тримесечен срок от датата на установяване на несъответствието по начин, който позволява прилагането на изключение по чл. 4, договорът не се прекратява, съответно не се обявява за недействителен.“
§ 8. Член 6 се изменя така:
Вписване в търговския регистър на обстоятелства и данни за дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
Чл. 6. (1) В търговския регистър по чл. 3, ал. 1 от Закона за търговския регистър се вписват обстоятелства и данни за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, които пряко и/или косвено осъществяват или ще осъществяват дейност по чл. 3, както и данни за техните действителни собственици.
(2) Вписването се извършва по делото/партидата на дружеството, контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, което осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3. Когато дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, осъществява или ще осъществява дейност по чл. 3 пряко или чрез нерегистрирано в търговския регистър лице, наличието на обстоятелство по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 е основание за самостоятелното му вписване в регистъра по ал. 1.
(3) В регистъра по ал. 1 се вписват обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8, както и:
1. данните за дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление, представляващи лица – техните имена, гражданство и дата на раждане;
2. идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието;
3. данните за лицата, контролирани от дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, които пряко или непряко участват в капитала на съответното дружество по чл. 3, включително фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление, представляващи лица – техните имена, гражданство и дата на раждане, съгласно декларацията по т. 2;
4. всяка промяна в обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 и данните по т. 1 – 3.
(4) Обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 и данните по ал. 3 се вписват в регистъра по ал. 1 преди участие в процедура по чл. 3, съответно в 30-дневен срок от настъпване на промяната по ал. 3, т. 4.
(5) Органът на съответната администрация, компетентна в процедурите по чл. 3, извършва проверка за наличието на вписване на обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 и данните по ал. 3 в регистъра по ал. 1.
(6) При неспазване на изискванията на ал. 3 и 4 се прилагат съответно чл. 3, 5 или 7.“
§ 9. Създава се чл. 6а:
Указания по прилагането на закона
Чл. 6а. (1) Министърът на финансите съвместно с министъра на икономиката и министъра на правосъдието издава указания по прилагането на този закон.
(2) Указанията по ал. 1 се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите, Министерството на икономиката и Министерството на правосъдието.“
§ 10. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „свързано с“ се заменят с „контролирано от“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Който не подаде заявление за вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 4, т. 2, 3, 5 – 8 и на данните по чл. 6, ал. 3 или подаде заявлението след срока по чл. 6, ал. 4, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 100 000 до 200 000 лв., по ал. 3 глобата е в размер от 20 000 до 100 000 лв., съответно при повторно нарушение по ал. 2 имуществената санкция е в размер от 500 000 до 1 000 000 лв.“
§ 11. Член 8 се изменя така:
Установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания
Чл. 8. Административните нарушения се установяват от органите на съответната администрация, компетентна в производствата и процедурите по чл. 3, а административните наказания се налагат от ръководителя на съответната администрация или от оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 12. В § 1 „Допълнителна разпоредба“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Създават се т. 5 – 10:
„5. „Контрол“ е понятие по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон. Контрол по смисъла на този закон е налице и когато дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се уговарят условия, различни от обичайните.
6. „Действителен собственик“ е физическо лице:
а) което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или акциите на юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги контролира;
б) в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото на лице – фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица;
в) което извън случаите по букви „а“ и „б“ изпълнява длъжността на висш ръководен служител – ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при условие че няма основание за съмнения, не може да се установи лице по букви „а“ и „б“ или ако съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик; задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел установяване на действителния собственик по букви „а“ и „б“.
7. „Издател на периодични печатни издания“ е лице, което организира и финансира възпроизвеждането на вестници и списания, излизащи в последователна поредица с интервал между отделните броеве не по-голям от 6 месеца.
8. „Регулиран пазар“ е понятие по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
9. „Многостранна система за търговия“ е понятие по смисъла на § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти.
10. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на лицето е наложено наказание за същото по вид нарушение.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 и 53 от 2014 г., бр. 14, 34, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 42 от 2016 г.) в чл. 38б, ал. 1 думите „свързаните с“ се заменят с „контролираните от“.
§ 14. (1) Лицата, за които се прилагат забраните по чл. 3, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 за лицата, които не са привели дейността си в съответствие с изискванията на този закон, се прилага чл. 5 или 7.
§ 15. Министърът на правосъдието утвърждава образец на декларация по чл. 6, ал. 3 в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 16. В 6-месечен срок от влизането в сила на този закон Комисията за финансов надзор приема наредбата по чл. 4, т. 1.
§ 17. Законът влиза в сила от 1 юли 2016 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 15 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
4895