Министерски съвет
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 169 от 20 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169 ОТ 20 МАЙ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на земеделието и храните, на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в общ размер 40 737 752 лв. за увеличаване размера на стипендиите на докторантите от държавните висши училища и научни организации считано от 1 април 2024 г. и за увеличаване на възнагражденията на персонала в държавните висши училища считано от 1 януари 2024 г., разпределени, както следва:
1. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища – 40 226 552 лв., в т.ч. 6 956 400 лв. за увеличаване размера на стипендиите на докторантите считано от 1 април 2024 г.;
2. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките – 408 600 лв., за увеличаване размера на стипендиите на докторантите считано от 1 април 2024 г.;
3. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните за Селскостопанската академия – 28 800 лв., за увеличаване размера на стипендиите на докторантите считано от 1 април 2024 г.;
4. по бюджета на Министерството на здравеопазването – 48 600 лв., от които за Националния център по заразни и паразитни болести – 20 000 лв., и за Националния център по опазване на общественото здраве – 28 600 лв., за увеличаване размера на стипендиите на докторантите считано от 1 април 2024 г.;
5. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за Националния институт по метеорология и хидрология – 25 200 лв., за увеличаване размера на стипендиите на докторантите считано от 1 април 2024 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 48 600 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 20 000 лв. и бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ с 28 600 лв.
(2) Със сумата 48 600 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 25 200 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2024 г. по Други бюджетни програми, бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“.
(2) Със сумата 25 200 лв. да се увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката, министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването да извършат съответните промени по бюджетите на министерствата си за 2024 г. и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 6. Средствата по чл. 1, ал. 1, т. 1 в размер 33 270 152 лв. се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование по предложение на министъра на образованието и науката след съгласуване със Съвета на ректорите и национално представителните синдикати.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 94, ал. 3 от Закона за висшето образование.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на околната среда и водите, на министъра на земеделието и храните, на министъра на здравеопазването и на ректорите на държавните висши училища.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на приемането му.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3411