Министерски съвет
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 168 от 16 май 2024 г. за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 ОТ 16 МАЙ 2024 Г.
за допълнение на Постановление № 371 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
(обн., ДВ, бр. 108 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2022 г. и бр. 81 от 2023 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В член единствен се създава ал. 4:
„(4) Определя от 1 януари 2024 г. размер на минималната месечна работна заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища 2100 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа на ден при 5-дневна работна седмица и за пълен работен месец.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2024 г.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3384