Министерски съвет
брой: 44, от дата 21.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 167 от 16 май 2024 г. за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 ОТ 16 МАЙ 2024 Г.
за допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.
(обн., ДВ, бр. 94 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г., бр. 99 от 2017 г., бр. 110 от 2020 г., бр. 1 от 2022 г. и бр. 27, 31, 40 и 52 от 2023 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 16а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава нова т. 7:

7.
на дружество с променлив капитал
110 лв.;

2. В ал. 2 се създава нова т. 7:

7.
на дружество с променлив капитал
55 лв.;

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 30 юни 2024 г.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3383